Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 23 oktober 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 12.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Bemestingsproducten met CE-markering (debat)
 18.Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel - De uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen I (debat)
 19.Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang (korte presentatie)
 20.Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden (korte presentatie)
 21.Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid