Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 24 октомври 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Заключения от заседанието на Европейския съвет (19 - 20 октомври) и представяне на Програмата на лидерите (Изграждане на общото ни бъдеще) (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Изявление на председателството
 5.Време за гласуване
  5.1.Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (гласуване)
  5.2.Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  5.3.Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (гласуване)
  5.4.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил (A8-0309/2017 - Michał Boni) (гласуване)
  5.5.Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (гласуване)
  5.6.Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (гласуване)
  5.7.Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (гласуване)
  5.8.Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (A8-0359/2016 - Michał Boni) (гласуване)
  5.9.Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (гласуване)
  5.10.Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (B8-0567/2017) (продължение)
  5.11.Разрешение за генетично модифицирана царевица 1507 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (B8-0568/2017)
  5.12.Разрешение за генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (B8-0570/2017) (гласуване)
  5.13.Разрешение за генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (B8-0569/2017) (гласуване)
  5.14.Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ (A8-0301/2017 - Jens Geier) (гласуване)
  5.15.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (A8-0298/2017 - Jens Geier) (гласуване)
  5.16.Документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на ЕС до 2025 г. (B8-0565/2017) (гласуване)
  5.17.Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (гласуване)
  5.18.Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (A8-0292/2017 - Laura Agea) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на ЕС до 2025 г. (B8-0565/2017)
  6.6.Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Състав на Парламента: вж. протокола
 11.Състав на комисиите: вж. протокола
 12.Работна програма на Комисията за 2018 г. (разискване)
 13.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (разискване)
 16.Закрила на журналистите и защита на свободата на медиите в Малта: случаят с Дафне Каруана Галиция (разискване)
 17.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени (разискване)
 18.Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1003 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4682 kb)
Правна информация - Политика за поверителност