Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2044(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0359/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0359/2017

Συζήτηση :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0458

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

9.1. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Explications de vote orales

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Budżet programu „Erasmus+” został powiększony o 24 mln EUR, „Horyzont 2020” o 110 mln EUR. To cieszy, zwłaszcza że początkowa debata mogła doprowadzić do ograniczenia tego ważnego projektu. Natomiast to, co kluczowe – z mojego punktu widzenia – to zmniejszenie tych zobowiązań, które były bardzo dotkliwe wtedy, kiedy pozostawały nieopłacone. Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy płatnościami a zobowiązaniami wydaje mi się najważniejszym sukcesem przy debacie o tym budżecie.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius (ALDE). – Madam President, I do support the European Parliament and Council agreement on the General Budget of the European Union, as foreseen for 2018, and thus voted much in favour. As we see, EU commitments for 2018 will be around EUR 160.1 billion, whereas the factual payments are set up at EUR 144.7 billion. In addition, I fully approve the fact that the following year, more resources will be allocated towards enhancing growth, competitiveness and economic cohesion, with initiatives such as the Youth Employment Initiative, and strengthening other fields such as security. I especially support the allocation of an additional EUR 120 million for the Youth Employment Initiative, as well as (I highlight) an allocation of an additional EUR 3 million for strategic communication. I believe these, and other sections of the budget, more or less reflect the EU priorities for the next year.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony! Szakadéknyi különbség van változatlanul az úgymond újonnan csatlakozott, volt kommunista vagy szocialista országok jövedelmi viszonyai, életszínvonala és a régi tagállamok jövedelme és életszínvonala között. Ennélfogva, ahogy azt nyilvánvalóan hivatalból az Európai Unió is észleli, folyamatos az átáramlás az alacsonyabb bérű, alacsonyabb jövedelmű és életszínvonalú országokból a magasabbakba. Én még mindig nem tudom, hogy mi volt az elképzelés, amikor a bővítési folyamat megkezdődött. Mindenesetre tény, hogy most a költségvetésekben évről évre prioritás kellene, hogy legyen, hogy minden lehetséges eszközzel ezt a szakadékot csökkentsék. Ehhez javasolnám, hogy legyen egy új biztosi hivatal, egy európai uniós biztos, aki a kohézióért, konvergenciáért felelős, illetve hogy minden évben a költségvetésnek ez legyen kimondott prioritása, és legyen egy „impact assessment”, egy hatásvizsgálat a kohézió vonatkozásában a költségvetésben.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). – Já jsem nepodpořil v tomto hlasování tuto podobu rozpočtu, jakkoli tam došlo k určitým dílčím zlepšením, především v oblasti šetření finančními prostředky, pokud jde o administrativní náklady.

Bohužel ale struktura rozpočtu zůstává stále v zásadě stejná. Utrácí se mnoho peněz na nejrůznější soft projekty, jejichž dopad a jejichž význam je velice pochybný a nedochází ke změně priorit. My tady čelíme celé řadě problémů, se kterými si umíme těžko poradit, jako je např. ochrana vnějších hranic EU, ale přitom tady se stále vytváří struktura nejrůznějších organizací, projektů, aktivit a iniciativ, které sice polykají peníze, ale jejich výsledek, když se pak podíváme na konečnou bilanci, je poměrně žalostný. Pokud nedojde ke strukturální změně, já takovýto rozpočet podpořit nemohu.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Madam President, in the 19 years that I have been here, I have spent an awful lot of time in this Chamber voting on these budgetary items. The thing they all have in common is that it is always an increase. There is never a reduction. Now, I could rage about this from the point of view of the hard-pressed taxpayer, but to be honest, that is not going to be Britain’s problem for much longer. Let me, instead, make the observation that these kinds of increases in budget represent a massive misallocation of resources. Every euro spent by EU institutions is a euro not being spent by somebody closer to the ground, with a better sense of what is the optimum way of using capital – and thus does productivity and competitiveness fall across the Union. What is our response? It is to allocate more money to boost competitiveness. Was it Mark Twain who said that if all you have is a hammer, pretty much everything starts to look like a nail? Is it not at least possible that our citizens might flourish if we taxed them less? As Oliver Cromwell once said, ‘I beseech you, in the bowels of Christ, think it possible you may be mistaken’.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Payne (EFDD). – Lisabonská smlouva v čl. 5 odst. 3 říká, že EU by měla zastávat zásadu subsidiarity, tzn. že by se všechny věci měly řešit co nejblíže k lidem, co nejblíže k občanům, že by EU neměla dělat věci, které lze uspokojivě řešit na regionální, místní úrovni.

Překvapuje mě, že stále v rozpočtu máme položky, ze kterých se financují dotace na projekty, které jsou čistě místního významu. Jako třeba rozhledny v údolí, jako třeba cyklostezky, které vedou od nikud nikam, jako dokonce noční kluby nebo čapí hnízda. To jsou projekty, který mají celoevropský význam? Podle zásady subsidiarity by se měly tyto projekty řešit na regionální úrovni. Domnívám se, že EU v této věci porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu a tato praxe by měla skončit.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já jsem podpořil tento rozpočet, jsem rád, že došlo k politické dohodě na podobě rozpočtu. Vidím tam i některá pozitiva, jako je třeba více peněz do programu Erasmus+, více peněz na fungování Europolu. Doufám, že tento rozpočet přispěje k lepší vnitřní bezpečnosti zemí EU a že nám pomůže řešit otázky migrace.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Madam President, I am not satisfied with the EU budget for 2018 because, on 17 November, President Juncker proclaimed the creation of the European Pillar of Social Rights. But proclamation without budget money is just empty words. We cannot see commitment with social content that would be connected with the proclaimed European social pillar in the next budget.

Of course, I voted in favour, but we have to stress that the European Union cannot be properly developed without real common social policy.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, dar ndóigh vótáil mé i bhfabhar bhuiséad 2018, agus tá moladh mór ag dul do na Feisirí Muresan agus Ashworth as ucht an jab a rinne siad. Fáiltím freisin go bhfuil siad ag cur béim ar fhás geilleagrach agus ar jabanna a chruthú san Aontas, agus go háirithe go bhfuil trí chéad caoga milliún anois curtha ar fáil chun fostaíocht a chruthú do dhaoine óga, agus b’fhéidir níos mó más gá. Tá sé an-tábhachtach aire a thabhairt do na daoine óga.

Freisin, d’éirigh leis an bParlaimint an gearradh siar a bhí molta ag an gComhairle a chosc agus dá bharr sin táimid in ann airgead a thabhairt do thionscadail nua cosúil le Cosma, Horizon 2020, agus mar sin de. Sin éacht maith agus ag deireadh na dála teaspánann an jab seo go bhfuil cumhacht, croí agus crógacht ag an bParlaimint.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já jsem podpořil tento návrh politické dohody, které si velmi cením, zejména na poli Rady, protože EU je skutečně akceschopná, myslím, že to dokazuje. Svět je plný výzev, hrozeb, kterým čelíme, a jsem rád, že i na tyto výzvy rozpočet reaguje, zejména v kapitole bezpečnosti občanských práv. Podle mého názoru je důležité zachovat akční EU a tento návrh rozpočtu pro rok 2018 tomu odpovídá.

Já jsem také rád, že se podařilo zachovat podíl pro politiku soudržnosti, pro kohézní politiku, protože toto je politika, která pomáhá odstraňovat rozdíly, a byla-li by umenšena, tak právě nebudou prostředky na rozvoj těch více zaostalých regionů. Jsem rád tudíž, že i tento podíl zůstal zachován. Oceňuji i položku, která byla navýšena pro zaměstnanost mladých v rámci programu Erasmus.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου