Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0056(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0377/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0377/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 14
CRE 15/01/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2018 - 5.1
CRE 16/01/2018 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 29/05/2018 - 7.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0001
P8_TA(2018)0214

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14. Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Linnéa Engström, on behalf of the Committee on Fisheries, on the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention Area of the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8—0121/2017 – 2017/0056(COD)) (A8—0377/2017).

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, föredragande. – Herr talman! EU är en avtalspart i den regionala fiskeförvaltningsorganisationen för Stilla havet, SPRFMO, och därför måste de bindande förvaltnings- och bevarandeåtgärder som antagits av denna organisation införlivas i EU-lagstiftningen. Jag vill tacka alla skuggföredraganden för ett gott samarbete.

Den regionala fiskeförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet täcker en fjärdedel av jordens internationella vatten. Den förvaltar inte tonfiskeområdet. Dessa arter täcks istället av andra internationella konventioner. De viktigaste arter som täcks är taggmakrill och humboldtbläckfisk. Organisationen trädde i kraft den 24 augusti 2012 och är en av de nyaste regionala fiskeriorganisationerna i världen. Det finns för närvarande 15 avtalsslutande parter och två samarbetande icke-avtalsslutande parter till organisationen: Liberia och Panama. Belize var avtalsslutande part i några år men drog sig ur i maj 2016.

Det är första gången som EU ska införliva dessa regler i EU:s lagstiftning. Kommissionens förslag syftar till att införliva de olika bevarande- och förvaltningsåtgärder som hittills har antagits, närmare 15 stycken. Det täcker en rad olika frågor, från IUU-fiske till åtgärder för att minska dödligheten bland havsfåglar och undersökande fiske. EU:s huvudsakliga verksamhet är regional pelagisk trålning efter taggmakrill, som fångas sedan 1979. Efter en period utan fiskeverksamhet inleddes den igen 2005 med små fångster på mindre än 10 procent av det totala beståndet. Fartyg från fyra medlemsstater deltar i detta fiske, även om alla är knutna till ett enda företag.

Detta lagförslag anger inte hur mycket man får fiska, men det kan vara av intresse att fiskeuttaget följer den vetenskapliga rådgivningen. Den vetenskapliga kommittén för bland annat fiskedödligheten för taggmakrill låg under FMSY-nivån, medan biomassan låg under den nivå som kan ge MSY, BMSY. Den vetenskapliga kommittén rekommenderade därför att man skulle behålla fångsterna för 2017 och 2018 under 493 000 ton, där EU:s andel uppgår till 30 115 ton. Kommissionens förslag syftar på det hela taget till ett fullständigt införlivande av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som har antagits av SPRFMO. Vissa av dessa bestämmelser ingår i redan i den gemensamma fiskeripolitiken bland annat vad gäller fartygsövervakningsmekanism, DMS, och vissa kontrollbestämmelser. Det finns därför ingen anledning att upprepa dem i förslaget.

En viktig sak saknas i kommissionens förslag av de åtgärder som SPRFMO antagit: Genom CMM 08-2013 införs ett totalt förbud mot användning av både stora pelagiska drivgarn och alla djuphavsnät eller så kallade djuphavsgarn. Förmodligen har kommissionen inte införlivat denna åtgärd på grund av det idag inte finns några unionsfartyg som använder denna typ av fångstredskap. Förbudet mot djuphavsnät eller djuphavsgarn återspeglas inte i andra delar av den gemensamma fiskeripolitiken. Det är en internationell skyldighet och därför bör förbudet inkluderas i denna förordning tillsammans med tillhörande definitioner av redskap.

Slutligen har SPRFMO antagit många nödvändiga fiskebegränsningar både för trål och för långrev för att förhindra fångst av havsfåglar. Detta är lovvärt eftersom EU:s handlingsplan för havsfåglar vill rikta uppmärksamhet på den stora dödligheten bland havsfåglar i samband med fiske runtom i världen. Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis uppges ha minskat långrevsrelaterad havsfågeldödlighet med över 90 procent genom relativt enkla och effektiva tekniska anpassningar av redskap och fiskemetoder. Lika effektiva åtgärder för att förebygga havsfågelsdöd måste vidtas inom SPRFMO:s kommissionsområde, liksom inom andra havsområden. EU, som arbetar efter bästa praxis, måste naturligtvis ställa samma krav i denna förordning. Jag tackar för tiden och ser fram emot de eventuella kommentarer som finns på denna förordning.

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, again I would like to congratulate the rapporteur, Linnéa Engström, and her team for the excellent work, and I would like also to thank the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and its rapporteur, Ms Vălean, for its opinion.

The Commission proposal transposes into EU law the conservation control and enforcement measures adopted by the South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, to which the European Union is a contracting party. This is a challenging file because of the high number of conservation measures adopted under the SPRFMO since 2012. The Commission welcomes most amendments proposed by the European Parliament’s Committee on Fisheries (PECH), as they clarify some of the obligations in its initial proposal.

However, the Commission is not in a position to support the amendments relating to (a) the provisions to promote artisanal small-scale fisheries, and (b) the definition of ‘fishing vessel’ and ‘IUU fishing’, for the following reasons.

Firstly, the provisions on artisanal and small-scale fisheries (I’m referring to Amendments 1 and 12) are inspired by the recent transposition of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) recommendations. However, the fisheries’ characteristics and geographical context is not the same in the SPRFMO, where the EU fleet fishing is composed of industrial long-distance factory vessels, including some of the most modern and largest fishing ships in the world. In addition to that, the SPRFMO convention area does not include the EEZs, which are the areas where traditional and artisanal fisheries operate.

The European Union fleet fishes solely in the high seas and does not have access to the adjacent EEZs and even less to the territorial waters. Therefore the EU fleet fishing in SPRFMO is unable to promote coastal fishing activities and techniques.

Secondly, the PECH Committee proposes, in its Amendment 5, the use of the definition of ‘fishing vessel’ from the SPRFMO. The Commission considers that we should avoid a multiplication of definitions of ‘fishing vessel’ used in different EU legal texts with already-existing definition in the Control Regulation and in the EU IUU Regulation. The preference should be then to keep the definition used under the European Union IUU Regulation, which is the one used in the Commission proposal.

Thirdly, as far as the definition of ‘illegal, unreported and unregulated fishing’ is concerned (and I am referring to Amendment 10), the European Parliament proposes to refer only to point 1 of Article 2 of the IUU Regulation. However, it is better to refer to the entire IUU Regulation in order not to lose the individual definitions of ‘illegal, unreported and unregulated fishing’ foreseen in its Article 2. The SPRFMO transposition regulation will also allow a faster and more efficient implementation of future SPRFMO conservation measures, thanks to the derogation of certain well-framed powers to the Commission.

I strongly support this practical approach as it will allow the Union to deliver on its international obligation towards the regional fisheries management organisations in a timely manner, providing certainty to Member States and a level playing field for operators.

Let me assure you that the Commission will continue working together with the regional fisheries management organisations to ensure better ocean governance and more sustainable fishing.

Thank you for your attention and for tabling this important regulation for debate, and I look forward to hearing your views.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, quiero dar las gracias a la señora Engström por su actitud tan constructiva.

Estamos ante la transposición de las quince medidas adoptadas por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur desde su creación en 2012. Yo tengo que decir que creo que las transposiciones deben ser lo más fieles posible. No se deben introducir elementos nuevos que puedan poner a nuestra flota en un nivel distinto de exigencia, es decir, ante unas reglas de juego más restrictivas que las que se aplican a las otras flotas en la misma zona. Es necesario garantizar un trato de igualdad. Nuestros pescadores no quieren discriminaciones respecto de sus competidores en las mismas zonas de pesca. No iban a entender el porqué del cambio.

Este es el principio básico que ha inspirado a mi Grupo en nuestra actuación en la Comisión de Pesca sobre este dosier: conseguir —y creo que lo hemos conseguido en general— una transposición fiel, limpia, es decir, sin elementos nuevos o adherencias.

La dimensión medioambiental es muy importante, pero también lo es la dimensión económica y social. Los destinatarios de nuestras normas son los profesionales de la pesca y conviene darles normas que puedan cumplir, pero también normas que puedan entender. Y la discriminación, una transposición que no tenga en cuenta esta igualdad necesaria, no la iban a entender.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Na wstępie gratulacje i podziękowania dla pani sprawozdawczyni Engström. Dokument bardzo ważny i potrzebny. Ustanawia środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji na południowym Pacyfiku, które zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii transponowane są do prawa Unii Europejskiej. Obszar konwencji na południowym Oceanie Spokojnym jest bardzo ważny dla floty dalekomorskiej państw członkowskich, w tym dla Polski czy też Holandii, Niemiec, Litwy, zaangażowanych w połowy szczególnie ostroboka peruwiańskiego. Raport definiuje i ujednolica istotne kwestie w oparciu o najlepsze dostępne informacje naukowe i zasadę ostrożności w zarządzaniu zasobami oraz zasadę ochrony ekosystemów morskich. Dotyczą one m.in. wrażliwych ekosystemów morskich w połowach dennych, środków ograniczenia przyłowu ptaków morskich, połowów nieregulowanych, zarządzania połowami ostroboka peruwiańskiego, prowadzenia zwiadów rybackich itp. Zatem popieramy to sprawozdanie. W ogólnej treści on jest dobry.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, en primer lugar, agradecer a la ponente, la señora Engström, su trabajo y su colaboración.

Este informe tiene por objetivo incorporar al acervo comunitario el Derecho internacional adoptado por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur. Como es habitual, hemos seguido, para realizar este trabajo, el principio de no añadir medidas específicas para los buques europeos. De este modo, la flota comunitaria trabajará en las mismas condiciones que la procedente de terceros países en los mismos escenarios de pesca. Igualmente, apoyo y celebro la inclusión de dos aportaciones en pro de la sostenibilidad.

La primera añade garantías para que se cumpla la prohibición total del uso de las redes de enmalle y pelágicas de deriva a gran escala. Aunque ningún buque europeo utiliza estas artes en el área bajo control de esta organización, considero muy útil obligar a los Estados miembros a controlar sus buques cuando atraviesen esta zona con este tipo de artes a bordo.

La segunda anima a los Estados miembros a promover las actividades selectivas de pesca costera, incluidas las técnicas utilizadas en la pesca tradicional y artesanal, para contribuir a un nivel de vida digno de las comunidades costeras locales.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, señor comisario, me gustaría felicitar, lógicamente, a la ponente y a los ponentes alternativos por este trabajo y, habiendo intervenido en el anterior debate, con sana envidia digo que este se ha desarrollado sin grandes sobresaltos y que no hay elementos de controversia, de lo cual yo me alegro. Quizá uno, en relación con la pesca artesanal, y comparto la posición del comisario a pesar de lo que haya quedado finalmente en el informe.

Deseo simplemente señalar una cuestión que yo he reiterado muchas veces: creo que es bueno que las recomendaciones se apliquen o se adopten al pie de la letra, tal y como vienen. Es algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, porque es sano y es conveniente, y así debe seguir siendo.

Y, por otra parte, quiero reiterar algo que también el comisario me ha oído muchas veces: no se puede estar tanto tiempo para transponer las recomendaciones de las organizaciones regionales. En este caso, estamos hablando de casi cinco años. Yo creo que es tiempo suficiente para haberlas transpuesto. No son muchas, son quince recomendaciones, y creo sinceramente que el plazo es excesivo.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, όπως ειπώθηκε, η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας του νοτίου Ειρηνικού είναι μια νέα οργάνωση η οποία όμως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω ότι από τη συζήτηση προέκυψε ότι τα μέτρα προστασίας της θαλάσσιας χλωρίδας και της πανίδας, σε όλη την περιοχή, αλλά ιδίως στην περιοχή της Ανταρκτικής, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ως εκ τούτου, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφωνία στο Σώμα για τις προτάσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στην ίδια την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς έχει ενδιαφέροντα στην περιοχή. Ενδιαφέρεται βεβαίως, κυρίως επειδή σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλιεύουν στην περιοχή το σαυρίδι της Χιλής, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι ενώ, τυπικά, τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά κράτη μέλη, στην ουσία πρόκειται για την ίδια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή. Θεωρώ ότι οι προτάσεις της έκθεσης είναι ενδιαφέρουσες και, από εκεί και πέρα, στην ψηφοφορία ο καθένας θα εκφράσει την άποψή του.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Karmenu Vella, Member of the Commission. – Mr President, I would again like to thank the rapporteur for the general support for the proposal and for the amendments, which clarify and improve the original Commission proposal. In fact, only a few amendments were not acceptable from the Commission perspective.

The SPRFMO transposition regulation will, as has already been said by most of the Members, allow a faster and more efficient implementation of new conservation measures in Union law, thanks to the delegation of certain well-framed powers to the Commission. This practical approach will allow the Union to deliver on its international obligations vis-à-vis RFMOs in a timely manner.

There was one comment that I would like to comment on. Mr Mato mentioned the need to transpose in good time. However, we have to keep in mind that the SPRFMO is a very young RFMO, and its first annual meeting was held in 2013. After this meeting, the SPRFMO had envisaged a medium-term plan to adopt a comprehensive system of conservation and management measures by 2016. Therefore, it was decided to delay the transposition until the new measures were adopted in order to avoid having to repeat a lengthy and complex transposition exercise twice within a limited time.

The transposition is a complex and time-consuming process. It requires an article-by-article analysis of every SPRFMO conservation and management measure in order to incorporate it into EU law. In most cases, the original provision does not allow for a simple replication. That means we cannot simply copy and paste the text. It is therefore necessary to adapt the provisions to the EU language specificities and actors. My thanks again to the European Parliament for its opinion. We look forward to our discussions in the upcoming trilogues and to the quick adoption of this regulation.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, Föredragande. – Fru talman! Jag har inte så mycket mer säga. Detta är en ganska enkel och rättfram transposition av EU-lag. Jag vill tacka alla som har deltagit i debatten och självklart skuggföredraganden, som vi har haft ett väldigt bra samarbete med för den här förordningen.

Jag vill förstås försvara det som jag var inne på med dessa relativt enkla och effektiva tekniska anpassningar av redskap och fiskemetoder för att minska bifångst av havsfåglar, någonting som vi verkligen ska göra inom EU. Vi lär oss hela tiden och vi förbättrar våra metoder, och detta är någonting som vi kan göra på ett väldigt enkelt sätt. Bästa praxis måste naturligtvis också vara vägledande i alla typer av arbeten.

Sedan tycker jag förstås också att kommissionen ska införliva förbudet mot djuphavsnät eller djuphavsgarn. Även om det inte är aktuellt just nu så är någonting som ska gälla, en internationell skyldighet, och bör därför inkluderas i denna förordning. Jag kan också hålla med kollegorna om att detta tar väldigt lång tid, och vi behöver kanske fundera på att snabba upp processen. Men jag stoppar faktiskt där så går vi vidare agendan.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi 16 janvier 2018.

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου