Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017 και παρουσίαση του Θεματολογίου των Ηγετών (Οικοδόμηση του κοινού μέλλοντός μας) (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνόδου
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (ψηφοφορία)
  5.2.Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  5.3.Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (ψηφοφορία)
  5.4.Υπαγωγή του φουρανυλοφεντανύλιου σε μέτρα ελέγχου (A8-0309/2017 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  5.5.Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (ψηφοφορία)
  5.6.Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (ψηφοφορία)
  5.7.Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (ψηφοφορία)
  5.8.Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες (A8-0359/2016 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  5.9.Κοινή Αλιευτική Πολιτική: εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  5.10.Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (B8-0567/2017) (συνέχεια)
  5.11.Έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου της σειράς 1507 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (B8-0568/2017)
  5.12.Έγκριση της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας της σειράς 305423 x 40-3-2 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (B8-0570/2017) (ψηφοφορία)
  5.13.Έγκριση της γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης της σειράς MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού) (B8-0569/2017) (ψηφοφορία)
  5.14.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5/2017: Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (A8-0301/2017 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  5.15.Kινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (A8-0298/2017 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  5.16.Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (B8-0565/2017) (ψηφοφορία)
  5.17.Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)
  5.18.Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (A8-0292/2017 - Laura Agea) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (B8-0565/2017)
  6.6.Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)
 13.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
 16.Προστασία των δημοσιογράφων και υπεράσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Μάλτα: η υπόθεση της Daphne Caruana Galizia (συζήτηση)
 17.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (συζήτηση)
 18.Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1003 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4682 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου