Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 8.Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2017 kohtumise ettevalmistamine - Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 9.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 10.Istungi jätkamine
 11.Presidentuuri avaldus
 12.Tervitus
 13.Hääletused
  13.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (B8-0676/2017, B8-0677/2017) (hääletus)
  13.2.Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (B8-0666/2017) (hääletus)
  13.3.Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise järgsete soovituste projekt (B8-0660/2017) (hääletus)
  13.4.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0351/2017 - Michael Gahler) (hääletus)
  13.5.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0350/2017 - David McAllister) (hääletus)
  13.6.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hääletus)
  13.7.Hongkong 20 aastat pärast üleminekut (A8-0382/2017 - Alyn Smith) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste hetkeseis (B8-0676/2017, B8-0677/2017)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 18.Schengeni ala laiendamine ja tugevdamine: Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia (temaatiline arutelu)
 19.Sotsiaalsamba rakendamine (arutelu)
 20.Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Eurostati aruanne ELis kestliku arengu eesmärkide poole liikumise seire kohta (arutelu)
 21.Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism ja selle toimevõme (arutelu)
 22.Natsistlike ja fašistlike sümbolite ja loosungite keeld kogu ELis (arutelu)
 23.Euroopa Parlamendi uurimisõigus (arutelu)
 24.Laste seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi rakendamine (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (942 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4520 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika