Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 24. oktober 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (19.-20. oktober 2017) og præsentation af ledernes dagsorden (Sammen bygger vi fremtiden) (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Erklæring fra formanden
 5.Afstemningstid
  5.1.Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (afstemning)
  5.2.Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  5.3.Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (afstemning)
  5.4.Gennemførelse af kontrolforanstaltninger for furanylfentanyl (A8-0309/2017 - Michał Boni) (afstemning)
  5.5.Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (afstemning)
  5.6.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (afstemning)
  5.7.CE-mærkede gødningsprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (afstemning)
  5.8.Udveksling af oplysninger, system for tidlig varsling og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer (A8-0359/2016 - Michał Boni) (afstemning)
  5.9.Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (afstemning)
  5.10.Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106) (B8-0567/2017) (fortsat)
  5.11.Godkendelse af genetisk modificeret majs 1507 (Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106) (B8-0568/2017)
  5.12.Godkendelse af genetisk modificeret sojabønne 305423 x 40-3-2 ( Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106) (B8-0570/2017) (afstemning)
  5.13.Godkendelse af genetisk modificeret MON 88302 x Ms8 x Rf3-raps (Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106) (B8-0569/2017) (afstemning)
  5.14.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2017: finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og forhøjelse af nødhjælpsreserven (A8-0301/2017 - Jens Geier) (afstemning)
  5.15.Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (A8-0298/2017 - Jens Geier) (afstemning)
  5.16.Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (B8-0565/2017) (afstemning)
  5.17.Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (afstemning)
  5.18.Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (A8-0292/2017 - Laura Agea) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.CE-mærkede gødningsprodukter (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Udveksling af oplysninger, system for tidlig varsling og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (B8-0565/2017)
  6.6.Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 11.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 12.Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)
 13.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 15.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 16.Beskyttelse af journalister og mediefriheden i Malta: sagen Daphne Caruana Galizia (forhandling)
 17.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (forhandling)
 18.Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1003 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4682 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik