Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 23 oktober 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Val av vice talman till Europaparlamentet: se protokollet
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Arbetsplan
 17.CE-märkta gödselprodukter (debatt)
 18.Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel - Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen I (debatt)
 19.Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (kortfattad redogörelse)
 20.Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (kortfattad redogörelse)
 21.Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy