Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (продължение на разискването)
 7.Декларация на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Mобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (A8-0372/2017 - Jens Geier) (гласуване)
  8.2.Проект на коригиращ бюджет № 6/2017: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби) (A8-0379/2017 - Jens Geier) (гласуване)
  8.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г. (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) (гласуване)
  8.4.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващите предизвикателства на миграцията, потоците от бежанци и заплахите за сигурността (A8-0370/2017 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  8.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail (A8-0367/2017 - Marie-Pierre Vieu) (гласуване)
  8.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/търговия на дребно (A8-0366/2017 - Răzvan Popa) (гласуване)
  8.7.Бюджетна процедура за 2018 г. (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) (гласуване)
  8.8.Искане за снемане на имунитета на Ана Гомеш (A8-0363/2017 - Laura Ferrara) (гласуване)
  8.9.Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (A8-0358/2017 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  8.10.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Египет: участие на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (A8-0353/2017 - Sofia Sakorafa) (гласуване)
  8.11.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Алжир: участие на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (A8-0354/2017 - Sofia Sakorafa) (гласуване)
  8.12.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Йордания: участие на Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (A8-0355/2017 - Sofia Sakorafa) (гласуване)
  8.13.Присъединяване на Чили, Исландия и Бахамските острови към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0364/2017 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  8.14.Присъединяване на Панама, Уругвай, Колумбия и Ел Салвадор към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0362/2017 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  8.15.Присъединяване на Сан Марино към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0360/2017 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  8.16.Присъединяване на Грузия и Южна Африка към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0361/2017 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  8.17.Преходен период за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 (A8-0255/2017 - Peter Simon) (гласуване)
  8.18.Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean) (гласуване)
  8.19.Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (A8-0302/2017 - Gunnar Hökmark) (гласуване)
  8.20.Задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (A8-0307/2017 - Cătălin Sorin Ivan) (гласуване)
  8.21.Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (A8-0306/2017 - Luděk Niedermayer) (гласуване)
  8.22.Положението в Йемен (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017) (гласуване)
  8.23.Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (A8-0339/2017 - Helga Stevens) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Бюджетна процедура за 2018 г. (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)
  9.2.Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)
  9.3.Положението в Йемен (RC-B8-0649/2017, B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017)
  9.4.Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания (A8-0339/2017 - Helga Stevens)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Решения относно някои документи: вж. протокола
 12.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (542 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2716 kb)
Правна информация - Политика за поверителност