Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0130(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0064/2017

Teksty złożone :

A8-0064/2017

Debaty :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Głosowanie :

PV 25/10/2017 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0410

Debaty
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg Wersja poprawiona

17. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (debata)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la relazione di Marita Ulvskog, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) (A8-0064/2017).

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, föredragande. – Herr talman! I morgon kommer vi att rösta för en betydligt starkare arbetsmiljölagstiftning i EU. Det är inte vilken lagstiftning som helst, utan en som handlar om att skydda arbetstagare, miljontals arbetstagare i Europa, från cancerframkallande och mutagena ämnen.

Vi har väntat tio år på detta. Den tidigare kommissionen fick inte mycket gjort, tyvärr. Lyckligtvis har den nuvarande kommissionen agerat annorlunda. Vi har från parlamentets sida alltså välkomnat kommissionens förslag och i utskottsarbetet har vi gjort allt vi kan för att göra förslaget ännu starkare.

Fakta är följande: Mer än hälften av alla arbetsrelaterade dödsfall är kopplade till cancer. Cancer är den enskilt tyngsta och mest omfattande arbetsmiljörelaterade dödsorsaken. Så kan vi inte ha det. Inte i ett modernt samhälle som sätter människovärdet högt. Vi ska inte acceptera att konkurrera med dåliga villkor, med farliga arbetsmiljöer; det kan aldrig vara ett konkurrensmedel för EU. Vi ska konkurrera med att vara absolut skickligast och bäst på det vi gör, inte med att människor ska dö av sina jobb.

Utöver den enorma personliga kostnaden är också den uppskattade kostnaden för medlemsländerna 334 miljarder euro årligen. Det är alltså vad cancern kostar. Det är en sanslös förlust, inte bara i människoliv utan också i samhällskostnader.

I morgon kommer vi att rösta om tretton nya gränsvärden för cancerframkallande och mutagena ämnen som finns på arbetsplatserna. Det är elva nya ämnen och två stycken som revideras. Det är ämnen som finns i en lång rad industrier och på en lång rad arbetsplatser, bland annat byggindustrin, träindustrin, pappersindustrin, i produktion av allt från lösningsmedel, papper, möbler, leksaker, bilar, flygplan. Sexvärt krom, kvartsdamm och hårt trädamm är några av de viktigaste ämnen som nu regleras, med tanke på hur många arbetstagare som är exponerade för just dessa gränsvärden.

Jämfört med kommissionens ursprungliga förslag, som redan det var en stor förbättring, lyckades parlamentet kräva ytterligare förbättringar i förhandlingarna. Det, herr talman, det kan vi vara stolta över. Vi har under hela processen betonat vikten av att utgå från försiktighetsprincipen. Vi måste sätta arbetstagarnas hälsa och säkerhet i första rummet. Kommissionen föreslog tretton nya gränsvärden, som i sig kommer att rädda mer än 100 000 personer över 50 år. Det är en siffra som inte ens tar hänsyn till de förbättrade hälsokontrollerna eller de gränsvärden som vi har åstadkommit i förhandlingarna. Hälsokontrollerna i direktivet har nu kommit ikapp asbestdirektivet. Arbetstagare kommer tack vare parlamentet att ha rätt till hälsokontroller även efter det att de har lämnat den arbetsplats där de har exponerats.

I överenskommelsen med rådet så ingår det även skärpta gränsvärden på just sexvärt krom och hårt trädamm i förslaget. Detta är ämnen som orsakar så pass allvarliga cancerformer som lymfosarkom och lungcancer. Vi har även kommit överens om att kommissionen framöver måste se över lagstiftningen för att utvärdera om direktivet ska breddas för att inkludera även reproduktionsstörande ämnen, det vill säga ämnen som kan skada fertiliteten hos både män och kvinnor och ofödda barn. Det är min och utskottets mening att dessa ämnen är så pass allvarliga att de bör omfattas av direktivets allra strängaste formuleringar.

Detta kommer kommissionen att återkomma till, förhoppningsvis innan mandatperioden är slut. Jag vill betona det goda samarbetet som har legat till grund för att vi nu kan anta revideringen av detta direktiv. Det förslag som vi har framför oss är ett resultat av konsultation med de sociala parterna och forskare.

Och jag vill tacka alltså kommissionen, rådet, de sociala parterna, forskarna som bidragit under hela processen och jag vill såklart också tacka skuggföredragandena i mitt eget utskott, i synnerhet Claude Rolin från PPE-gruppen som nu tar över som föredragande för den andra revideringen av denna lagstiftning. Det är inte alltid vi kan jobba tillsammans i den här kammaren – och det ska man inte alltid behöva göra – men det har vi gjort. Jag tycker vi har gjort det på ett riktigt bra sätt, förutsatt nu att den här lagstiftningen går hela vägen. Symboliskt tror jag att det är viktigt att samsas och samla sig när man har en stor och viktig uppgift framför sig, och det har vi gjort.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, the investment of this Commission in a more social Europe has many facets. There is the principle of equal pay for equal work at the same place, which has yesterday been embraced by a large majority from East and West in the Council, but this Commission has also reinvigorated the promotion of workers’ health and safety. The protection of workers’ health and safety at work has therefore also been included as one of the principles of the European Pillar of Social Rights which was also embraced yesterday by the Council, to be proclaimed in November by the three institutions

The fight against occupational cancer is also a matter of priority for me personally. Cancer kills more workers than any other work-related disease and causes many families enormous suffering. I am pleased that the Council and the European Parliament have reached a timely compromise on our first proposal to update the Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work. This agreement between the co-legislators confirms the strong political commitment by all the European institutions to fight against work-related cancer. It should also pave the way for the second and third batches with a view to continue enhancing the protection of workers.

I would like to thank once again the rapporteur Ms Ulvskog for her commitment during the interinstitutional negotiations. This indeed enabled us to reach agreement on this file at first reading. It is only fair to say that the negotiations were not easy. For Parliament, one of the key points in the discussions was to include reprotoxic substances in the scope of this directive. In the end, a fair compromise was reached with the Council. The deal was a review clause which says that ‘not later than the first quarter of 2019 the Commission shall assess the opportunity of amending the scope of this directive to include reprotoxic substances’.

I can assure you that the Commission will deliver on this clause. This, however, as you all know requires comprehensive analytical work. Another difficult element in the negotiation was the exposure limit values to Chromium VI, respirable crystalline [silica] and hardwood and softwood dusts. In the end, an agreement was reached in line with the results of the scientific research and the discussions we had with the social partners. Thank you for all your work; I think we can be happy about the results and we will continue to cooperate further.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος, Συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που συζητούμε σήμερα σχετίζεται με έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως. Την ύπαρξη καρκινογόνων παραγόντων στους χώρους εργασίας. Ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία και περίπου 20 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθενται σε καρκινογόνους παράγοντες. Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων, μέσω της μείωσης της έκθεσης σε χημικούς παράγοντες και γι’ αυτό πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Θεωρώ όμως ότι χρειάζεται παραπέρα επέκταση του προστατευτικού πλαισίου με στόχο τη συμπερίληψη επιπλέον παραγόντων που απειλούν την υγεία και τη γονιμότητα του ανθρώπου. Επίσης χρειάζεται μείωση των οριακών τιμών παραγόντων που ήδη προβλέπονται, όπως της σκόνης σκληρού και μαλακού ξύλου , της εισπνεύσιμης σκόνης κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου και ενώσεων του χρωμίου. Η υγεία πρέπει να έχει πάντα την προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, demain, nous nous prononcerons effectivement sur la révision de la directive sur les substances cancérigènes et mutagènes. Ce sera un pas important. Pas tellement parce que c’est une priorité pour la Commission, mais surtout parce que, chaque année, entre 100 000 et 150 000 travailleurs se voient diagnostiquer un cancer d’origine professionnelle. Nous ne pouvons pas accepter que des travailleurs détruisent leur santé ou perdent leur vie en voulant la gagner.

Avant toute chose, permettez-moi de remercier vivement la Commission, et plus particulièrement Mme la Commissaire, Marianne Thyssen. Alors que de nouvelles substances ont vu le jour, il nous aura fallu attendre dix ans avant que cette directive soit soumise à révision. Au travers de sa proposition, la Commission met fin à cet immobilisme.

L’accord institutionnel qui sera soumis au vote demain allie à la fois ambition et pragmatisme. Ambition, car il fixe des normes strictes en matière d’exposition professionnelle. Pragmatisme, parce qu’il prévoit des périodes transitoires permettant aux entreprises de s’adapter et de se mettre en conformité avec les nouvelles règles.

J’aurais effectivement souhaité que les substances reprotoxiques soient directement couvertes par cette directive. Cela n’a pas été possible, mais je me réjouis cependant que la Commission et le Conseil aient pris conscience de cet appel du Parlement et statuent à ce sujet dans les mois à venir.

Enfin, je souhaiterais insister sur deux éléments. En ce début d’année, la Commission a déposé une seconde proposition de révision de cette directive. Je souhaite que la Commission ne s’arrête pas en si bon chemin. Cette directive doit être revue régulièrement, au regard des évolutions scientifiques et technologiques, afin d’avancer et d’améliorer la protection des travailleurs. En tout cas, et dans la même philosophie que celle adoptée par la rapporteure sur ce premier train de mesures, nous allons poursuivre avec cette qualité de collaboration avec vous, Madame la Commissaire.

Je salue aussi les partenaires sociaux qui, de manière préventive, négocient des accords sectoriels visant à mieux protéger les travailleurs face aux substances cancérigènes, notamment l’accord NEPSI qui, pour moi, est vraiment un accord qui montre le chemin à suivre.

En matière de santé et de sécurité au travail les maîtres mots, pour moi, doivent être «prévention et concertation».

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo dieci anni dall'ultimo aggiornamento normativo sulle sostanze cancerogene, finalmente facciamo un passo avanti. Il lavoro della relatrice, la collega Ulvskog, è davvero degno di nota. Con l'accordo raggiunto al trilogo possiamo dire di aver aggiunto un tassello nella battaglia contro il cancro, che rimane la seconda causa di morte sul lavoro in Europa, come ricordava bene la Commissaria Thyssen.

Trattando molte sostanze che interessano diversi settori produttivi, siamo stati obbligati a uno sforzo per garantire l'equilibrio dei vari interessi in gioco, a partire ovviamente dalla salute dei lavoratori. Risulterà fondamentale vigilare affinché le norme siano messe adeguatamente in pratica, coinvolgendo le parti sociali. Un ottimo esempio è l'accordo Nepsi, un'eccellenza nel dialogo sociale e settoriale. Con la salute dei lavoratori non si scherza e dunque continueremo a fare la nostra parte come Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. – Mr President, it is very important that workers can be confident that they are working in a safe environment and that their exposure to carcinogens is very carefully controlled. So the first thing we must ensure is that exposure limits are actually measurable in the workplace.

Now the limits originally set out in the Commission proposal were the result of many years of detailed work including evaluations and fitness checks, and frankly it was easy for me, coming from the UK, to agree to the majority of the proposed limits, as we already have these lower limits in Britain. But as well as enforcing the exposure limits, Member States should be encouraging businesses to strive for the lowest levels possible, lower, in fact, than the levels set in legislation.

I am really concerned by claims that a consequence of Brexit will be a race to the bottom for workers’ rights and health and safety standards in the UK. But in fact the UK has the highest health and safety standards. We have one of the lowest fatality rates among Member States, second only to Malta, and our rates of work related ill-health, and of workers reporting that their jobs risk their health, are lower than most other Member States’.

So, to conclude, there is an established and rigorous process for setting limits to ensure that they are evidence-based, proportionate, measurable and achievable, and as policymakers we must respect this.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto, em nome do Grupo ALDE. – Senhora Comissária, Senhor Presidente, meus Caros Colegas, saúdo este relatório e a relatora sobre a proteção dos trabalhadores sujeitos a riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos durante a jornada de trabalho, em primeiro lugar, porque se acolhe expressamente o princípio da precaução, com um sentido que, grosso modo, se pode resumir na seguinte proposição: em caso de dúvidas sobre os efeitos de certas substâncias para a saúde das pessoas, deverá evitar-se a exposição dos trabalhadores a essas substâncias, mesmo que tal implique a sua supressão dos locais de trabalho. Em segundo lugar, porque a Comissão assumiu também o compromisso de proceder, até ao final do primeiro trimestre de 2019, a um estudo sobre a inclusão dos produtos reprotóxicos numa futura revisão da diretiva.

Essa revisão justifica-se por se recear que as reprotoxinas podem comportar riscos para a saúde reprodutiva, nomeadamente para o desenvolvimento do feto, bem como durante o período de aleitamento. Há, contudo, Senhora Comissária, Senhor Presidente, uma preocupação que, não tendo sido suscitada especificamente pelo conteúdo deste relatório, está sempre presente nos debates políticos que implicam questões científicas. Refiro-me à frequência com que, sobre as mesmas matérias, se obtêm pareceres científicos de sentido diametralmente oposto.

Como é que pode haver cientistas que atestam que determinadas substâncias não são prejudiciais para a saúde humana, enquanto outros garantem precisamente o contrário? É necessário denunciar e combater aqueles que instrumentalizam a ciência aos interesses económicos espúrios de certas empresas e de certos empresários.

Em época de fake news, é preciso também combater estes falsos relatórios e estas mentiras sob a capa da ciência. Muito obrigado.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, une contradiction majeure est ici révélée. En effet, comment affirmer le projet d’une Europe qui protège quand plus de 100 000 travailleurs perdent la vie à cause de cancers professionnels? On ne mesure pas assez, je crois, les souffrances endurées, les déchirures pour les familles.

Le texte que nous allons voter peut constituer un progrès dès lors qu’il va permettre d’imposer la limitation à l’exposition des travailleurs à onze substances cancérigènes supplémentaires. Encore faudra-t-il organiser une réelle mise en œuvre rapide et mettre en place une surveillance effective de la santé des travailleurs tout au long de leur vie.

Cela est d’ailleurs bien contradictoire avec ce qui se décide dans certains pays, dont le mien, en France: la fin de la médecine du travail, la limitation du nombre d’inspecteurs du travail et la suppression des comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises. Or, ce sont bien de vies humaines dont nous parlons ici.

Il faudra aller plus loin et plus vite, notamment par la mise en place d’une protection contre les substances reprotoxiques, qui éviterait fausses couches, malformations congénitales et divers problèmes de santé pour les futurs enfants des ouvriers exposés, et protéger rapidement les 19 millions de travailleurs exposés aux émissions issues du diesel. Entre la santé maximale et la maximisation des profits, nous devons choisir toujours la santé, toujours la vie des travailleurs. N’attendons pas dix ans de plus pour le faire!

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, alors que personne ne devrait voir sa santé menacée dans le cadre de son travail, le cancer, deuxième cause de décès en Europe, est la principale cause de mortalité liée au travail. Cent mille travailleurs en meurent chaque année, alors que tous les cancers liés au travail peuvent être évités.

Nous pouvons, certes, être fiers de cet accord qui permet justement de protéger des millions de travailleurs exposés chaque jour à des substances particulièrement toxiques, comme le chrome VI ou les poussières de bois. Fiers parce que nous offrons, enfin, dans cette révision de la directive 2004, la possibilité d’une surveillance prolongée, même après l’exposition d’un travailleur ou d’une travailleuse à une substance, car le cancer se déclare souvent plusieurs années après l’exposition.

Mais j’appelle la Commission à aller plus loin. L’objectif formulé d’étendre la directive à plus de 50 nouvelles substances est encore loin d’être atteint: onze substances dans le premier volet en faveur duquel nous voterons demain, seulement cinq dans le deuxième proposé récemment, sans même les vapeurs diesel auxquelles sont confrontés trois à quatre millions de travailleurs chaque année.

Il reste du chemin à parcourir en seulement 18 mois avant la fin de votre mandat. Dans ce rapport, vous vous engagez à revoir la question des reprotoxiques d’ici à 2019. Laissez—moi vous rappeler que plus de 1 % des travailleurs y sont exposés, soit entre un et trois millions chaque année en Europe, car, face aux États qui traînent les pieds, qui préfèrent parfois protéger les lobbys industriels plutôt que la santé de leurs citoyens, nous avons besoin de la Commission, qui doit prendre enfin une initiative claire. Parce qu’une Europe qui protège, c’est d’abord une Europe qui protège la santé de ses citoyens.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi sosteniamo questa proposta della Commissione perché, di fatto, migliora la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro rispetto all'esposizione a sostanze cancerogene e a sostanze mutagene. Pertanto siamo anche favorevoli alla proposta della commissione EMPL del Parlamento di includere nel campo di applicazione di questa direttiva anche le sostanze che risultano dannose per la riproduzione dei lavoratori.

Ricordiamo che stiamo parlando di sostanze che hanno un effetto soglia e quindi, di fatto, anche esposizioni minime a tali sostanze creano un rischio non trascurabile, per quei lavoratori, di sviluppare patologie oncologiche nel corso della vita. Purtroppo i dati sono allarmanti, l'avete già detto: il 53 % dei decessi sull'attività lavorativa sono attribuibili al cancro, ma ci sono 100 000 o anche più casi che si registrano sul territorio dell'Unione europea. Quindi ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza sanitaria, che ci deve vedere impegnati con il massimo dello sforzo, senza nessun tipo di incertezza e tentennamento.

Fino ad ora, purtroppo, l'esperienza dei lavoratori ha preceduto la ricerca scientifica: questo è successo nel campo del carbone, è successo nell'industria dell'amianto ma anche nella manipolazione delle sostanze radioattive. Adesso basta, i lavoratori non possono essere trattati come se fossero delle cavie. Quindi investiamo nella ricerca di soluzioni innovative, di soluzione alternative che possano proteggere i lavoratori e le loro famiglie dalla maledizione del cancro.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση για την προστασία των εργαζόμενων από καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία, πέρα από την πρόσθεση ορισμένων ουσιών προς έλεγχο και την αλλαγή ορίων έκθεσης σε αυτές, είναι ένα ακόμη ευχολόγιο. Οι ευχές, βέβαια, σταματάνε εκεί που αρχίζει το κέρδος της επιχείρησης. Αυτό είναι που καθορίζει τα όρια, αφού τα προστατευτικά μέτρα περιορίζονται από την οικονομική εφικτότητα, όπως λέγεται το κόστος τους, τις συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, κ.λπ. Η καρκινογένεση, η πρώτη αιτία θανάτου, αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ ζημίας για την οικονομία και όχι σε ανθρώπινες ζωές. Η καπιταλιστική βαρβαρότητα στο απόγειό της. Αυτή τη βαρβαρότητα δοκιμάζουν οι εργάτες παντού, και στην Ελλάδα, της εντατικοποιημένης εργασίας υπό τον εκβιασμό της απόλυσης. Στα χρόνια των μνημονίων, τα εργατικά ατυχήματα ― στην πραγματικότητα εργοδοτικά εγκλήματα ― εκτοξεύθηκαν χωρίς να υπολογίζονται οι καρκινογενέσεις. Η οργανωμένη εργατική πάλη για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για την υγεία και τη ζωή των εργατών θα φέρει αποτελέσματα αν στοχεύσει στην αιτία του κακού: τα κέρδη και την εξουσία των καπιταλιστών.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Bezpieczne warunki pracy, szczególnie bezpieczeństwo zdrowotne, to jeden z kluczowych warunków godnej pracy i sprawiedliwego zatrudnienia. Mamy to zapisane w Karcie Praw Podstawowych Traktatu, a więc można to traktować także jako prawo człowieka. I w tym kontekście fakt tego sprawozdania, którego bardzo gratuluję sprawozdawczyni, i ten przegląd dyrektywy uważam za bardzo istotny, ponieważ rozwój nauki pozwala nam w tej chwili w zasadzie dość często robić przeglądy, które zarówno pozwolą zweryfikować listę substancji szkodliwych, karcenogenów czy mutagenów, jak i mogą pozwolić zweryfikować te dopuszczalne poziomy, którymi się posługujemy. I te sprawy są bardzo istotne.

Za szczególnie ważną w tym sprawozdaniu uważam – zresztą zgodnie z wcześniejszymi wezwaniami Parlamentu Europejskiego – tę propozycję poszerzenia zakresu dyrektywy o czynniki działające szkodliwie na rozrodczość. Niepłodność, choroby układu rozrodczego, zaburzenia laktacji lub wadliwy rozwój płodu to są jedne z potencjalnych efektów działania substancji szkodliwych, a także są to jedne z najsilniejszych obaw pracowników kontekście styczności, ekspozycji na substancje szkodliwe w miejscu pracy. I ochrona prawna, i związana z nią profilaktyka dotycząca okresu ciąży nie obejmuje tego czasu, który dotyczy okresu przed zajściem w ciążę lub w ciąży na bardzo wczesnym etapie, gdy jeszcze ona nie jest formalnie stwierdzona i zgłoszona. I z tego powodu regulacje, które pozwoliłyby już wcześniej tę profilaktykę prowadzić, są bardzo oczekiwane.

Dzisiaj wiemy, że tych substancji potencjalnie szkodliwych, które działają szkodliwie na układ rozrodczy, na rozrodczość, jest co najmniej kilkadziesiąt, więc bardzo ważne jest, żeby je skatalogować, żeby je analizować i stopniowo wprowadzać do tej dyrektywy.

Ta kwestia dotyczy około trzech milionów pracowników, którzy są narażeni na działanie tych substancji, ale percepcja tego problemu jest o wiele ważniejsza, gdyż niepłodność jest poważnym problemem w Europie. Co piąta para w Europie nie może mieć dziecka, więc percepcja tego jest – tak jak powiedziałam – zupełnie inna.

Dodatkową wartością sprawozdania są te części, które dotyczą ulepszania metod zbierania danych i wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi oraz zapisy dotyczące skuteczniejszej kontroli, częstszej kontroli zdrowia pracowników.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Herr Präsident! Danke an Sie, Frau Kommissarin, für Ihren Einsatz bei der Entsenderichtlinie, aber natürlich auch hier beim Kampf gegen die Karzinogene. Dank möchte ich auch insbesondere Marita Ulvskog aussprechen für ihre geleistete Arbeit bei diesem wichtigen Bericht.

Die Gewinner dieser Woche sind eindeutig die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer. Krebs – das kann man gar nicht oft genug wiederholen – ist die häufigste Todesursache bei arbeitsbedingten Todesfällen in Europa. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Diese Todesfälle können und müssen wir vermeiden. Mit der geleisteten Arbeit ist hier jetzt einiges auf den Weg gebracht. Für 50 krebserregende Stoffe sollen verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte umgesetzt werden, anstelle der momentanen fünf.

Und ich bin natürlich auch froh, dass wir den Rechtsrahmen der Richtlinie um fruchtbarkeitsschädigende Substanzen erweitern können. Zwei bis drei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind den reprotoxischen Stoffen ausgesetzt, und der rechtliche Schutz war natürlich bisher mehr schlecht als recht. Das wird sich in Zukunft ändern.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc (ECR). – Panie Przewodniczący! Nikogo nie trzeba przekonywać, że narażenie pracowników na substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy to kluczowy problem bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie pracownika. Dlatego zapewnienie wszystkim narażonym pracownikom kontroli zdrowia przez całe życie czy też włączenie reprotoksyn, czyli substancji działających szkodliwie na rozrodczość, w zakres dyrektywy jest w pełni zrozumiałe.

Ważne też, by znać maksymalne wartości dopuszczalnych stężeń narażenia zawodowego dla benzenu, chlorku winylu, pyłów drewna twardego, ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz azbestu. Ważne, by restrykcyjne wartości dopuszczalne, na przykład dla związków chromu, ołowiu, pyłu drzewnego czy też krzemionki krystalicznej, były przestrzegane we wszystkich państwach członkowskich. Ważne, by monitoring tych substancji był wiarygodny, prawdziwy i porównywalny, by stale edukować pracowników w tej kwestii. Ważne wreszcie, by chronić zwłaszcza grupy szczególnego ryzyka: kobiety w ciąży, kobiety karmiące, osoby niepełnosprawne i młodociane.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señor presidente, el cáncer es la primera causa de la mortalidad laboral en la Unión Europea. Cada año se atribuye al cáncer el 53 % de las muertes laborales, según los datos de la propia Comisión. Seguimos teniendo una información escasa sobre sustancias carcinógenas y niveles de exposición. Además, aparecen riesgos nuevos como los nanomateriales, que siguen sin estar evaluados.

A pesar de conocer la relación que existe entre los disruptores endocrinos y el cáncer, la Comisión Europea sigue sin cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y establecer una clara y ambiciosa regulación de los mismos. No se están analizando cómo las condiciones laborales precarias —como la rotación de empleos, tiempos parciales con horarios fragmentados— hacen que se puedan tener múltiples exposiciones a sustancias cancerígenas y, además, estas mismas condiciones dificultan el acceso a servicios de prevención, por otra parte afectados por la reducción de los presupuestos dedicados a la misma.

No se cumple en muchos países con la normativa de la OIT sobre la notificación obligatoria a los trabajadores expuestos a los carcinógenos, y eso tiene especial relevancia en las pequeñas empresas. Y, a pesar de estos datos, seguimos avanzando muy escasamente a la hora de establecer regulaciones que eviten que estas muertes se sigan produciendo.

Hay que crear registros nacionales con datos desglosados por sexo, edad y puestos de trabajo. Hay que evitar la exposición, pero también sustituir las sustancias cancerígenas, ampliar los servicios médicos especializados y aumentar las inspecciones de trabajo, entre muchos otros aspectos.

Pero quiero destacar, para acabar, que además hace falta establecer planes, estrategias para la reincorporación laboral de los trabajadores afectados por el cáncer originado en el trabajo, ya que estos terminan por sufrir discriminaciones laborales y, en el peor de los casos, pérdida de empleo.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE). – Herr Präsident, geehrte Frau Kommissarin Marianne Thyssen! Die Europäische Union hat weltweit mit die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards bei der Arbeit, und darauf können wir stolz sein. Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns auf dem bereits Erreichten ausruhen und gemütlich zurücklehnen können. Die Arbeitswelt entwickelt sich immer weiter, neue Technologien, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Studien legen dar, dass Stoffe, die jahrelang ohne Bedenken genutzt wurden, krebserregend sind und tausende Menschen das Leben kosten. Asbest ist das bekannteste Beispiel für eine solche Entwicklung.

Aus diesem Grund begrüße ich und beglückwünsche ich die Kommission, dass sie den Forderungen nach einer Überarbeitung der Richtlinie nachgekommen ist. Ich möchte nicht im Detail auf die einzelnen Stoffe eingehen; das haben die Kollegen zur Genüge getan. Wir müssen an dem Gedanken festhalten, dass Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Arbeiter Investitionen sind und nicht ausschließlich als Kosten zu betrachten sind. Investitionen, die den Arbeitern und deren Gesundheit zugutekommen, haben nicht nur positive Auswirkungen auf die Produktivität der Unternehmen, sondern auch auf die Gesellschaft insgesamt.

Natürlich müssen sich die Unternehmen – vor allem kleine und mittlere – auf die neuen Vorschriften umstellen. Vernünftige Übergangsfristen sind deswegen vorgesehen. Das Vorsorgeprinzip erscheint mir in diesem Bereich sehr wichtig, und ich begrüße zudem die Tatsache, wie manche Kollegen das schon gesagt haben, dass reprotoxische Stoffe im Kompromiss berücksichtigt wurden. Ich hoffe, dass das so schnell wie möglich in den Geltungsbereich aufgenommen wird.

Zum Schluss möchte ich hervorheben, dass auf Druck des Parlaments die ärztliche Überwachung auch über das Ende der Arbeit hinaus und zum Schutz der Gesundheit der Betroffenen als notwendig erachtet wird. Nochmals meinen Dank an die Kollegen, auch für die zügige Arbeit. Wir haben hier in etwas mehr als einem Jahr ein ordentliches Dossierer arbeitet. Ich beglückwünsche nochmals die Kommission, auch dafür, dass sie die nächstfolgenden Schritte schon so weit etabliert hat.

 
  
MPphoto
 

  Георги Пирински (S&D). – г-н Председател, благодарение на категоричната позиция на Европейския парламент и лично на докладчика Марита Улвског бе постигнато съгласие за по-строги ограничения за някои от най-често срещаните канцерогени, задължение на Комисията да докладва за въздействието на вещества, увреждащи репродуктивните способности на хората, най-късно до началото на 2019 година, както и въвеждане на задължително здравно наблюдение на изложените на риск работници, в това число и след приключването на трудовата им дейност.

Резултатът е много по-добра превенция и възможност да бъдат спасени поне 100 хиляди живота допълнително, както и здравно наблюдение за над 20 милиона работници, изложени на въздействието на ракообразуващи вещества. Сега отговорност на държавите членки е своевременно да приложат тези нови изисквания.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). – Mr President, I want workplaces to be safe, irrespective of their setting. I want to maintain the EU’s reputation as a setter of very high standards, but I guess that on the day when this Parliament voted to disregard the overwhelming majority of scientific evidence and restrict the authorisation of glyphosate, perhaps it should come as no surprise that we are being asked to vote to lower acceptable limits on chromium 6, which similarly have no scientific basis.

In order to ensure ongoing protection and confidence in the system, and that is what this legislation is all about, we should ensure that decisions on substances and levels are robust and not political. They should be based on the scientific evidence.

I therefore regret the inclusion of this item in an otherwise largely sensible and commendable trilogue conclusion and I can only come to the conclusion that, sadly, I will not be able to vote in favour. I will have to abstain on that basis.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Dla nas wszystkich kwestia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest kluczowa i traktujemy ją priorytetowo. Dlatego też od samego początku delegacja polska w grupie PPE popierała projekt Komisji Europejskiej w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów.

Limity zaproponowane przez Komisję Europejską były oparte na rzetelnych analizach oraz na wypracowanym porozumieniu pomiędzy partnerami społecznymi. Niestety podczas prac nad tą dyrektywą w Parlamencie pojawiły się próby drastycznego zaostrzania limitów zawartych we wstępnym projekcie, niekoniecznie wynikające z konieczności ochrony zdrowia. Konsekwencje takiego restrykcyjnego podejścia mogłyby być bardzo niebezpieczne. Zbyt wiele jest przypadków, gdy w sytuacji braku możliwości spełnienia wygórowanych wymogów część firm zaczyna naruszać prawo, i ma to bardzo negatywne skutki dla zdrowia pracowników.

W większości przypadków udało nam się znaleźć rozsądne rozwiązania, jednakże nie mogę zgodzić się na rozwiązania zaproponowane przede wszystkim w przypadku pyłów drewna twardego. Limit, który znalazł się w wypracowanym kompromisie, jest zbyt restrykcyjny. W moim kraju tartaki oraz producenci wyrobów z drewna to głównie mali i średni przedsiębiorcy i nieuzasadnione zmniejszenie pyłów drewna do dwóch miligramów na metr sześcienny jest dla nich nie do spełnienia. Podobnie ma się sytuacja dotycząca chromu. Jestem przekonana, że jako Parlament powinniśmy opierać nasze decyzje na podstawie rzetelnych badań naukowych i przede wszystkim zachęcać przemysł i naukowców do poszukiwania alternatywnych materiałów i sposobów produkcji, a przedsiębiorcom, szczególnie małym i średnim, dać czas na dostosowanie. Dziękuję sprawozdawczyni za jej zaangażowanie w prace nad sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 

  Siôn Simon (S&D). – Mr President, I welcome this measure as far as it goes and congratulate Parliament’s rapporteur on a good piece of work which extends the scope to reprotoxics, which was a good thing to do, and which I understand meant that she felt it could not be extended further. But I have to say that we have to do something – if not in this measure, then in other measures – but we have to do something to address the exposure of healthcare workers to the dangers of the carcinogenic drugs that they administer.

There are hundreds and thousands of healthcare workers in the United Kingdom alone dying from leukaemia, suffering miscarriages and having appalling healthcare outcomes that are entirely preventable. The technology to prevent this exists quite easily, and is only not happening because of cost. That has to change. It is indefensible.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le cancer ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise. Dans l’Union européenne, il est même la première cause de mortalité liée au travail.

L’accord trouvé, qui révise certaines valeurs limites d’exposition aux substances cancérigènes et en intègre de nouvelles, est donc le bienvenu. Il contribuera à mieux protéger nos travailleurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Il fixera aussi à nos petites et moyennes entreprises des objectifs accessibles.

Parmi les éléments de l’accord, je voudrais insister sur le travail qui a été réalisé concernant la poussière de silice, présente dans la majorité des industries de manufacture et de construction, et qui a suscité de nombreux débats. De mon point de vue, la valeur que nous avons trouvée est ambitieuse mais pragmatique, et représente une avancée notable pour la santé humaine.

Elle doit aller de pair avec la poursuite de bonnes pratiques en matière de prévention. Elle doit aussi s’accompagner de programmes de recherche ciblés sur les processus de réduction ou de substitution, lorsque cela est techniquement faisable. Il nous faut également une meilleure collecte de données, des études et un suivi sur le long terme.

Actuellement, la Commission européenne travaille sur de nouvelles propositions pour couvrir davantage d’agents cancérigènes. Je salue cette démarche, qui devrait être négociée avec les partenaires sociaux pour coller à la réalité, car je crois que c’est ainsi que nous pourrons garantir l’efficacité des solutions proposées.

 
  
MPphoto
 

  Elena Gentile (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinta che tra gli obiettivi più qualificanti per le istituzioni europee e per questo Parlamento vi sia quello del lavoro: non solo lavoro equamente retribuito, non solo politiche che offrano a tutti gli europei la possibilità di costruire il proprio progetto di vita, ma anche e soprattutto lavoro di qualità per la salute e il benessere, appunto, dei lavoratori.

Non vi è dubbio: l'esposizione a sostanze cancerogene è la prima causa di malattia e di morte tra i lavoratori non protetti. Vorrei inoltre sottolineare il rischio a cui vengono esposti le lavoratrici gravide e tutti i lavoratori e le lavoratrici se esposti ai mutageni interferenti endocrini.

Far prevalere dunque il principio dell'approccio precauzionale è una scelta di buon senso, oltre, ovviamente, a sottolineare la considerazione della necessità di promuovere una valutazione dei costi che incidono pesantemente sulla spesa sanitaria, ma anche su quella sociale.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, ochrana zdraví lidí a pracovníků je prioritou pro nás pro všechny a vzhledem k volnému pohybu pracovníků po Evropské unii je samozřejmě vhodné, aby existovala jednotná úprava v oblasti požadavků na pracovní prostředí.

Podle statistik je v Evropě rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí. Je zřejmé, že dlouhodobé vystavování určitým látkám na pracovišti je rozhodně jedním z rizikových faktorů. Podle údajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dojde ročně v Evropské unii až ke stotisícům úmrtí způsobených rakovinou nabytou při povolání. Zdravotní problémy a tyto ztráty jsou samozřejmě na lidských životech nenahraditelné, ale dají se vyčíslit také ekonomicky, údajně ztrátou čtyř až šesti procent hrubého domácího produktu.

Nová právní úprava má tedy zajistit lepší ochranu zdraví pracovníků snížením jejich vystavení závadným chemickým substancím na pracovišti. Vyjednaná podoba je vyváženým kompromisem i pro zaměstnavatele, kteří budou nakonec muset realizovat tato opatření. Směrnice navrhuje limity, jež jsou poměrně striktní, a vytváří prostor pro ještě další zpřísnění, zejména u látek, jako je krystalický oxid křemičitý, šestimocný chrom a dřevní prach. Je správné, že byl obojí druh dřevního prachu zařazen také mezi tyto škodlivé látky a nízké limity jsou vzhledem k prokázané škodlivosti oprávněné. Tento kompromis podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Auch ich möchte mich zuerst einmal bei all den Verhandlerinnen und Verhandlern bedanken, denn ich glaube, das Paket, das wir nun auf dem Tisch liegen haben, ist eines, auf das wir recht stolz sein können. Wir haben in den letzten Jahren einiges dazu beigetragen, die Gesundheit der Europäerinnen und Europäer zu verbessern. Ich denke in diesem Zusammenhang an die Tabakprodukterichtlinie, ich denke aber auch an die Begrenzung der Emissionswerte bei Kfz. Denn all dies hat dazu beigetragen, dass vor allem der Lungenkrebs hier aktiv bekämpft wird.

Und wenn wir heute von den zusätzlichen Kosten sprechen, die durch die Umsetzung dieser veränderten Richtlinie auf Unternehmen zukommen könnten, dann dürfen wir die Kosten des Nichthandelns nicht außer Acht lassen. Denn nicht zu handeln würde nicht nur weiter großes menschliches Leid über die Europäische Union bringen, sondern es würde auch unsere Gesundheits- und vor allem unsere Krankensysteme schwer belasten, und das geht auch zulasten der Unternehmerinnen und Unternehmer, das geht zulasten des Standortes EU. Das heißt, hier haben wir viel für die Menschen getan, wir haben hier aber auch viel für den Wirtschaftsstandort Europa getan.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, iedere ochtend ga je fluitend naar het werk en op het moment dat je kan genieten van je pensioen, wordt er asbestkanker vastgesteld. Kanker nota bene als gevolg van het werk dat je gedaan hebt. Het gebeurt in Europa elk jaar duizenden keren. Daarom ben ik zo verheugd over het verslag van mijn collega Ulvskog. Ik denk dat daar goede normen in staan, strengere normen over schadelijke stoffen die vrijkomen bij industriële productie, waaronder chroom(VI).

En toch, er zijn industrieën die zich enorm verzet hebben tegen deze nieuwe regels, die hun werknemers liever blijven blootstellen aan schadelijke stoffen, omdat dat goedkoper is. Diezelfde industrieën hebben de Commissie tien jaar lang dwarsgezeten over de strengere regels die de Commissie wilde voorstellen. Ik denk dat dat beschamend is. Ik had nooit gedacht dat ik degene moest zijn die het bedrijfsleven moest bijspijkeren over de economie, maar laat ik dan zeggen: met dode werknemers kun je een bedrijf niet winstgevend maken. Het zou de bedrijven passen als ze nu zouden aandringen om met de nodige spoed te werken aan de omzetting van deze nieuwe regels.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cancro costituisce la principale causa di mortalità connessa al lavoro nell'Unione europea, ben il 53 %, un valore dunque molto preoccupante in una società avanzata come la nostra, che dovrebbe assicurare la salute dei cittadini e dei lavoratori. La tutela della salute sui luoghi di lavoro deve divenire effettivamente una priorità nell'agenda europea.

Accolgo dunque positivamente la revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, in quanto è essenziale per una migliore protezione dei lavoratori. Tuttavia, credo che il principio di precauzione vada applicato in maniera più incisiva nel nostro ordinamento. Vanno anche valutate più attentamente le singole sostanze potenzialmente cancerogene non ancora figuranti tra quelle sottoposte ai limiti di esposizione: penso, ad esempio, agli interferenti endocrini.

C'è bisogno di una più stretta cooperazione tra Unione europea e Stati membri, che dovrebbero assicurare dati più chiari ed esaustivi per consentire alla stessa Unione di promuovere le migliori prassi.

Va infine ampliato il campo di applicazione della direttiva anche agli agenti reprotossici, trattati in maniera troppo debole dalla direttiva sugli agenti chimici nonostante siano molto pericolosi per la salute umana.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, ο καρκίνος συνιστά βασική αιτία θανάτου χιλιάδων εργαζομένων, ήτοι από δύο έως τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε τοξικές ουσίες. Ο αμίαντος είναι μια κλασική περίπτωση, όπως και η ξυλόσκονη, το χρώμιο IV και το κρυσταλλικό διοξείδιο πυριτίου. Επομένως, πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργεί η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο της εργασίας. Και είναι δεδομένο ότι η οδηγία 98/24/ΕΚ δίνει ελάχιστη προστασία στους εργαζομένους. Απαιτείται λοιπόν μία αυστηροποίηση της νομοθεσίας, πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για τις οριακές τιμές, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής με συμπερίληψη νέων ουσιών που προκαλούν καρκίνο, ιδιαίτερη προστασία των εγκύων γυναικών, και υποχρεωτική δια βίου ιατρική παρακολούθηση των εκτεθειμένων εργαζομένων. Διότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει το μήνυμα ότι η υγεία των εργαζομένων είναι πάνω από τα κέρδη των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, 100 000 people die each year in Europe because of work—related cancer diseases. Whilst the Commission proposal is a good first step, we must broaden the scope of the directive, as suggested by the rapporteur, to allow for the inclusion reprotoxic substances, a growing problem in workplaces – especially for women. The French Agency for Food, Environment, Safety and Health indicated that 180 000 French workers have been exposed to such substances, which can cause all manner of reproductive issues for both female and male workers.

Improving workers’ health protection by reducing occupational exposure to chemical agents that may cause cancer or mutations should take into account specific issues and real situations, including adopting a gender perspective. I particularly want to highlight the role of trade unions and workers’ federations, who have been fighting for years on this issue and have provided excellent evidence for the drafting of this report and the preparation of this debate.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). – Señor presidente, el cáncer es la principal causa de fallecimiento relacionado con el trabajo, con más de 100 000 muertes en la Unión Europea. Por ese motivo debemos felicitarnos por este informe y una mayor regulación para prevenir el cáncer en el ámbito laboral. Es un paso adelante que en esta propuesta se incluyan sustancias tóxicas para la reproducción, pero tenemos que seguir trabajando para proteger a las trabajadoras embarazadas desde las primeras semanas de gestación y prevenir los desequilibrios hormonales producidos por estas sustancias.

Este informe contiene muchos elementos positivos. Sin embargo, señorías, de poco sirve este trabajo de regulación sobre seguridad y salud en el trabajo si después no se cumplen y no se aplican los protocolos. Es el caso de los cuarenta y nueve trabajadores que en diciembre de 2012 sufrieron la intoxicación por mercurio más grave de Europa en la fábrica Asturiana de Zinc. Un accidente repleto de negligencias: desde la evaluación del riesgo hasta los equipos de protección y además una medicación que se les suministra demasiado tarde. A día de hoy sufren graves consecuencias y ni siquiera están recibiendo la asistencia médica que necesitan. Siguen luchando y desde aquí los apoyamos para que reciban esa atención médica. Pero casos como este no pueden volver a repetirse.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και η πρώτη που σχετίζεται με την εργασία. Δυστυχώς, οι άσχημες συνθήκες εργασίας εκθέτουν τους εργαζομένους σε ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία τους, καθώς επίσης και σε ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για την αναπαραγωγική δυνατότητά τους. Σε μια εποχή κατά την οποία η υπογεννητικότητα αποτελεί τεράστια απειλή ακόμη και για την ύπαρξη όλων των χωρών της Ευρώπης, και με δεδομένο ότι ο καρκίνος ο οποίος συνδέεται με την εργασία είναι δυνατόν να προληφθεί, πρέπει τα κράτη της Ευρώπης να αντιδράσουν. Οφείλουν να επιβάλουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να προστατεύσουν τους εργαζομένους από την επαφή με ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία τους. Πρέπει επίσης να προστατεύσουν τη γονιμότητα ανδρών και γυναικών, και να παρακολουθούν κυρίως τις εγκύους γυναίκες από την πρώτη στιγμή της κυήσεώς τους. Τέλος, πρέπει να παρακολουθούν όλους τους εργαζομένους που έχουν έρθει σε επαφή με καρκινογόνες ουσίες εφ’ όρου ζωής. Στο σημείο αυτό, δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οικονομικά κόστη, τα οποία συνεπάγονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Η ζωή του ανθρώπου δεν αποτιμάται σε χρήμα.

 
  
MPphoto
 

  Wajid Khan (S&D). – Mr President, protecting people in the workplace is of the utmost importance, and while much has improved, 53% of work-related deaths are still caused by occupational cancer. In the days before the EU, it was the trade unions who stood up to protect workers from carcinogenic substances like asbestos, and now – thankfully – there is a directive with specific exposure limits. As a proud union man myself, I want to thank them for the role they have played and continue to play.

So about this report, which places limit values and 13 further carcinogens: given that around 50 carcinogens account for 80% of total exposure in the workplace, it is very welcome that the Commission plans to introduce limits for additional substances. Regular healthcare checks after exposure must continue for as long as it is necessary.

Finally, it is my hope that workers in manufacturing, construction and many other sectors will continue to be protected after Brexit because, after all, they are the lifeblood of our economy.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, once more, I would like to thank the rapporteur and the shadows for reaching a balanced compromise that will clearly make a difference for workers’ protection from now on. As always, we take note of your questions and remarks and, as I said, our work will not stop here. This legislative proposal is a first step in a series of forthcoming initiatives in this area.

I am pleased that in June this year the Council reached a general approach on our second proposal to amend the Directive. This confirms the political commitment of both the Commission and the Member States to fight occupational cancer. I count on the European Parliament to adopt its position on this second batch so that the interinstitutional negotiations should start as soon as possible.

Dear Members of Parliament, some of you mentioned diesel engine exhausts and that this is one of the 25 chemical agents evaluated that are of a major concern for causing occupational cancer. Why have we not yet proposed an occupational exposure limit (OEL)? Diesel engine exhaust is a complex issue, in particular in terms of defining exposure and identifying adequate measurement methods. It contains different components depending on the type of engine used. Identifying the engines that produce carcinogenic exhaust requires further analysis. The Commission is continuing its efforts to find the most appropriate action, and has the intention to include diesel engine emissions (DEE) in its forthcoming second phase consultation of the social partners with a view to considering to address DEE in the fourth batch.

Work—related cancer is a real tragedy for workers and their families, and is at the same time a heavy burden for the whole of society. We now have a chance to make a real difference in people’s lives. The Commission counts on your support on these legislative files that aim to further fight occupational cancer. I invite you also to continue our constructive cooperation.

Thank you very much, and congratulations on the results of the trialogue.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, föredragande. – Herr talman! Jag vill börja med att säga att alla de gränsvärden som är med i vår överenskommelse är gränsvärden som på vetenskaplig grund redan finns i vissa av medlemsländerna, oftast de rikaste medlemsländerna. Det betyder att i de länder i EU som haft en svårare väg att gå till ekonomisk styrka saknar man det skyddet. Och nu föreslår vi alltså att samma ambitionsnivå som vi har i de rikaste delarna av EU ska finnas i hela EU. Det här säger jag i polemik med en ledamot som inte finns kvar här längre, som tyckte att det var ett elände att de skulle tvingas in i denna icke-cancerogena kraftmätning som vi ägnar oss åt.

Denna lagstiftning är ju, som flera av er har påpekat och som kommissionär Thyssen också har gjort, den första av flera. Från parlamentets sida kan jag lova att vi kommer att vara väldigt besvärliga. Vi kommer att ligga på för att det ska komma så snart som möjligt, med så många viktiga ämnen som möjligt. Jag uppfattar det som att kommissionär Thyssen sade fjärde omgången för dieseln. Vi kommer nog att försöka jobba för att det blir en snabbare tidtabell för dieseln, för det är ett av de ämnen som är kolossalt viktigt och där det också är så att de sociala parterna är djupt engagerade i saken. Men så här långt har vi kommit en liten bit på väg. Vi har mycket kvar att göra, och från utskottets sida kommer vi att kämpa vidare med denna fråga som är så konkret och där det faktiskt går att göra fantastiskt stor skillnad genom att samarbeta om att rädda liv.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 25 ottobre 2017.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – A munkavállalók és családtagjaik számára a rák nemcsak jelentős életminőség-romlást, hanem a közegészségügyi ellátásra fordított közvetlen költségeket, valamint közvetlen és közvetett anyagi veszteségeket is okoz. A munkahelyen szerzett rákos megbetegedések az egész gazdaságban is éreztetik hatásukat, hiszen csökkentik a munkaerő-kínálatot, és megterhelik az államháztartást is, hiszen több egészségügyi ellátásra kell fordítani forrásokat. Továbbá meg kell óvnunk az idősödő munkavállalók produktivitását egy fenntartható társadalom érdekében. Ugyanakkor az újabb, például a mutagénekkel, valamint a reprodukcióképességet befolyásoló előírásoknak és határértékeknek reálisnak, észszerűnek és valósnak kell lenniük.

Álláspontom szerint a csomag elfogadásával nem sikerül mindezen szempontokat egyszerre érvényesíteni, hiszen a reproduktív képességet csökkentő anyagokkal kapcsolatos szabályozás egy külön jogszabályért kiáltana annak összetettsége miatt, illetve nem megoldott az életen át tartó ellenőrzés feltételrendszere sem, ami a KKV-kat hozza nehezebb helyzetbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Vsako leto v Evropski uniji umre več kot 100000 ljudi zaradi posledic raka, ki je povezan z delovnim mestom. Že več kot 10 let čakamo, da se spremeni zakonodaja na tem področju. Revizija obstoječih pravil bo zagotovila tudi večjo zaščito delavcev.

Zahtevamo celovite preglede delavcev, tudi po njihovi upokojitvi, saj se nekateri simptomi pokažejo šele nekaj let po tem, ko so bili izpostavljeni tveganju. Izpostavljenost substancam, ki povzročajo raka, moramo znižati na minimum. Vsako novo raziskavo, ki pokaže nova tveganja, je potrebno vključiti v zakonodajo.

 
  
 

(Le seduta è sospesa per pochi minuti).

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności