Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0534/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0534/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.13
CRE 04/10/2017 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0380

Συζητήσεις
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.6. Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (B8-0534/2017)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, уважаеми колеги, изменението на климата е само предизвикателство пред нас, но е участ за следващите поколения. Затова смятам, че трябва отговорно отношение и конкретни стъпки, които да намалят ефекта от глобалното затопляне.

Особено съм притеснен от факта, че южната част на Европа, към която принадлежи и моята страна България, ще бъде засегната от зачестилите климатични крайности. Наводненията и засушаванията са само няколко примера. Ще има и повишаване на температурата.

Изменението на климата ще засегне много сектори, един от които е земеделието, който се грижи за прехраната на всички нас. В тази връзка земеделието и сектор горско стопанство могат да бъдат основните приемници на парниковите газове, които се получават заради климатичните промени.

От тази гледна точка подкрепих тази резолюция. Смятам, че 23-тата конференция по изменение на климата в Бон трябва да надгради това, което беше заложено в Маракеш и Париж.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Wylesianie i degradacja lasów, lasów nie tylko tropikalnych, odpowiada za 20 % problemów klimatycznych związanych z emisją gazów cieplarnianych. O tym mówi także ta rezolucja, ale nie zwraca uwagi na słabości mechanizmów, słabości różnego rodzaju narzędzi, aby temu przeciwdziałać, także w Europie.

Wydaje mi się, że zwrócenie uwagi na zwiększanie się stopnia zurbanizowania miast w Europie, przeznaczania wielu terenów zielonych albo przeznaczonych pod tereny zielone na nowe bardzo gęsto zabudowane osiedla to problem Europy i problem poważny. Zwróciłbym uwagę właśnie w Bonn, kiedy będziemy mieli ten kolejny szczyt klimatyczny, aby pokazywać dobre praktyki, aby starać się zwiększać siłę oddziaływania, tak aby ograniczenia parków, lasów, ogrodów w obszarze naszej odpowiedzialności, europejskiej odpowiedzialności, dało się ograniczyć.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Madam President, this text is important for Parliament. It clarifies and defines its position in view of the COP 23 Climate Change Conference. The text is important and I would emphasise – and have done – the contribution of all sectors, specifically those of international aviation and the maritime sector.

Efforts are ongoing in the area of the International Civil Aviation Organisation and the International Maritime Organisation. So it is very important that we reiterate that global agreements are the best place in which to deal with emissions and with the effect on climate change in these areas. We have done so previously in other resolutions, and it is important that it is reiterated today.

I also think that the ambitious targets that have been set down in the Paris Agreement, whilst they are very welcome, do not guarantee that significant climate impacts will be avoided. The resolution has called for global greenhouse gas emissions to reach their peak, and to do it as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικά σημαντική πρόκληση για την ανθρωπότητα και φυσικά όλοι παλεύουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Βεβαίως πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τι συμβαίνει. Διότι ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αποχωρήσει πλέον από τη Συμφωνία του Παρισιού και δεν δεσμεύονται. Το ερώτημα είναι: πώς θα αναγκαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επανέλθουν και να δεσμευτούν; Δεύτερον, η Κίνα δεσμεύεται ουσιαστικά σε κανόνες για μετά το 2030. Άρα μέχρι τότε ουσιαστικά και η Κίνα θα ρυπαίνει τον πλανήτη. Όσον αφορά την Ινδία, συμβαίνει το ίδιο. Επομένως, ποια είναι τα όρια παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι μπορεί να κάνει μόνη της η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει; Διότι τα παρεμβατικά μέτρα που ισχύουν μόνο για την Ευρώπη, επί της ουσίας διαλύουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και είναι εις βάρος των ίδιων των καταναλωτών και των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Najważniejszym zadaniem negocjatorów klimatycznych jest sfinalizowanie prac nad pakietem wykonawczym do porozumienia paryskiego. Konferencja w Bonn będzie kluczowym krokiem na drodze do ostatecznego celu, jakim jest przyjęcie wszystkich decyzji w trakcie COP24 w Katowicach. W Bonn musimy osiągnąć mierzalny cel, czyli opracować pierwsze projekty decyzji, a także jasny, ale i elastyczny harmonogram dalszych prac.

Polska popiera wynikającą z porozumienia paryskiego otwartość w zakresie dobrowolnego wyboru metod realizacji jego celów, aby możliwe było zachowanie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw uwzględniającego uwarunkowania krajowe i opartego na wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Konferencje klimatyczne w Bonn i w Katowicach będą doskonałymi momentami dla utrzymania dynamiki z 2015 r., dlatego przyjęcie pakietu wykonawczego do porozumienia paryskiego będzie stanowiło początek lepszej przyszłości dla naszej Ziemi.

 
  
MPphoto
 

  President. – That concludes the explanations of vote.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου