Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έκθεση σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (συζήτηση)
 3.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων (A8-0374/2017 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
  5.2.Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης (A8-0380/2017 - Albert Deß) (ψηφοφορία)
  5.3.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
  5.4.Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  5.5.Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (A8-0378/2017 - Tiemo Wölken) (ψηφοφορία)
  5.6.Aίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Eleonora Forenza (A8-0398/2017 - Gilles Lebreton) (ψηφοφορία)
  5.7.Αίτηση για την άρση της ασυλίας της Ingeborg Gräßle (A8-0397/2017 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)
  5.8.Τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ (A8-0331/2017 - Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)
  5.9.Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) (ψηφοφορία)
  5.10.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  5.11.Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Έγκριση) (A8-0325/2017 - Liisa Jaakonsaari) (ψηφοφορία)
  5.12.Ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν (Ψήφισμα) (A8-0335/2017 - Liisa Jaakonsaari) (ψηφοφορία)
  5.13.Ανανέωση της εντολής του Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (A8-0393/2017 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  5.14.Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) (ψηφοφορία)
  5.15.Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (A8-0384/2017 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Τροποποιήσεις σε διάφορους κανονισμούς στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης (A8-0380/2017 - Albert Deß)
  6.2.Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ): συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  6.3.Παράταση λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)
  6.4.Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση Δημοκρατικής Αλλαγής (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  6.5.Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάσταση στο Αφγανιστάν (συζήτηση)
 11.Κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια (συζήτηση)
 12.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) - άνοιγμα νέου κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ασφάλεια και την Αμυνα (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (συζήτηση)
 15.Η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ σχετικά με την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (συζήτηση)
 18.Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (συζήτηση)
 19.Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: Χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1136 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5311 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου