Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 24 października 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Głosowanie
  5.1.Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) (głosowanie)
  5.2.Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie (A8-0304/2017 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  5.3.Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy (A8-0293/2017 - Miroslav Poche) (głosowanie)
  5.4.Poddanie furanylfentanylu środkom kontrolnym (A8-0309/2017 - Michał Boni) (głosowanie)
  5.5.Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (A8-0296/2017 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  5.6.Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (głosowanie)
  5.7.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (głosowanie)
  5.8.Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych (A8-0359/2016 - Michał Boni) (głosowanie)
  5.9.Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku (A8-0285/2017 - Alain Cadec) (głosowanie)
  5.10.Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (B8-0567/2017) (kontynuacja)
  5.11.Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (B8-0568/2017)
  5.12.Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (B8-0570/2017) (głosowanie)
  5.13.Zezwolenie na genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (B8-0569/2017) (głosowanie)
  5.14.Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną (A8-0301/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  5.15.Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (A8-0298/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  5.16.Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (B8-0565/2017) (głosowanie)
  5.17.Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (A8-0295/2017 - Virginie Rozière) (głosowanie)
  5.18.Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (A8-0292/2017 - Laura Agea) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (A8-0296/2017 - Derek Vaughan)
  6.2.Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (A8-0317/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  6.3.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu)
  6.4.Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych (A8-0359/2016 - Michał Boni)
  6.5.Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (B8-0565/2017)
  6.6.Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)
  6.7.Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (A8-0292/2017 - Laura Agea)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 11.Skład komisji: Patrz protokól
 12.Program prac Komisji na 2018 r. (debata)
 13.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
 16.Ochrona dziennikarzy i obrona wolności mediów na Malcie: sprawa Daphne Caruany Galizii (debata)
 17.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (debata)
 18.Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1003 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4682 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności