Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.4. Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti, in sostituzione del relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del relatore Sergio Gutiérrez Prieto chiedo a quest'Aula di sostenere il mandato negoziale conferito la settimana scorsa dalla commissione per il mercato interno al fine di iniziare i triloghi con il Consiglio su questa relazione.

Il testo adottato dalla commissione IMCO sulla base di un ampio sostegno ha migliorato notevolmente la proposta originaria della Commissione europea, in particolar modo con riferimento al rispetto della legittimità democratica delle assemblee locali e dei parlamenti nazionali.

Siamo convinti che l'ampia maggioranza ottenuta in occasione del voto in commissione consentirà al relatore di iniziare un trilogo con un mandato forte e definito. Per questo chiedo a nome del relatore di sostenere il mandato negoziale.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL). – Ik geef zeker toe dat het Parlement geprobeerd heeft het slechte voorstel van de Commissie enigszins te verbeteren, maar het gaat nog steeds om uitstel van de nationale democratische besluitvorming met drie tot zes maanden. Als we dit zo door laten gaan, dan gaat het zeker terugslaan op hoe de Europese Unie gezien wordt. Dan moet u zich voorstellen dat dus in gemeenteraden, in lokale democratische vertegenwoordigingen, de Commissie eerst moet gaan spreken voordat zij door kunnen gaan met hun besluitvorming. Daarom denk ik dat dit een plenair debat waard is en dat we hier de volgende keer op moeten terugkomen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου