Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 11 декември 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколи от предишни заседания
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Ред на работа
 6.Състав на Парламента : вж. протокола
 7.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 12.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 15.Внасяне на документи: вж. протокола
 16.Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони (разискване)
 17.Устойчивото управление на външните риболовни флотове (разискване)
 18.Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (разискване)
 19.Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна (разискване)
 20.Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) - Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) (разискване)
 21.По пътя към цифрова търговска стратегия (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност