Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 4009k
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Απολογισμός της εσθονικής Προεδρίας (συζήτηση)
 3. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2017 (συζήτηση)
 4. Επανάληψη της συνεδρίασης
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
  5.2. Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (ψηφοφορία)
  5.3. Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  5.4. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (ψηφοφορία)
  5.5. Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1. Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
  6.2. Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
  6.3. Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
  6.4. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
  6.5. Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Επανάληψη της συνεδρίασης
 9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 εδάφιο δ, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Στήριξη της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (συζήτηση)
 12. Η κατάσταση στο Ιράν (συζήτηση)
 13. Η κατάσταση στην Κένυα (συζήτηση)
 14. Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (συζήτηση)
 15. Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (συζήτηση)
 16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Λήξη της συνεδρίασης


  

PRESIDENZA DELL’ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è aperta alle 9.06)

 

2. Απολογισμός της εσθονικής Προεδρίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul bilancio della Presidenza estone del Consiglio (2017/2909(RSP)).

Ricordo a tutti i colleghi che per questo punto non è prevista la procedura "catch-the-eye" né saranno accettate domande "cartellino blu".

Prima di dare la parola a Jüri Ratas, voglio ringraziarlo e ringraziare il governo del suo paese non soltanto per la collaborazione costruttiva con il Parlamento ma anche per aver dato grande risalto, in ogni occasione, in ogni evento, in ogni riunione del Consiglio, al ruolo e alla posizione del Parlamento. Non è sempre accaduto. Io credo che il messaggio che è partito dalla Presidenza estone sia un messaggio molto positivo e, a nome di tutti i miei colleghi, voglio ringraziare Jüri Ratas e il suo governo per aver sempre voluto avere il Parlamento al centro del dibattito politico.

(applauso)

 
  
MPphoto
 

  Jüri Ratas, President-in-Office of the Council. – Mr President, six months ago I stood before this Parliament and promised that the first Estonian Presidency would work towards a Europe where every voice is heard and where there is a balance between different traditions and interests.

In the words of the Irish poet Seamus Heaney, I wished that hope and history would rhyme again for Europe. I did not simply a read out the motto of our Presidency, ‘unity through balance’. I was confident that everyone working for the Presidency would do their best to find consensus in working parties, at the Council meetings or at trilogues with you.

I was truly moved to see just how devoted the Member States, the Commission and Parliament were to the same code. There were hundreds of sometimes difficult debates, but all parties were also always determined to reach an agreement. There was a desire to find solutions that would support and develop the freedoms that European citizens enjoy today. I would like to express my gratitude to you all for showing this solidarity, because strength is in unity.

It is often noted that EU Member States are very different in size, culture and climate. Some of us have a few hours of daylight in winter and others have more sun than snow. Still, the region we share for a better future is the same.

Although the European Union is growing stronger and more united, let us not forget that after the Brexit referendum and before key elections in Europe, the year was full of confusion and pessimism. The political course set in Bratislava, Malta, Rome and also in Tallinn during the Digital Summit last September has allowed us to overcome this rough patch. The European Union has turned a new page. I sincerely wish to thank all the EU Member States and citizens for that.

There is much to be satisfied with. We have finally reached a point where all of Europe is feeling the benefits of economic recovery. Now it is my wish that every European has the freedom to live their lives to the fullest in a safe, strong and competitive Europe. This begins with an open and innovation—led economy that supports competitiveness, jobs and businesses. European enterprises will continue to be stimulated by the extension of the mandate of the European Fund for Strategic Investments or, more simply, by the Juncker fund, as it has become known.

From 2019, paying value-added tax on sales of goods across borders will become easier for entrepreneurs. We also decided that international tax rules had to be updated in a way that would ensure fair taxation and digital economy enterprises. I am proud that, in the past six months, free trade negotiations with Japan have been concluded, new negotiations have been launched with Chile, and we are very close to starting talks with New Zealand and Australia.

The positive effect of trade on Europe’s growth and jobs cannot be overestimated. Since the signing of the Treaty of Rome, the free movement of goods, services, capital and people has been the cornerstone of the European Union. But if we want to ensure that every European is free to enjoy what Europe has to offer in the digital age, Europe must keep up with technological progress and make it work in our favour.

With good reason, the Estonian Presidency has been called a digital presidency. Promoting the digital dimension in all EU policy areas was our main priority. In addition to telecommunications, infrastructure, markets and cyber security, the idea that our future will be digital also underpinned legal cooperation, energy, internal security, defence, agriculture, space and many other areas.

I hope that this approach will also appear in the European Union’s next budget and in other activities over the next few years. Digital Europe is now a goal for all of Europe. We reached a common understanding on this issue with European Union leaders during the Tallinn Digital Summit.

I would like to thank President Tajani and President Juncker for their participation and valuable contribution at the summit. Europe has to seize the momentum and make use of new technology to regain our place in the world as a leading digital society.

I am also particularly pleased that the EU is already developing new rules to allow non-personal data to move easily across borders and thus boost the EU data economy. At the very end of the Estonian Presidency we agreed on a mandate to launch negotiations with the European Parliament on this important proposal. I would like to urge you to make this a priority issue and complete the work on all digital single market files this year.

I would very much like to highlight one of our joint forward-looking projects, namely the first ever electronic signing of a European Union legal act. I would like to thank President Tajani and Secretary—General Klaus Welle for their commitment. I am confident that electronic signing of documents will soon become common in the European Union.

During the Estonian Presidency, landmark decisions were made in defence cooperation, climate policy and the social dimension. They all have significant structural and long-term effects. Twenty—five Member States have decided to join the permanent structured cooperation in the field of defence. They are committed to increasing their defence expenditure and carrying out several joint projects such as simplifying and speeding up military transport in Europe.

The European Union has demonstrated its determination to implement the Paris Agreement. Climate change is slow but it will influence the freedoms and quality of life of future generations. Today, after the One Planet Summit organised on the initiative of President Macron and after depositing our Doha amendment ratification instruments at the end of the year, we have every reason to be proud of our global leadership.

I would also like to personally thank the rapporteurs for all their work: Ms Julie Girling, who worked on the Emission Trading System, Mr Gerben-Jan Gerbrandy, who was the rapporteur for the Effort Sharing Regulation, and Mr Norbert Lins, who worked on the Land Use, Land Use Change and Forestry Regulation. Together we demonstrated that the European Union will continue to play a leading role. We care about our grandchildren and about the only planet we all share.

The discussions about a social Europe during the Social Summit in Gothenburg, the signing of the European Pillar of Social Rights and the agreement of new rules for posted workers expressed the shared values and unity of the European Union.

We will continue to strengthen our relations with our neighbours. They are essential for maintaining the peace and freedom that we know today. As Mr Tunne Kelam stressed in July, we set the Eastern Partnership as a horizontal priority to increase our cooperation across sectors.

I am proud that the Eastern Partnership and the EU—African Union summits were successful, as evidenced by their joint declarations, which, among other things, set practical common goals. I want to thank President Tusk and President Juncker for their hard work and commitment before, during and after the summits.

Specific projects in the field of economy, connectivity and education, as well as digital affairs, will improve the lives of millions of people and help to stabilise our neighbourhood. I have hopes that the Bulgarian Presidency will continue this work, especially in the Western Balkans region, where we can hopefully give a new impetus to our enlargement policy.

At the beginning of the Estonian Presidency we set the goal of reducing immigration pressure on the external borders of the European Union, improving border management and handling the aftermath of the migration crisis. Thus we have moved from crisis management to migration management.

We are no longer putting out fires, but are instead focusing on long-term solutions. Good examples of this are the EU Emergency Trust Fund for Africa and the foreign investment plan, which aims to reduce the causes of migration. During our presidency we concentrated on closing the central Mediterranean route and developed a practical implementation plan for this purpose.

In this respect I would particularly like to praise the work of the Italian Government. We continue to work on the reform of the common European asylum system. It is a real challenge, but with a joint effort we have made progress and I am convinced that we will find a solution under the Bulgarian Presidency.

In Europe, we do not need to present our passport when crossing internal borders. To be able to enjoy a Europe without internal borders and to reduce the threat of terrorists we are focused on cooperation in protecting our external borders.

Thanks to our common efforts, the European Union entry-exit system and, with some additional work, the European travel information and authorisation system will become operational in 2020. The interoperability of information systems and the improved quality of data exchanges, in accordance with the European Union data protection rules, are some of the efficient tools at our disposal for preventing and fighting various types of crime.

I would also appreciate it if I could say some words in Estonian.

Head sõbrad! Peatselt saja aastaseks saava Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul sätestab, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Need on kolm üdini euroopalikku mõistet, just selliselt seatuna moodustavad nad meie ühiste väärtuste alusmüüri. Väikeriikide olemasolu Euroopas on nende põhimõtete parim kinnitus. Eesistumine oli meie kord, meie võimalus täita oma kohust Euroopa ees täie pühendumusega ja heas koostöös. Seetõttu ma tänan kõikide institutsioonide juhte, eriti teid, Antonio, Jean-Claude, ja ülemkogu eesistujat Donald Tuski selle pühendumise eest. Samuti kõiki teid siin saalis oluliste arutelude ja tulemuste eest. Suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi saadikud! Südamest tunnustan ka kõiki töökaid ning meie ühise Euroopa tulevikust siiralt hoolivaid Eesti ametnikke ja poliitikuid, kes Tallinnas, Brüsselis ja kõikjal Euroopas meie eesistumise edusse panustasid. Samuti loomulikult Eesti eriesindajat härra Matti Maasikat. Ma usun, et mu hea kolleegi Bojko Borisovi juhtimisel ja Bulgaaria eesistumise egiidi „Ühtsus teeb meid tugevaks“ all jõuame lõpetada ka selle töö, mis jäi meil ühiselt pooleli. Aitäh, jõudu Euroopale!

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission. – Mr President, let me start by thanking and congratulating the Estonian Prime Minister and his ministers, mainly the ones sitting next to the Prime Minister. All the Estonian civil servants were excellent, with a very successful and very European presence. It was one of the best-prepared and most professionally-run presidencies I can remember.

Once again, my long-held belief that smaller countries really do make for the best presidencies has been confirmed. They are more natural bridge-builders, and more likely to look for consensus. Estonia proved me right.

You were able, Mr Prime Minister, to reach agreement on a number of priority files, and to make progress in other areas where we needed it. Most importantly, this set the tone for 2018, because 2018 must become a year of delivery for a better future.

Thanks to this House, and in large part thanks to the tireless work of Prime Minister Ratas and others, we signed last month a new joint declaration on the EU’s legislative priorities for 2018-2019. This gives all of us the platform to show that Europe can deliver for its citizens when and where it matters, to build a stronger, more united and more democratic Union. This is the approach that the Estonian Presidency took throughout the last six months.

Herr Präsident, Herr Premierminister! Sie haben sich als estnische Präsidentschaft als wahre Zukunftspräsidentschaft bewährt, auch, indem Sie ein Thema auf die Agenda gesetzt haben, das nicht nur unser aller Aufmerksamkeit, sondern auch unser aller Handeln verdient. Je besser wir uns heute digital aufstellen, desto größer werden unsere Erfolge morgen sein.

Für einen digitalen Gipfel war die Hauptstadt Tallinn genau der richtige Ort. Dort waren wir uns einig, dass wir den digitalen Binnenmarkt voranbringen müssen, da dieser ein enormes Potenzial birgt. Jedes Jahr könnte er 415 Milliarden Euro zur europäischen Wirtschaft beitragen. Für die Kommission war dies – der digitale Binnenmarkt – seit Beginn unseres Mandates eine Priorität. Insgesamt hat die Kommission 24 Initiativen in diesem Bereich vorgelegt, 11 davon wurden inzwischen in Gesetzgebungseinigungen gegossen. Um im globalen Wettbewerb mithalten zu können – und die estnische Präsidentschaft hat die richtige Atmosphäre für diesen Schritt geschaffen –, werden wir außerdem eine Milliarde Euro in Weltklasse-Supercomputer investieren und damit die europäische Unabhängigkeit in diesem Bereich sicherstellen.

Ihre Präsidentschaft, Herr Premierminister, des Digitalen hat nun endlich auch den noch zögerlichen Mitgliedstaaten digitalen Schwung verliehen. Dank Ihrer Anstrengungen sind uns große Fortschritte gelungen, unter anderem, um künftig einfacher über Grenzen hinweg einkaufen und handeln zu können. Alle Akteure haben sich auf Regeln geeinigt, die transparentere und bezahlbarere Preise für die grenzüberschreitende Paketzustellung ermöglichen und Geoblocking beenden.

Gleichzeitig hat die estnische Präsidentschaft die Diskussion für mehr Sicherheit im Netz sowie für eine bessere Infrastruktur vorangebracht. So sehr wir digitale Innovationen, Möglichkeiten und Erfolge vor uns sehen, so sehr liegt es der Kommission am Herzen, dass wir auch auf die Verantwortung achten, die damit einhergeht. Der Schutz unserer Daten ist eine Grundvoraussetzung für Europas digitale Selbstbehauptung. Verantwortung heißt aber auch Gerechtigkeit. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Unternehmen – und das heißt auch digitale Giganten – ihren Steueranteil leisten, und zwar in dem Land, in dem sie ihre Gewinne erwirtschaften. Bisher ist das nicht der Fall. Während die effektive Steuerlast für traditionelle Unternehmen 23 % beträgt, liegt sie für digitale Unternehmen bei lediglich 10 %. Das muss sich ändern und das wird sich ändern. Mit der europäischen Investitionsoffensive tun wir genau das, und zwar mit Erfolg. So haben wir mehr als 357 Projekte in allen 28 Mitgliedstaaten genehmigt. Schon jetzt werden wir so schätzungsweise 256 Milliarden Euro an Investitionen in die Zukunft mobilisieren. Diesen Erfolg wollen wir fortsetzen und deshalb bin ich froh darüber, dass dieses Haus im Dezember grünes Licht dafür gegeben hat, den EFSI nicht nur bis Ende 2020 zu verlängern, sondern auch das angestrebte Investitionsvolumen von 315 auf 500 Milliarden zu erhöhen.

Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, nous avons également pu réaliser, pendant la présidence estonienne, des avancées remarquables dans le domaine de l’Europe sociale. Le sommet social de Göteborg fut un moment, je ne dirais pas «historique», mais un moment d’unité et de détermination collective, non pas renouvelées, mais retrouvées.

La responsabilité de la mise en œuvre du socle est naturellement partagée entre les États membres et l’Union européenne. Le socle ne doit pas rester un poème, mais doit être traduit en réalité, et je fais référence ici à la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à la directive sur les conditions de travail et à d’autres textes que nous venons de présenter, y compris – ce sera fait bientôt – le nouveau tableau de bord social qui accompagnera la mise en œuvre du socle des droits sociaux.

Je voudrais nous féliciter du fait que les points de vue entre le Parlement et la Commission, pour ce qui est de la révision de la directive «détachement», ont fait des progrès considérables; seuls quelques millimètres nous séparent d’une approche commune et je voudrais que le Conseil se rallie rapidement à l’accord qui se dessine entre le Parlement et la Commission, ce qui nous permettra de poursuivre la mise en application du socle. La première initiative que nous allons prendre sous peu est la mise en place d’une autorité européenne du travail.

Voilà Jüri, tu as fait un bon travail. La Commission essayait de ne pas perdre le souffle, puisque vous êtes allés rapidement. C’est très bien, c’était très très bien.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, on behalf of the PPE Group. – Mr President, we all have every reason to congratulate Estonia, the Estonian Government and all Estonian citizens for what they have contributed in the European Union during the Estonian Presidency. Not only for what they have achieved, but also for what they have proved that Estonia is, and what the European Union is. They have given proof of the fact that in the European Union small nations can be just as big as big nations through efficiency and decisiveness.

But let me also make a personal reflection. I once had the opportunity to mobilise popular support in Sweden for the independence of the Baltic States. I first visited Tallinn in Estonia quite a long time ago, when you had to pass a KGB border control and you had to use the rouble. And today, under this presidency, Tallinn has been one of the capitals of Europe.

That is a fantastic thing, but for me this also demonstrates the absolute best of the European Union: what we can achieve by remaining together and letting the ideas of freedom and democracy show their immense value. For this we shall all be grateful to you. But also for all the things you have achieved regarding the digital agenda, reforms and initiatives for cyber-security and streamlining and opening up in preparation for the digital economy.

This goes beyond what can be expected of a single presidency. This is a long-term task and a long-term challenge for us all, but Estonia has taken the lead because it are one of the most digital nations and one of the most modernising countries in this respect.

Estonia has also laid the groundwork for progress towards greater defence and military cooperation, by signing the decision on permanent structured cooperation on security and defence, for example.

The presidency’s priorities also include an open innovative European economy, a safe and secure Europe, a digital Europe and an inclusive and sustainable Europe. These are not only its priorities, they shall be our priorities for a long time in the future because we need to be successful. So once again, thank you very much. And may I say in my brilliant Estonian: ‘tänan’.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Präsidentschaften kommen und gehen jedes halbe Jahr – ein Routinevorgang also. Dennoch ist es für die Union wichtig, wer die Präsidentschaft ausübt und wie sie ausgeübt wird. Es gibt Präsidentschaften, die machen sich fortlaufend bemerkbar, reden über sich selber, und solche, die sich nicht in den Vordergrund drängen. Letztere sind meistens die effizienten und erfolgreichen. Geräuschlos hat die estnische Präsidentschaft die europäischen Geschäfte geleitet, vorwärtsgerichtet und inklusiv gemäß dem Motto, unter das sie ihre Präsidentschaft gestellt hat: Einheit durch Balance. Mit dieser Performance hat sich Estland selbst das wichtigste Geschenk zum hundertjährigen Jubiläum seiner Unabhängigkeit gemacht.

Unter der estnischen Präsidentschaft wurden wichtige Weichenstellungen gesetzt: Der Brexit wurde auf die Schiene gebracht. Jetzt wissen wir wenigstens, worüber wir reden. Auch die Idee, dass Europa zu einer gemeinsamen Verteidigungsdoktrin findet, hat sich konkretisiert. Vieles ist noch offen und unklar. Vor allem aber hat Estland die digitale Agenda entscheidend vorangetrieben. Der digitale Gipfel in Tallinn war der Höhepunkt Ihrer Präsidentschaft, und wir sind dem Ziel eines digitalen Binnenmarkts einen ganz, ganz großen Schritt nähergekommen. In diesem Sinne ist Europa estnisch geworden.

Freilich sind wir noch nicht so weit, HerrMinisterpräsident, wie Sie das im Juni bei Ihrem Antritt gewünscht haben, dass die Freizügigkeit der Daten zur fünften Grundfreiheit wird. Da braucht es noch etwas, aber da haben andere gebremst, das waren nicht Sie. Und es haben auch andere bei anderen Problemen gebremst, die wir auch gerne gelöst hätten. Die Asylfrage ist etwas, das immer noch dringend gelöst werden muss. Da hoffe ich, dass die beiden nächsten Präsidentschaften hier aktiv werden.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący Komisji! Panie Premierze i Państwo! Dziękujemy za prezydencję Estonii, bo był to głos za Europą różnorodności, a nie Europą jednego schematu, za Europą konsensusu, a nie za Europą przegłosowywania przez chwilową większość chwilowej mniejszości. Dziękujemy za ten głos na temat Europy różnych tradycji – jak Pan Premier mówił – a nie Europy zuniformizowanej, za głos Europy jedności, wielości i różnorodności, a nie Europy jednego modelu, który odrzuca realny pluralizm. Chciałem również podziękować za wspomnienie Euronestu. Ten wymiar wschodni Unii Europejskiej, otwarcie na Wschód, jest bardzo ważny. Jest kluczowy. Trzeba w tym kierunku iść. Na koniec podziękuję w pańskim języku: aitäh!

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I want to say to Mr Czarnecki that I deplore that you have not taken the opportunity in your first intervention here in plenary to apologise to Ms Thun for your scandalous behaviour that everyone in this House condemns in every way. I want to say that in the name of all colleagues since you have not done it yourself. It is scandalous.

First of all, Prime Minister, congratulations. I think what you did is an impressive achievement – the Paris Agreement implementation, the launch of the European Defence Union, agreements on the European Public Prosecutor, steps forward on the trade agenda, and then the digital summit.

People are always asking me how is it possible that Estonia is capable of doing all that, and I always say that it is because for 30 years in a row now – yes, Jean-Claude – they have had liberal leadership, and I think it has something to do with that. The advantage in Estonia is that liberals are in government and are also leading the opposition. In fact I think it is an ideal situation for progress. But yes, there is a real opposition, and Mr Ratas can certainly testify to that.

What is important now is that we take this digital agenda further. Take, for example, the practices of Apple now, closing down models. I think Commissioner Ansip has to investigate this, and go against this. Secondly, we also need to go further in this digital agenda on the issue of the single regulator.

We will never have a single digital market if we do not have a single regulator in Europe. That has to be the next achievement, and I hope that everything you have done with the Estonian Presidency will be a launching platform to achieve that. Congratulations, Jüri.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, I would like to congratulate Mr Ratas on the work that he has done on the Presidency. Mr Ratas, you come from a small country. I don’t know what you have in common with me politically, but you have the future of your three children to think of, as do I. As someone who comes from a small country, you appreciate the fact that you are independent. In 1991 with great celebrations, and rightfully so, you celebrated your freedom from the Soviet Union, and you have done very well since. As many speakers have said here and pointed towards, small nations can do very well.

It is in that light and on that topic that I have to say that there is one part I am a little bit disappointed about, in fact very disappointed, because something massive happened during your Presidency and a nation did attempt to get free. Catalonia attempted to get free. They had a referendum, but you made a very glib statement on it. Spain is a democratic state based on the rule of law. Where was the rule of law when people were being beaten up at polling stations? Where was the rule of law when people were bloodied, when people were denied their democratic right? Is it the case that having celebrated your own freedom, and rightfully so, and got free and done well out of it, that now you have pulled up the drawbridge and you have forgotten about others?

Ireland has done well with independence. You have done well with independence. Why stop Catalonia doing the same? Why not let them have a voice? Why have their leaders exiled? Why not mention it here?

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, après la Lituanie en 2013 et la Lettonie en 2015, l’Estonie a fait en 2017 ses premières armes à la tête du Conseil de l’Union européenne et je ne peux que réitérer à votre égard les félicitations que j’avais adressées à vos homologues.

Je suis impressionné à la fois par l’engagement européen et par le professionnalisme dont vous ainsi que vos équipes avez fait preuve au cours des six mois écoulés, et vous avez une fois de plus démontré que ce sont ces qualités-là, plutôt que la taille du pays, qui sont le meilleur gage du succès d’une présidence.

Je me prends à rêver que les trois pays baltes et les trois pays du Benelux joignent leurs efforts et leur vision pour proposer ensemble des solutions d’avenir pour l’Union européenne.

Vous savez, il est parfois plus facile pour des petits que pour des grands de faire des propositions audacieuses, et Dieu sait si nous avons besoin d’audace aujourd’hui.

Mon seul regret majeur porte sur un chantier symboliquement important: je veux parler du détachement des travailleurs, qui illustre parfaitement les tensions entre marché unique et protection sociale. Si le détachement ne concerne que deux millions de travailleurs, il a un impact symbolique sur beaucoup plus de monde car il est, pour beaucoup de nos concitoyens, l’illustration d’une Europe qui mettrait en compétition les travailleurs les uns avec les autres.

Alors qu’à l’Ouest, les esprits chagrins voudraient croire que rien de bon ne peut venir de l’Est de l’Europe sur ce dossier, je dois constater, Monsieur le Premier Ministre, que sous votre présidence, des progrès capitaux ont été accomplis, notamment en matière de rémunération, de règles en vigueur pour les travailleurs transitant par des agences de travail temporaire ou de sanctions en cas de non-respect des règles. Je me réjouis aussi des progrès faits sur l’applicabilité des conventions collectives.

Malheureusement, votre volonté d’aboutir n’a pas été toujours payée en retour et je regrette qu’un certain nombre de sujets restent en souffrance – c’est le cas de la sous—traitance, de la durée, mais aussi du faux détachement –, qui doivent impérativement être traités pour réduire au maximum les abus.

Je ne vous cache pas mes craintes à cet égard concernant la prochaine présidence bulgare, dont on connaît la frilosité sur ce sujet en comparaison avec votre volontarisme, et donc: vivement la prochaine présidence estonienne!

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare la Presidenza estone per gli sforzi compiuti durante il semestre e, in particolare, per l'impegno profuso per favorire la digitalizzazione e la costruzione del mercato unico digitale.

In questo ambito l'Estonia, paese del G5 digitale, è una realtà davvero all'avanguardia. Il 99 % dei servizi legati alla pubblica amministrazione è gestito online, gli atti che non si possono espletare elettronicamente si contano sulle dita di una mano: sposarsi, divorziare e comprar casa.

E ancora, sono il paese europeo più avanzato in materia di voto elettronico, ho potuto constatarlo con i miei occhi a Tallinn. Copiamoli, sì, seguiamo il loro esempio, perché la digitalizzazione, accompagnata da una capillare alfabetizzazione informatica e da una normativa avanzata sulla cibersicurezza, permette enormi risparmi e maggiore efficienza, rafforzando i diritti dei cittadini europei.

L'Estonia dimostra in modo plastico che non è la taglia di un paese a contare ma la qualità della sua visione politica. Complimenti ancora!

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, President of the Commission . – Mr President, I am repeating myself by saying ‘bravo’.

 
  
MPphoto
 

  Jüri Ratas, President-in-Office of the Council. – Mr President, honourable Members, thank you for all your statements and comments. As I said at the beginning of my intervention, Europe has turned a page. The wind is again in the sails of the European Union, but, of course, there is always room for improvement.

The next 18 months will be crucial for the future of the European Union. Together we will have to set the priorities for the next Multiannual Financial Framework, balancing current policies and new areas such as migration and security. We need to focus on deepening and strengthening the internal market to make sure that all single market strategies are completed by 2018, especially, of course, the digital single market.

On migration, we need to keep building our holistic approach, including internal and external aspects. I hope we will reach a compromise on the Dublin Regulation by June. Similarly, I hope we will take the first concrete position on reform of the euro area in June as well. Therefore, there is a lot of work ahead of us. Thank you.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – L'accoglienza che ha ricevuto da questo Parlamento, gli applausi che ha raccolto dimostrano l'apprezzamento per il lavoro svolto e il riconoscimento per il suo impegno a favore della centralità del Parlamento europeo nel dibattito politico sull'Unione europea. Grazie ancora una volta, a nome di tutto il Parlamento.

La discussione è chiusa.

(La seduta è sospesa per qualche istante.)

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. – Die estnische Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2017 hat einen großen Schritt in Richtung eines europäischen digitalen Binnenmarkts gemacht. Es wurden Vereinbarungen über den freien Datenverkehr, die Entwicklung des 5G-Netzes und über die elektronischen Behördendienste auf EU-Ebene getroffen. Eine spezielle elektronische Signatur wurde entwickelt, um die Anwendung von zertifizierten elektronischen Signaturen auf EU-Rechtsvorschriften zu ermöglichen. Eine gemeinsame Cybersicherheitsstrategie soll die europäischen Bürger und Unternehmen vor den Gefahren schützen, die mit dem freien Datenverkehr einhergehen. Die neuen Maßnahmen zielen darauf ab, ein freies und rechtlich geregeltes Internet zu gewährleisten. Die Vereinbarung über die Mehrwertsteuer für E-Commerce hat den grenzüberschreitenden Verkauf noch effizienter und fairer gemacht. Es ist einfacher geworden, Unternehmen zu besteuern, die ihre Geschäfte online abwickeln, ohne einen eindeutigen physischen Standort. Diese Unternehmen werden jetzt in jenen Ländern besteuert, in denen der effektive Gewinn erzielt wird. Der estnische Ratsvorsitz hat viele Maßnahmen ergriffen, um die Europäische Union zu einem vielversprechenden Umfeld für innovative Unternehmen zu machen, damit diese in eine digitale Zukunft investieren können. Die EU muss die besten Voraussetzungen für Unternehmen, insbesondere Klein- und Mittelbetriebe, schaffen, die in neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data Processing und Blockchain investieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), kirjalikult. – Eesti eesistumise ajal jõuti edasi mitmes olulises valdkonnas. Kuna eesistumise üks läbivaid teemasid oli digitaalsus, siis pole üllatav, et Eesti eesmärgiks oli digihüvede toomine Euroopasse, et lihtsustada piiriüleseid tehinguid ja muuta EL maailmas konkurentsivõimelisemaks. Esmakordselt viidi läbi ELi õigusakti digiallkirjastamine, korraldati edukas digitippkohtumine Tallinnas ning lepiti kokku nii geoblokeeringu kui ka andmete vaba liikumise osas. Nende määrustega kaotatakse ära asukohapõhised piirangud e-kaubanduses ja ka andmete põhjendamatud asukohapõhised piirangud. Loodetavasti suutis Eesti eesistumine tekitada huvi ning tahet digitaalteemade järk-järguliseks arendamiseks ELis ja liikmesriikides. Eesti oli edukas ka keskkonna- ja energiateemades, leppides kokku heitkogustega kauplemise süsteemis, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamises ja kõigis neljas puhta energia paketti kuuluvas elektrituru õigusaktis. Põllumajanduses võib Eesti olla uhke põllumajanduspoliitika vahekokkuvõtte tegemise ehk omnibusi määruse üle, kuhu pandi kirja uued kriisijuhtimismeetmed. Väga olulised on siinkohal lihtsustamise elemendid ja suurem paindlikkus liikmesriikide jaoks, sest sellest saavad kasu just noored põllumajandustootjad, keda on maapiirkondadesse alati rohkem vaja. Ka jõuti kokkuleppele mahemääruse teemal, millega võetakse kasutusele ühtsed standardid ja luuakse seega parem kontroll impordi üle ning parandatakse mahepõllumajanduse vajadustele vastava maheseemne ja taimse paljundusmaterjali kättesaadavust. Kõikidel nendel saavutustel on pikaajaline mõju Euroopa Liidule ja liikmesriikidele. Muidugi on palju tööd veel teha, kuid Eesti võib kindlasti oma esimese eesistumise üle uhke olla.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. – Eesti eesistumise ajal liiguti edasi mitme olulise teemaga. Muu hulgas toimus edasiminek näiteks ELi kaitsekoostöö valdkonnas, kus lepiti kokku alalise struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) loomises. Euroopa ümbruses toimub konflikte ja sõdu, mis otseselt tekitavad julgeolekuohtu. Tihedam Euroopa kaitsekoostöö on hädavajalik ning ajastus selleks sobiv. Nii on vaja pöörata ka rohkem tähelepanu küberkaitse alase koostöö tõhustamisele. Eestis läbi viidud küberõppus ELi kaitseministrite tasandil oli hea näide sellest, kuidas luua omavahelist usaldust ning tõsta liikmesriikide teadlikkust küberohtudest. Oluline on, et kübervaldkonnas saavutatut ka edaspidi edendataks. Seetõttu on mul hea meel, et ka Euroopa Parlament on koostamas raportit küberkaitse teemal.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Dobiegła końca pierwsza w historii prezydencja estońska. Jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi chciałbym Państwu podziękować przede wszystkim za świetną współpracę nad przeglądem śródokresowym Wspólnej Polityki Rolnej - tzw. rozporządzeniem Omnibus. Między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam w krótkim czasie osiągnąć porozumienie, co umożliwiło wejście w życie tak ważnych dla rolników zmian z początkiem bieżącego roku. Mimo, że rewizja miała mieć charakter głównie reorganizacyjny i upraszczający, to ostatecznie zmiany wprowadzone w WPR można bez wahania nazwać małą reformą, ponieważ modyfikowane są niektóre kluczowe instrumenty WPR. Szczególnie ważne są wprowadzone elementy upraszczające i dające większą elastyczność państwom członkowskim. Na zmianach zyskają młodzi rolnicy, których tak bardzo potrzebujemy na obszarach wiejskich. Będą oni mogli otrzymać nawet podwojenie dotychczasowej płatności i otrzymywać ją przez pięć lat bez względu na to, kiedy o taką płatność aplikowali. Podjęto kolejne kroki na rzecz wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności, m.in. przez rozszerzenie możliwości kolektywnego negocjowania cen przez organizacje producentów i wyłączenie rolników spod zasad unijnego prawa konkurencji. Zapewniliśmy również lepsze narzędzia zarządzania ryzkiem w przypadku trudności rynkowych, anomalii pogodowych czy epidemii chorób roślin lub zwierząt.

 

3. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2017 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 (2017/2908(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. – Mr President, honourable Members, I would like to wish you all the best for the new year and thank Parliament for its excellent cooperation in 2017.

Before reporting on the main outcomes of the European Council, I want to highlight that during the December Summit, 25 Member States launched permanent structured cooperation in defence. The European Union must be both visionary and pragmatic if it is to be effective. More than half a century ago, an ambitious vision of the European Defence Community was created, but what was missing was the unity and courage to put it into practice. Now, the dream is becoming a reality.

Permanent Structured Cooperation on security and defence (PESCO) is the practical expression of our common will to build a European defence system. It shows that the Union moves forward when we combine ambition and pragmatism.

Last September, I proposed a new working method to leaders, with the intention of speeding up decision-making in the Council and tackling quite deliberately the tough issues in the areas where we are deadlocked. December was the first real test of this. We made a good start, with frank, open and constructive discussions on migration and the Economic and Monetary Union (EMU). In addition, we took concrete decisions on Brexit, defence and a further extension of sanctions against Russia. I am proud to know that Europeans have stood united together with the Ukrainian people against Russian aggression for three-and-a-half years, and we will stay the course.

On migration, Member States responded well and generously to our request to refinance the North of Africa window of the EU Emergency Trust Fund for Africa, and I would like to thank those governments who made it possible. However, irregular migration will remain a challenge for decades, not years, and therefore we need a structural solution in the form of a stable and predictable EU funding instrument.

I propose to the leaders that we establish a permanent financing mechanism within the next Multiannual Financial Framework to stem the flows of illegal migration. Today I can report to this House that there was univocal agreement on the need to establish such a mechanism. We will discuss it in more detail at our summit in February.

The internal dimension of the migration debate was, as expected, less consensual, although it confirmed the hierarchy of our aims: protecting our territory and keeping our promise never again to allow a return to the crisis of 2015 come first. Additionally, while everyone accepts the need for solidarity, there is currently no consensus on what it should mean in practice. The challenge now is how to express the principle of solidarity so that all Member States contribute in concrete terms and in a fair manner. All the leaders agreed to work hard to find a compromise by June. We will assess progress in March.

On the EMU, the Euro Summit discussed ways and means to reform our economic and monetary union, with a view to taking a first set of decisions in June. Leaders agreed with my proposal to focus efforts on what is realistic while continuing discussions on the long-term ideas. In this regard, in the next six months, the work by Finance Ministers in the Eurogroup and in the Ecofin Council will concentrate on areas where the discussion is more advanced, namely on the completion of the banking union, and further developing the European Social Fund (ESF).

If we achieve these two objectives, we will significantly strengthen the resilience of the EMU, which is my major goal. Discussions, including among the euro-area leaders, will also continue on those ideas that are less developed and have a longer-term perspective. For that reason, I have called the Euro Summit for March.

Finally, on Brexit, leaders decided unanimously that sufficient progress had been achieved on the first phase, with citizens’ rights, Ireland and the financial settlement as priorities. Accordingly, the EU27 adopted the first set of guidelines for the next phase of the talks. This would not have been possible without the unity of the EU27, the hard work of Michel Barnier, and the constructive efforts of Prime Minister May.

As regards our future relations, what we need today is more clarity on the UK’s vision. Once we have that, the leaders will meet and decide on the way that they see the EU’s future relationship with the UK as a third country. It also means a new set of guidelines. The hardest work is still ahead of us and time is limited. We must maintain the unity of the EU27 in every scenario and, personally, I have no doubt that we will. If the UK Government sticks to its decision to leave, Brexit will become a reality, with all its negative consequences, in March next year, unless there is a change of heart among our British friends.

(Applause)

Was it not David Davis himself who said, ‘if a democracy cannot change its mind, it ceases to be a democracy’? We, here on the continent, have not had a change of heart. Our hearts are still open to you.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la réunion de décembre du Conseil européen a démontré une fois de plus qu’en Europe, se faire des illusions ne sert à rien, ne fût-ce que parce que si on se fait des illusions, on risque de les perdre très rapidement. Mais nous avons su montrer, démontrer que si on a la volonté d’avancer ensemble, nous pouvons surmonter les blocages et rapprocher les points de vue des uns et des autres. C’est notamment ce que nous avons réussi à faire dans le domaine de la défense.

Longtemps, j’ai décelé de la perplexité, parfois de l’amusement, dans le regard de mes interlocuteurs lorsque je plaidais pour une union de la défense qui agisse en complémentarité avec l’Alliance atlantique. Je suis heureux de constater aujourd’hui que le cercle de ceux qui pensent que telle est la nécessité des décennies à venir n’a cessé de s’agrandir, puisque pas moins de 25 États membres ont réveillé la Belle au bois dormant du traité de Lisbonne, c’est-à-dire la coopération structurée permanente.

Le fonds européen de la défense proposé par la Commission européenne viendra compléter ces efforts et inciter à davantage de coopération, y compris en ce qui concerne le financement potentiel de certains projets présentés dans le cadre de la coopération structurée permanente.

C’est la raison pour laquelle j’appelle ce Parlement à arrêter au plus vite sa position sur notre proposition de programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense. Il est essentiel que les négociations avec le Conseil s’ouvrent rapidement afin que les premiers projets des capacités de défense puissent être financés en 2019.

Je voudrais aussi souligner que le volet recherche du fonds européen de la défense est déjà bien avancé. Le 22 décembre dernier, la Commission a accordé une première subvention à un projet de recherche collaborative visant à identifier, pour le secteur de la défense, les principales tendances à venir dans le domaine des technologies innovantes, domaine qui, vous le savez, évolue très rapidement. D’autres projets suivront bientôt.

Mr President, the December European Council was an opportunity for the leaders to have an honest debate on migration. It was a time to show the progress made over the last three years, because there has been progress.

Europe has shown that it can act quickly and decisively when it matters, saving lives at sea, setting up a European border and coastguard, reducing arrivals and being a continent of solidarity. The point is not to say that there is no work to do in this area. It is to show that a comprehensive European approach is the solution to our common challenges.

This was not a European Council to talk about the past or dig up old arguments. It was about how we strengthen this European approach in the future. We spoke of the need for all Member States to show solidarity and responsibility, and I welcome the solidarity shown by Member States, notably the four Visegrád countries, in providing additional funding for the Africa trust.

There were also other forms of solidarity that matter. Contrary to what the Cassandras told us, relocation is working. More than 95% of those registered in Greece and Italy have been relocated. Over 11 000 foreign people have been welcomed come from Italy by other Member States and over 21 000 from Greece.

I expect the remaining eligible candidates to be relocated soon. In particular, we must urgently help unaccompanied minors; 392 of them are still waiting in Greece and Italy. But what we have seen is that a few Member States have shouldered most of the responsibility. I would like that to change, and I would like some people to stop arguing against the efficiency of a system which they themselves are making inefficient or are undermining.

As we look to the future, leaders must look at all elements of our comprehensive reform of asylum rules. We need to equip ourselves with a modern asylum system that manages migration. That means returning economic migrants not in need of protection and offering the same standard of conditions for genuine asylum seekers across the Union.

This is the year when a global deal must be agreed. I count on this House and on all Member States to show the courage and determination to bring this reform to a successful conclusion.

Herr Präsident, 2018 ist auch das Jahr, in dem wir unsere Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zukunftsfest machen müssen. Deshalb war es auch mehr als nur eine Geste, dass im Dezember der allererste Euro-Gipfel stattgefunden hat, an dem alle 27 Mitgliedstaaten und nicht nur die 19 Euro-Staaten teilgenommen haben. Der Euro ist das Symbol unserer Einheit, er ist die Währung unserer Union, und mit Ausnahme Großbritanniens und Dänemarks sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet und berechtigt, dem Euroraum beizutreten, sobald sie alle Bedingungen erfüllt haben. Ich habe nie dafür plädiert – aber ich lese das immer noch, vor allem in der überregionalen deutschen Presse –, dass jetzt sofort, morgen früh um elf Uhr, die Nicht-Euro-Staaten dem Euro beizutreten hätten. Aber ich wollte daran erinnern, was Vertragssache ist: Im Vertrag steht, dass jeder das Recht hat, falls die Bedingungen erfüllt sind, dem Euroraum beizutreten. Und das wird auch passieren, aber nicht morgen früh um elf Uhr.

Wir haben unsere Währung bereits gegen mögliche künftige Stürme – und die wird es geben – besser gewappnet, unter anderem dank der Bankenunion. So sind unsere Banken seit 2014 mit 234 Mrd. EUR mehr Kapital unterfüttert, und der Anteil notleidender Kredite ist seit 2014 um ein Drittel zurückgegangen.

Doch darauf können wir uns nicht ausruhen, sondern wir müssen die aktuelle wirtschaftliche Schönwetterlage nutzen, um die Währungsunion stärker, effizienter und handlungsfähiger zu machen, und deshalb müssen wir die Banken- und Kapitalmarktunion weiter vertiefen.

Präsident Tusk hat schon darauf hingewiesen, was auf dem Arbeitsprogramm der nächsten sechs Monate steht: Europäischer Währungsfonds und andere Bemühungen in dem Sinne. Deshalb brauche ich das hier nicht noch einmal im Detail zu erläutern. Wir als Kommission möchten den Fiskalpakt in EU-Recht überführen. Das hatte der Rat 2012 so entschieden. Und ich hätte gerne, dass dem jetzt auch Folge geleistet wird. Wir werden in diesem Sinne in den nächsten Monaten Hand in Hand mit dem Parlament und mit den Mitgliedstaaten arbeiten.

Präsident Tusk hat einige Worte in Sachen Brexit gesagt. Er hat gesagt, dass unsere Tür nach wie vor offen steht. Ich hätte nicht gerne, dass dies in London überhört wird.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Meine Herren Präsidenten! Die Politiker starten zunächst mit den Problemen. Deswegen möchte ich heute zum Jahresauftakt zunächst mit einer Gratulation starten: Ich glaube, was im Verteidigungsbereich beim Dezemberrat gelungen ist, ist ein historischer Schritt für die Europäische Union – wir kommen in einem wichtigen Themenfeld voran, und 2018 müssen wir diesen Schwung auch halten.

Schwieriger wird es beim zweiten Thema, nämlich bei der Migration. Dort spricht Donald Tusk von constructive discussions und Jean-Claude Juncker hat von einer solid discussion gesprochen. Ich würde sagen, wenn die Bürger sich die Diskussion vergegenwärtigen, dann würden sie eher von Chaos sprechen, wenn man den Europäischen Rat sieht. Uneinigkeit, kein Wille, zusammenzukommen, kein Wille, einen Konsens zu erzielen, und es entsteht großer politischer Schaden: Den Populisten wird es einfach gemacht. Wenn die politische Klasse nicht liefert, haben Populisten ein einfaches Spiel, und deswegen sollte sich vielleicht der Europäische Rat zwischendurch mal ein Beispiel am Europäischen Parlament nehmen. Wir haben hier klare Fortschritte bei der Frage der Dublin-Reform, wo wir Solidarität, Humanität und Sicherheit zusammenbringen.

The third point I want to mention is about Brexit. It is good that we are now starting the second phase preparing for March 2019, but I have to express already now a clear warning: do not take the conclusions of a transitional period for granted. If the conditions are not good enough the European People’s Party will not give its consent, and the cliff edge is far from being avoided. There is a lot to do in 2018 when we have Brexit in mind.

We saw over the Christmas break a lot of complaints from our British friends: David Davis complained that we are preparing for all scenarios (what a surprise!), and Chancellor Hammond complained about access of the City of London to the single market (what a surprise that we have changes there!). My message to London is: please do not complain anymore; please deliver. Give us an outlook on what you want to achieve for the future relationship.

The most drastic example of the lack of leadership is probably the debate about the colours of the passports in Great Britain. Just before Christmas, Prime Minister May announced that, after Brexit, Britain would return to the blue passport. This would be an ‘expression of the UK’s independence and sovereignty’. The first problem in this respect is about honesty: the whole story is a scam. EU law does not say anything about passport colours. Croatia has had a navy blue passport for years already. You did not have to leave the Union for that, so why don’t you tell the people the truth?

The second problem is a much graver problem: it is about priorities. Nigel Farage immediately celebrated the new blue passport, and I quote: ‘that is the first real tangible victory for the people who voted for Brexit’. Unwittingly, Nigel Farage was right. Not about the victory, but it is true that the blue passport is the first and only real thing the British Government has achieved in more than one-and-a-half years of negotiations, so if I were a British citizen I would be deeply worried about the priorities of my government. That is why I now ask the British Government to come to the point on what is on the table to prepare the future perspective for the Brits. We are ready to negotiate. Europe is united. We wait for London.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Durante gli interventi a nome dei gruppi non concedo domande "cartellino blu" perché significherebbe alterare il dibattito.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues, on behalf of the S&D Group. – Mr President, yes we can see that the last European Council was a relevant one with relevant progress, first of all regarding the way to deal with Brexit, because we could identify the next steps while fully respecting the European Union principles. This kind of consistency will be needed whatever happens and – we agree with President Tusk – we should keep an open heart to possible developments and choices in the future.

But let me also focus on two other issues where this Council has made commitments; and the commitments must be delivered. This is about putting in motion the road map we have defined since Bratislava and since the Rome Declaration.

The first one is the commitment to equip the European Union with updated social standards with the European Pillar of Social Rights. This is important for all groups of the population, but young people above all, particularly in this new digital era.

If we consider that many, many people today have jobs but without a labour contract or without social protection, we can conclude that something basic is wrong. We need to correct this and make sure that everybody in employment, whatever the kind of job they do, has a decent labour contract and full access to social protection. And then we need to make sure that people, particularly young people, have access to proper skills and new kinds of job, which means large-scale investment in the future.

We have the European Fund for Strategic Investment. This is good but not enough, because we need efforts on a much larger scale. If we want to tackle this problem we need to reform the eurozone because we still have many divergences in the way Member States can invest in the future, inside the eurozone and also involving those who are planning to join.

Something is wrong here, and that is why we welcome this commitment to reform the eurozone. A window of opportunity is there because we have the Commission proposal, we have a committed Eurogroup President, we have a euro summit committing the prime ministers, and let’s see what comes from the German side. This combination of factors can open a window of opportunity.

Let me underline that we want a genuine reform, with the Economic and Monetary Fund in the EU framework, a banking union but also with a fiscal capacity. These are the basic conditions for the eurozone to come back to life in a meaningful manner.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Mr President, Happy New Year! As we begin 2018, I am sure most of us were pleased to see that we ended 2017 on a positive note by agreeing to move forward with negotiations on the new EU-UK relationship. But as other speakers have said before me, the next stage won’t necessarily be any easier than the first.

These are tough negotiations in tough times, and there will probably be moments when it feels as though the two sides are far apart, incapable of understanding each other. But the reason that these negotiations are tough is because first of all, negotiation by their very nature ought to be tough, and secondly, because both sides care about the outcome, on opposite sides of the table, but united by one simple goal: the desire to get the best possible result for citizens.

The UK and the EU will remain friends and allies, but we believe that the future is best secured through different approaches. The journey we are on is uncharted, but the ECR Group hopes and believes that we can achieve a deal to the benefit of all sides. And while the UK asks for a bespoke deal, EU negotiators ask: which template? But we all know that while one specific trade deal may act as a template for others, no two trade deals are exactly alike. After all, the Canada-EU agreements were bespoke in themselves. So whether you call for proposals for the EU-UK deal to be bespoke, or Canada+++ or some other variation, it is clear that the UK wants to be good neighbours. However, the UK needs to understand that whilst EU leaders on the whole want as beneficial a deal as possible, they do not want to make it so attractive that other countries are tempted to follow the UK out of the door.

But voters, citizens and workers don’t care about legal protocols or legal technicalities, they don’t sit at home hoping that the UK is made an example of. They simply want both sides to sort it out. They don’t want more uncertainty, more grandstanding or more treading over old ground from either side. They want to keep making a living, keep selling their products, keep their jobs, keep travelling and keep safe. So quite simply, the EU needs to decide: is this a deal for the European peoples, or is it a deal for the European project?

The ECR Group believes that this question is not limited to just Brexit, but a very fundamental question about the very future of the EU. Is the EU serving the needs of its peoples? Is the EU offering workable solutions to the core challenges its Member States face, such as migration and others? Could the EU do less, but do it better? And while there will be those who call for evermore European integration and evermore harmonisation once the UK departs, the European Conservative and Reformist Group will continue to be a voice for those who want to see an EU that respects its Member States, an EU that provides value for money, and an EU that is outward looking, signing trade agreements not only with the UK, but with countries across the world.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, it is a pity that Michel Barnier is not here and Nigel Farage is not here because I should have asked them what happened in their meeting. I have to tell you that since Nigel Farage went into this meeting with Michel Barnier he has apparently been completely disorientated.

I don’t know what he put in Mr Farage’s coffee or tea because he came out of the meeting and backed a second referendum! I wonder what substance was put in that tea or coffee, because five minutes later he is against this second referendum once more. And this confusion is not only in UKIP, it seems to be rather widespread in Britain at the moment. Michael Gove, for example, has forgotten that the ban on plastic bags comes from an EU regulation.

The Prime Minister, Ms May, apparently doesn’t know that the abolition of the charges on credit cards is a consequence of an EU directive. And then, as Manfred Weber has already mentioned, there is the whole hilarious thing about passports. I am a liberal, so I like blue more than red. So if we can have 27 passports in blue with 12 stars on them, for me that would be okay. But that was certainly not a reason to hold a referendum, as Manfred Weber said.

More on a serious note now. I saw to Mr Tusk that we are now coming to the most difficult part of this negotiation. In our view as the European Parliament, there are three things to do. The first is to formalise the withdrawal agreement now, as fast as possible, and ensure there are serious guarantees on citizens’ rights, because that is still a problem. For us, citizens’ rights are not a request that has to be made by EU citizens, there has to be a declaration by the citizens. The burden of proof has to be on the side of the UK authorities, on the side of the Home Office, not on the side of the citizens.

The second request we have concerns transition: we need a transition that is a real transition. Our resolution calls for a transition of not more than three years, and there cannot be cherry-picking in the transition. You cannot request a transition of two or three years on one issue and not on another.

I am very pleased with the latest version of the negotiating directives by the Council because they make very clear that the whole acquis must be accepted. If you stay in the Union in this transition period, all the policies of the EU and all the legislation of the EU will be applicable for the whole two or three years.

The only thing that will change is that Britain will not be represented in the institutions any more, not in the Council, not in the Commission and not in Parliament. It is also very important that in this negotiation directive – and we have to stick to that Mr President – that the new system for EU citizens living in Britain will only come into force after the transition. So there is no question of starting to make it difficult for EU citizens to obtain their permits to reside in Britain during the transition period. That can only be applicable after transition.

Third, on the on the new relationship, we have do not need to reinvent the wheel, as we say. There is the Treaty. Mr Kamall, Article 217 Treaty makes it very clear that we can enter into an association agreement with countries of our neighbourhood, which concerns trade, security, internal security and external security.

But there are two conditions that must in any case be fulfilled before we give our green light as the European Parliament. First, that there can be no cherry-picking inside the system. You cannot say, for example, ‘in this sector we want this and in another sector we don’t want Europe’, or ‘we need a good deal for financial services, but we do not accept the freedom of movement of people’. That will not be accepted by the European side.

The second thing, Mr President, is that we as Parliament will never allow a country to have a better position, a better status, outside the European Union than inside the Union. Inside the Union, membership of the Union will always be the best solution for every European country and European state.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωρίζουμε όλοι μας, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Πρώτα από όλα, το θέμα της ανεργίας, κυρίως, των νέων, της στέγης για όλους τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θέρμανσης για όλους τους πολίτες της. Θα εστιάσω όμως σε μερικά ζητήματα που δεν έχουν λεχθεί, γιατί είναι λίγος ο χρόνος που διατίθεται. Πώς στήνουμε, κύριε Πρόεδρε, ένα μηχανισμό που θα αναγκάσει τις εταιρείες-κράτη – τις ονομάζω έτσι γιατί ο όρος «μεγάλες εταιρείες» δεν αποδίδει αυτό που θέλω να πω – να υποταχθούν στον ευρωπαϊκό νόμο με δίκαιο αποτέλεσμα την καταβολή των αναλογούντων φόρων, εκεί όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και να μην μπορούν να καταστρατηγούν ή να εκμεταλλεύονται τα κενά στους νόμους μας, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν πλήρως, πολλές φορές, την καταβολή οποιωνδήποτε φόρων. Οι φόροι αποτελούν κοινωνικό πλούτο. Αναφέρομαι σε εταιρείες με όνομα και διεύθυνση: Amazon, Google, Apple, Facebook με δισεκατομμύρια κέρδη. Θέλω να ξέρω στη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, αν αυτά τα λεφτά θα αποδοθούν και, συγκεκριμένα, με ποιο τρόπο στην κοινωνία των πολιτών. Μέσω ποιων συγκεκριμένων δημοσίων επενδύσεων θα ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες για να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν το επιθυμεί, να είναι θετικά παρούσα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Αναζητώ τη βοήθειά σας, κύριε Πρόεδρε, για το εξής: να στηθούν δικοινοτικά τρίγλωσσα σχολεία, στην Κύπρο, υψηλών προτύπων για να φοιτούν εκεί όσοι επιθυμούν, έτσι ώστε να συντηρηθεί η πίστη ότι μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί μεγάλη ευρωπαϊκή φιλοδοξία, για να στήσουμε, πέρα από την άμυνα, καλή παιδεία που να κρατάει τον κόσμο μαζί.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Mich hat der Gipfel jetzt nicht so überzeugt, denn bei allen großen Fragen, die anstehen, ist der Rat, sind die Mitgliedstaaten nicht wirklich vorangekommen. Ich bin dieses Hickhack zwischen den Mitgliedstaaten ehrlich gesagt auch leid, und ich bin es auch leid, dass die Rechtspopulisten und die Euroskeptiker ständig versuchen, uns die Europäische Union madig zu machen.

Wir können hier wirklich etwas erreichen. Die Europäische Union ist eine großartige Errungenschaft, die wir erlangt haben. Aber die macht sich halt auch nicht von alleine, wir müssen selber was dafür tun, dass es in der Europäischen Union vorangeht, und unter „wir“ zähle ich auch die Mitgliedstaaten, jede einzelne von den Regierungen, die da auch mal zu Potte kommen müssen – auch bei den großen Fragen und nicht nur bei dem kleinen Drumherum. Oder zum Beispiel in der Asylfrage: Da wird gesagt, okay, Abschottung, darauf können wir uns einigen, aber bei der Aufnahme leider nicht, und dann sagen wir halt: Na gut, dann vielleicht das nächste Mal. So kann das doch nicht ewig weitergehen.

Der Euro muss endlich krisenfest und sozial verträglich gemacht werden, auch die Wirtschaftsunion muss solidarischer und vor allem noch demokratischer gestaltet werden. Auch beim Kampf gegen den Klimawandel muss es endlich vorangehen. Dazu haben wir im Haus diese Woche eine Gelegenheit, die wir hoffentlich nicht verstreichen lassen, bei der Frage des Energiepaketes, aber auch die Mitgliedstaaten müssen da vorangehen. Und das Asylsystem habe ich ja schon angesprochen, eine der großen Fragen, weil es da nämlich auch um die substanzielle Frage der Solidarität geht: Wie halten wir es damit? Wie halten wir es mit dem europäischen ‚Zusammenleben? Auch das kommt da durch, wie auch die Frage, wie humanitär und human wir eigentlich sein wollen? Und auch die Frage von Rechtsstaatlichkeit. Denn der Abbau von Demokratie und rechtsstaatlichen Grundsätzen, den wir in einigen Mitgliedstaaten beobachten müssen, höhlt die Europäische Union von innen aus. Wie sollen wir denn einem Mitgliedstaat vertrauen, der zum Beispiel Richterämter politisch besetzt oder unabhängigen Journalisten die Arbeit schwer macht oder NGOs, die aus der Europäischen Union mitfinanziert werden, als fremdgesteuert bezeichnet?

Es ist völlig richtig, dass die Kommission das Artikel-7-Verfahren gegen Polen eingeleitet hat – wir im Europäischen Parlament beschäftigen uns ja auch mit der Frage Ungarn – und jetzt ist es eben wieder an den Mitgliedstaaten zu handeln. Da darf es auch kein Wegducken und kein Ausweichen von Konflikten geben, das ist wirklich substanziell und grundlegend für das Zusammenleben in der Europäischen Union. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesen Fragen 2018 vorankommen, denn wann soll es denn sonst passieren?

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu. – Europos Vadovų Tarybos posėdis gruodį iš tikrųjų buvo graži šventė. Artėjantis kalėdinis laikotarpis be teroristinių išpuolių valstybių sostinėse, šilti apsikabinimai, daug savitarpio supratimo ir šiltos dvasios, visi lyg ir patenkinti diskusijomis ir siūlomais sprendimais. Akcentuota pažanga derybose su Britanija, realiai pradėta vertinti situacija dėl migrantų kvotų. Tačiau labai daug Sąjungos piliečių labiau norėtų daugiau pažangos sprendžiant jų kasdieninio pragyvenimo, darbo, tinkamo atlygio, būstų įsigijimo problemas. Jiems labiau norėtųsi ne diskusijų ir susitarimų dėl euro zonos plėtimo, bet galimybių už tą eurą įsigyti daugiau prekių ir gauti daugiau paslaugų. Aš vis dar tikiuosi, kad ateis toks laikas, kai Vadovų Tarybos posėdžiuose bus kalbama ne tik apie pasirengimą karui, bet ir apie būdus, priemones, kaip pasiekti geresnį visuomenės gyvenimą taikos sąlygomis ir kaip tą taiką užtikrinti.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff, on behalf of the ENF Group. – Mr President, the conclusions of the European Council do not contain one word on migration or Brexit. Obviously, the Council is in need of proper guidance, so allow me: mass migration blasts us back to the Middle Ages, which reveals that the globalist elite wants the people to be ignorant and obedient once again. They let the illiterate march in in their millions; they let political opponents be silenced; and they let Islam become the ruling ideology, as their followers are subservient cannon fodder.

That is why Poland and Hungary must be sanctioned. Now, let us be clear. Poland and Hungary defend the true rule of law and true human rights, so I urge this Commission to fully support the Polish and Hungarian Governments and to congratulate Austria on their new government. For the same reasons, the globalist elite seeks to destroy the United Kingdom with a horrid deal of death, by exclusion from the single market or complete and utter submission to the directives of the European Commission and the jurisdiction of the European Court of Justice, as well as an astronomical Brexit bill. Imagine the panic. No deal will bring the UK EUR 650 billion. No deal will cost the EU EUR 500 billion, so the benefit of the single market is clearly a fairy tale. I warn this Commission, once again, that the road to federalism is a dead end. Change your course and aim at the sovereignty of the nation state.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Probabilmente la traduzione del mio intervento precedente non è stata chiara: non ho detto che non concederò domande "cartellino blu" durante questa discussione, ho detto soltanto che durante gli interventi dei presidenti dei gruppi, se ci sono più deputati che prima dell'intervento del presidente di quel gruppo, dello stesso gruppo, chiedono di parlare, si falsa la posizione del gruppo. Perché era successo così: prima dell'intervento dell'on. Rodrigues c'erano stati alcuni "cartellini blu" da parte dei socialisti, ed era importante ascoltare la posizione del gruppo socialista non essendoci stato alcun riferimento personale.

Quindi le domande "cartellino blu" sono ripristinate da subito, ma quando c'è il dibattito dei gruppi e c'è la possibilità politicamente di rispondere credo che tocchi ai presidenti dei gruppi dire qual è la posizione ufficiale del gruppo. Poi se ci sono fatti personali, sì, ma siccome non c'era stato nessun fatto personale e l'intervento probabilmente era di tipo politico ho ritenuto opportuno dare la parola al presidente del gruppo o al vicepresidente del gruppo per esprimere la posizione ufficiale del suo gruppo.

Quindi non c'è nessun tentativo di soffocare la discussione, era soltanto per avere una posizione chiara dei differenti gruppi nei confronti della Commissione e del Consiglio, per conoscere qual era il vero bilancio che ogni gruppo aveva tracciato. Quindi da questo momento le domande "cartellino blu" sono possibili.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Úr, az uniós úton döntés született a brexit-tárgyalások második fordulójának a megnyitásáról. Választ kell találni a „Hogyan tovább együtt 27-ek és Egyesült Királyság?” komplex kérdésre, figyelembe véve mindkét fél méltányos érdekeit. Ugyanakkor választ kell találni a „Hogyan tovább 27-ek?” kérdésre is. Egy tagállam távozása elmélyült gondolkodásra kellene, hogy késztesse a döntéshozókat. Elemzések nem születtek, csak kijelentések. Martin Schulz 2025-re tervezi létrehozni az Európai Egyesült Államokat. Ez lenne a brexit tanulsága, miközben az utóbbi években lezajlott választások bebizonyították, hogy Európa népei elvetik a szövetségi állam létrehozását, és az egyre szorosabb unión alapuló modellt? Nem dughatjuk homokba a fejünket, az Európai Unió alapvető reformjára van szükség.

(A felszólaló hozzájárul egy, az eljárási szabályzat 162. cikkének (8) bekezdése értelmében feltett kék kártyás kérdés megválaszolásához).

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD) , blue-card question. – If financial services are not involved in this deal, then there would seem to me to be very little point in actually having a deal, because you sell more to us than we buy from you. It does not seem to us to be a good idea. Surely, would Britain not be better off leaving on World Trade Organisation terms? That would seem to be a good idea. I believe the reason that Digby Jones of the Confederation of British Industry (CBI), previously Director-General, came out looking grim – as did Mr Farage – was that he fully realised Mr Barnier’s purpose was simply to destroy Britain as a financial unit in the future. It is all about nobbling our ability. If we accept any deal, then [...]

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI), Kékkártyás válasz. – Tisztelt Képviselő Úr, egyetértek azzal, amit mondott, de nem tudom, miért nekem tette föl ezt a kérdést. Én arról beszélek, hogy méltányos megegyezésre van szükség. Tehát, amikor én magyar képviselőként az EU 27-ek érdekeit képviselem, tisztában kell lennem azzal, hogy ha nem kívánjuk méltányolni a jogos brit igényeket, akkor nem születik megállapodás, és olyan távozás lesz, ami mögött nem áll szerződés. Tehát teljesen világos, hogy nekünk úgy lehet képviselni a 27-ek érdekeit, ha figyelembe vesszük a jogos, méltányos brit követeléseket is.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE). – Mr President, I would like to speak on Brexit. I would like to start by thanking Michel Barnier and his team for the excellent cooperation, and I hope that we will stick to this honest and constructive spirit in the months to come. However, we – as the European Parliament – also expect much closer cooperation with the Council and the Member States today, as the scope of negotiations is moving. Indeed we are awaiting the legal text of the Withdrawal Agreement, but many separation-related issues, which also belong to the Withdrawal Agreement still need to be negotiated. On a number of them, we do not yet know the UK’s position. So we insist that our British partners make those issues a priority in ongoing negotiations. This is my first point.

Secondly, we understand that Michel Barnier’s objective is to conclude in a timely manner the Withdrawal Agreement to which a political declaration on the future will be attached. But, even for this chapter of the process, there is a risk regarding a timely conclusion. We hear from the British side that, in London, the ratification by Parliament can happen only at the last minute. There could also be a crisis in the negotiations. While this is in nobody’s interest, those risks could materialise and that is why we must prepare for the worst possible scenario, which is no deal on 30 March next year. There is a clear need to create legal certainty for this no deal situation. We know that there is work ongoing in the Commission, and we – as the European Parliament – hope for constructive cooperation with the Commission and the Council regarding preparedness, in particular on legislative amendments.

Thirdly, the UK has already been very clear on what it does not want. Much less clear is what it wants. There are ideas leaked here and there, some of them unacceptable and some of them in contradiction with the treaties, so we hope to have the best and widest possible cooperation with the UK in the future, but the internal market must not be torn into pieces to single out the parts that taste good. In this context, we call on all Member States and all European institutions to continue to keep their strong unity throughout the whole process.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani, glede rezultatov decembrskega vrha imam mešane občutke. Konkretne odločitve v zvezi z brexitom, oblikovanjem Pesca, rusko agencijo, pozdravljam. A na drugi strani obžalujem odsotnost vizije voditeljev do aktualnih izzivov – migracij. V sklepih ni bilo besede o azilni in migracijski politiki. Vi, predsednik Sveta Tusk, ste govorili o vzpostavitvi sklada za Afriko, predsednik Juncker v tej razpravi prav tako. Solidarnost in odgovornost vseh držav sta ključni, a teh ni, ljudje ne vidijo napredka.

Na vas, v vladah je odgovornost za ambiciozno reformo migracijske politike do poletja letos. In tu bomo v Evropskem parlamentu vztrajali, kot pri ohranitvi Schengena, ki počasi na žalost razpada pred našimi očmi. Predlog Evropske komisije, ki je ta hip na mizi, skuša dobesedno legalizirati trenutno obstoječo nezakonito prakso posameznih držav, ki že več kot dve leti izvajajo notranje nadzore na mejah, namesto da bi Komisija začela postopke zaradi kršitve evropskega prava.

In kolegi, dokler bomo govorili o vladavini prava, spoštovanju evropskih vrednot, solidarnosti, obenem pa dovolili, da te sami kršimo, nam žal ljudje ne bodo verjeli. In boli me, da se nam to vse bolj dogaja, zato iskreno želim, da letos prepričamo Evropejce, da delamo za njih in da je povezava naš skupen projekt, ki nas združuje in krepi tam, kjer imamo skupne izzive.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). – Mr President, I have three questions for you and a proposal to make. The first question is: do you agree with me that Brexit is a true lose-lose situation, not only for Britain but also for the European Union? My second question is: do you believe that Brexit is also a personal defeat for yourself? My third question is: do you not believe that it is now the time for the European Commission to do everything possible to avoid this catastrophe of historical proportions? I have heard with great interest, and I must say with a positive surprise, the remarks of President Tusk, and your remark, that the door to Britain is always open.

Here is my proposal: Why do you not support a new European initiative called ‘A New Deal for Britain’, aimed at avoiding Brexit in the first place? If you cannot do that, at least tell the British that, should they change their mind before 28 March 2019, they could revoke Article 50. Mr President, I do not think that you want to go down in history as the President who lost Britain.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απασχόλησε και o λεγόμενος κοινωνικός πυλώνας, το πολιτικό πυροτέχνημα δηλαδή που ανακάλυψαν τα επικοινωνιακά επιτελεία της Επιτροπής, για να αποκρύψουν το αντικοινωνικό πρόσωπο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί για σύγκλιση οικονομιών και κοινωνιών στην Ευρώπη, με τις πολιτικές σας, έχουμε έκρηξη ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, όσο και μεταξύ πλουσίων και φτωχών εντός των κρατών. Αντί για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, που θα εγγυώνται ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης, έχετε οδηγήσει στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και στην αποδυνάμωση των εργαζομένων. Πρόσφατο παράδειγμα, η Ελλάδα που χθες όλο το αντιδραστικό σύστημα που κυβερνά τη χώρα, με πρωταγωνιστή τη νεο-μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έβαλαν χέρι στο δικαίωμα της απεργίας, στο μόνο όπλο που έχει απομείνει στους Έλληνες εργαζόμενους για να αντισταθούν στις πρωτοφανείς περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, μόνο και μόνο για να πάρουν άλλη μία δόση από την τρόικα. Κύριε Πρόεδρε, οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν περιμένουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους από τον κύριο Juncker, από τον κύριο Draghi, από τον κύριο Macron, από τον κύριο Τσίπρα– αυτοί έχουν ομολογήσει ότι προστατεύουν τις Τράπεζες και το ευρώ – και γνωρίζουν ότι πρέπει να παλέψουν για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). – Mr President, Mr Tusk, Mr Juncker, I am glad to see that the EU leaders agreed last December to do more in the field of education and culture. Apparently, I am the first one to focus on that. They established some priorities; however, I am afraid that they – and that we – are still living under the idea that education and culture are matters related to programmes and studies which end with a diploma. It should not be so. Education has to start at an early age. To our children and young people, we have to partner titles on theoretical topics with, above all, practical values.

Indeed, education and culture have to do with civilisation. For us, civilisation means European civilisation, which is not yet totally constructed, and which means having a better Europe, with dialogue, critical thinking, a love for science and art, and respect for living creatures and for nature. To achieve this, we first of all urgently need to write and publish an agreed and rigorous history of Europe, which should contain successes and failures in European history. This demands knowledge, ability and time. Once we have historical knowledge, the rest will probably be better mutual understanding. This is civilisation. Is this what the EU leaders were seeking last December?

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (EFDD). – Herr talman! Det står alltmer klart vad ambitionen från EU är – både från herr Juncker och från herr Tajani får vi hela tiden höra detta – nämligen ett allt djupare samarbete tills man har utplånat nationalstaten och upprättat den federala staten, där vi har en gemensam president, en gemensam finansminister och en gemensam försvarsminister osv. tills medlemsstaternas regeringar i praktiken kan ersättas med förvaltningar som lyder under EU.

Det är inget annat än ett bedrägeri, det ni gör mot det europeiska folket. Det som startade som ett fredsbevarande och handelsfrämjande projekt har nu utvecklats till en alltmer makthungrig institution som gör allt för att tysta kritik. Instämmer man inte i hyllningskören härinne stämplas man omedelbart som högerextrem och protektionistisk. Länder som Polen ska straffas av EU för bland annat hur man tillsätter sina domare. Det är för övrigt exakt samma till tillsättningssystem som Sverige har för sina domare. Då är min fråga: När kommer ni att inleda sanktionerna mot Sverige? För ni kan väl inte rimligtvis mena att ni ska straffa Polen för att de vill ha samma system för tillsättningen som det som Sverige använder sig av? Ni är i en våldsam otakt med det europeiska folket, men ni lär er ingenting av det ständigt minskande valdeltagandet.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Monsieur le Président, mes chers collègues, les représentants de la Commission également, parlons de la défense avec le Brexit.

La notion de coopération structurée permanente nous ramène à la méthode des petits pas, ou de l’engrenage cher à Jean Monnet. Il s’agit d’engluer les pays européens qui ont encore un peu d’autonomie stratégique pour leur faire perdre le peu d’indépendance qu’il leur reste, au profit d’une collectivisation, d’une mutualisation des faiblesses.

La mutualisation des faiblesses ne fera jamais une force. Pour être clair, il n’y a que deux pays aptes militairement en Europe, essentiellement la France et l’Angleterre.

La Grande-Bretagne a sauvegardé son indépendance stratégique en quittant l’Union européenne. Il reste le cas de la France.

Si la France continue dans la voie de la mutualisation, elle ne sera plus une puissance militaire, ni diplomatique.

Quand l’Allemagne, grâce à sa suprématie industrielle – il faut la reconnaître – aura le monopole de la fabrication d’armements, le nucléaire en plus, mon pays, la France, aura disparu.

Comme disait le général de Gaulle, «quand on renonce à se défendre soi-même, on disparaît, parce qu’on laisse d’autres nations faire notre histoire à notre place».

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, από όσα συζητήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνω τα εξής: ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί εξαγγελία ουτοπική. Είναι ανειλικρινής κάθε συζήτηση για ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για δικαιώματα και για κοινωνική προστασία τη στιγμή που στην Ελλάδα επιβλήθηκαν μνημόνια που εξομοιώνουν την απασχόληση με την καταναγκαστική εργασία «σταλινικού τύπου». Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και οι διορισμένοι τεχνοκράτες προβάλλουν τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τις υπαρξιακές τους ιδεοληψίες, υπονομεύοντας κυρίαρχες αποφάσεις δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων που βρίσκονται σε άνιση διαπραγματευτική θέση. Η μόνη ασφαλής διαπίστωση είναι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ασκείται κυνικά και ετεροβαρώς, πέρα από τις πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις των πολιτών, και προτάσσει το ιδιοτελές όφελος ορισμένων απολιτίκ κέντρων αποφάσεων. Αντί η Ένωση να συνεχίζει τη νυν τιμωρητική διάθεση με αυθαίρετα και μονομερή κριτήρια, μέχρι τον πλήρη εκφυλισμό της, οφείλει να εφαρμόσει τις Συνθήκες περί αναλογικής επικούρησης των κρατών μελών στα πλαίσια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). – Herr Präsident, Herr Präsident des Europäischen Rates, Herr Kommissionspräsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, dass der Europäische Rat dadurch, dass er die Verteidigungsunion nun auch offiziell nach vorne gebracht hat, hier einen wichtigen Schritt geschafft hat. Hier sollte einigen – wie auch meinen Vorvorrednern – deutlich gemacht werden: Dadurch wird Europa seine Souveränität zurückgewinnen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich hoffe, dass wir in all den Reformmaßnahmen in Deutschland eine Regierung hinbekommen, die schnell tätig werden kann, und nicht so viele sich in Verantwortungslosigkeit stürzen.

Ich finde es auch wichtig, dass die Frage der Vorschläge für die Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion auf der Grundlage der Kommissionsvorschläge vorangetragen wird. Und, Herr Kommissionspräsident, ich finde es außerordentlich wichtig zu sagen, dass der Euro die Währung der gesamten Europäischen Union ist, dass es die Verpflichtung aller Länder gibt – mit Ausnahme der Sonderregelung für Dänemark –, dem zu folgen, und dass es richtig ist, diesen Ländern zu helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zum Brexit machen. Wir müssen jetzt schnell Verhandlungslinien sowohl für unsere Definition der Übergangsregelung als auch für das Verhandlungsziel haben. Und ich glaube, dass wir in der Zusammenarbeit von Kommission, Rat und Europäischem Parlament auf einem guten Weg sind. Dabei muss weiter klar bleiben: Der Satz, der in den Guidelines für die erste Runde feststand, wonach ein Land, das die EU verlässt, nicht dieselben Vorteile haben kann wie ein Land, das in der EU bleibt und die Bedingungen und Lasten trägt, muss meines Erachtens der Bemessungsgrad sein. Ich glaube, auf dieser Grundlage können wir etwas erreichen. Wir können in dieser zweiten Phase schon über den zukünftigen Handelsvertrag verhandeln. Aber die Zeit wird nicht ausreichen, dafür brauchen wir die Übergangsregelung – eine Übergangsregelung, in der der volle Acquis der Europäischen Union zu gelten hat, einschließlich des Europäischen Gerichtshofs.

Es muss dabei auch klar sein, dass cherry picking nicht möglich ist. Wenn ich hier höre, dass von der City of London Vorschläge kommen, dass hier Sonderregelungen geschaffen werden sollen und dass man Kanada plus plus plus haben will: Hier gilt auch die Bedingung, dass man nicht Sondervorteile haben kann und dass aus diesem Grunde heraus auch klar ist, dass so etwas wie Clearingstellen und ähnliche Fragen in die Europäische Union gehören. London kann nicht Aufgaben wahrnehmen, die Aufgabe der Europäischen Union sind.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. – Mr Brok, from what you have just said, it sounds very much to me as though you have no interest whatsoever, and nor does Mr Barnier. This is what I said earlier when they had a meeting with various people: there is no interest in doing business for the City of London. Therefore, Britain would be better off leaving without any agreement whatsoever, on World Trade Organisation terms. No matter how much damage this might do to Europe, it seems to me that Mr Barnier is not interested in the damage it does to the people of Europe. He is more interested in punishing us for doing something to ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Mr President, of course we appreciate that Parliament’s President is giving blue cards because we have a lively debate. But we should not accept a situation where a blue card is given twice to the same Member of Parliament. This is beyond the kind of balance we should have, so please pay attention to this.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. –Herr Kollege! Die Mitgliedsländer der Europäischen Union und die Europäische Union haben dasselbe Interesse, ihre Interessen zu wahren und dasselbe Recht, wie es das Vereinigte Königreich hat, und dazwischen müssen wir einen fairen Ausgleich finden. Sie wollen – und das haben Sie immer wieder gesagt – überhaupt keine Einigung und benutzen jedes an den Haaren herbeigezogene Argument, um deutlich zu sagen, dass Sie überhaupt keine geeignete Lösung wollen. Sie sind Gegner jeglicher Lösung, und deswegen machen Sie uns nicht diese Vorwürfe, dass wir einen ausgewogenen Kompromiss finden werden. Ich glaube, diese Alibisuche für den totalen Kracher ist Ihre Verantwortung und die Verantwortung, die Sie für Ihr eigenes Land tragen. Und die Frage, die mit der Zukunft der Arbeitsplätze Ihres Landes zu tun hat – Ihre Verantwortung. Und wir sehen in Meinungsumfragen, dass Sie zunehmend an Rückhalt in Ihrem eigenen Land verlieren.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Señor presidente, señor Tusk, le voy a recordar una frase que dijo usted en la reunión del Consejo: «Frenar la inmigración ilegal es lo primero».

En el anterior Pleno yo tuve ocasión de criticar duramente esa afirmación. Me alegro de que esté hoy aquí para poder decírselo directamente: verá, señor Tusk, la mejor manera de combatir el nacionalismo excluyente, el populismo, no es copiándoles los mensajes. Dijo usted una cosa más, que demuestra que no entiende usted muy bien ni siquiera la política que la Comisión ha puesto en marcha. Dijo usted que los países miembros están de acuerdo en que la reubicación no es la solución a la inmigración ilegal. Claro que no, señor Tusk, porque la reubicación está pensada para los refugiados.

Así que vamos a ver si es posible que abordemos el debate de la migración en su conjunto con un poquito más de consistencia y con un poquito más de solidaridad y de inteligencia política. Aquí hemos reclamado un enfoque integral de la migración, hemos reclamado que se superen las soluciones ad hoc y hemos reclamado que se cumpla la legalidad internacional, que dice que los refugiados tienen derecho a ser protegidos en los países europeos. Así que le sugiero, primero, que nos escuche un poco más y, segundo, que este nuevo mensaje que usted ha lanzado sea el mensaje que permanezca en los próximos meses. Porque, verá, estamos perdiendo prestigio, prestigio como institución —la Unión Europea como conjunto—, precisamente por declaraciones como esas y por políticas insolidarias como las que ustedes están defendiendo, en contra de lo que la Comisión Europea trata de hacer.

Y una última reflexión, señor presidente: verá, el señor Donald Trump acaba de lanzar una bomba humanitaria política y de seguridad, afirmando que va a dejar de financiar a la agencia de los refugiados palestina. Le ruego, señor Tusk, que tenga esto en cuenta para equilibrarlo, porque lo último que nos falta es dejar aún más abandonados a los palestinos más vulnerables.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). – Ik wil graag het Estse voorzitterschap danken voor het geleverde werk en de fijne samenwerking in de afgelopen maanden. Het was geen gemakkelijke opdracht met zo'n ambitieus programma.

Op het vlak van werkgelegenheid en sociale zaken heeft het voorzitterschap vele stappen vooruit gezet in heel wat dossiers. Ik noem onder andere de coördinatie van de sociale zekerheid en de detacheringsrichtlijn. Ook de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten gebeurde onder het Estse voorzitterschap.

Hoewel ik vele van deze prioriteiten van het voorzitterschap ondersteun, inclusief een sociale pijler, wil ik onze burgers niets wijsmaken. We moeten duidelijk en eerlijk zijn over wat Europa wel kan realiseren en bijbrengen en wat niet. Voor mij is de sociale pijler om die reden een gemiste kans. De pijler had de lidstaten richting kunnen geven om opwaartse convergentie te realiseren, maar is jammer genoeg verzand in hoogdravende politieke verklaringen.

Daarbij vervaagt de grens tussen wat de bevoegdheid van de EU is en wat die van de lidstaten is en moet blijven. Ik zei het eerder en ik zeg het opnieuw: het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten om sociale vooruitgang en economische groei te boeken. Europa moet hierbij meerwaarde leveren en niet het beleid van de lidstaten gaan ondergraven of vervangen.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Hr. formand! Så blev endnu et møde afviklet, endnu en erklæring underskrevet, endnu en tale holdt, og ikke mindst blev der taget endnu flere skridt hen imod Europas Forenede Stater. Men helt ærligt: I taler om, at vi skal tage borgernes bekymringer alvorligt, men I glemmer at lytte til dem. Millioner af borgere er arbejdsløse eller lever under voldsomme konsekvenser, med dårlig løn og dårlige arbejdsvilkår. Vi kan allesammen mærke konsekvenserne af velfærdsforringelserne, som jo kommer af økonomiske nedskæringer. Hvis vi skal tage borgerne alvorligt, så kræver det, at vi tør bryde med EU’s indre marked. Det kræver, at vi tør bryde med EU’s nedskæringspolitik. Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at stikke hovedet ud af EU’s glasboble, snakke med borgerne, lytte til dem og til at spørge dem, om de faktisk gerne vil have Europas Forenede Stater, eller om de gerne vil have magten tilbage på egne hænder.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen (EFDD). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident des Rates, sehr geehrter Herr Präsident der Kommission, verehrte Kollegen! Monate sind vergangen, ohne dass wir bei den entscheidenden Fragen rund um den Brexit Antworten sehen. Unter welchen Bedingungen dürfen europäische Unternehmen Handel treiben? Welche Regeln, welche Zölle gelten für den Export von Waren wie etwa von deutschen Autos auf die britischen Inseln?

Es geht um Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland und im Rest der Europäischen Union. Die Kommission und die Staats- und Regierungschefs riskieren diese ohne Not, weil sie den Brexit vor allem dazu missbrauchen, den Austritt weiterer Staaten aus der EU so unattraktiv wie nur möglich zu gestalten. Dieser falsche Fokus ist eine fast schon vorsätzlich zu nennende Schädigung der Wirtschaft, der Arbeitnehmer und der Verbraucher. Seit den Römischen Verträgen war das europäische Projekt für den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen gedacht – in Europa, aber auch mit der ganzen Welt. Es ist eine Schande, dass sich beim Brexit auf einmal keiner mehr daran erinnern will.

 
  
MPphoto
 

  Laurenţiu Rebega (ENF). – Domnilor președinți, stimați colegi, aș vrea să vă pot ura un an bun și fructuos la începutul acestei noi sesiuni, dar contextul global și chiar rezultatele Consiliului pe care le discutăm astăzi ne prevestesc un an nu așa de ușor. Avem în față provocări generate de crize care au putut părea punctuale și fără legătură între ele în 2015, 2016 și chiar 2017. Astăzi însă, ele se potențează și se accelerează reciproc.

Apreciez faptul că la Consiliul European din decembrie s-au abordat multe teme stringente și sensibile, dar sunt sceptic în privința atingerii tuturor obiectivelor stabilite.

Aș vrea să punctez încă o dată problema migrației. Mai în glumă, mai în serios, dacă facem o analogie între Uniunea Europeană și încălzirea globală, atunci fenomenele migrației de masă sunt analoage cu fenomenele meteo extreme. Și, dacă o cauză a încălzirii globale este concentrarea și intensificarea activităților industriale, atunci, analog, centralizarea și polarizarea Uniunii sunt cauze clare ale fenomenelor migratorii. Soluția evidentă este reechilibrarea Uniunii prin creșterea competențelor statelor membre.

Președintele Tusk a pus în discuție ideea unui compromis. De acord, dar primul pas trebuie să-l facă aceia care au greșit deschizând iresponsabil porțile migranților!

(Vorbitorul a acceptat să răspundă unei întrebări adresate în urma ridicării cartonaşului albastru, în conformitate cu articolul 162 alineatul (8) din Regulament).

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Aș vrea să-l întreb pe colegul nostru român, domnul Rebega, despre care eu știu că era un pro-european și, întâmplător, a ajuns în grupul ENF, de ce este sceptic privind viitorul Uniunii Europene și care ar fi alternativa la Uniunea Europeană? Pentru că alternativa ar fi numai o zonă gri, o zonă de teamă, o zonă în care am avea toți mult mai multe probleme decât avem acum.

Cred că viitorul este o Uniune Europeană mai puternică, mai integrată.

 
  
MPphoto
 

  Laurenţiu Rebega (ENF), Răspuns la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Răspund cu mare plăcere colegului meu. Am rămas în continuare un pro-european, dar îi dau două exemple colegului nostru din România, și anume: solidaritatea la care face referire de fiecare dată Parlamentul European impunând cotele de migranți obligatorii - cu toate acestea, Comisia încalcă flagrant tratatele privind funcționarea Uniunii Europene. Deci, dacă dorim o Uniune Europeană mai puternică, trebuie să respectăm noi, în primul rând, ceea ce am hotărât.

În al doilea rând, este important pentru dumneavoastră, domnule Frunzulică, să vă reamintesc încă o dată că România nu face parte din spațiul Schengen, chiar dacă întrunește toate condițiile tehnice pe care le-a impus Comisia Europeană. Dumneavoastră trebuie să vă răspundeți la întrebarea: este asta o Uniune Europeană pe care ne-o dorim?

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, κάθε Συμβούλιο της Ένωσης σκιαγραφεί, αποτυπώνοντας συσχετισμούς, το μέλλον της που τόσο σας προβληματίζει. Οξύτεροι ανταγωνισμοί του κεφαλαίου, διεθνείς και ενδο-ενωσιακοί, για κέρδη και ισχύ. Κοινός παρονομαστής η ένταση της βαρβαρότητας. Δείτε: Τραπεζική Ένωση, δηλαδή ενίσχυση των τραπεζών για νέες χρηματοδοτήσεις στο κεφάλαιο, σημαίνει πλειστηριασμοί λαϊκής περιουσίας παντού. Στη θέση του Διεθνούς, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή διαιώνιση της επιτροπείας παντού. Κοινωνικός πυλώνας μοιράσματος της φτώχειας, ανασφάλειας, ευέλικτης απασχόλησης, δηλαδή μειωμένες λαϊκές απαιτήσεις και κοινωνική συναίνεση. Και αν αυτή δεν επιτευχθεί, καταστολή. Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίως παρούσα για τα συμφέροντά της εντός και διακριτά στο ΝΑΤΟ, ενισχυμένη στρατιωτική συνεργασία. Δηλαδή, εξαγωγή δήθεν Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα πολέμου, με χιλιάδες θύματα και πρόσφυγες πνιγμένους ή εγκλωβισμένους. Παιχνίδια κρατών στην πλάτη τους, αν τους χρειάζονται σαν δούλους ή όχι. Κάθε βήμα ενοποίησης περικλείει αντιθέσεις, τάσεις απομονωτισμού ή και φυγόκεντρες. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της εκμετάλλευσης και των κινδύνων για τους λαούς. Η λυκο-συμμαχία του κεφαλαίου δεν εξανθρωπίζεται. Ανατρέπεται μαζί με την εξουσία του σε κάθε κράτος.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). – Panie Przewodniczący! Panowie Przewodniczący Rady i Komisji! Wydaje się, że omówienie konkluzji szczytu to zawsze taka rytualna praca, ale tak naprawdę w wypadku tej Rady tak nie jest. Chcę zwrócić w szczególności uwagę na odnowioną wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony. Ona może być brakującym wspólnym mianownikiem, którego brakuje nam w Unii Europejskiej obecnie. Odpowiada bowiem też na wyczuwany deficyt bezpieczeństwa obywateli państw członkowskich. I ma też potencjał, żeby łączyć państwa członkowskie i łączyć obywateli. Stąd też z zadowoleniem należy przyjąć i odnotować, że stała pogłębiona współpraca w zakresie obronności ma nowych dwóch członków. Jest to Portugalia i Irlandia. Zatem już 25 państw członkowskich się włączyło w tę współpracę. Oczekujemy od PESCO, że będzie zarówno szerokie, jak i ambitne. Natomiast jak daleko sięgną te ambicje, dowiemy się z narodowych planów wdrożenia i zaangażowania w wykonanie pierwszych przyjętych wspólnych projektów. Chciałbym też podkreślić, że to jest też sposób na wzmocnienie tego europejskiego filaru NATO dzięki koordynacji i również wykorzystania efektu takiej dźwigni finansowej przy wspólnym finansowaniu w szczególności wydatków obronnych. Tu chciałbym podkreślić, że konieczne jest tutaj też zrównoważenie, tak aby zarówno geograficznie to zrównoważyć, jak i włączyć mały i średni przemysł. I na koniec chciałbym też powiedzieć o kwestii brexitu. Wydaje nam się, że to jest szalenie ważne, że mamy tu istotny postęp w kwestiach finansowych, zabezpieczenia praw obywateli, ale tak naprawdę to oczekujemy na te decyzje może nie tyle finalne, konkludujące ten rozwód Wielkiej Brytanii, tylko raczej na zmianę tej decyzji. Myślę, że wszyscy bylibyśmy najbardziej zadowoleni, gdyby ta zmiana nastąpiła w Wielkiej Brytanii.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt Elnök Úr és Képviselő Úr! Én igazából arra figyeltem föl, hogy Ön azt a szót használta, hogy „megfelelő” költségvetést kell biztosítani az európai védelmi unió hátterében. Ez a Néppárt, illetve az Ön véleménye szerint a „megfelelő” a jelenlegi kereteken belüli, vagy pedig a jelenlegi kereteket messze meghaladó költségvetési eszközöket igényel?

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki – Panie Pośle, wszyscy doskonale wiemy, że nowe zadania to również nowe obowiązki nie tylko w zakresie ich wykonania, ale również finansowania tego projektu. Wiemy, że te nowe zadania obronne wymagają zwiększenia również minimów budżetowych, w szczególności gdy mówimy o wspólnych wydatkach zarówno na uzbrojenie, jak i na rozwiązania o charakterze organizacyjnym, na podniesienie naszych wydatków, naszych zdolności w szczególności zdolności obronnych. Nie można więc uznać, że obecny budżet w wystarczającym stopniu odpowiada na te wyzwania, które zostały zawarte w projekcie unii obronnej.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla Brexit il Consiglio europeo di dicembre ha segnato una tappa importante e ci attendiamo che gli impegni della relazione comune siano rapidamente e fedelmente tradotti nel progetto di trattato e che le questioni ancora aperte siano risolte. Questo Parlamento continuerà a essere vigile e attento, il bastione per la difesa dei diritti dei cittadini.

Naturalmente, come ha detto il Presidente Tusk, il nostro cuore è sempre aperto. Così come la nostra posizione è equilibrata e ferma, e se diciamo no al "cherry picking" sui servizi finanziari intendiamo proprio questo, che il cesto è uno e non tre, e che per avere il "passport" bisogna essere nel mercato interno.

Sull'Unione economica e monetaria credo che la differenza tracciata ora dal Presidente Tusk su cosa è realistico e cosa no tra le proposte della Commissione e del Parlamento vada rivista alla luce dell'evoluzione della posizione in alcuni paesi – penso all'accordo di coalizione tedesco.

Realismo intelligente è incorporare il MES nel diritto europeo e attribuire al bilancio dell'Unione specifiche risorse aggiuntive per la stabilizzazione economica e per la convergenza. Noi siamo pronti su questo terreno a svolgere il nostro ruolo.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). – Señor presidente, señorías, los británicos tienen que saber que no nos alegra su marcha. La Unión Europea pierde un poco de su esencia con la salida del Reino Unido. Por eso, podemos afirmar hoy aquí que está en nuestra voluntad lograr el mejor acuerdo posible para ambas partes. Para que la mañana siguiente al 19 de marzo, la Unión Europea haya perdido un socio, pero haya conservado un amigo y un aliado.

Durante 2017 los europeos también hemos tomado conciencia de nuestra seguridad. La cooperación estructurada permanente en materia de defensa que se puso en marcha el año pasado constituye ya un hito europeo y del que mi país, España, se enorgullece de formar parte integrante. En el último Consejo Europeo del año también se pudieron tratar cuestiones que para mí son fundamentales: la dimensión social, la educación y la cultura.

Europa significa, señorías, progreso e igualdad de oportunidades. Significa valores comunes y principios compartidos. Significa solidaridad con quienes lo están pasando mal, ya sea por razones de la crisis económica o la crisis de refugiados. Significa una mayor concienciación por el medio ambiente y la protección de nuestro patrimonio natural.

En definitiva, queridos colegas, la Europa del siglo XXI tendrá que ser más social o no será. Si queremos, señorías, un futuro de oportunidades, de progreso y de bienestar para las próximas generaciones, empecemos a invertir en él.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). – Mr President, the Brexit debate is still overshadowed by a complete lack of clarity as to what the UK Government actually wants to achieve. Deep divisions in the UK Government are clear for all to see. Approaching two years after the referendum, they have still not settled on what they want as a final destination in this process. At the same time, British public opinion has not rallied behind the referendum results, as one might have expected. If anything, it has shifted slightly the other way. There are still significant doubts. Nigel Farage himself admitted last week that this issue is not a settled issue in British politics. So in that context, many in Britain will have noted and appreciated the comments made by the President of the European Council just now, when he said that if Britain had a change of heart the door would still be open.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE), blue-card question.[beginning of speech inaudible] and also very pro-European. I just want to ask him, as a follow-up to what he said, about the possibility of a change of heart. How could that come about, and in what timeline? I think it is probably unlikely between now and next March. If that is the will of the British people, what can we do to facilitate that?

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D), blue-card answer. – You are right that there are many ‘ifs’ in that process. But I think the lesson we have learned from the statements made today by President Tusk and, indeed, President Juncker, is that the door is still open, from the European side, right up to 29 March, or whatever date is scheduled in the end, for Britain to leave the European Union. That means that, if the debates in Britain were to conclude that Britain should reconsider, there is no obstacle from the European side to that happening. That is an important element to enrich the debates in my country about what best to do, as we face a situation which is far more complex, far more costly, and far more difficult than we were told at the time of the referendum.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhor Presidente, Presidente do Conselho, Senhor Vice—Presidente da Comissão, eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar esta conclusão relativa à defesa, e basicamente centrar-me aí.

Queria naturalmente dizer que estamos muito satisfeitos com este avanço que foi feito. Lamentamos que Portugal se tenha juntado à última da hora, muito porque o governo português é suportado, no Parlamento, por países totalmente anti europeus e totalmente contra a NATO, por partidos e, portanto, o governo português estava numa situação muito difícil quando Portugal esteve sempre na frente de todos os esforços de defesa. É lamentável que tenhamos perdido este tempo e queria deixar aqui uma recomendação ao Parlamento e uma recomendação ao Conselho e à Comissão.

Ao Parlamento, que constitua um verdadeiro comité de defesa, uma comissão de defesa, para acompanhar estas matérias e à Comissão que na sua próxima, digamos no seu próximo mandato, possa ter, possa haver um conselho de defesa, um conselho de ministros da defesa presidido pela Vice-presidente, pela Alta Representante, de forma a que as políticas de defesa da PESCO e as políticas de defesa da União Europeia, em conjunção com a NATO, possam ser seguidas quer no Parlamento, quer por uma equipa de ministros dos diferentes governos ao nível europeu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono soddisfatta che il Consiglio europeo abbia finalmente dato seguito alle richieste del Parlamento e del vertice dei leader di Göteborg, formalizzando le conclusioni su educazione e cultura come parte integrante della dimensione sociale europea.

In particolare accogliamo gli impegni per la mobilità studentesca con il potenziamento e l'estensione del programma Erasmus+, per il quale la commissione CULT chiede la decuplicazione dei fondi nel prossimo programma pluriennale, la creazione di un primo network di almeno venti università europee, che favorisca il mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione terziaria, e il potenziamento del multilinguismo.

È significativo che siano state accolte due iniziative nate dalla commissione CULT: la "European Student Card", per agevolare con servizi e prestazioni gli studenti più svantaggiati, in particolare in mobilità, e il riconoscimento dell'importanza dell'Anno europeo del patrimonio culturale, su cui domani avremo un dibattito in Plenaria da noi richiesto.

Mi auguro che il pacchetto "Education", oggi all'ordine del giorno della Commissione – che vara un piano d'azione, finalmente, per le competenze digitali ma anche per l'insegnamento, in Europa, dei valori europei d'inclusione – sia finalmente approvato al più presto dal Consiglio.

Serve tuttavia che ci sia coerenza, ovvero che nel prossimo quadro pluriennale ci siano aumenti significativi di risorse per l'istruzione e la cultura e che anche, finalmente, il FEIS (il Fondo europeo per gli investimenti strategici) possa far accedere le imprese culturali e creative.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Gospodine predsjedniče, 2017. bila je jedna od najznačajnijih u šezdesetogodišnjoj povijesti Europske unije kada govorimo o zajedničkoj obrani sigurnosti. Važno je nastaviti istim intenzitetom i što prije ostvariti prve projekte. Dovoljan napredak postignut je u dogovorima o Brexitu, opet naglašavam da svi građani Europske unije moraju imati jednak tretman glede njihovih prava nakon odlaska Ujedinjenog Kraljevstva.

Posebno pozdravljam zaključke o socijalnoj dimenziji Europske unije, obrazovanju i kulturi. Iako su dobrim dijelom u nadležnosti zemalja članica, spadaju među najvidljivije rezultate europskih integracija. Drago mi je što su u zaključke ušli i proračunski resursi za socijalne aktivnosti u kontekstu idućeg višegodišnjeg financijskog okvira.

U vrijeme kada neki od najmoćnijih lidera neodgovorno dovode u pitanje razorne efekte klimatskih promjena, važno je da smo još jednom zajednički potvrdili predanost Pariškom sporazumu. Uglavnom, zaključci su dobar temelj za nastavak rada u ovoj godini, imamo priliku da se predanost ovim temama pretoči u konkretne financijske instrumente u sklopu Nacrta višegodišnjeg proračunskog okvira.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). – Señor presidente, llevamos una parte muy importante de esta legislatura denunciando la parálisis de Europa, alertados por el auge de los populismos, preocupados por las grandes crisis, como la de los refugiados, y creo que es el momento de ser valientes y de entender que son necesarias reformas fundamentales para la Unión Europea. Porque necesitamos una reforma de la zona del euro que se centre en conseguir una convergencia económica y social y que eso se traduzca en un crecimiento justo e igualitario. Porque necesitamos un pilar social —como hemos venido defendiendo los socialdemócratas europeos— que garantice los derechos de los trabajadores, que garantice los salarios dignos y las pensiones justas. Porque necesitamos un presupuesto de la Unión fuerte, que afronte nuevas políticas como la de defensa y la de cooperación, pero que no permita recortes en políticas fundamentales, como la cohesión y la agricultura.

Y quiero señalar una cuestión. Estamos aquí las tres instituciones. Los tres hombres que presiden las instituciones europeas —el Parlamento, el Consejo y la Comisión— han establecido las prioridades para 2018 olvidando las políticas de igualdad de género: no es prioridad la lucha contra la brecha salarial, no es prioridad la violencia de género, no es prioridad la conciliación. Es un olvido muy preocupante, porque dejamos de lado a la mitad de las voces europeas, a la mitad de las almas europeas, a la mitad de los corazones europeos: las mujeres. Aquí estaremos para recordarlo y para ser la voz de vuestras conciencias.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, firstly, I would like to say that I agree wholeheartedly with President Juncker when he speaks about the migration crisis and the refugees, especially that there is a need for burden sharing. Pressure needs to be put on the countries who thus far have not taken on their fair share in that regard because, at a time of economic growth, thankfully, right across all Member States, surely every Member State can take in the required number of refugees.

Secondly, I was delighted that Donald Tusk and Jean-Claude Juncker both emphasised that the door is always open for the United Kingdom to change their minds. That is a very positive message, as Richard Corbett and others have said. In relation to that, I would like to ask President Tusk if, subsequent to March 2019, would a long transition period, rather than a short transition period, be more appropriate to ensure that this could happen and give the British people an opportunity to reflect and then make a decision?

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente; señor presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; en apariencia, la agenda de esta sucesión de Consejos se ensancha y se complica, hasta el punto de alcanzar, ¡por fin!, una palabra sobre la Europa social y hasta sobre el Erasmus+. Pero no es tolerable que lo haga a costa de que los problemas pendientes ni se resuelvan ni mucho menos se disuelvan, como es el caso, absolutamente inaceptable, del fracaso en política migratoria.

Ni una palabra, ni una reflexión acerca del cambio de las rutas migratorias en el Mediterráneo. Porque declinan en la costa de Libia, pero incrementan dramáticamente la presión, con el resultado trágico, ayer, de la muerte de siete inmigrantes en la costa de Lanzarote. Pero sobre todo, lo único que dice la conclusión del Consejo Europeo es que hay que reflexionar sobre los impedimentos del cumplimiento de los objetivos proclamados en materia migratoria. ¿Le digo por qué?

Porque no se atiende a la exigencia de este Parlamento. Porque se hace exactamente lo contrario. Porque se persiste en el reconocimiento de impotencia frente a los países incumplidores y no se aborda una política integral —tal y como exige este Parlamento— en materia migratoria, que dé cuenta no solamente de la dimensión social de la ayuda en origen, sino también del derecho fundamental del refugiado y del Derecho internacional humanitario en la protección de las personas que llegan a nuestras costas.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Tusk, η στάση σας στο μεταναστευτικό έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών στην Ελλάδα και ιδίως στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί όπου συνεχίζονται αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές. Στα νησιά του Αιγαίου, όπου υπάρχουν σήμερα πάνω από 15.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες. Κύριε Tusk, η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Από τις 66.400 μετεγκαταστάσεις προσφύγων, που δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πραγματοποιήσει την τελευταία διετία από την Ελλάδα, τελικά, έχουν πραγματοποιηθεί μόνο το 1/3 των μετεγκαταστάσεων. Και εσείς, κύριε Tusk, αντί να στηρίξετε το πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων το τορπιλίσατε, θωπεύοντας τις χώρες που αρνούνται να εφαρμόσουν τις μετεγκαταστάσεις. Μόνη λύση για την Ελλάδα, όπως έχουμε ήδη προτείνει από το 2015, είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από τη Σένγκεν, προκειμένου έτσι η πατρίδα μου να πάψει να είναι μαγνήτης για χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – De laatste Europese Raad van 2017 was wat mij betreft alleszins de belangrijkste top van dat jaar. Want het was een top waar de leiders niet alleen hun positie rond bepaalde thema's herbevestigden, maar waarbij ook heel duidelijk standpunten werden ingenomen. Ik ben heel erg blij dat we eindelijk naar die tweede fase van de brexitonderhandelingen kunnen en dat duidelijk het signaal is gegeven dat we niet zullen aanvaarden dat er aan cherrypicking wordt gedaan.

Twee, de vooruitgang op het vlak van defensie en veiligheid. Dat is wat de Europese burgers van ons verwachten: dat we stappen zetten om de veiligheid in Europa te vergroten. We gaan naar een militair hoofdkwartier, we hebben de permanent gestructureerde samenwerking, we hebben het Europees Defensiefonds. Laten we dat nu ook allemaal heel snel uitrollen.

Zo blij als ik echter ben op het gebied van defensie, zo ontgoocheld ben ik eigenlijk op het gebied van asiel en migratie. Ja, er zijn stappen gezet. Ja, we gaan vooruit. Maar ik denk dat we er op dit vlak, mijnheer Tusk, echt nog wel op moeten aandringen dat alle lidstaten solidair zijn. Dat we dit gemakkelijk aankunnen als we allemaal samenwerken. Daar verwacht ik actie van u.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). – Mr President, there have been lots of important exchanges about trade deals with Britain post-Brexit, but there has been a lot less has been about equality and human rights, which are essential elements of democratic societies.

The Council conclusion refers to paragraphs 52 and 53 of the UK-EU Joint Report on Phase 1 of the Negotiations regarding the Good Friday Agreement and the rights of the people in the north of Ireland. Many of those rights are rooted in EU law and in the Charter of Fundamental Rights. The Council and this Parliament confirmed that they would uphold the Good Friday Agreement in all its parts.

Ireland’s Taoiseach will be here in this Chamber tomorrow. If the Taoiseach is going to make good on his promises to the people of the north of Ireland that we will never again be left behind by an Irish Government – a welcome acknowledgement that we certainly have been – he must guarantee no diminution of our rights as a result of Brexit. That needs to be reflected in the legal text currently being drawn up for phase 1 in order to move on to phase 2, and there must be no ambiguity.

The denial of rights in Ireland was wrong in 1968, which marked the start of the civil rights campaign and an awful conflict, and it would be wrong 50 years on, in this year of 2018.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετώπισε για μια ακόμη φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν και το θέμα της μεταναστεύσεως. Δυστυχώς, όμως, όπως συμβαίνει πάντοτε, ο εμμονικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το σοβαρό θέμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική λύση. Πολύ απλά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να αντιμετωπίσει τα γενεσιουργά αίτια της μεταναστεύσεως και τις παρενέργειες οι οποίες είναι συνυφασμένες με αυτά. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όλοι δέχονται ότι πρέπει να ελέγχονται αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα, κυρίως των χωρών της εισόδου, αυτή η αποστολή έχει αφαιρεθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας των χωρών και έχει ανατεθεί σε αναποτελεσματικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Αυτό έχει ως συνέπεια να συνωστίζονται, κυρίως στα ελληνικά νησιά, εκατοντάδες χιλιάδες παρανόμων μεταναστών, οι οποίοι ωθούνται εκεί από την Τουρκία, και να παραμένουν ζώντας κάτω από άθλιες συνθήκες για άγνωστο χρονικό διάστημα επειδή πολλές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορά τους και δεν δέχονται το ποσοστό που τους αναλογεί. Για ποια λοιπόν Συνθήκη μιλάμε; Για ποιες διαδικασίες χορηγήσεως ασύλου; Ας οπλιστούμε λοιπόν με υπομονή και ας περιμένουμε έως ότου γίνει η επομένη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να ακούσουμε πάλι τα ίδια ευχολόγια.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, in fact this European Council brought more unity, or was intending to bring more unity among the Member States. I am also looking to see more solidarity between all the Member States – and I am referring here to the Schengen Area. We cannot continue to deny access to some Member States fulfilling all the conditions to the Schengen Area, and I refer mainly here to Romania and Bulgaria. I truly hope, President Tusk, that during the Bulgarian Presidency of the Council, Romania and Bulgaria and then Croatia are going to be accepted as fully fledged members of the Schengen Area.

As well as this, I hail the adoption of this European defence industrial development programme and the first EU Defence Fund in view of financing the first capabilities projects for a future European Defence Union.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, problem migracije i položaja migranata koji se nalaze na teritoriju Unije ili čekaju na njezinim granicama postaje dugoročni izazov na koji više ne smijemo odgovarati ad hoc rješenjima.

Nedavni prosvjed migranata na hrvatsko-srpskoj granici dokazuje da je problem i dalje prisutan, a pojedine najave da bi Turska u bliskoj budućnosti mogla ponovno propustiti nekoliko stotina tisuća migranata prilično su zabrinjavajuće.

Građani su u nizu država članica na izborima kaznili dosadašnji pristup migraciji i to Unija mora uzeti u obzir. Politička nestabilnost diljem kontinenta, pa i u jednoj Njemačkoj, posljedica je upravo migracije i njezinih učinaka na društvo.

Krajnje je vrijeme da na temelju jasnih i oštrih kriterija odlučimo tko Europi treba, kome Europa mora pomoći, a kome ćemo zbog zaštite interesa naših vlastitih građana morati poručiti da sreću potraži negdje drugdje.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Mr President, the joint report agreed with Brussels in December was an important step forward in agreement on the terms of the UK’s exit from the European Union. Across the United Kingdom there is an acceptance that the integrity of our precious union and of our economy is better protected as a result of Democratic Unionist Party input into the text. We will continue to act in the national interest. An implementation period and trade talks should now go ahead as quickly as possible.

Finally, can I say that my constituency, my home, Northern Ireland, is not a bargaining chip? As we have seen over the last few days, whether it be in West Tyrone or delivered by a European Union President in Dublin, careless talk or calculated soundbites can have harmful consequences for political stability in Northern Ireland.

I say to Presidents Tusk and Juncker: your understanding of this would be greatly improved by talking to Northern Ireland’s political leaders.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo di dicembre ha discusso, tra l'altro, della dimensione esterna ed interna della politica migratoria dell'Unione europea.

Sulla riforma del regolamento di Dublino non si è ancora trovata un'intesa. Sulla ricollocazione dei migranti, in particolare, resta un'indisponibilità inaccettabile di alcuni Stati membri, cioè il gruppo di Visegrad composto da Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, che rifiutano la decisione, che pure è stata presa, di obbligatorietà delle quote di ricollocamento. La mia speranza è che i successi nella lotta al traffico di esseri umani e quindi la riduzione dei flussi irregolari rendano il clima della discussione sulle regole interne più sereno e, quindi, più semplice.

Al vertice di dicembre è stata anche affrontata la questione della cooperazione strutturata permanente in materia di difesa. Per molti anni la principale argomentazione contro la PESCO era stata il timore che potesse portare ad un indebolimento della NATO. In realtà è esattamente il contrario: una difesa europea forte rafforza la NATO. Ecco perché penso che la PESCO sia una buona notizia per il futuro dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, domnule președinte Tusk, analizăm astăzi întâlnirea din decembrie. Eu aș vrea să vă întreb, domnule președinte al Consiliului, dacă dumneavoastră considerați că anul 2017 a fost un an bun?

Să nu uităm că am terminat anul 2017 cu un Brexit, există încă multă neliniște în statele membre, există încă ideea de divizare - avem Catalonia, avem un comportament al Ungariei despre care probabil ați aflat, ultimul fiind vandalizarea ambasadei României la Budapesta, țările care au îndeplinit condițiile tehnice, România și Bulgaria, nu sunt în Schengen. Bulgaria deține președinția și este nedrept să avem un președinte al Europei fără a fi în spațiul Schengen.

Considerați că pentru viitor, totuși, ajungem la un singur spațiu, la o singură Europă, la unitate?

Pentru că da, sunt progrese, avem pilonul social, avem câteva lucruri pe care le-am înregistrat ca progrese, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm că sunt lucruri încă nerezolvate și eu cred că acestea trebuie prioritizate.

 
  
  

IN THE CHAIR: ANTONIO TAJANI
President

 
  
  

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice President of the Commission. – Mr President, the EU faces daunting challenges, and we have heard many of them mentioned here today, but I don’t think there is reason to be so gloomy about our future.

Let’s go back a couple of years. We faced an incredible refugee crisis in 2015. We found the right measures to tackle that crisis at the time. Now we need to find the measures to be able to sustainably handle a migration over a long period of time.

This is a different challenge and will need different measures, but we are up to it. I think that in close cooperation between our three institutions – the Council, the Parliament and the Commission – we can come up with answers and I would just caution against making the issue of relocation the biggest issue there is. It is a small issue compared to the overall challenge of migration. It is the last resort measure in the case of an extreme crisis pertaining to refugees.

The bigger challenge we face is migration – people who want to come to Europe to seek a better future – and we have to make sure that we develop all the instruments at a European level to tackle that issue: better border controls, better agreements with countries of origin and countries of transit and also a better system of legal migration so that we get to Europe the people that we need in Europe. I think we are up to this challenge and I think we can face this challenge in the coming year, but we need to do it now. We need to do it within the mandate of this Parliament and this Commission.

Likewise, I would say on Brexit that it was a good decision in the European Council, and now we need to get to work. What we need is more clarity from London. Let me just say once again, as President Tusk has also said, that it is not the EU that decided to leave the United Kingdom, it is the United Kingdom that decided to leave the European Union. If at some point the United Kingdom had second thoughts or were to take another decision, obviously the European Union would leave the door open. I want to stress this once again.

Finally, let me say this – and I think this is important for our future cooperation – the three institutions need each other and the basis of our cooperation is rooted in the Treaty and in EU law. For this to work, we need full respect for the rule of law in all our Member States. It is not an option you choose. It is not an option you choose on the basis of national sovereignty.

It is a fundamental issue for the functioning of the European Union, and I say this against the background of increased support for the European Union amongst the European population in every Member State of the European Union. Even in those Member States who have governments who dispute some of the fundamental values of the European Union, the population still increasingly supports the European Union as the instrument to provide solutions for the challenges that the world throws at us.

Let’s be very clear. We are at the beginning of the fourth industrial revolution, a huge challenge. We need to find solutions to the migration challenge, a huge challenge. We need to have an answer to the aggressive and cynical attitude of President Putin of Russia. That is a huge challenge. But we can face this challenge.

There is no need for paralysing pessimism in the European Union. We can be more optimistic than before. There are more jobs. Economic growth is up. Support for Europe is up. Let’s use this opportunity to solve some of the problems we need to solve urgently.

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. – Mr President, I have nothing to add to what Frans Timmermans has said. I totally agree with you, with your comments, and there is just one thought, one reflection: I want to thank all those who took the floor in today’s debate, because your positive reactions to my comment on Brexit make me even more confident that we will stay united as 27 in every scenario, and this is why I feel so comfortable today – at least in this context. Thank you Frans for your remarks.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. – В края на миналата година лидерите на държавите членки дадоха своята оценка на преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС и решиха, че има достатъчен напредък, за да се премине към следващата фаза. Аз си запазвам обаче всички притеснения относно това какъв ще бъде крайният резултат от Брексит и най-вече отношението към българските граждани на Острова. Като казвам това съм напълно наясно, че когато става дума за защита на правата на българските граждани, те ще бъдат формално така добре защитени, както са защитени и правата на всички останали европейски граждани, било то французи, германци или поляци.

Въпреки това вече познаваме някои от най-лошите практики на английските институции. Общественото мнение в страната още от 2007 г. е крайно негативно към българи и румънци. Трябва да сме много внимателни в преговорите и изключително твърди, когато става дума за специфичните гаранции за зачитане на договорените права на нашите граждани.

 
  
  

(La seduta è sospesa alle 11.44)

 
  
  

PRESIDE: RAMÓN LUIS VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

 

4. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Se reanuda la sesión a las 12.03 horas)

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). – Mr President, 450 years ago, in 1568, in Transylvania – currently part of Romania –freedom of conscience and religion were included in law on a global scale for the first time, and are today one of Europe’s fundamental values. In sharp contrast with the religious tolerance proclaimed at that time, Romanian Prime Minister Mihai Tudose last week threatened with hanging those Hungarians who have initiated Romanian—Hungarian dialogue on autonomy for minorities and who dared to fly the secular Hungarian flag.

We welcome with satisfaction the news that the Romanian Head of Government handed in his resignation yesterday. We request, however, that all political leaders and parties of Romania, as well as the institutions and leaders of the European Union, publicly condemn this xenophobic and intimidating hate speech against minorities, which is almost unheard of in Europe and is reminiscent of Nazi and Communist times.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'Aula e a livello delle Istituzioni europee non può mai venir meno un impegno contro ogni forma di razzismo.

Accade in Italia che uno dei candidati presidente alle elezioni della regione Lombardia parli di "rischio di estinzione della razza bianca" per l'arrivo di troppi migranti. Io credo che le Istituzioni europee debbano condannare questo tipo di espressione politica.

Il razzismo non è un'opinione politica ammissibile e sarebbe importante che il Parlamento europeo chiarisca che il razzismo non può far parte dalla battaglia politica in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, aș vrea să-i spun domnului Tokes că ar trebui să-și ceară scuze pentru afirmațiile făcute, pentru că eu am informat ieri Parlamentul, printr-o declarație politică, în Budapesta, ambasada României a fost profanată, stema și însemnele statului unitar român au fost date la o parte și acoperite cu alte materiale textile care nu sunt recunoscute ca și steaguri și acel ținut secuiesc, despre care tot vorbește domnul Laszlo Tokes, n-a fost niciodată independent, deși solicită în anul centenarului - România va sărbători în 1 decembrie Unirea, Marea Unire și crearea statului român independent - separare.

Doresc ca instituția și Parlamentul să se implice și să explice statul maghiar de ce o ambasadă nu este păzită și de ce este profanată ambasada și însemnele ambasadei.

 
  
MPphoto
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL). – Mr President, while the President is very nice to talk about races now. It is a very good occasion. Just one week ago, not 500 years ago, but a week ago, President Trump of the United States said that Africa, Haiti and other countries are shitholes.

(Heckling)

Why are you reacting like that? I am saying that the President of the United States insulted the whole of Africa. He insulted all the people of colour. He insulted all Europeans. We believe in democracy and equality of races. The European Parliament must take a stance against Mr Trump. That is what I am saying.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso anch'io che le parole che rievocano il termine "razza" in politica e che le parole "razza" e "colori" che vengono evocate siano foriere di ricordi terribili che appartengono all'esperienza della storia dell'Europa e non solo.

Credo che vadano respinte, non solo con una dichiarazione del Parlamento ma con la nostra azione quotidiana. L'Europa e la Lombardia, la civile Lombardia, la civile Italia, la civile Europa hanno tutti gli anticorpi per poter dire che noi siamo oltre queste divisioni, che crediamo nei diritti umani e vi crediamo ogni giorno, con ogni scelta che facciamo in questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). – Mr President, we have just heard five speeches which were not points of order. Why are you allowing them? We have all got political speeches we would like to make. These were not points of order.

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  El presidente. – Pasamos ahora al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

 

5.1. Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
 

- Después de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, rapporteur. – Mr President, I would like to request that these dossiers be referred back to the Committee on Fisheries under Rule 59 for interinstitutional negotiations, in accordance with Rules 59(a) and 69(f).

 
  
 

(El Parlamento aprueba la solicitud de devolución a comisión.)

 

5.2. Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino) (ψηφοφορία)

5.3. Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
 

- Antes de la votación de la enmienda 164:

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). – Mr President, this is going to be a very long vote. I am looking around and I can see the problems that you have got: a lot of colleagues are not putting up their hands. Would it not be quicker to just do an electronic vote on this?

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Pues tengo la sensación, y no por defender nada indefendible, de que estamos administrando los tiempos adecuadamente. Pero, en cualquier caso, es muy respetable su opinión.

- Después de la votación de la enmienda 240:

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Mr President, it’s the same problem here. Why don’t we vote electronically from the beginning? Then we can work a bit faster. That is my suggestion.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Por mi parte no hay ningún problema, pero esto es una decisión que tienen que tomar ustedes.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señor presidente querría pedirle exactamente lo mismo que lo que le acaban de pedir, pero en español. Creo que ganaríamos mucho tiempo si pasáramos directamente a votar todo electrónicamente, vista la situación de práctica igualdad.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Pues nada, si están ustedes de acuerdo, a mí comprenderán que me facilitan muchísimo la tarea a la hora de votar si lo hacemos de forma electrónica, porque evitamos, lógicamente, el tener que estar sopesando los votos de unos y de otros.

- Después de la votación de la enmienda 253:

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, yo tengo una duda en relación con la enmienda 252. La enmienda es de la comisión; no es una enmienda de un grupo y, por tanto, en caso de empate, entendía que está aprobada y no rechazada, pero no sé si estoy equivocado.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Es exactamente igual, venga la enmienda de la comisión o venga de cualquier grupo. Cuando se trata de una enmienda, si hay empate, quedaría rechazada. Si fuera, sin embargo, el texto original quedaría aprobado. Esa es la diferencia cuando se produce empate en estos casos.

- Después de la votación de las enmiendas 305 y 355:

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). – Monsieur le Président, maintenant que le vote à main levée semble moins partagé qu’auparavant, lorsqu’on a justement décrété le vote électronique, peut-on revenir au vote à main levée pour le vote non nominatif, pour accélérer la procédure?

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Según intuyo por la reacción de sus señorías, creo que es preferible continuar tal cual estamos votando hasta ahora.

- Después de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato, ponente. – Señor presidente, de acuerdo con el Reglamento, intervengo para solicitar de la Cámara que el informe se devuelva a la comisión para iniciar las negociaciones interinstitucionales.

 
  
 

(El Parlamento aprueba la solicitud de devolución a comisión.)

 

5.4. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria) (ψηφοφορία)

5.5. Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  El presidente. – Con esto concluimos el turno de votaciones.

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

6.1. Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (A8-0377/2017 - Linnéa Engström)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami porusza szereg ważnych problemów, gdyż chodzi w  nim o zarejestrowane nielegalne połowy, eksploatację surowców naturalnych znajdujących się na dnie morskim lub podkreślane ryzyko emisji zanieczyszczeń, przy dążeniu do zwalczania zanieczyszczenia mórz i oceanów. Problematyczne jest jednak dążenie do wzmocnienia wspólnej polityki w zakresie rybołówstwa, co może okazać się korzystne dla krajów, w których tradycyjnie sektor jest rozwinięty ze szkodą dla słabszych. Promowanie pozyskiwania energii odnawialnej w postaci pływów morskich i wiatrów nad oceanami jest kontrowersyjne i może zakłócać ekosystem. Podobnie postulaty dekarbonizacji są korzystne dla krajów wysoko rozwiniętych, natomiast bardzo szkodliwe dla krajów potrzebujących taniej energii.

Dlatego wstrzymałam się od głosu, także z powodu promowania nowej idei stworzenia globalnych wartości i zasad zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości przeciwko naturze.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, economists are familiar with what they call spontaneous order, the way in which structures will form without supervision from above. It is a counterintuitive, difficult prospect. You would think that planning something would be much better than letting it evolve higgledy—piggledy, but it works. It is why the Cold War did not go the other way, and it is certainly true in the field of fisheries.

The European Union has an extremely top—down, controlled approach to fisheries. Stocks are treated as a common resource, and defined as such in the Treaty, to which all Member States have equal access. This is very different from the policies of Iceland or New Zealand or the Falkland Islands where skippers are incentivised to take ownership of quota and where effectively the system is privatised. We can see which one has led to flourishing fish stocks and which one has led to a collapse. Not for the first time we are labouring under the fallacy that the more we intervene, the more good we do, when in fact we have half a century of evidence to the contrary.

 

6.2. Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (A8-0389/2017 - Andrea Cozzolino)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Prace nad kolejną perspektywą finansową po 2020 roku są doskonałą okazją do przeglądu istniejących strategii makroregionalnych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że są one przydatne dla większości regionów do rozwiązywania wspólnych problemów. By strategie makroregionalne były efektywne, muszą być oparte na długoterminowej wizji i niezbędnych zdolnościach administracyjnych. Oczywiście realizacja strategii makroregionalnych musi mieć zapewnione finansowanie, które nie może pochodzić jedynie z budżetu unijnego, ale musi być uzupełnione wkładem krajowym i regionalnym. Dlatego też państwa i regiony uczestniczące w omawianych strategiach powinny wyraźnie określić zobowiązania w zakresie zasobów ludzkich i finansowanie, jakie udostępnią na ich realizację. Niewątpliwie również uproszczenie procedur przyczyniłoby się do zwiększenia skuteczności działań podejmowanych w ramach strategii makroregionalnych. By w większym stopniu wykorzystać potencjał tkwiący w makroregionach, należy wprowadzić jeszcze wiele niezbędnych zmian wskazanych w  sprawozdaniu, które w pełni poparłam.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, подкрепих този доклад, защото смятам, че макро и регионалните стратегии са ключ към осигуряването на просперитет на европейските граждани, живеещи, както в Алпите, Балтийско, Адриатическо и Йонийско море, така и в дунавския регион или в планинските региони на Балканите.

Смятам за изключително важно, че в доклада се подчертават аспектите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав. Като европеец, роден и израснал в дунавски град – Силистра, смятам, че регионите не получават достатъчно видимост въпреки потенциала, който имат. Речен транспорт, развитие на трансграничната инфраструктура и съвместни туристически продукти, са само някои примери за политики, които могат да помогнат както на Виена, така и на Будапеща, Видин, Русе и Силистра, да се развиват по-добре.

Не по-маловажно е разработването на стратегия за планинските региони на Балканите, като Родопите и Стара планина например. Надявам се препоръките от този доклад да бъдат сериозно разгледани от Европейската комисия и тя да предложи и подкрепи политики и инициативи за прилагането на дунавската стратегия и да разработи макрорегионални стратегии за Родопите и другите планински вериги на Балканите.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já jsem tuto zprávu pana zpravodaje podpořil. Podle mého názoru je vyvážená. Pokud jde o baltskou, podunajskou, alpskou a jadransko-jónskou strategii, já jsem přesvědčen, že tyto strategie představují platformu pro nadnárodní spolupráci a v tomto smyslu je třeba je podpořit. Jsou i svébytným tématem v regionální politice v rámci EU, měly by se hledat synergie, koordinace a spolupráce mezi členskými státy a jednotlivými regiony. Je důležité, že pan zpravodaj vyzdvihl právě jisté pochybnosti o kvalitě implementace i o kapacitě personální a kapacitě správních úřadů právě pro zvládnutí těchto implementací. Potřebujeme i vyšší pravomoci pro místní úřady a regionální úřady.

Já podporuji další spolupráci na tomto základě, nicméně bych byl velmi opatrný, pokud by šlo o další vytváření, další speciální strategie.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione europea ci consente di rimarcare come l'Europa sia ancora troppo timida nell'informare dei successi e dei vantaggi che derivano dall'essere Unione. I cittadini non hanno la giusta percezione di cosa vogliano dire il mercato unico, la libera circolazione delle persone, i fondi strutturali, gli investimenti europei.

Favorire la mobilità e l'interconnessione di tutte le regioni europee è ormai una priorità imprescindibile per dare coesione al progetto dell'Unione che, faticosamente, costruiamo ogni giorno.

Inoltre, uniformità e semplificazione del quadro legislativo sono necessità per migliorare la certezza delle procedure e per incrementare la mobilità dei paesi membri. Agevolare l'accesso ai finanziamenti con la semplificazione delle procedure va in questa direzione.

Ho votato quindi a favore di questa relazione perché indica criteri precisi per farlo e perché ritengo che il nostro ruolo di eurodeputati sia fondamentale per il mantenimento di questi obiettivi tra le priorità dei parlamenti nazionali e dei nostri territori.

 

6.3. Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων (A8-0381/2017 - Gabriel Mato)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del collega Mato nasce con lo scopo di regolamentare tutto il settore della pesca, per quanto concerne sia il prelievo delle risorse della pesca stessa sia la definizione degli attrezzi da utilizzare.

Di fatto, però, votiamo un vero e proprio pasticcio a causa di incongruenze interne alla relazione ma soprattutto delle ingerenze delle lobby della pesca industriale, per non parlare della gestione a dir poco frettolosa del voto di oggi e dell'escamotage da eurocrati per far passare emendamenti errati.

È chiaro che mi riferisco al tema spinoso della pesca elettrica, vietata dall'Unione europea già vent'anni fa, ma ad oggi ancora consentita in alcuni bacini ittici. Si tratta di un tipo di pesca che emana impulsi elettrici per mezzo di reti, devastando gli ecosistemi marini, e secondo diversi studi scientifici, ignorati dalla Commissione e da molti colleghi, uccide indiscriminatamente tutti i pesci e causa, allo stesso tempo, danni irreversibili sui pochi che sopravvivono. Perfino la Cina, più volte criticata anche in questa sede, l'ha vietata.

Il Movimento 5 Stelle ha detto no a chi vuole consentire che tali pratiche siano ancora applicate, a prescindere dai meri interessi nazionali e delle zone interessate. Per questo abbiamo presentato degli emendamenti e per una volta il Parlamento non ha ceduto al ricatto delle lobby e ha fermato la pesca elettrica.

 
  
MPphoto
 

  John Flack (ECR). – Mr President, I am proud to have used my votes today to support both the UK east coast fishing fleet and to do more to curb the so-called cetacean by—catch. This means that dolphins, whales and sea birds being entangled in fishing gear, struggling fruitlessly to free themselves, suffering serious injuries and then a horrific death suffocating under water. I also voted against the expansion of so-called pulse fishing, which is basically electrocuting fish, but Parliament clothes it in the sugar-coated term ‘technical measures’. As well as being inhumane, pulse fishing also threatens the livelihoods of many fishermen, both in the UK and in France.

It is clearly a step too far in the industrialisation of the seas. It prioritises profits over conservation, and as a Conservative I will always err on the side of conservation. We talk a lot about European values in this place. To allow these barbaric practices to continue when we have it in our power to stop it, are not the values I subscribe to.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). – Wij stemmen vandaag over nieuwe regels voor de Europese visserij. Wie denkt dat je met dezelfde Europese regels de visserij in zowel de Middellandse Zee als onze Noordzee kan regelen, vergist zich. We hebben maatwerk nodig, onze eigen regels, en met deze nieuwe regels zal dat ook kunnen.

Zo wordt de visserij weer wat meer onze Vlaamse visserij en wat minder de Europese, en dat is een goede zaak. Tegelijk is er veel te doen geweest over die fameuze pulskorvisserij. De Fransen zijn radicaal tegen, de Nederlanders absoluut vóór. Ik begrijp ook waarom: zij hebben een groot deel van hun vissersvloot al omgevormd met die nieuwe techniek en het resultaat zien we. Ze hebben daarvoor een achterpoortje in de regelgeving gebruikt. Het resultaat is dat zij al enkele jaren onze Vlaamse Noordzee leegvissen.

We moeten daarover duidelijk zijn. Dit moet stoppen! Als N-VA zijn wij ook duidelijk. Wij zullen altijd opkomen voor onze Vlaamse vissers. Wij zullen hen voluit beschermen, zodat zij eerlijk hun boterham kunnen blijven verdienen.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). – Monsieur le Président, le vote du Parlement européen interdisant la pêche électrique en Europe est un vote historique et je suis fier de ce Parlement européen qui s’est hissé au niveau des exigences de notre temps pour concevoir le développement en harmonie avec la nature.

Je veux dire aussi que lorsque nous sommes déterminés sur un objectif par un travail de conviction, il est possible d’emporter l’adhésion, bien que nous soyons minoritaires dans ce Parlement européen, et je suis fier que ce soit mon amendement, puisque j’étais le premier signataire, qui ait permis cette avancée.

Je veux enfin souligner la mobilisation exemplaire des ONG et des citoyens qui a permis d’obtenir ce résultat.

La pêche électrique sera bannie de l’Europe et c’est une grande avancée.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Torej, danes smo začeli spreminjati pravila za evropsko ribarjenje, vendar vprašanje, ki se mi postavlja, ali smo storili dovolj s tem današnjim glasovanjem. Sam seveda nisem podprl tega dokumenta, predvsem zato, ker mi manjkajo objektivni kriteriji, tako na okoljskem, socialnem in ekonomskem področju, kako po eni strani zagotoviti neizgubo delovnih mest na ribiškem sektorju, hkrati seveda pa tudi zaščititi morski ribolovni stalež, ki je resno ogrožen v mnogih morjih.

Vesel sem po eni strani, da smo prepovedali električno ribarjenje ali električni ribolov, mislim pa, da bi morali biti veliko bolj striktni tudi pri tako imenovanih kočah oziroma vlečnih mrežah, ki trajno poškodujejo ne samo dno, ampak seveda tudi ribji živelj, in mislim, da bi potrebovali vseeno več dialoga za boljši tekst, kot je bil danes predstavljen.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI). – Mr President, I voted against this proposal today because of the absolute incoherence of European Union fishing policy, which has done so much damage, particularly to the United Kingdom’s fishing industry and communities, but also to those of France and other countries – all Member States of the European Union. In particular, what made me absolutely incensed was the fact that we voted on the electro-pulse fishing technique. This should have been banned outright. It should have been regulated with additional regulations. When a country that we are normally able to criticise so hugely, China, introduces a ban, and the European Union is not able to follow suit, it does bring into question what does the European Union mean by the term ‘sustainability’.

Time after time we know that areas are devastated once electro-pulse fishing goes through, and yet we are going to allow Dutch trawlermen to do that damage in the waters of the British Isles and in European continental waters. That is a shameful situation.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señor presidente, cuando hablamos de que queremos soberanía nos referimos a soberanía popular real y efectiva a la hora de gestionar nuestros recursos pesqueros mediante criterios, por supuesto, de sostenibilidad, de equidad, de justicia social y de transparencia. En España hemos perdido alrededor de cuatro mil pescadores en los últimos cinco años, simplemente porque el artículo 17 de la política pesquera común no se cumple en mi país.

En este caso lo tenemos claro. La pesca con pulso eléctrico es altamente dañina para los ecosistemas marinos y un método extremadamente violento que mata no solamente la fauna marina, también mata a nuestra pesca artesanal: aquella que es la que da vida realmente a nuestros pueblos pesqueros, que es respetuosa con la mar y que es sustento de miles de familias en mi país.

La Unión Europea no puede sucumbir a la presión de los lobbies pesqueros, de las grandes compañías pesqueras. Ni lo puede hacer hoy ni lo puede hacer mañana. Estas grandes compañías ni hacen una pesca sostenible ni cuidan de la mar. Lo único que les importa es el beneficio económico cortoplacista.

Señorías, es hora de tomar decisiones de la mano de la gente de la mar, pensando en cuidar este recurso, que es un bien común, y pensando también en cuidar a quienes viven de ella.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospodine predsjedniče, danas smo glasovanjem o prihvaćanju prijedloga Komisije, posebno prihvaćanjem amandmana 174, puno pomogli hrvatskim ribarima u Jadranu.

Konačno je ovim amandmanom omogućeno brisanje odredbe iz Mediteranske uredbe koja je ograničavala korištenje mreža plivarica. Dugo je Hrvatska nakon pristupanja Europskoj uniji pokušavala vratiti korištenje mreža plivarica u stanje koje je bilo prije pristupanja Europskoj uniji i evo danas, zahvaljujući izvješću kolege Mata, smo u tome uspjeli.

Uvaženi su argumenti ribara, ali i znanstvenika, čime je omogućeno ribarenje, a istovremeno je zaštićen ekosustav. Dakle, važno je da donosimo uredbe koje su prilagođene specifičnostima regija, što je danas učinjeno za Jadransko more. Europska komisija uvažila je argumente znanstvene studije koja definira maksimalnu visinu mreže plivarice i odnos visine i dubine mora, a sve zbog izrazito promjenjive konfiguracije morskog dna, posebice na istočnoj obali Jadrana.

Stoga se još jednom želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u donošenju ove Uredbe i koji su radili posebno u Odboru za ribarstvo.

 
  
MPphoto
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). – Senhor Presidente, considero que o acordo que acabamos de alcançar neste Parlamento para proibir a pesca elétrica é muito importante. Espero que a Comissão e o Conselho tomem boa nota desta posição do Parlamento Europeu.

A pesca elétrica é totalmente incompatível com a sustentabilidade que as instituições europeias afirmam procurar com a PCP. Mas tive que abster-me neste relatório porque considero que não fica suficientemente clara a preservação de artes tradicionais como o xeito, na Galícia, com o relatório que acabámos de votar no dia de hoje.

Eu espero que a Comissão Europeia responda da mesma forma como afirma numa carta que me dirigiu dizendo que o xeito vai ficar salvaguardado.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já jsem podpořil tuto zprávu. Já jsem velkým odpůrcem rybolovu elektrickým proudem. Jsem přesvědčen, že tento systém nebo tento způsob lovu drancuje a poškozuje oceány a moře, že narušuje tamní ekosystém, narušuje strukturu dna a zabíjí i ty druhy, které v zásadě nejsou předmětem lovu, a je dobře, že my jako Parlament jasně vysíláme signál, že nepodléháme lobbistickým zájmům, lobbingu a snažíme se přistupovat k životnímu prostředí tak, abychom ho chránili.

To je tedy důvod, proč jsem zprávu nakonec podpořil. V případě, že by prošly některé návrhy, které podporovaly právě rybolov elektrickým proudem, pak bych pro tuto zprávu nehlasoval, protože podle mě je opravdu velmi důležité přistupovat k životnímu prostředí šetrně. Je to jedna z evropských hodnot – chránit životní prostředí, zachovávat je pro další generace.

 
  
MPphoto
 

  Alex Mayer (S&D). – Mr President, it has been described as the marine equivalent of fracking: sending electric shocks through the oceans to make fish living on the seabed leap up to be easily caught in a trawl net, but at what cost to the ecosystems of the North Sea?

There are fears that the repeated electric shocks may cause long-term damage to the sediments of the seabed and harm the nervous systems and backbones of fish. For 10 years, this technique has been allowed to continue under the guise of a scientific trial, with up to 80 boats operating in the North Sea. That’s not a scientific experiment, it is a commercial fishing operation.

We deserve better for the waters of the East Anglian coast. I am proud to have voted today for a complete ban. I am proud that this House has too.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já jsem nakonec tuto zprávu podpořil. Podle mého názoru výsledná podoba této zprávy odpovídá rozumnému kompromisu. Byly zamítnuty návrhy, které nelze označit jinak než slovy lobbistické. Skutečně nátlak na členy Parlamentu byl poměrně silný, ale jsem rád, že Parlament tomuto nátlaku odolal, že bylo zakázáno tedy nejen používání těch elektrických sítí, ale i těch, které obsahují impulsní výboj, které byly trochu eufemisticky označovány za technická opatření.

Já v tomto smyslu jsem podpořil biodiverzitu, řekněme dobrý rozvoj našich oceánů, moří a pobřežních oblastí tak, aby v nich byl zachován život. Je důležité odmítnout i další praktiky, např. průmyslový rybolov, kdy po několika jízdách takovýchto lodí zůstávají naprosto mrtvé zóny. K tomu bychom se ještě měli jistě někdy vrátit.

 

6.4. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (A8-0399/2017 - José Inácio Faria)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señor presidente, los mares se han convertido en un vertedero. No hay ni un solo océano que no esté lleno de plástico. En 2015, 195 Estados se comprometieron a firmar un acuerdo mundial para reducir la contaminación atmosférica, pero aún hoy no hemos hecho nada a escala mundial ante la contaminación de la mar. ¿Cómo es posible?

Esto tarda 450 años en desaparecer del agua (la oradora muestra una botella de plástico) y los océanos están llenos. Envases, residuos, contaminación orgánica por vertidos descontrolados de aguas fecales y emisarios fuera de norma, acuicultura intensiva: son algunos de los principales problemas de las costas españolas que afectan a la pesca y también de las costas europeas y de todo el mundo. En particular, afectan a la pesca artesanal. Un pescador de Badalona nos contaba hace un tiempo que en las redes de su barca ya solo recogía toallitas higiénicas, botellas, basura. Su padre y su abuelo fueron pescadores. Sus hijos probablemente ya no puedan serlo.

Tenemos que reaccionar, y la única forma de hacerlo, la única forma de luchar contra este modo de vida y de generar basura es generar un modo de vida que precisamente defienda a la gente que cuida del mar y a la que vive de él, que es, de nuevo y otra vez, la gente que defiende y que lucha por la pesca artesanal.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospodine predsjedniče, kao što je naglašeno u ovom Izvješću život u oceanima je vrlo ugrožen, naročito od kada su istraživači ove godine otkrili longitudinalnim istraživanjima da se razina kisika u morima u zadnjih 50 godina smanjila za 2 %. Iako taj postotak zvuči tek kao mala promjena, ne smijemo zaboraviti da i mala promjena u ekosustavu može imati znatan učinak na žive organizme u njemu.

Jedini organizmi koji mogu živjeti u takvim uvjetima gdje se kisik konstantno smanjuje su bakterije, ali svim ostalim organizmima opstanak je znatno ugrožen. Europska unija će ovim dokumentom nastaviti svoju borbu protiv klimatskih promjena, ali i ne samo protiv klimatskih promjena, nego i protiv ponašanja današnjih stanovnika koji svojim lošim navikama bitno ugrožavaju život u oceanima.

Nadamo se da ćemo koristiti inovacijske projekte, plave tehnologije, uporabu čistih izvora energije kako bismo promicali ekološki održivu infrastrukturu i zaštitili biološku raznolikost oceana. Stoga sam podržala ovaj prijedlog.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Byl jsem šokován, pokud jsem si mohl přečíst na konci minulého roku ve vědeckém časopise Science, že se zčtyřnásobily a zvětšily plochy mrtvých zón v našich oceánech, mořích a především pobřežních oblastech. Ty mrtvé zóny jsou dány nedostatkem kyslíku. Myslím si, že s tímto musíme být schopni bojovat, že dokonce máme na to prostředky a nástroje. Musíme lépe spolupracovat právě se zemědělci, s místními farmáři, s místními firmami, které právě mohou jednoduchými opatřeními zamezit pronikání těchto znečisťujících látek do pobřežních oblastí.

Pan Faria ve své zprávě velmi dobře popisuje, co to znamená úbytek na biodiverzitě. My máme problém s emisemi z námořní dopravy, které mohou vzrůst o 50 %, ale až dokonce o 250 %, to jsou všechno výzvy, kterým čelíme a musíme se jim skutečně postavit čelem. Rád jsem proto podpořil tuto zprávu pana kolegy Farii, který se s ní vyrovnává, myslím, že se ctí.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, bhí áthas orm vótáil ar son na tuarascála seo.

The environmental health of the oceans is under significant threat and at risk of being irreversibly damaged unless the EU community undertakes targeted and coordinated efforts to solve the root problems.

This report reaffirms the importance of international ocean governance and its economic, environmental and social components, particularly as it relates to Goal 14 of the Sustainable Development Goals: to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources.

In particular, I supported three priority areas, as set out in the joint communication, and any innovative technological, as well as financial, initiatives addressing ocean and sea pollution to promote efficient recovery systems for waste from shipping, for example, and marine litter in general, with the aim of eliminating it – and especially in relation to plastics, which can be described as the great environmental crime of our time. From an Irish point of view and from a European point of view, we owe it to ourselves and above all our coastal communities to deal with these difficulties.

 

6.5. Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (A8-0403/2017 - Linnéa Engström)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Głosowałam przeciwko sprawozdaniu, w którym co prawda podnoszony jest szereg realnych problemów, jak większe skutki zmian klimatycznych dla ubogich społeczeństw z apelami o ukierunkowanie odpowiednich programów na obszary dotknięte klęskami żywiołowymi, z niesieniem pomocy czy apele o wybieranie żywności lokalnej albo potępianie stosowania przemocy seksualnej wobec wysiedlonych migrujących kobiet. Jednak wiele zapisów sprzeciwia się zdrowemu rozsądkowi z nieuzasadnionym wiązaniem zmian klimatu z kryzysem migracyjnym. A niektóre zapisy sankcjonują nie do zaakceptowania przemoc z wprowadzaniem sankcji na grupy czy okręgi nieprzestrzegające parytetu płci. Nie do zaakceptowania są także inne zapisy, choćby namawianie kobiet do obowiązkowej pracy, świadczenie usług w środowisku jak zalesianie czy ochrona zasobów naturalnych.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor presidente, el cambio climático no afecta a todos ni a todas por igual. No es lo mismo un huracán si eres rico que si eres pobre; o una sequía en Europa que en el Sur global; y por supuesto, tampoco si eres mujer.

Según datos de las Naciones Unidas, el 70 % de las personas que viven en situación de pobreza son mujeres. Además, habitualmente viven en zonas vulnerables, expuestas a los impactos de un cambio climático cada vez más impredecible. Es necesario y urgente, por tanto, incluir a las mujeres como agentes centrales en la lucha contra el cambio climático. Pero no desde una posición de víctimas, sino desde el empoderamiento y la igualdad. En lo pequeño y en lo grande.

En el Estado español, por ejemplo, el Gobierno del Partido Popular ha creado una comisión de expertos con catorce hombres únicamente para el diseño de la nueva ley de cambio climático y transición energética. Quiero denunciar aquí estas situaciones intolerables que siguen perpetuando relaciones de poder que dinamitan la posibilidad de avanzar hacia la justicia climática. Desde aquí quiero reivindicar también políticas ambientales feministas y más mujeres en los espacios de decisión, por supuesto.

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señor presidente, yo quisiera ir un poco más allá del informe. Hoy, el 70 % de las personas pobres del mundo son mujeres. Lo paradójico es que también somos nosotras, las mujeres, las que podemos despojar de testosterona la toma de decisiones para salvar el planeta, colocando la sororidad en el centro de la política, nuestra forma de concebir la vida y de resolver los problemas. Me refiero al feminismo: la conquista que de verdad debemos lograr para alcanzar una democracia verdadera, una justicia social real y un planeta con futuro.

Para combatir el cambio climático no basta con parches. Debemos cambiar el corazón del modelo productivo, modificar el contrato sexual que discrimina a las mujeres y situar la economía de los cuidados como eje central de la vida. Necesitamos producir mejor para consumir de manera distinta, cuidarnos más para respetar este planeta que es nuestro hogar. Si el cambio climático es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos hoy en día, la lucha contra este debe ser global y debe ser feminista. Tengamos muy claro esto hoy, en enero de 2018, año de la revolución de las mujeres.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). – Gospodine predsjedniče, činjenica je kako klimatske promjene utječu upravo na najranjivije skupine u društvu, a to su one koje se oslanjaju na prirodne izvore za osiguravanje sredstava za život, ali i one s manje financijskih sredstava, a to su žene. U velikoj mjeri su pogođene klimatskim promjenama, jer su prekomjerno zastupljene u najsiromašnijim slojevima stanovništva na svijetu, a posebno su ranjive u zemljama u razvoju jer nemaju isti pristup resursima, obrazovanju, mogućnostima zapošljavanja, ali i zemljištu, kao i muškarci, a i dalje su odgovorne za većinu briga i kućanskih poslova, te proizvodnju hrane za obitelj.

Koncept klimatske pravde kojim se bavi ovo Izvješće ima za cilj ne samo usmjeravanje pozornosti na ove razlike, nego i podizanje svijesti o tome kako klimatske promjene nisu samo tehnički ili ekonomski problemi, nego utječu i na živote ljudi.

Uzimajući u obzir da bi prema podacima Međunarodne organizacije Ujedinjenih Nacija za migracije, do 2050. godine 200 milijuna ljudi moglo bi biti raseljeno zbog klimatskih promjena i činjenicu da su žene i djevojčice među najsnažnije zahvaćenim skupinama, podržavam ovo Izvješće u nadi da će ono pomoći da se za ovaj problem nađu nova i učinkovitija rješenja.

 

7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Se suspende la sesión a las 13.54 horas)

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 

8. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Ședința a fost reluată la ora 15.00)

 

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 εδάφιο δ, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

11. Στήριξη της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Sprijinul acordat de UE procesului de pace din Columbia (2017/3021(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, let me start this debate with a quote: ‘Building peace is like building a cathedral, brick by brick. We want to build it on solid and long-lasting foundations.’ These are the words of the Secretary-General of the United Nations, António Guterres, who just visited Colombia. He arrived in the country at a very delicate moment for peace and reconciliation, a moment when the enemies of peace are trying to roll back the progress that was so hard to achieve.

Some groups have exploited the transition in former conflict areas to kill human rights defenders and campesinos leaders. Last week, the ELN restarted their attacks and kidnapped an oil worker. And yet, we should not lose sight of the bigger picture. Firstly, after half a century of war, FARC has disarmed and turned into a political party. Secondly, the Truth Commission has begun its work, and thirdly, the number of murders is still too high, but it is the lowest in 50 years.

Colombia has an unprecedented opportunity for reconciliation, growth and human development. In a fragile but hopeful context, the friends of Colombia have a duty to engage even more closely, and this is what we, as the European Union, are doing. Part of our work is political and diplomatic. For instance, we first suspended and then removed the FARC from our list of terrorist organisations. It was an essential decision, showing to the ex-fighters that indeed a new beginning was possible if they laid down their weapons and chose, of course, democratic politics instead.

Today, we are also following closely the suspension of talks between the Colombian Government and the ELN, and we are constantly in touch with the group of accompanying countries. The ELN’s decision to restart their attacks is unacceptable. We call on them to stop their attacks immediately, and we encourage the parties to resume talks on the extension of the ceasefire, which expired on 9 January. Peace can only come from a return to dialogue towards a permanent bilateral ceasefire.

During these years and months, High Representative Federica Mogherini and Special Envoy for the peace process in Colombia, Mr Eamon Gilmore, have maintained close contacts with the Colombian Government and with FARC, as well as with opposition leaders, civil society and with our partners at the UN. In parallel to our diplomatic action, we are also engaged very practically in the reconciliation process on the ground. We have a particular responsibility to accompany the peace process in three areas: rural reform, the reincorporation of ex-FARC guerrillas into civilian life, and the establishment of a Special Investigation Unit in the Prosecutor-General’s office to combat crime and protect activists.

At the same time, our EU Trust Fund for Colombia was established precisely to support these tasks. The Fund today has a budget of EUR 95 million, thanks also to the contributions of 19 Member States. Projects worth over 60% of the Fund have already been approved. Let me give you just one example of our support. The reincorporation of former fighters is one of the most delicate issues for reconciliation in Colombia. Some of them are moving into politics. Many others are going back to school and are looking for a job. Some others have a hard time in dealing with the memory of the war. In all these cases, our financial support can make a huge difference, so we have decided to start acting immediately, even before the National Reincorporation Plan is ready.

In addition to the Trust Fund, we are supporting the urgent needs of the peace process through our Instrument Contributing to Stability and Peace, with an extra EUR 40 million so far. For instance, we are providing financial support to the transitional justice system because, as you know, reconciliation and justice must always go hand in hand. Furthermore, the Instrument Contributing to Stability and Peace could also be used to support the new Special Investigation Unit to fight organised crime and protect human rights defenders.

Let me conclude on the work we are already doing to protect defenders. Since so many of them began have started to be murdered, we have not just made our voice heard. Eamon Gilmore visited many of the areas where the killings occurred. He met with their families, with local authorities, with police and the army. We also organised field visits for the Human Rights Group and the Group of Ambassadors with Defenders. Thanks to our programme ‘Protect Defenders’, several land activists and representatives of victims have received funding not only to cover attorneys’ fees and physical protection measures, but also, in the most serious cases, temporary relocation to other parts of the country.

In parallel, we have continued providing humanitarian aid to people affected by violence, people who have been displaced, or to communities being confined and deprived of access to basic services, such as shelter, protection, safe water, clean water, food, healthcare, psychosocial support and education.

Your support, dear colleagues, will be essential to carry on this work and all our work in support of peace, reconciliation and human rights in Colombia. We have decided to propose to Parliament an extension of the current bilateral cooperation with Colombia until 2020, and the addition of further resources.

After half a century of war, it would be naïve to imagine that reconciliation could happen overnight. This last stretch of the road towards peace may be the hardest part. But it is just as important as the peace agreement itself. The people of Colombia – and peacemakers such as President Santos – need all our support from the European Union side. They can be sure that the European Union, together with the United Nations, will continue to be the strongest supporter of peace and human rights in Colombia, and a point of reference for all those who dream of a country finally reconciled.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente; señor comisario, muchas gracias por sus palabras, que han sustituido con suma capacidad la ausencia, que lamentamos, de la señora Mogherini.

Empezaré por decir, como primer punto y con solemnidad, que Colombia, con su conducta en este tiempo, ha merecido y está mereciendo el apoyo que le están prestando la Unión Europea y la comunidad internacional. La Unión Europea debe seguir apoyando este proceso que es, sin duda, uno de los mejores diseñados del mundo analizando sus precedentes. Durante este último año se está respondiendo a aspectos imprescindibles para finalizar con la violencia armada y a aspectos más sustantivos para superar las causas de la guerra. La desmovilización y la dejación de armas en Colombia fueron completadas a buen ritmo.

Considero que tanto la Unión Europea como los Estados miembros deben seguir apoyando el proceso de paz en Colombia. Tanto desde el punto de vista político como desde el económico, mediante la financiación con los instrumentos de cooperación y mediante el Fondo fiduciario que seguramente, señor comisario, será necesario ampliar porque surgen nuevas necesidades.

El fin del conflicto ha derivado en un aumento de la presencia y acción de la fuerza pública para garantizar la seguridad de las poblaciones. Una oportunidad única para superar de manera estructural el problema de los cultivos ilícitos, que está haciendo asimismo realidad el sueño de los campesinos de tener su propia tierra, entre otros muchos logros.

Por último, quiero recordar desde aquí que la consolidación de la paz es el eje de la política de cooperación de la Unión Europea con Colombia desde el año 2002. Por esta razón, el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) deben encontrar mediante el diálogo algún tipo de solución.

Desde el Parlamento Europeo pedimos que las conversaciones sobre la extensión del acuerdo de paz se agilicen para garantizar los acuerdos logrados y el fomento de la confianza en los últimos tres meses. Los diversos ataques perpetrados por el ELN en diferentes partes de Colombia son inaceptables desde todo punto de vista y son incompatibles con una acción de paz. La acción armada es incompatible con el diálogo.

El deseo de que continúe la suspensión de la acción militar ha sido unánime en toda Colombia. Una mejora sostenida en la situación humanitaria de las comunidades afectadas por el conflicto solo se puede lograr con el cese del fuego permanente. Esta oportunidad de paz no puede ni debe desperdiciarse, señor comisario. Y sé que esa es la intención de la Comisión.

Finalmente, y no con menos importancia, es necesario que, junto al apoyo del proceso de paz, seamos muy respetuosos con la voluntad popular. Y esto es compatible con el apoyo que hicimos naturalmente en el referéndum, quizá hasta sobrepasando nuestras propias capacidades y neutralidad. Desgraciadamente, con ocasión de las próximas elecciones, las diferentes opciones políticas legítimas se confrontarán sobre el modo de obtener y culminar la paz. La Unión Europea, señor comisario, debe inequívocamente respetar ese debate, pues lo contrario sería una injerencia que no le corresponde naturalmente aceptar a Colombia y que debemos respetar.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, señorías, lo que está ocurriendo en Colombia es realmente extraordinario. Después de más de cincuenta años de guerra interior, después de miles de muertos, después de millones de víctimas, han encontrado el camino a la paz. Y esto ha permitido que todo el país haya aprendido esa lección maravillosa que nos diera en su día Gandhi diciendo «No hay camino para la paz, la paz es el camino».

Realmente esta es la grandeza de este acuerdo que está permitiendo que Colombia recupere la paz. Y la ecuación, el acuerdo, sustancialmente, se plantea sobre dos bases. La primera es la renuncia a la violencia. Hay que dejar de matar, porque no hay ninguna causa que justifique matar. Ninguna. Pero la segunda parte del acuerdo es aceptar que quienes renuncian a la violencia entran en la política y pueden hacer política legítimamente. Esta es la base del acuerdo. Y esta es la grandeza de lo que está ocurriendo en Colombia.

Pero la paz no viene sola. Esto no cae del cielo. Construir estos procesos es extraordinariamente complejo. Hay cantidad de obstáculos. Y por eso hemos establecido lo que yo llamaría un mensaje político que, desgraciadamente, esta Cámara no va a poder aportar hoy. Porque la voluntad del Grupo socialista era que se hiciera este debate y se aprobara una Resolución, pero no sabemos por qué ni el Partido Popular Europeo ni ALDE han querido una Resolución para que, al igual que hace dos años, hoy digamos cómo apoyamos la paz en Colombia. Y eso no es interferir. Porque tenemos derecho a decir que el proceso electoral no interrumpa las elecciones, no interrumpa la paz. Y, desgraciadamente, hay un cierto juego político en esa dirección.

Por eso, señorías, creemos que un pronunciamiento a favor de que siga el proceso, a favor de que el Gobierno acentúe sus medidas, de que se implanten los acuerdos, una Resolución por parte del Parlamento hubiera sido adecuada para que el Parlamento Europeo y Europa sigan siendo agentes principales, protagonistas de este gran acuerdo. Al igual que tenemos al señor Gilmore allí, al igual que tenemos el Fondo fiduciario; pero para seguir diciendo que queremos implementar los acuerdos, que queremos que siga el diálogo con el ELN, exigiendo al ELN que deje de matar y, al mismo tiempo, que el Gobierno siga negociando.

Todo esto es lo que queremos hacer con un pronunciamiento que hubiera sido bueno que este Parlamento hubiera establecido. Porque esa es, en mi opinión, la posición política más importante que podríamos adoptar hoy: reclamar el fin de la violencia, definitivo y para siempre en Colombia, a quienes todavía la mantienen, y que se implementen los acuerdos y que nadie en el proceso electoral interrumpa esta esperanza de paz para siempre en Colombia.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento interno))

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), pregunta de «tarjeta azul». – Yo creo que a la política nos pierden a veces estas pequeñeces y, si precisamente en el debate sobre Colombia hoy había algún ingrediente que no necesitaba, era el cuestionamiento de los grupos. El señor Jáuregui sabe que este Grupo parlamentario ha apoyado, sin ninguna duda y de manera fuerte y contundente el proceso de paz en Colombia hasta en los primeros momentos, en los iniciales. Yo no sé qué gestiones ha hecho usted, señor Jáuregui, con las instituciones y los responsables de Colombia, pero le puedo asegurar que yo personalmente he preguntado si creían conveniente que este Parlamento aprobara una Resolución por escrito, y le puedo decir que la respuesta no ha sido positiva. ¿A usted le han dicho las autoridades colombianas que necesitaban y creían urgente una Resolución escrita de esta institución, después de lo que manifestamos el mes de noviembre?

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Yo no cuestiono, señoría, que ustedes apoyen la paz en Colombia, porque firmaron con nosotros una Resolución. Lo que pregunto es por qué no hacerlo hoy.

Y yo he preguntado a la Comisión Europea —sí, señor—, a la señora Mogherini y al señor Gilmore: ¿es conveniente una Resolución parlamentaria del Parlamento Europeo hoy, antes de las elecciones? La respuesta ha sido ¡sí! Y por eso lamento que no se haga.

 
  
MPphoto
 

  President. – You know how it works. You asked a question, our colleague has answered, and that is it. We have to stop here even if we are not satisfied with the result; that is the rule.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Mr President, with just over a year gone by since the Colombian peace deal was finalised, I too would like to welcome the visit of the UN Secretary—General António Guterres to Colombia last week as a sure sign of the international community’s commitment to the deal. Implementation was never going to be easy, particularly given the splits in public opinion in Colombia, as was clearly indicated by the very close result in the referendum on the initial deal.

With such domestic ambivalence it is therefore all the more important that the EU shows a unified and strong voice, as one of Colombia’s biggest economic partners with an FTA in place, and has a strong commitment to the peace process. The launch of the EU trust fund is a positive step, with some EUR 95 million already committed, but it is clear that more investment will be needed if change is to be seen quickly enough to maintain the public’s confidence in the peace process.

Elections later this year will see at least ten members of the FARC handed seats in the Congress, as anticipated by the peace deal. By all accounts, the group has stuck to its commitments of peace, but the transformation from armed terrorist group to legitimate political party will be very tough to reconcile in the short term for many. Focusing on the main tenets of rural development and cocoa crop substitution will be key policy areas to see real progress happening on the ground. Resolving the issue of transitional justice, impunity for crimes committed during the armed conflict and restitution of property will also be very challenging to President Santos’s government.

Finally, we cannot ignore that the National Liberation Army (ELN) is clearly benefiting from the deal. It is now moving back into areas previously controlled by the FARC, who have disarmed. Now, sadly, the ceasefire has expired and they have now resorted to unacceptable armed conflict in their attacks in recent weeks. I sincerely hope that we can all call for that to immediately cease.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, la Unión Europea debe mantener el apoyo político y económico al proceso de paz en Colombia. Es imprescindible el trabajo del enviado especial de la alta representante al país, propulsar el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, y mantener e incrementar los donantes al Fondo fiduciario. El proceso no es fácil, pero avanza y así debe seguir siendo en este año electoral.

De acuerdo con las informaciones que recogemos desde las autoridades colombianas y las organizaciones humanitarias y no gubernamentales que trabajan en las zonas más castigadas por el conflicto, hay que seguir apoyando a la Comisión de Garantías, porque hay todavía demasiadas víctimas entre los líderes sociales y los activistas de derechos humanos. Pero cabe también destacar que 103 personas han sido detenidas por crímenes contra estos defensores de los derechos humanos y se ha identificado a más del 50 % de los responsables. No es suficiente.

Es imprescindible seguir negociando con el ELN, que debe declarar el alto el fuego, y hay que integrar a esta organización en el proceso. Es igualmente urgente seguir apoyando el proceso de reversión de las tierras y la puesta en marcha de la reforma rural integral, que en 2007 ha cumplido sus objetivos. Este apoyo debe propiciar que las reversiones de tierras, ya en fase final, y los programas de sustitución de cultivos ilícitos produzcan en 2018 una situación mucho más justa en el agro colombiano. Sin esa expectativa, no se hubiesen formalizado las más de cien mil operaciones de crédito para nuevos emprendimientos agrarios suscritos por pequeños productores. La implementación de este punto del acuerdo de paz es clave para que sus beneficiosos efectos lleguen a la población más castigada por cinco décadas de violencia.

Se espera que el año en curso sea el de la justicia especial para la paz y el trabajo de reparación y reconocimiento de las víctimas. La Unión Europea puede aportar mucho en un año histórico, también por que la antigua guerrilla, las FARC, abrace definitivamente la paz y la palabra en el Parlamento, tras desmovilizar con éxito a más de 13 000 combatientes. Mantener nuestro compromiso con este proceso es hacer honor a los valores que nos definen y contribuir a un proceso que promueve no solo la paz y la seguridad, sino también el desarrollo económico y social y un mejor reparto de la riqueza y la prosperidad. Porque la justicia social es un elemento clave para estabilizar y fortalecer la paz.

Señor presidente, se habla del precio que tiene la paz siempre, pero todos sabemos que no se puede pagar el precio de ninguna guerra.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, en primer lugar, querría reconocer y felicitar los esfuerzos en Colombia para implementar los acuerdos del proceso de paz, tanto en lo que se refiere al desarrollo legislativo, a las nuevas formas de participación política, como al compromiso de las FARC abandonando definitivamente las armas, como han certificado las Naciones Unidas.

No hay medias tintas en este proceso. Todos nuestros esfuerzos deben hacer prevalecer los acuerdos. La Unión Europea debe apoyar una y otra vez, y todas las veces que sea necesario, la implementación de los acuerdos de paz. La paz se firma un día pero se construye durante un proceso, y en ese proceso tenemos que estar en todo momento. Y creo que hoy sería positivo ese pronunciamiento unánime. Positivo y necesario.

Me gustaría señalar algunos elementos que creo que es necesario abordar, como la transparencia del Fondo fiduciario. El Fondo fiduciario de la Unión Europea debe seguir unos criterios y debería servir para apoyar el punto uno de los acuerdos, la reforma rural integral, propiciando una política justa de tenencia de la tierra y una progresiva sustitución de los cultivos. Pero ante todo, debe ser transparente. Tenemos que informar. Tenemos que contar lo que se está haciendo con el dinero de la Unión Europea.

En segundo lugar, querría hablar del proceso tremendamente preocupante de la reparamilitarización que se da en los territorios que antes ocupaban las FARC. Debe ser prioritario poner todos los esfuerzos en combatir la proliferación de nuevas bandas paramilitares, que están causando cada día más asesinatos de líderes sociales y campesinos. Si en 2016 el 28 % de todos los defensores de derechos humanos asesinados en el mundo eran colombianos, en los informes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz observamos que en 2017 se incrementaron un 45 %. Las víctimas son el corazón de los acuerdos y deben ser respetadas, y sus derechos, garantizados.

Señorías, ojalá podamos estar presentes en las próximas elecciones lanzando un mensaje unánime de apoyo al proceso de paz de manera, como decía, unánime y con indiferencia del color político y de las fuerzas políticas con las que cada uno se sienta más representado.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor presidente, yo creo que la paz en Colombia es un tesoro que hay que preservar. Hemos empezado a andar un camino que era muy difícil y es un hecho histórico, una de las pocas buenas noticias de la comunidad internacional en los últimos años. Es muy difícil encontrar en los últimos años conflictos históricos que se hayan resuelto y tenemos la posibilidad histórica de que este conflicto se resuelva en una paz que se está haciendo con un esfuerzo colectivo de la sociedad colombiana muy importante, de unos por dejar las armas, de otros por aceptar que los que combatían con las armas puedan entrar a hacer política.

Todo esto ha sido un grandísimo esfuerzo colectivo y también un esfuerzo de la Unión Europea, de la cual yo tengo que decir que ha jugado un muy buen papel en esta cuestión. Pero no podemos ser conformistas. La paz no está ya hecha, y sabemos además que hay grandísimos riesgos por delante: cuestiones del acuerdo de paz que no se están resolviendo, la justicia especial para la paz, la reforma laboral —que ha sido mencionada por muchas de sus señorías—, la cuestión de la reaparición de grupos armados —que nos preocupa—, la indefensión de los defensores de derechos humanos, cosas que nos preocupan. Y, sobre todo, un proceso electoral en el cual también hay algunas personas y algunos candidatos que pretenden entorpecer un curso que no debe cambiarse de ninguna de las maneras.

Por lo tanto, nuestro apoyo debe ser absolutamente total, el de este Parlamento y el de las instituciones europeas. Y yo sí tengo que decir que me hubiera gustado que este Parlamento hubiera hecho un texto, igual que el que hicimos la última vez, unánime, de apoyo al proceso de paz. Y era el mejor momento para hacerlo. En un momento en el cual hay dudas y existen dificultades, era el momento para hablar claro, con una voz alta, como hicimos la última vez.

Yo tengo que lamentar que algún Grupo de esta Cámara esté más preocupado por ver quién gana las elecciones que por mandar este mensaje unánime. En cualquier caso, hay que seguir adelante y yo quiero apremiar a la Comisión Europea y a la alta representante a seguir adelante con el trabajo del señor Gilmore, a seguir adelante con el Fondo fiduciario y a no dejar esta cuestión, que será una de las grandes victorias también de la política exterior europea si esta operación sale bien.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, en nombre del Grupo EFDD. – Señor presidente, ha pasado más de un año desde el acuerdo de paz promovido por el presidente Santos, premio Nobel de la Paz, y si bien se han logrado algunos avances, todavía quedan muchos problemas.

Miles de hectáreas de tierra siguen siendo utilizadas para la producción de coca y cientos de activistas de derechos humanos han sido asesinados en zonas controladas anteriormente por las FARC. Es una desmovilización lenta que socava la confianza popular en el acuerdo y deja un vacío de poder llenado inmediatamente por otras milicias como el ELN, que ahora trata de ocupar los espacios libres dejados por las FARC.

La paz es un camino difícil. Ciertamente no es suficiente llegar a un acuerdo para resolver todos los problemas, sino que solo un verdadero compromiso entre todas las partes y la ayuda de los actores exteriores —incluida la UE, que tiene que hacer más—, puede producir resultados en el largo plazo. Hace unos días, el alto el fuego entre el ELN y el Gobierno cesó, y la situación puede desplomarse de un momento a otro.

Por lo tanto, pido a las partes que muestren una voluntad renovada de negociar, y a la comunidad internacional que renueve su compromiso, para así garantizarle al pueblo colombiano aquello por lo que viene luchando desde hace más de cincuenta años: la paz.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, l’Union européenne, qui ne cesse de s’immiscer dans des problèmes pour lesquels elle n’a aucune légitimité, devrait faire preuve de moins d’angélisme. Répéter en boucle «il faut se remettre à la table des négociations» ne sert qu’à faire plaisir à celui qui le dit, mais certainement pas à faire avancer la paix en Colombie, d’autant que certains groupes armés mafieux ne veulent pas s’installer à cette table. Les commandants guérilleros qui ne veulent pas rendre les armes ne le font pas par idéologie, ils le font pour des raisons purement financières afin de rester les maîtres de leur territoire, de continuer à piller les ressources naturelles, de continuer le racket, les kidnappings, les assassinats et de continuer à accumuler les revenus de la drogue.

Face à des guérillas qui ne sont plus que criminelles, les pays de l’Union seraient mieux inspirés d’aider militairement le gouvernement colombien à éliminer un ennemi mortel et d’accentuer la lutte contre le trafic de cocaïne qui alimente la guerre civile en Colombie et constitue chez nous un grave problème de santé publique.

Un an et demi après un accord qui a été rejeté par le peuple colombien et qui ne repose plus sur aucune légitimité populaire, certains axes sont à favoriser: accroître la lutte contre les narco-guérilleros; développer les programmes économiques dans des régions abandonnées par les guérilleros; distribuer plus équitablement les richesses pour éviter de nourrir une des causes qui a permis le développement des mouvements insurrectionnels au lieu de favoriser le libre-échange comme l’Union européenne le fait, ce qui a pour conséquence d’aggraver encore les différences de niveaux de vie entre ceux qui profitent du libre-échange et ceux qui le subissent.

Enfin, il faut que l’État colombien reprenne toute sa place dans les territoires laissés par les forces révolutionnaires. Il est incroyable en effet de constater que la situation des habitants y est souvent pire que lorsqu’ils étaient sous le joug des guérilleros, ce qui pousse même les Colombiens à s’armer pour assurer leur sécurité.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Mr President, parallels are often drawn between the Colombian peace process and that of my own constituency, Northern Ireland. In both instances, innocents were tortured and disappeared. It is estimated that more than 46 000 people have been forcibly disappeared during 50 years of armed conflict and terrorism in Colombia. For decades, the families of victims of the disappeared have been vocal in their ongoing struggle for acknowledgment and action, both in Northern Ireland and Colombia.

Our own experience in Northern Ireland shows that people hurt most by such peace processes are often the victims who forever carry the legacy of murdered loved ones and the weight of injustice as terrorists walk free. It is my belief that a sustainable peace process is impossible without addressing these issues.

Peace is a noble and worthy aim but I would ask this institution to tread carefully. Do not allow the allure of the ultimate goal to blind you to the legitimate concerns of victims nor discount the legacy of injustice they feel.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señor presidente, señor comisario, señorías, el apoyo a la paz, a la concordia y a la reconciliación es una política honrosa. La Unión Europea ha venido practicando esta política en Colombia y también en otras latitudes. Conviene recordar en este debate el dramático llamamiento que hizo a la comunidad internacional el presidente Barco en el año 1989, después del asesinato del senador y candidato presidencial Galán.

La Unión Europea respondió a ese llamamiento con el tratamiento más favorable dentro de nuestro sistema de preferencias generalizadas. A esa concesión unilateral le siguió un ambicioso acuerdo bilateral, el Acuerdo Multipartes, actualmente en vigor, y un régimen de exención de visados.

Recordaba el señor comisario la importancia que tuvo la inclusión de esas organizaciones en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Y no fue por casualidad, fue tras un encuentro de una delegación del Parlamento Europeo en el cuartel general de Los Pozos, en la zona de distensión creada durante el mandato del presidente Pastrana, que lo pidió al Consejo de Ministros de la Unión Europea y este lo aceptó.

El terrorismo es un flagelo que afecta negativamente a nuestras sociedades. Es un fenómeno que nos afecta a todos por igual y al que tenemos que responder todos por igual. Y, de la misma manera que pedimos para las víctimas del terrorismo en la Unión Europea memoria, dignidad y justicia, creo que debemos dejar a cada sociedad que ajuste las cuentas con su pasado. Sobre esta base, lo que le corresponde a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional —se refería a usted, señor comisario, a la visita del secretario general de las Naciones Unidas— es seguir aportando su contribución sobre la base de la voluntad del pueblo colombiano —y va a haber elecciones legislativas en el mes de marzo y elecciones presidenciales en el mes de mayo—. Lo que corresponde en este momento a la Unión Europea es seguir aportando de forma generosa —y me refiero a la intervención del señor de Grandes—, seguir apoyando políticamente este proceso, seguir apoyándolo económicamente.

Me honro, señor presidente, en ser uno de los representantes de este Parlamento en el Fondo fiduciario de la Unión Europea para Colombia y quisiera terminar diciendo simplemente que la Unión Europea tiene que seguir prestando su contribución generosa —insisto— a los dividendos de la paz, de la concordia y de la reconciliación en este gran país que es Colombia.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Señor presidente, yo creo que la paz sí que es un objetivo de la Unión Europea, de su política exterior. No creo en absoluto que hablar de paz y construir la paz y apoyar la paz en Colombia sea salirnos de nuestras competencias. Pero es verdad que para que haya paz hay que sobreponerse a la coyuntura electoral, que es lo que creo que puede estar fallando en este momento. El proceso electoral puede detener el proceso de paz, y eso es lo que de ninguna manera desde aquí debemos acompañar.

No vamos a engañarnos. El proceso es muy complicado y ha tenido marcha atrás en algunos de los procesos legislativos que debían acompañarlo. Sabemos que, además, están creciendo las diferencias entre miembros de las FARC. Que los narcotraficantes están fuera de control por los territorios que dominaban y otros nuevos que han quedado libres del control militar o de la guerrilla. Los líderes sociales y campesinos están siendo asesinados; cincuenta de ellos, según fuentes oficiales. El Congreso colombiano no ha sido capaz de cumplir totalmente el calendario para la legislación derivada de los acuerdos, entre otras cosas porque la derecha colombiana, una parte de la derecha colombiana no ha parado de poner palos en las ruedas al proceso. Que de eso también tenemos que hablar.

Solamente se ha cumplido el 50 % de los acuerdos. Y muchos de los que quedan pendientes son fundamentales para concluir este proceso, que es un proceso que la Unión Europea ha apoyado, está apoyando y debe seguir apoyando en el inmediato futuro. Pero es verdad que necesitamos la unidad de los demócratas, la unidad de los demócratas también en esta Cámara. Y por eso, con todo el respeto hacia el resto de grupos políticos que no han querido que hubiera una Resolución escrita, sí creo que hubiera sido una señal poderosa de los demócratas europeos un texto que en Colombia pudiera ser utilizado justamente para demostrar que los europeos demócratas estamos a favor de ese proceso.

Creo que no hay que confundir el proceso electoral y los intereses electorales de una parte de la derecha europea con la derecha colombiana con el apoyo imprescindible de esta Cámara a un proceso ejemplar que va a ser determinante para el futuro de América Latina.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE). – Señor presidente, Colombia es uno de los países más complejos del mundo. Cincuenta y dos años de conflicto armado han causado mucho sufrimiento a la población y al país. Llegar a un acuerdo de paz fue un reto extraordinario y aún tenemos que celebrarlo, aunque sabemos muy bien que ahora la prioridad del proceso de paz es no perder los logros humanitarios alcanzados en el proceso en los últimos meses y los logros obtenidos en materia de reducción de la violencia.

El reto, y siguiente paso, es llegar a las zonas más apartadas del país y cambiar las condiciones que han llevado a la propagación de la violencia. Aunque globalmente Colombia tiene la tasa más baja de homicidios en 42 años —como dijo el secretario general de las Naciones Unidas tras su última visita a Colombia—, es absolutamente necesario acelerar la presencia activa del Estado en la totalidad del territorio nacional.

Este período de transición hacia la paz es una oportunidad para enfrentar y resolver problemas como los casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Como primer paso, el Gobierno colombiano tomó la decisión de desplazar a 60 000 militares y policías a las zonas más críticas. No es suficiente, pero es un primer paso.

Otros aspectos son muy importantes también: la reforma rural, incluido el acceso a tierras, planes de desarrollo a largo plazo, de inversiones... Y, en este sentido, la cooperación de la Unión Europea tiene un rol central por su alto impacto y valor político.

Personalmente me siento muy orgullosa por el apoyo que la Unión Europea ha ofrecido a Colombia y su proceso de paz, incluso a través del Fondo fiduciario, y estoy convencida de que continuará su cooperación con Colombia en su dimensión política y práctica. Como últimamente señaló el presidente Santos, a la paz se llega con voluntad y hechos concretos de paz, no solo con palabras.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, dirijo-me desde já à Comissão exigindo que o Fundo Fiduciário não seja um canal de financiamento dos poderes fáticos ao serviço dos interesses, nomeadamente da agroindústria europeia.

Denunciamos com preocupação as insuficiências, os atrasos e as sucessivas tentativas de alteração e adulteração dos acordos de paz, a forma pouco determinada com que o governo colombiano tem assumido os seus compromissos. Denunciamos o seu imobilismo no combate aos grupos paramilitares, que têm ampliado a sua ação espalhando em inúmeros territórios o terror e a morte, com dezenas de indígenas e ativistas mortos nos últimos meses.

Em verdade só as FARC estão a implementar escrupulosamente o acordo, apesar das limitações e constantes ameaças. Expressamos daqui uma palavra de solidariedade e confiança com os que, na Colômbia, o conjunto de forças progressistas e democratas, os comunistas e forças revolucionárias, os movimentos populares e indígenas, têm assumido firmemente e com total determinação, por vezes pagando com a própria vida a defesa inequívoca do processo de paz naquele país. Um processo que nada, nem ninguém, deverá travar.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). – Señor presidente, Colombia vive una situación muy crítica, en parte porque no se implementa el acuerdo de paz de 2016, que incluía, entre otros puntos, garantías de seguridad y de participación política, la reincorporación de excombatientes y la instauración de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En 2017 ha habido más asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y de líderes comunitarios que en 2016.

Hay que tomar medidas urgentes para desmantelar las estructuras sucesoras del paramilitarismo, porque las próximas elecciones presidenciales pueden empeorar la situación. Personas defensoras de los derechos humanos me decían aquí, en Estrasburgo, que temían que ocurriera como en Guatemala, donde, al cabo de veinticinco años de sellar la paz, la situación no ha mejorado sustancialmente.

Las Brigadas Internacionales de Paz piden a la Unión Europea que redoblemos nuestros esfuerzos de protección a los amenazados y de apoyo a la fiscalía. Que actuemos condenando y visitando las comunidades. Que solicitemos información de los avances que ha hecho o que debe hacer el Estado colombiano. Nuestro apoyo es vital.

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). – Mr President, any sensible commentator will be relieved that the peace deal between FARC and the Colombian Government is holding up. This deal hopefully addresses the previous tragic security situation in rural Colombia, thus helping to allow for economic recovery in these areas. However, I once again find myself asking what additional meaningful support the EU has to offer.

This deal was a great example of effective diplomacy within the Latin American continent. This of course doesn’t fit with the EU’s narrative, and your incessant need to involve yourself in any possible situation backed up by the European taxpayer.

Mr President, if the European Union has real respect for Columbia, you will allow them to carry on implementing this agreement with the appropriate support of fellow Latin American countries and the United Nations.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (ENF). – Herr Präsident! Kolumbien ist wie ganz Südamerika und im Speziellen die Mercosur-Staaten zweifelsohne ein ganz wichtiger Partner für die Europäische Union. Es ist auch wichtig, uns hier im Rahmen unserer Möglichkeiten positiv in diesen Friedensprozess einzubringen. Aber wir sollten in der Sache Kolumbien nicht Dinge schönreden, die nun einmal nicht schönzureden sind. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Steht Ist dieser Aufwand, den wir betreiben, tatsächlich in einem Verhältnis zu dem Ergebnis, das wir sehen? Ich denke nicht, denn die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten und damit die Steuerzahler haben bis jetzt 1,5 Milliarden Euro in dieses Projekt gesteckt, und was wir sehen, ist nicht gerade berauschend.

Es wurden Maßnahmen und Projekte beschlossen, um ein Miteinander zu ermöglichen. Es wurde der Friedensvertrag von Havanna abgeschlossen. Das Problem ist nur: Es wurden große Maßnahmen beschlossen, doch an deren Umsetzung und am Ende an der Kontrolle dieser Maßnahmen hapert es. Die Gewalttaten nehmen wieder zu – das haben wir gehört –, die Gewalttaten gegenüber einfachen Bauern, die Gewalttaten gegenüber Journalisten, und die Sicherheitslage ist heute in Kolumbien so bedenklich, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Diese Entwicklungen können uns nicht befeuern, in einem von der EU unterstützten Projekt derartige Fehlentwicklungen in der Friedensbildung zu sehen. Das kann nicht in unserem Ansinnen sein, und deswegen sage ich: Vereinbarungen sind von allen Seiten einzuhalten, und die Umsetzung ist mit Vehemenz zu kontrollieren.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat so: Die Umsetzung des Friedensprozesses von allen Seiten ist von größter Bedeutung, und dazu sollten wir hilfreich sein. Wir müssen sehen, dass dies auch nur mit einer großen Versöhnungsleistung geht. Ich bin Präsident Santos außerordentlich dankbar dafür, dass er den Mut zu diesem Friedensprozess gehabt hat. Das ist eine große Leistung, wenn man die Verhältnisse und auch die politischen Zusammenhänge in seinem Land sieht. Ich habe allerdings auch Verständnis für diejenigen, die in ihren Familien Opfer gehabt haben – Todesopfer, die beispielsweise durch die FARC entstanden sind. Wer das nicht mit einbezieht und nicht weiß, wie schwer es ist, wenn persönliche Betroffenheit da ist, so einen Versöhnungsprozess in Gang zu setzen, der redet leicht dahin.

Ich glaube, dass solche Brücken gebaut werden müssen und dass das einen längeren gesellschaftlichen Dialog auch in einem solchen Land bedeutet. Das bedeutet auch, dass man nicht so tun sollte – wo ich bei der einen oder anderen Rede hier den Eindruck hatte –, als seien die armen FARC-Leute die Opfer. Die haben auch viel Böses getan und Menschen umgebracht und entführt. Das sollte in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen werden. Aber nun ist diese Vereinbarung da, und man sollte in vernünftiger Weise damit umgehen. Deswegen ist es notwendig, dass sich auch paramilitärische Kräfte in diesen Friedensprozess eingliedern und dass da nicht neue Unruhen gerade gegen Bauern entstehen. Ich glaube, die Situation in diesem Land wie auch in manchem anderen lateinamerikanischen Land hat damit zu tun, dass es ein hohes Maß an sozialer Ungerechtigkeit gibt. Nur wenn in solchen Ländern die soziale Ungerechtigkeit überwunden wird, die Klassenunterschiede überwunden werden, dann kann es einen dauerhaften Versöhnungsprozess geben.

Deswegen ist dies eine wichtige Voraussetzung, dass auch wir als Europäische Union im Bereich von Investitionen in Infrastruktur, helfen und Hilfestellung leisten bei der Bildung, um auf diese Art und Weise den ländlichen Raum mit den armen Leuten und die anderen Teile der Gesellschaft zusammenzufügen, um hier ein wirkliches Maß von Chancengleichheit im Land zustande zu bringen.

Wir müssen auch sehr viel Geld in die Hand nehmen, und das ist auch eine Frage an die Amerikaner. Nur der repressive Kampf gegen Rauschgift reicht nicht aus, Rauschgift zu bekämpfen. Wir sollten auch ein Interesse haben, dass Kolumbien vernünftig aufgebaut wird, soziale Ungerechtigkeit beseitigt wird, weil das die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass der Rauschgiftanbau beendet wird. Und deswegen ist es nach meinem Dafürhalten sehr viel billiger, wenn Amerikaner und Europäer zur Unterstützung Kolumbiens, zur Überwindung des Rauschgiftanbaus viel Geld in die Hand nehmen, anstatt nur repressiv Rauschgiftnutzung und Rauschgifthandel zu bekämpfen. Deswegen sollten wir uns ermuntern, sehr viel großzügiger gegenüber einem solchen Land zu sein, was die Unterstützung angeht.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). – Senhor Presidente, o processo de paz na Colômbia prova que muitas vezes quando existe a coragem de dialogar é possível ultrapassar o que era aparentemente inultrapassável. Prova que os mais destemidos são, nalgumas circunstâncias, aqueles que procuram a reconciliação e não o confronto. E prova ainda que a intransigência pode prolongar conflitos para além de tudo o que é humanamente tolerável.

Foi isso mesmo que compreendeu o Presidente Juan Manuel Santos, o mesmo que na sua tomada de posse como Ministro da Defesa, em 2006, havia declarado que seria o ministro da guerra para conseguir a paz.

De ministro da guerra, Juan Manuel Santos passou a presidente da paz e essa visão, sem a qual o conflito que durava há mais de meio século ainda hoje se manteria, foi devidamente reconhecida com a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 2016.

Num país onde o padrão histórico tem sido, infelizmente, o da violência, com um percurso histórico tão marcado pela guerra civil, a iniciativa do Presidente Santos configurou um gesto absolutamente extraordinário.

Precisamente por isso este processo de paz esteve e estará sujeito a diversos riscos e desafios complexos. Neste cenário, o apoio da comunidade internacional é absolutamente vital e não pode estar sujeito a quaisquer cálculos políticos ou a lógicas eleitoralistas. E entre os apoios que os colombianos certamente mais valorizam e de que provavelmente mais precisam encontra-se o apoio da União Europeia.

É por isso que as forças políticas deste Parlamento devem colocar sempre a meta da paz acima de quaisquer simpatias ideológicas. O povo colombiano tem direito a uma vida segura, livre da ameaça constante da violência, tem o direito a virar a página da guerra de forma a libertar as energias do país e concentrá-las no desenvolvimento económico e na promoção do bem-estar comum.

Este Parlamento aprovou por unanimidade, em 2016, uma resolução conjunta a favor do processo de paz colombiano com o apoio dos sete grupos políticos. Infelizmente, tal não vai suceder na presente ocasião. Mas é bom não esquecer a importância que este processo tem mesmo a nível mundial. E termino justamente citando o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que, na semana passada, em visita àquele país, afirmou que o processo de paz na Colômbia tem uma importância simbólica para todo o mundo. Projeta—se muito para além da própria Colômbia.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart (ALDE). – Señor presidente, Colombia tiene setenta años de violencia. La violencia en Colombia comenzó en 1948, con el conflicto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Posteriormente, prosiguió con el Movimiento 19 y con el asesinato de Carlos Toledo Plata. Todos los procesos de paz de Colombia han significado siempre víctimas y muertos. Porque hay grupos que no quieren reintegrarse en la vida civil, entre otras razones, porque es la razón de su propio negocio.

El acuerdo de paz de Colombia es un acuerdo imperfecto, es un acuerdo lleno de frustraciones, pero es el único acuerdo, porque es un acuerdo posible. Entre las frustraciones, estratégicas frustraciones, está, por ejemplo, que las FARC hayan mantenido absolutamente secreto cuál es su tesoro, el tesoro conseguido por el narcotráfico. Como también han mantenido en secreto algo fundamental, que hace dudar de cuáles son sus propósitos, como es qué vínculos, qué canales tenían para comercializar el producto suyo, el narcotráfico. Y esto se mantiene fuera y ajeno a lo que es el propio proceso de paz. Pero, repito, con todas estas frustraciones, es el único proceso posible, porque la paz es el proceso y el proceso es la paz.

En consecuencia, es evidente que se van a seguir produciendo víctimas. Es evidente que vamos a tener frustraciones, pero es inevitablemente evidente que tenemos que apoyar al Gobierno democrático de Colombia y a todas las personas y grupos que quieren reintegrarse en la vida política y en la vida civil, y que el Fondo fiduciario europeo es fundamental y que tenemos en consecuencia que ser proactivos en Colombia. Incluso yo diría: nuestras propias contradicciones, las del Parlamento Europeo, son rigurosamente secundarias frente a lo estratégico y fundamental, que es apoyar al pueblo hermano colombiano. Eso es lo fundamental: las próximas elecciones y la esperanza de una paz en Colombia, de una paz verdadera.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señor presidente, el acuerdo de paz de las FARC con el Gobierno colombiano abrió una ventana de esperanza. Es una ventana que sigue abierta, pero está seriamente amenazada. Las FARC cumplieron, pero la otra parte no está cumpliendo. Hay sectores políticos, económicos, judiciales o militares que se han enriquecido, que han cometido violaciones de derechos humanos y que temen el fin de la impunidad.

Hay que señalar el negativo papel de la Fiscalía General, del presidente del Gobierno, de altos mandos militares, partidos de derecha o sectores económicos que siguen haciendo lo posible por impedir el desarrollo del acuerdo. La reforma política sigue retrasada. Las circunscripciones de paz han sido saboteadas. La Justicia Especial para la Paz ha sido vaciada. La reforma rural no alcanza ni el 5 %. La ley de amnistía no se ha aplicado a más de quinientos prisioneros. Y el paramilitarismo campa a sus anchas. Cerca de ciento cuarenta exguerrilleros o líderes sociales y políticos han sido asesinados.

De esta Cámara debe salir una voz clara y nítida con la exigencia del total cumplimiento de los acuerdos y una denuncia de aquellos que sabotean la paz.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la firma degli accordi di pace la Colombia sembra essere entrata in un contesto transitorio caratterizzato dalla violenza, sia delle organizzazioni criminali che di alcuni gruppi paramilitari, oggi più visibili o in via di formazione, che riempiono di fatto il vuoto di potere lasciato dalle FARC. Nelle zone precedentemente controllate dalle FARC i gruppi paramilitari si sono inseriti oppure hanno incrementato la loro attività, stabilendo un controllo militare e sociale che gli consente di appropriarsi dei proventi delle attività economiche legali ed illegali.

Questi gruppi costituiscono un'enorme minaccia per l'efficacia del processo di pace: dal fatto stesso che alcune strutture non abbiano partecipato alla smobilitazione consegue che il fenomeno paramilitare e le sue strutture militari, economiche e politiche, storicamente invasive nel tessuto colombiano, siano ancora presenti e forti.

Qual è quindi il senso di celebrare lo smantellamento delle FARC se un anno dopo troviamo moltiplicati o rafforzati altri attori che ne hanno preso il posto e hanno approfittato della loro assenza, come il clan del Golfo? Vogliamo considerare una soluzione aver eliminato il nome FARC lasciando sopravvivere il modello del paramilitarismo?

Molto preoccupante risulta in merito anche l'alto indice di violenza che persiste, in particolar modo nelle zone rurali, ai danni dei leader sociali e dei difensori dei diritti umani, con un incremento degli omicidi del 47 %.

In Colombia urge un intervento massiccio e risoluto del governo per elaborare una strategia chiara e integrale di smantellamento del paramilitarismo, che attacchi il carattere multidimensionale del fenomeno. È per questo che ritengo auspicabile e necessario, da parte dell'Unione europea, il rafforzamento immediato dell'unità speciale della Procura generale colombiana, creata ad hoc per il debellamento dei gruppi successori al paramilitarismo, unità che deve fornire risultati concreti nella protezione e nella tutela delle vittime del conflitto, dei difensori dei diritti umani e dei leader sociali.

Oggi risulta ancora scoraggiante il forte ritardo nell'implementazione normativa dell'accordo, la quale è avanzata in un anno solo del 18,3 %. Questa lentezza e disarticolazione del tessuto burocratico dell'accordo di fatto rischiano di rendere in buona parte sterile e inefficace l'accordo stesso.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señor presidente, el origen del proceso es la Ley 1448, es el punto de partida. Otra vez quiero felicitar al presidente Santos por su valentía y por todos los esfuerzos que está llevando a cabo en la implementación de la paz.

Yo fui testigo del referéndum y de muchos preámbulos. Hoy podemos decir que Colombia está en el camino de terminar con el conflicto armado interno más largo del subcontinente. Yo también cito a Guterres, pero literalmente: «un proceso de construcción de paz no es fácil, hay imperfecciones, hay retrasos, pero lo que para mí fue muy claro es el compromiso total del Gobierno y de las FARC con la construcción de la paz».

El acuerdo progresa, la implementación está siendo rápida. La desmovilización y el desarme avanzan: más de un arma por combatiente, 52 000 hectáreas de cultivo ilícito erradicadas y sustituidas, 180 de los 673 municipios minados han sido declarados libres de minas. Hay avances normativos en materias decisivas, como reintegración, garantías de seguridad, víctimas, justicia y reparación, desarrollo rural y social. Y ello siguiendo la ruta que el Gobierno ha definido. Ha definido tres pilares para la construcción de una paz estable y duradera: más seguridad, nuevas oportunidades y reconciliación y convivencia.

Quiero destacar «más seguridad», porque es el pilar esencial para evitar la aparición de otros nuevos grupos armados. Importantes progresos también han sido la creación del plan Horus, las 65 unidades básicas Ubicar y las «carpas azules». Desgraciadamente hoy debemos lamentar las acciones violentas del ELN y suscribo las palabras de la señora Mogherini haciendo un llamamiento para que las conversaciones se reanuden rápidamente, con el fin de asegurar los avances en materia de paz y la construcción de confianza en Colombia.

Desde el comienzo he apoyado este proceso y soy consciente de que queda muy largo camino por recorrer. Para ello es fundamental que la ayuda que pueda prestar la Unión Europea a través del Fondo fiduciario de acompañamiento —estimado como se sabe en 95 millones de euros— se incremente. La paz estable y duradera dará a Colombia lo que tanto merece, la concordia que tanto necesita y la confianza interna y externa para posicionarse definitivamente como uno de los países en la esfera económica y social más importante del subcontinente americano.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). – Herr talman! Självfallet ska EU fortsätta att ge stöd till den colombianska fredsprocessen. Vad tänker du att EU särskilt ska fokusera på i sitt stöd? I samtal med colombianska aktivister så har jag formulerat följande tre punkter:

Den särskilda jurisdiktionen för fred, JEP. Den colombianska konstitutionella domstolen röstade i november igenom en mekanism som har som uppdrag att utreda de brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts under konflikten. JEP är en stomme i fredsavtalet och det är viktigt att EU stödjer en process som stärker rättssamhället. EU bör kontinuerligt följa upp mekanismens arbete. Alla politiska krafter i Colombia välkomnar inte JEP och vi ska därför från EU:s sida vara tydliga med att vi står bakom att utreda brott som begåtts av alla parter i konflikten.

Sanningskommissionen. Enligt fredsavtalet ska en sanningskommission ta fram en rapport om det som hände under den här konflikten. Sanningskommissionen har som syfte att skapa en känslomässig upprättelse och är ett fundamentalt steg i att komma vidare som samhälle. Ledamöterna till sanningskommissionen har redan utsetts, men vi måste vara vaksamma på att det finns intressen som vill dölja sanningen om de övergrepp som begåtts, inte minst de som armén har gjort. EU ska självklart stödja sanningskommissionen och kontinuerligt följa upp dess arbete.

EU måste också visa sitt tydliga stöd till kvinnor, urfolk och hbtq-organisationer i arbetet med att följa upp såväl JEP som sanningskommissionen. Övergreppen mot dessa grupper måste tas på största allvar. Därför är det också fundamentalt viktigt att de ska kunna delta aktivt i uppföljningen av fredsavtalet och sitta med i fredsförhandlingarna mellan alla involverade parter.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Het vredesakkoord is nu meer dan een jaar oud. Maar we weten allemaal dat het geen gewonnen zaak is. We moeten duidelijk durven zeggen dat veel Colombianen de vrede in feite niet zien of voelen.

Neem nu de noodzakelijke landhervorming. Tijdens het conflict werd heel wat land afgenomen van de boeren. Er is voor een wet gestemd op grond waarvan dit moet worden teruggegeven, maar helaas blijft die wet alleen op papier bestaan. En ik denk, mijnheer de commissaris – en u weet dit, ik zie u knikken – dat dit een cruciaal punt van het vredesakkoord is. Als je als boer geen land hebt, kun je niet werken, heb je geen inkomsten en beland je in armoede. Dan kom je uiteraard opnieuw in opstand. Dit is daarom voor mij een kernpunt van dit vredesproces. De teruggave van de grond aan de boeren moet de prioriteit van Europa zijn.

Een tweede punt – u heeft dat ook aangehaald – is natuurlijk het staakt-het-vuren. Zolang er geweld is, voelen mensen de vrede natuurlijk niet. Ook daarop moeten we inzetten.

Een derde punt waarvan ik vind dat het hier vandaag weinig aan bod is gekomen, is het volgende. Dit jaar is een verkiezingsjaar. Door alleen te kijken naar verschillende landen weet je dat er in een verkiezingsjaar altijd de dreiging is van meer geweld, van bloedvergieten. Wij moeten als Europa hierover onze stem laten horen. Blijven inzetten op het vredesproces, maar proberen de kalmte te bewaren in dit verkiezingsjaar en erover waken dat het democratische gehalte wordt gerespecteerd.

Heel veel succes, onze steun heeft u. Laten wij de Colombianen helpen.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, ich stimme zu, die Europäische Union trägt eine besondere Verantwortung, den für die Menschen in Kolumbien und darüber hinaus auch für viele andere Staaten in der Andenregion und in Lateinamerika so wichtigen und bedeutsamen Friedensprozess zu unterstützen. Der ist noch lange nicht gesichert, sondern ebenso fragil. Dazu gehört auch die Mitverantwortung für die entschiedene und unumkehrbar zu machende Umsetzung der Roadmap für die menschenrechtlichen, sozialen und umweltpolitischen Verpflichtungen der kolumbianischen Regierung im Rahmen des nun schon fünf Jahre bestehenden EU-Peru-Kolumbien-Freihandelsabkommens.

Denn die soziale, politische und wirtschaftliche Realität ist für jeden Menschen in Kolumbien sehr konkret. Lassen Sie es mich formulieren: Die EU-Handelspolitik darf den Friedensprozess nicht gefährden. Die Handelsbilanz hat sich aber zu Ungunsten Kolumbiens entwickelt. Agrargüter aus Europa und den USA zwangen Tausende von Kleinbauern wieder zur Aufgabe ihre Betriebe, und Landflucht bringt neue soziale Brisanz in die Städte. Die Bodenfrage ist zweifellos – und das wurde hier schon unterstrichen – eine entscheidende. Was passiert mit Land und Rohstoffen in den früher von der FARC kontrollierten Gebieten? Werden Kleinbauern erneut ihr Land verlieren? Steigen internationale Investoren ein? Das bestehende Handelsabkommen gibt uns wenig Möglichkeiten, auf die neue Situationen zu reagieren – wir müssen aber reagieren!

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(Initial words inaudible) partners in Latin America, our relations are based on political dialogue, trade cooperation, joint efforts to achieve sustainable development and peace-building, which the EU has supported since the very beginning. When, in 2016, one of the most ambitious peace agreements in recent history between the Colombian authorities and the FARC was signed, the EU reconfirmed its support to peace-building through a financial support package and a trust fund for Columbia, with a special focus on economic development and agricultural productivity.

Nevertheless, recent events show that the peace process in Colombia remains challenged and the EU support is of crucial importance. The ceasefire agreement between the Colombian Government and the ELN expired on 9 January without any extension, and the rebels launched a new offensive last week killing members of the security forces, and attacking an important crude oil pipeline.

Therefore I call on all involved parties to resume the talks on the extension of the ceasefire as soon as possible in order to secure the progress made in peace and confidence-building over the past months. The various attacks by the ELN in different parts of Colombia are unacceptable. What is needed is a serious and constructive dialogue and the commitment of both parties, the Government and the ELN, to reach a solution of the conflict through political means.

Recently we can see that the desire for the continued suspension of military action has been unanimous throughout Colombia. The communities have a strong belief in a prosperous future for their country and want to achieve not only peace but also prosperity and good living conditions for all inhabitants.

I hope that the Colombian Government will play a key role in providing the necessary security, administration, healthcare system and infrastructure they need and in helping the local farmers to get better access to the market, and the families of the victims should be high on the political agenda.

We should also not forget about the thousands of former rebel combatants whose reintegration into Colombian society is a huge and important task for the Colombian authorities. A sustained improvement in the humanitarian situation of the communities affected by the conflict can only be realised with a permanent ceasefire. So the EU shall support further the peace process in Colombia.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). – Señor presidente, ahora que iniciamos este año 2018, este Pleno del Parlamento Europeo quiere enviar un mensaje muy claro a Colombia. Especialmente este año, porque es un año electoral en el país, un año donde sabemos que el proceso de paz va a ser tensionado, se va a poner en duda por parte de algunos, e incluso se va a poder ver amenazado.

En este momento, nosotros, como Parlamento, queremos enviar dos mensajes. Un mensaje de reconocimiento, de reconocimiento a los actores políticos, al Gobierno, a las víctimas y su generosidad, a la sociedad civil, que están construyendo la paz desde su esfuerzo y desde su generosidad, día tras día, en Colombia. Y un mensaje de apoyo, de apoyo explícito, como ya lo hemos hecho en el pasado, para que podamos continuar caminando, porque queda mucho por hacer en este proceso de paz en el país.

Y es el momento de señalar también los pasos hacia adelante y algunos claroscuros. Es muy positiva la entrega de armas por parte de las FARC, es positivo ver cómo se están dando los pasos adecuados para que este mundo se incorpore a la política, pero aún queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer para proteger y garantizar, por parte del Estado, la seguridad de todos los líderes locales y los defensores de derechos humanos en todo el territorio, especialmente en el interior del país. Eso es necesario y hace falta más implementación. Y a la vez, tenemos que asegurar que se den pasos hacia adelante en la reforma rural integral, raíz en buena parte del conflicto en Colombia, y acabar de completar los acuerdos de La Habana con unos acuerdos con el ELN.

El Parlamento Europeo envía un mensaje claro de apoyo político, financiero, diplomático y operativo a un proceso de paz importante para Colombia, para el pueblo colombiano, pero también para la región, Latinoamérica, y para el conjunto de la comunidad internacional.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL). – Señor presidente, desde EH Bildu saludamos los pasos que se han dado en Colombia para avanzar hacia una paz plena con justicia social desde los territorios. Saludamos los esfuerzos que se vienen haciendo para su consolidación desde las Naciones Unidas y solicitamos también al enviado especial de la Unión Europea que redoble sus esfuerzos. Y digo esto porque vemos con preocupación los escasos avances en el ámbito de la reintegración económica de antiguos combatientes de las FARC y por el hecho de que todavía haya medio millar de ellos en prisión.

Asimismo, nos preocupa sobremanera el continuo acoso que sufren activistas sociales y de derechos humanos. Urge impulsar un alivio humanitario en ese sentido. Los acuerdos están para ser cumplidos.

Por último, nos preocupa enormemente que haya finalizado el alto el fuego entre el ELN y el Gobierno de Colombia y se hayan reanudado las hostilidades. Hacemos un llamamiento urgente a ambas partes a parar su acción ofensiva y a reanudar la ronda de conversaciones, dando prioridad a la adopción de un nuevo alto el fuego bilateral que sirva de base para avanzar en el proceso de paz.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señor presidente, Colombia se ha consolidado en los últimos años como un socio clave de la Unión Europea en una región como América Latina, muy cercana a nosotros, los europeos, y desde luego, a los españoles, como es mi caso. La fortaleza de la relación con la Unión Europea obedece al refuerzo, a lo largo de los últimos años, de los lazos políticos y de cooperación, y también de los lazos comerciales a través del acuerdo de libre comercio. Y quiero destacar también la importancia de la supresión del visado de corta duración, que tanto apoyo recibió desde este Parlamento y, desde luego, de mi grupo político.

Celebro, además, que la Unión Europea haya sabido estar cerca de Colombia, acompañando y apoyando los esfuerzos del pueblo colombiano por la paz. La designación en su momento de un enviado especial o la creación del Fondo fiduciario para el posconflicto, impulsado por los Estados miembros, entre ellos España, son buena prueba de ello. La conclusión de la negociación con las FARC constituyó un acontecimiento histórico que puso fin a más de medio siglo de conflicto y sentó las bases para una Colombia más próspera también, pues un país en paz puede liberar todo su potencial y esto redunda en el bienestar de sus ciudadanos, y también en el plano internacional y en su proyección internacional.

Nosotros, desde aquí, debemos seguir respaldando los esfuerzos que se están llevando a cabo para la consolidación de la paz. Como ya se ha señalado en numerosas ocasiones, es fundamental que los colombianos, que los ciudadanos colombianos perciban los beneficios de la paz cuanto antes, particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto.

El pasado fin de semana —se ha repetido aquí hasta la saciedad—, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, visitó Colombia. Señaló, entre otras cosas, que la construcción de la paz es un objetivo central del pueblo colombiano. Pues bien, la Unión Europea debe seguir acompañando el proceso, como se ha ido haciendo, junto a las Naciones Unidas, por ejemplo en el marco de la verificación e implementación del acuerdo con las FARC.

Ahora el principal obstáculo para la paz definitiva lo encontramos en el llamado ELN. Los ataques por todos conocidos, perpetrados por los «elenos» pocas horas después del fin del alto el fuego, son totalmente inaceptables. Es imprescindible que pronto cesen esos actos terroristas. Es necesario tener cuanto antes un alto el fuego y la reanudación de los trabajos de la mesa de negociación en Quito, de manera que se facilite pronto un acuerdo definitivo.

Señor presidente, la concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente Santos en 2016 fue un gesto de reconocimiento de la comunidad internacional a Colombia, que tanto ha sufrido la violencia durante tantas décadas. Fue un motivo de orgullo para ellos, para Colombia, pero también para todos los que somos amigos del país.

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione in Colombia merita tutta la nostra attenzione. Il conflitto tra il governo e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia si è protratto per 52 anni e ha provocato numerose vittime tra la popolazione.

L'Unione ha accolto l'accordo di pace tra le due parti, raggiunto a ottobre 2016, come un'opportunità di rafforzamento delle istituzioni nel paese e di miglioramento dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile.

Nonostante il generoso aiuto umanitario molti punti rimangono però irrisolti, come le disuguaglianze sociali delle comunità emarginate e le scarse opportunità economiche che inducono molti giovani a entrare nei traffici illegali di stupefacenti e armi.

È dunque importante che le istituzioni europee continuino ad ascoltare le voci di coloro che denunciano le violazioni e la corruzione presenti in Colombia e si impegnino a portare avanti politiche di collaborazione nel settore politico ed economico.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). – Leta 2016 smo z navdušenjem in olajšanjem pozdravili zgodovinski mirovni sporazum in novo dobo miru in sožitja v Kolumbiji. Pozdravili smo tudi začetek implementacije dogovorjenega. Opravljenega je bilo veliko dela, ki pa še ni dokončano.

Poudaril bi rad, da ne gre samo za projekt ene od kolumbijskih vlad ali ene od koalicij, gre za odgovornost in prihodnost cele Kolumbije in temu projektu bi morala biti zavezana vsaka vladna koalicija. Zato ne bi smela nobena politična sprememba v strukturi kolumbijske politike zasenčiti ali ogroziti polne uresničitve mirovnega sporazuma. Treba ga je v duhu, kot je bil zasnovan, speljati do konca in ne majati vere v njegovo verodostojnost. Predvsem pa si Kolumbija ne sme privoščiti korakov, ki bi vodili v staro stanje nasilja in strahu, ki je bilo z mirovnim sporazumom preseženo.

Seveda so se pojavili pri implementaciji problemi. Treba se jih je lotiti modro in z občutljivostjo, vendar ne z namero razgradnje sporazuma. Samo delna implementacija ne bi vodila do končnega cilja.

Podpiram vsakršno pomoč, ki jo lahko k implementaciji prispeva Evropska zveza. Danes pa sem vesel, da smo tako enotni v pogledu na nadaljevanje mirovnega in spravnega procesa v prijateljski Kolumbiji.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Presidente, o acordo de paz da Colômbia foi complexo e teve um forte empenhamento da União Europeia. No momento em que o cumprimento desse acordo enfrenta cada vez mais riscos, não é apenas o futuro da Colômbia e do seu povo que estão em jogo. Joga-se também a credibilidade do soft power europeu, que tantos contributos positivos tem dado para a promoção da paz e dos direitos humanos no mundo, incomodando os que preferem a manutenção e contextos de conflito e caos para melhor poderem cumprir as suas agendas de distração e de imposição do poder dos mais fortes.

É por isso lamentável o calculismo político manifestado por alguns grupos nesta câmara. Os colombianos são livres de escolherem o presidente que entenderem, mas isso não nos isenta de continuar a apoiá-los na luta pela paz.

Neste contexto, a União Europeia, conhecendo a situação no terreno e os limites à sua capacidade de intervenção, tem um papel essencial na liderança de uma coligação interna e externa para salvaguardar aquilo que foi adquirido.

Este debate reitera um mandato-chave para que a Comissão prossiga o seu esforço pela paz na Colômbia e pela paz no mundo.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – (a oradora encontrava-se distante do microfone) ... um tremendo desafio na Colômbia, um país que continua assolado pela violência perpetrada por grupos armados, incluindo dissidentes das FARC, do ELN e paramilitares que medraram à sombra do narcotráfico.

2018 traz eleições presidenciais e legislativas que não podem ser pretexto para interromper o processo de paz. A força alternativa revolucionária comum, que resulta da transformação das FARC, tem de aprender a funcionar como partido político e de ter espaço para isso. Ao mesmo tempo, não pode aceitar-se que outros grupos armados, incluindo paramilitares, se apoderem de áreas anteriormente controladas pelas FARC, assassinando, oprimindo e expulsando populações.

A União Europeia tem de falar e de agir ajudando o governo colombiano a prosseguir o diálogo, incluindo com o ELN, mas também a combater a corrupção e o crime organizado, porque, como sublinhou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, na semana passada em visita ao país, não basta que o Estado posicione forças de segurança nas zonas afetadas pela violência. A essência da presença do Estado tem de se traduzir em educação, saúde, infraestruturas e acesso dos produtores agrícolas aos mercados, facultando condições de vida à população colombiana, às comunidades, que neste último ano só viram mais de 170 ativistas e líderes sindicais serem assassinados.

Não matar a paz implica dar condições de vida ao povo colombiano.

 
  
MPphoto
 

  Andi Cristea (S&D). – Mr President, the time has come for the European Parliament to renew its commitment to Colombia and its citizens and to reiterate its support for the peace process.

The expiration of the ceasefire agreement between the Colombian Government and the ELN should not jeopardise all that has been achieved through diplomatic efforts, dialogue and confidence-building measures. It is vital for an agreement on the extension of the ceasefire to be concluded swiftly and for the ELN to show commitment to peace and restraint.

But this is also a crucial election year for Colombia. After five decades of armed conflict and more than 220 000 deaths, elections in the country must be an opportunity to advance the peace process to the benefit of all Colombians, and to defeat those forces willing to sacrifice Colombia and have it regress to 2012 purely for political gain. The needs and aspirations of the people of Colombia can only be fulfilled by the Peace Agreement, which is the only viable path to a secure, stable and prosperous Colombia.

 
  
MPphoto
 

  Boris Zala (S&D). – Mr President, the peace agreement with the FARC was also a victory for European diplomacy and external action. We have invested great resources, political attention and effort in supporting Colombia’s path to peace, to help create a political and social context in which the implementation of the 2016 agreement was possible. But the situation today after the latest ELN terrorist attack and the collapse of the ceasefire is becoming fragile.

The EU was right to despatch Eamon Gilmore as a Special Envoy. He played a key role in the peace deal and this should continue. The EU should actively support the implementation of the 2016 accords in full. In this respect, the Trust Fund for Colombia is a useful tool. It should be expanded and all Member States should contribute. It requires long-term investment in reconciliation, inclusive democratic institutions, and economic development.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è conclusa ieri la visita del Segretario generale ONU Guterres in Colombia. Dobbiamo riconoscere, purtroppo, che il raggiungimento della pace e della riconciliazione è ancora lontano e, anzi, l'acuirsi della violenza ci deve preoccupare.

Nonostante i passi avanti fatti con l'accordo siglato tra governo e FARC e il successivo disarmo, tale accordo non è ancora attuato in tutte le sue parti e in altre zone del paese i gruppi paramilitari continuano a minacciare la popolazione delle comunità di pace, come è avvenuto nell'attacco dello scorso 29 dicembre alla comunità di San José de Apartadó e come è riportato dalle agghiaccianti testimonianze dirette, tra le altre, del Corpo di pace italiano "Operazione Colomba". Purtroppo vi sono stati molti altri casi come questo, di cui non si parla, come la situazione a Samaniego. Nel solo 2017 si contano più di 105 vittime tra i difensori dei diritti umani.

L'UE deve continuare a sostenere il processo di pace e chiedere al governo colombiano la condanna degli attacchi dei paramilitari e l'avvio di indagini per accertare le responsabilità dell'attentato alla comunità di pace e garantire la piena protezione di tutti i difensori dei diritti umani.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I think this discussion helps us to focus on a lot of the good work that the European Union does, for which it gets no credit, and definitely not from its critics. It has contributed enormously to the peace process in my own country, Northern Ireland, which has been going on for many years and it will continue, as indicated in the first phase of the withdrawal agreement on Brexit.

Iran is another example of the great diplomatic efforts and influence of the High Representative and the European Union. Here we have a very important role to play in Colombia because we are not a threat to anybody. I think it is great to see us using our initiative and our goodwill to help people move along with the peace process. In Columbia, I remember well, a constituent of mine, Michael Dwyer, was killed there, and there were a lot of questions to be answered about that a few years ago. So it is great to see peace coming to these places, and hopefully also prosperity and safety.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, I want to give my full support for the Colombian peace process, particularly in light of current difficulties. I’m very worried by the situation whereby rural communities abandoned by the FARC are being taken over by criminal drug traffickers rather than being supported by legitimate actors.

It is undeniable that positive progress has been made, particularly regarding the disarmament of FARC. However, I urge the Colombian Government to redouble its efforts to bring support to the most vulnerable communities in order to ensure that Colombian citizens see the benefits of peace in their everyday lives.

I’d also like to show my support for civil society organisations working on the ground, such as libraries for peace. This organisation provides remote demobilisation zones in Colombia with a central place where people can access critical resources and fight trauma together. People-to-people initiatives such as this are vital for genuine peace processes and they also fulfil the aims of the EU’s cultural diplomacy strategy announced by the High Representative herself in 2016.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς μετά από πέντε δεκαετίες συνεχούς πολέμου, η κατάσταση στην Κολομβία δείχνει να ομαλοποιείται αν και με ρυθμούς μικρότερους από ό,τι θα επιθυμούσαμε. Το FΑRC, η μεγαλύτερη ένοπλη ομάδα στη χώρα μέχρι και το προηγούμενο έτος, σε συνεργασία με την κυβέρνηση έχει ήδη δώσει θετικότατα δείγματα και, παρά τα διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει, δείχνει πως μένει πιστό στην ειρηνευτική διαδικασία. Αντιθέτως, το ELN, μετά τη λήξη εκεχειρίας, της πρώτης μετά από πενήντα χρόνια, συνέχισε τις επιθέσεις. Μία εξέλιξη που δεν χαροποιεί κανέναν μας. Πρέπει να καλέσουμε τόσο την κυβέρνηση όσο και τους αντάρτες να επανέλθουν στις συνομιλίες αφού άλλωστε και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει αυτή τη θέληση. Πρέπει βεβαίως να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις πριν από οποιαδήποτε συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός πως οι ένοπλες ομάδες έχουν εκμεταλλευτεί το κενό που άφησε ο αφοπλισμός του FΑRC και έχουν σπεύσει να καταλάβουν τις περιοχές που εκείνο ήλεγχε, δημιουργώντας νέα προβλήματα σε μια χώρα που προσπαθεί να επανακάμψει και να τερματίσει ένα πόλεμο που στοίχισε σχεδόν 300.000 νεκρούς.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D).(inizio dell'intervento a microfono spento) ... secolo di guerra civile con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia, note come FARC, la conclusione del conflitto sembrava essere vicina, questo anche grazie a uno storico accordo per cui il presidente Juan Manuel Santos ha vinto il Nobel per la pace. Purtroppo i negoziati per raggiungere la pacificazione effettiva del paese si sono interrotti bruscamente a causa di nuovi attentati messi in atto dai guerriglieri.

C'è grande preoccupazione da parte della comunità internazionale: il conflitto armato, cui gli accordi di pace del 2016 hanno posto fine, ha mietuto dal 1958 al 2012 circa 220 000 vittime, l'81 % delle quali è costituito da popolazione civile. Purtroppo il cammino che deve compiere la Colombia per raggiungere la pace è ancora molto lungo e l'Unione europea deve fare ogni sforzo per evitare l'interruzione del processo di pace e mettere la parola fine, definitivamente, a un conflitto interno che è costato migliaia di vittime e 6 milioni di sfollati interni.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, μία βομβιστική επίθεση εναντίον αγωγού που μεταφέρει πετρέλαιο από την Κολομβία στον Ισημερινό, και η οποία αποδίδεται στους αντάρτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕLΝ) θέτει σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα. Ο Πρόεδρος Santos προσανατολίζεται στο να μην παρατείνει τη συμφωνία καταπαύσεως του πυρός. Εάν συμβεί αυτό θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 25 χρόνια η Κολομβία έχει σημειώσει μία σημαντική ανάπτυξη. Από Παγκόσμιο Κέντρο διαφθοράς, διακινήσεως ναρκωτικών, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δολοφονιών για πολιτικούς και μη σκοπούς, έχει εξελιχθεί τεχνολογικά. Όμως, όσο κι αν φαίνεται αυτό αντιφατικό, το πρόβλημα της Κολομβίας είναι το γεγονός ότι είναι πλούσια σε πετρέλαιο. Αυτό την κάνει ευάλωτη στα συμφέροντα των διεθνών κολοσσών πετρελαίου που δεν θα την αφήσουν εύκολα να απαγκιστρωθεί από αυτούς. Θέλουν να την χειραγωγούν και να την ελέγχουν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Ελλάδα, η οικονομία της οποίας καταστράφηκε όταν διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε το γεγονός ότι διαθέτει πλούσια ενεργειακά αποθέματα.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, this debate has been a very useful exchange. I thank the Members for their valuable interventions, and from this debate I conclude that we all share a common interest in using EU diplomatic power and instruments to support the Colombian peace process.

We will continue to look at how best to use all of our instruments in this direction, in particular in stabilisation and development assistance, political dialogue, humanitarian relief and specific support for human rights, gender and democracy. And promoting post-conflict economic growth through the EU-Colombia trade agreement.

I am proud of our contribution to the peace process in Colombia, the EU contribution to this very demanding and difficult peace processes. That is why I would like to clarify two specific issues. Some of you raised the issue of rural reform. Yes, the EU is supporting such programmes with an amount of almost EUR 120 million for this specific reform.

My second point is about our funding through the trust fund. It is completely in accordance with our rules, and fits into in the framework of accountability and transparency.

May I close by signalling once again, as the Commission, our appreciation of Parliament’s role in keeping these important issues not only on the European agenda, but also on the international agenda?

 
  
  

Elnökváltás: JÁRÓKA LÍVIA
alelnök asszony

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Después de cincuenta años de guerra civil, Colombia ha encontrado el camino a la paz. Los Acuerdos de 2016 tienen dos pilares: la renuncia a la violencia y el reconocimiento de que quienes renuncian a ella pueden hacer política legítimamente. La implementación de los Acuerdos es compleja y requiere de un enorme esfuerzo y la voluntad del pueblo colombiano, de su Gobierno y de las FARC. Para que ese esfuerzo fructifique necesitan del apoyo activo de la comunidad internacional. Tal apoyo internacional debería haber tomado hoy la forma de una resolución unánime de esta Cámara, destinada a subrayar que el proceso de paz no puede interrumpirse, sea cual sea el resultado de las elecciones de 2018. Desgraciadamente, ese mensaje no se ha producido porque PPE, ECR y ALDE se han opuesto a un debate con resolución, por considerar que un texto escrito sería una injerencia indebida en las elecciones colombianas. Pero reclamar el fin de la violencia a quienes la mantienen y la continuidad de la paz no es una injerencia, es un derecho y un deber de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – Después de cincuenta años de guerra civil, Colombia ha encontrado el camino a la paz. Los Acuerdos de 2016 tienen dos pilares: la renuncia a la violencia y el reconocimiento de que quienes renuncian a ella pueden hacer política legítimamente. La implementación de los Acuerdos es compleja y requiere de un enorme esfuerzo y la voluntad del pueblo colombiano, de su Gobierno y de las FARC. Para que ese esfuerzo fructifique necesitan del apoyo activo de la comunidad internacional. Tal apoyo internacional debería haber tomado hoy la forma de una resolución unánime de esta Cámara, destinada a subrayar que el proceso de paz no puede interrumpirse, sea cual sea el resultado de las elecciones de 2018. Desgraciadamente, ese mensaje no se ha producido porque PPE, ECR y ALDE se han opuesto a un debate con resolución, por considerar que un texto escrito sería una injerencia indebida en las elecciones colombianas. Pero reclamar el fin de la violencia a quienes la mantienen y la continuidad de la paz no es una injerencia, es un derecho y un deber de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – The tragic and saddening situation in Colombia is not what we had hoped for. Although the first phases of the peace agreement have been implemented and subsequently, combatants have been disarmed and demobilised, there are still many challenges which the country is facing. Violent incidents have risen, due to drug-trafficking groups taking over FARC areas in places where there is no state presence. The temporarily agreed ceasefire is soon coming to an end and we hope that an agreement will be reached on a permanent ceasefire, as it has been proven that violence is not the way forward. The violent events which have happened in recent days are very worrying as they are undermining the political peace process in every way. That is why an honest effort needs to be made on behalf of all parties involved to resume talks.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Después de cincuenta años de guerra civil, Colombia ha encontrado el camino a la paz. Los acuerdos de 2016 tienen dos pilares: la renuncia a la violencia y el reconocimiento de que quienes renuncian a ella pueden hacer política legítimamente. La implementación de los Acuerdos es compleja y requiere de un enorme esfuerzo y de la voluntad del pueblo colombiano, de su Gobierno y de las FARC. Para que ese esfuerzo fructifique Colombia necesita el apoyo activo de la comunidad internacional. Tal apoyo internacional debería haber tomado hoy la forma de una resolución unánime del Parlamento Europeo, destinada a subrayar que el proceso de paz no puede interrumpirse, sea cual sea el resultado de las elecciones de 2018. Desgraciadamente, ese mensaje no se ha producido porque PPE, ECR y ALDE se han opuesto a un debate con resolución, por considerar que un texto escrito sería una injerencia indebida en las elecciones colombianas. Pero reclamar el fin de la violencia y la continuidad de la paz no es una injerencia, es un derecho y un deber de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Después de cincuenta años de guerra civil, Colombia ha encontrado el camino a la paz. Los Acuerdos de 2016 tienen dos pilares: la renuncia a la violencia y el reconocimiento de que quienes renuncian a ella pueden hacer política legítimamente. La implementación de los Acuerdos es compleja y requiere de un enorme esfuerzo y la voluntad del pueblo colombiano, de su Gobierno y de las FARC. Para que ese esfuerzo fructifique necesitan del apoyo activo de la comunidad internacional. Tal apoyo internacional debería haber tomado hoy la forma de una resolución unánime de esta Cámara, destinada a subrayar que el proceso de paz no puede interrumpirse, sea cual sea el resultado de las elecciones de 2018. Desgraciadamente, ese mensaje no se ha producido porque PPE, ECR y ALDE se han opuesto a un debate con resolución, por considerar que un texto escrito sería una injerencia indebida en las elecciones colombianas. Pero reclamar el fin de la violencia a quienes la mantienen y la continuidad de la paz no es una injerencia, es un derecho y un deber de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. – Después de cincuenta años de guerra civil, Colombia ha encontrado el camino a la paz. Los Acuerdos de 2016 tienen dos pilares: la renuncia a la violencia y el reconocimiento de que quienes renuncian a ella pueden hacer política legítimamente. La implementación de los Acuerdos es compleja y requiere de un enorme esfuerzo y la voluntad del pueblo colombiano, de su Gobierno y de las FARC. Para que ese esfuerzo fructifique necesitan del apoyo activo de la comunidad internacional. Tal apoyo internacional debería haber tomado hoy la forma de una resolución unánime de esta Cámara, destinada a subrayar que el proceso de paz no puede interrumpirse, sea cual sea el resultado de las elecciones de 2018. Desgraciadamente, ese mensaje no se ha producido porque PPE, ECR y ALDE se han opuesto a un debate con resolución, por considerar que un texto escrito sería una injerencia indebida en las elecciones colombianas. Pero reclamar el fin de la violencia a quienes la mantienen y la continuidad de la paz no es una injerencia, es un derecho y un deber de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – Después de cincuenta años de guerra civil, Colombia ha encontrado el camino a la paz. Los Acuerdos de 2016 tienen dos pilares: la renuncia a la violencia y el reconocimiento de que quienes renuncian a ella pueden hacer política legítimamente. La implementación de los Acuerdos es compleja y requiere de un enorme esfuerzo y la voluntad del pueblo colombiano, de su Gobierno y de las FARC. Para que ese esfuerzo fructifique necesitan del apoyo activo de la comunidad internacional. Tal apoyo internacional debería haber tomado hoy la forma de una resolución unánime de esta Cámara, destinada a subrayar que el proceso de paz no puede interrumpirse, sea cual sea el resultado de las elecciones de 2018. Desgraciadamente, ese mensaje no se ha producido porque PPE, ECR y ALDE se han opuesto a un debate con resolución, por considerar que un texto escrito sería una injerencia indebida en las elecciones colombianas. Pero reclamar el fin de la violencia a quienes la mantienen y la continuidad de la paz no es una injerencia, es un derecho y un deber de la UE.

 

12. Η κατάσταση στο Ιράν (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the statement by the Vice—President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the situation in Iran (2018/2510(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, honourable Members, today we are here primarily to discuss the internal situation in Iran after the recent demonstrations and violations of human rights, but let me first say a few words on a different matter, which is our work to preserve the nuclear deal with Iran.

Two years ago precisely, on 16 January 2016, the International Atomic Energy Agency verified that Iran had implemented its nuclear—related commitments. As a consequence, the United Nations, the European Union and the United States lifted their nuclear-related economic and financial sanctions. This was an important milestone to guarantee that Iran’s nuclear programme can only have a peaceful nature. The European Union has a clear and consolidated position on the joint comprehensive plan of action, which was reiterated by all 28 Foreign Ministers on 16 October last year.

We are – and stay – committed to the continued full and effective implementation of all parts of the JCPOA. Over the past two years, the IAEA has confirmed in nine reports that Iran is implementing all its nuclear—related commitments under a comprehensive and strict monitoring system. Members will have seen that last Friday the United States extended the sanction waivers, and we are now, together with the E3 and the other EU Member States, carefully assessing the statement and its implications.

Just a few days ago, High Representative Mogherini chaired a meeting in Brussels with the Iran Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and with the Foreign Ministers of the E3, the three European countries that participated in the negotiations of the deal. They all agreed that the deal is working and must be preserved as it is crucial for the security of Europe, the Middle East and the world.

Last week’s meeting was also an opportunity to discuss other issues which we are concerned about but are not related to the nuclear deal. These issues include detentions in the Middle East, Iran’s ballistic missile programme as well as the protests that took place in Iran in recent weeks.

Let us be clear, all these issues must be addressed and must be addressed outside the scope of the nuclear deal. None of them would be easier to address if the JCPOA was not in place – quite the contrary.

So turning to the main topic of this debate. Since the end of 2017 we have focused our attention on the demonstrations in Iran. The High Representative intervened clearly with a declaration on 2 January after consulting all 28 Member States and speaking on their behalf. The declaration spelled out that the loss of human lives in Iran was unacceptable and that freedom of expression had to be guaranteed. We also raised these concerns directly with the Iranian authorities, including at the ITER level. According to our information more than 20 people including security personnel died during the events and there are reports of deaths in prisons. Iran should investigate all human rights violations and hold the perpetrators responsible. The rights of those arrested in the context of the protests should also be respected in accordance with international standards.

It is positive that President Rouhani stressed that there must be room for peaceful expression of criticism, both in the streets and online. It is key that these declarations be followed by consistent decisions and action.

Most observers believe that the economic situation has been the main driver behind the protests, and the economic engagement between the European Union, its Member States and Iran, that was consequent to the entry into force and continued full implementation of the nuclear agreement is also aimed at improving the economic situation of all Iranian citizens. But we shouldn’t forget that the restrictions on civil and social freedoms in Iran have also been one of the top concerns of the Iranian people and of course for us.

We, the European Union, have never refrained from raising human rights issues in our contacts with the Iranian authorities. For instance human rights were the first item on the agenda at the last high-level dialogue last November and we will continue to discuss these issues in the framework of our bilateral relations. Our engagement with Iran, as I mentioned, has also focused on improving the economic situation of Iranian citizens following the lifting of all nuclear-related sanctions. We have encouraged trade and economic engagement with the constant goal of benefiting the people of Iran. For that reason we have established technical cooperation with Iran and stand ready to help with the necessary reforms. There is no shortage of experience within our Member States which can be shared.

The lifting of sanctions was an essential starting point for the improvement of the Iranian economy, but it is not sufficient; some challenges are also structural and need reforms. These include addressing barriers to investment and weaknesses in the areas of transparency, the rule of law and banking, but also a stronger fight against money laundering in line with the standards of the Financial Action Task Force. This would lead to a more balanced distribution of wealth within Iranian society, which was one of the basic demands coming from the streets in recent weeks.

The people of Iran aspire to a more open, free and fair country and we Europeans have always been on their side. We have not only called constantly for the respect of human rights in public statements and in private conversations, but we have also chosen to engage with Iran to accompany and encourage reforms in that country.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  David McAllister, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich beginne mit einem Zitat: „Die Menschen haben ein legitimes Recht, von uns zu fordern, dass wir sie sehen und hören und ihren Forderungen nachgehen.“ Dieser Satz stammt vom iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, und wie die meisten hier im Saal könnte ich diese Aussage wohl unterschreiben. Gleichwohl: Trotz dieser Aussagen bleibt die Entwicklung im Land besorgniserregend.

Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen, wie Kommissar Hahn eben geschildert hat, mit Toten, Verletzten und Tausenden inhaftierter Regimekritiker ist die traurige Bilanz der letzten Wochen. Die Menschen im Iran, und zwar aus allen gesellschaftlichen Schichten, sind unzufrieden mit der Korruption, mit der Vetternwirtschaft, mit der Beschränkung ihrer Freiheitsrechte und auch mit der Tatsache, dass ihre Steuergelder in Höhe von Milliarden von Euro jährlich für hochproblematische Aktivitäten nach Syrien, Irak, Jemen oder an die Hisbollah im Libanon fließen. Es liegt nun allein in der Hand der politisch und religiös Verantwortlichen in Teheran, durch politischen Wandel die Lage ihrer unzufriedenen Bürger im eigenen Land zu verbessern.

Kommissar Hahn hat bereits auf die außenpolitischen Schwierigkeiten zutreffend hingewiesen; dazu möchte ich keine weiteren Ergänzungen machen. Aber was ich noch formulieren möchte, ist der ganz klare Wunsch, dass wir als Europäisches Parlament deutlich machen, dass erstens die Verantwortlichen in Teheran die Rechte der Demonstranten respektieren und die Meinungs- und Versammlungsfreiheit achten sollten. Zweitens: Wir unterstützen die Appelle an die iranische Führung, die Proteste nicht gewaltsam niederzuschlagen, und fordern die Verantwortlichen auf, den Worten dann auch Taten folgen zu lassen. Das schließt das Recht auf friedliche Demonstrationen und die Freilassung der politisch Inhaftierten ein. Diese Punkte sollte und diese Punkte wird der Auswärtige Ausschuss im Rahmen einer Delegationsreise vom 12. bis 16. Februar, unter anderem auch in den Iran, vor Ort auch ansprechen.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Bilder aus den iranischen Städten machen uns besorgt. Wir sind zutiefst überzeugt, dass Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten allen Menschen zustehen – in Brüssel und Hamburg, aber auch in Teheran. Dazu gehört auch die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, und uns beunruhigt die harte, zum Teil gewalttätige Reaktion der iranischen Behörden. Die toten Demonstranten, die vielen inhaftierten Menschen sind für uns nicht hinnehmbar. Sie sind auch kein Zeichen von Stärke, im Gegenteil. Allerdings sind wir auch davon überzeugt, dass Demonstrationen selbst friedlich und gewaltlos ablaufen müssen, wenn sie ihre Legitimation nicht verlieren wollen.

Auch in anderen Fragen haben wir Probleme mit dem Iran: das Raketenprogramm oder wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt, muss mit unserem erbitterten Widerstand rechnen. Dennoch oder gerade deshalb kommt es darauf an zu sprechen. Mit einer klaren Haltung, aber auch mit gegenseitigem Respekt, zum Beispiel in den hochrangigen Gesprächen über Menschenrechte, die Sie, Herr Kommissar, benannt haben.

Es gibt ja auch erste Fortschritte, in der Anwendung der Todesstrafe zum Beispiel. Die iranische Regierung hat hier erste Schritte in die richtige Richtung unternommen, weitere sollten folgen. Ich bin einverstanden, wenn die iranische Regierung fordert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen – zum Beispiel, indem man Aufstände aktiv mitunterstützt. Aber über universelle Menschenrechte muss man sprechen dürfen, und das Raketenprogramm und das Existenzrecht Israels betreffen auch uns und unsere Mitbürger.

Die Sozialdemokraten unterstützen ausdrücklich die klare Haltung der Kommission und der hohen Repräsentantin und aller anderen Vertragspartner des sogenannten Atomdeals. Dieser ist ein gutes Beispiel dafür, dass Diplomatie etwas erreichen kann. Der Iran hält sich daran. Es gibt keinen Grund, ihn in Frage zu stellen – im Gegenteil: Er kann helfen, Vertrauen aufzubauen, um andere Probleme vielleicht eines Tages im Gespräch miteinander lösen zu können. Ihn in Frage zu stellen, heißt Vertrauen zu verlieren, kein Problem lösen zu können und das, was wir erreicht haben, verantwortungslos zu zerstören. Es wird Zeit, dass der amerikanische Präsident zur Vernunft kommt.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Madam President, given the ongoing tensions in the region and the debate underway under President Trump’s administration as to the future of the JCPOA, the wave of protests that we have now seen in Iran during the last two weeks has arrived at a particularly volatile and dangerous time. Judging by reports on the ground, and seeing the release in the last two days of large numbers of those detained, it does now seem as though the situation may be calming. Clearly there have been horrendous breaches of human rights, with as many as 25 protesters reported dead, abuses which we must all condemn in the strongest terms, but which are tragically characteristic of that brutal theocratic regime. It is clear that the protests emanated from a mixture of economic, social and political concerns from the population at large, an analysis which even President Rouhani himself has conceded.

On the nuclear deal, I am conscious that for many Western politicians who oppose it these protests are seen as a further justification of their position. It is, however, vital that the nuclear deal is seen as being totally separate from our general relations with Iran and stand alone. The P5+1 JCPOA in Geneva in 2015 was not aimed at improving the governance situation in Iran, but at preventing the state from acquiring nuclear weapons. On these aims alone, it appears so far, fortunately, to be succeeding under strict IAEA monitoring, and we must all hope in this House that it continues to do so in future.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the people in Iran have taken to the streets en masse in peaceful demonstrations, asking for a more just, open and free society, as well as less corrupt leadership. They deserve the EU’s unequivocal support and should know that the EU has their rights and their freedoms at heart, and at the top of our political agenda. I do worry that the messages from the EU are not clear enough. Yes, we should stick to our word on the nuclear deal and keep Iran to its commitments, but this should not prevent us from engaging the Islamic Republic’s leaders on human rights and foreign policy.

In Syria, Yemen, Iraq and Lebanon, Iran plays a toxic role. Just because we are both against ISIS or Daesh, it does not mean we share objectives or interests otherwise. Of course the Iranian people are well aware that the billions worth of support for Hezbollah and Assad’s murder machine are not spent on healthcare, infrastructure or education in Iran itself.

When the nuclear deal was negotiated, we were constantly reminded that the talks did not cover human rights or Iran’s role in the region, so along the same vein we should not allow for the question marks that President Trump puts to the nuclear deal now to blur our sight. Precisely because human rights and Iran’s foreign policy are not part of the nuclear deal, we can confidently address these topics any time, and we are free to adopt more individual EU sanctions, and should not shy away from that. For the EU to be credible, we need to be heard clearly on all fronts, and not just in defence of the nuclear deal.

I urge the authorities to free all imprisoned demonstrators and to stop the torture and executions in the prisons, because I am convinced – and I hope we all are – that the march to freedom by the Iranian people is unstoppable.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir trauern um die Demonstrantinnen und Demonstranten, die ihr Leben verloren haben, nur weil sie ihre berechtigten Forderungen für bessere Lebensbedingungen, für Arbeit, gegen die drastischen Preiserhöhungen und für eine Umwelt, in der es sich leben lässt, öffentlich geäußert haben. Der Tod dieser Demonstranten muss untersucht werden, um ihren Angehörigen auch gerecht zu werden. Wir teilen die Ansicht von Präsident Rouhani nachhaltig, dass Demonstranten ein Recht haben zu demonstrieren. Das ist richtig, und wir halten es auch für falsch, das Khamenei und die geistlichen Führer beispielsweise mit der Todesstrafe drohen. Aber die Konsequenz muss doch heißen, die inhaftierten Demonstranten unverzüglich freizulassen, und das ist eine zentrale Forderung, die wir haben.

Der Machtkampf um die Zukunft des Iran hat längst begonnen. Die Lage kann sich dort nur verbessern, wenn sich das Land öffnet, und dafür gibt es jetzt ein Zeitfenster, das darf von außen nicht zugeschlagen werden – auch nicht von einem unzurechnungsfähigen US—Präsidenten. Deshalb ist es richtig, wenn die EU, wenn Länder wie Frankreich, Deutschland oder Großbritannien am Nuklearabkommen mit dem Iran festhalten. Weil sich der Iran an den Deal hält, und weil wir doch ein Mindestmaß an Interesse haben sollten, dass das atomare Aufrüsten im Nahen und Mittleren Osten aufhört. Wir wollen auch kein Nachverhandeln des Abkommens. Der Iran braucht nicht mehr Sanktionen, sondern deren Abbau, und dazu gehört auch ein Zugang zu internationalen Banken.

Zugleich muss unbedingt ein Schritt voran – und zwar ein deutlicher Schritt voran – gemacht werden im Menschenrechtsdialog, insbesondere mit Blick auf die religiösen Minderheiten, politische Rechte und Frauenrechte. Es geht um ganz wichtige Fragen, wie um Beschäftigung, um die Zukunft der iranischen Jugend, um Drogenprävention, den Rückzug aus dem Jemen und aus anderen Ländern. Das sind praktische Fragen, von deren Lösung abhängt, wie die Zukunft des Iran aussieht. Es geht daher nicht um Chaos, was hier angefacht werden sollte, sondern um tiefgreifende Reformen. Wir sind als EU zu einer verantwortlichen Politik verpflichtet, die die Menschen im Iran im Auge hat.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Der Atomdeal ist ein wesentlicher Stabilitätsfaktor in einer Region, in der bereits Millionen Menschen unter bewaffneten Konflikten und Krisen leiden. Der Deal ist auch ein Erfolg europäischer Außenpolitik. Dies zeigt sich angesichts andauernder und gefährlicher Provokationen aus Washington. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind in ihrer Unterstützung des bestehenden Atomdeals einig und geeint.

Der 2015 beschlossene Atomdeal hat auch Hoffnungen auf innenpolitische Reformen im Iran geweckt, die sich bisher kaum erfüllt haben. Dies zeigen auch die Demonstrationen der vergangenen Woche. Zunächst standen bei den Protesten sozioökonomische Themen im Vordergrund, vor allem Preiserhöhungen und die hohe Arbeitslosigkeit. Bald folgten politische Forderungen bis hin zum Sturz der Regierung. Bei den Demonstrationen kam es zu Massenverhaftungen, und mindestens 25 Menschen kamen dabei ums Leben. Diese Todesfälle müssen untersucht und die gewaltlosen Gefangenen freigelassen werden.

Präsident Rouhani hat gegenüber den Demonstranten versöhnliche und selbstkritische Töne geäußert. Ein Umdenkungsprozess innerhalb der gesamten iranischen Führung ist aber dringend erforderlich. Nach der Wiederwahl von Rouhani hat sich aber die Situation der Menschenrechtsverteidiger weiter verschlechtert. Die Repressionen sind erschreckend: sehr lange Gefängnisstrafen und offizielle Stellungnahmen, in denen Aktivisten als ausländische Agenten und Verräter verunglimpft werden. Diejenigen, die von Repressionen bedroht sind, engagieren sich für Meinungsfreiheit, für Frauenrechte, für unabhängige Gewerkschaften und gegen die Todesstrafe. Als Anti-Todesstrafen-Aktivistinnen verbüßen Frau Narges Mohammadi eine sechzehnjährige Strafe und Atena Daemi eine siebenjährige Haftstrafe. Und auch die Schriftstellerin Golrokh Ebrahmi wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, nur aufgrund von Texten, die die grausame Praxis der Steinigung anprangern.

Die EU muss auf allen Wegen, die sie hat, über Menschenrechte zu reden und eine Verbesserung anzumahnen, deutlicher die Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern verstärken. Und das muss sie in allen Gesprächen tun und sollte nicht unterscheiden, ob solche Debatten jetzt nur zum Atomdeal geführt werden oder auch zu den anderen Themen.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen, im Namen der EFDD-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir reden heute über den Iran, wo sich dramatische Entwicklungen abspielen. Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren für ein besseres und freieres Leben. Jeder, der dazu den Mut findet, verdient unsere volle Sympathie. Es ist das Recht jedes Menschen, nach Glück zu streben und sich über seine Regierung zu beklagen. Das Mullah-Regime von Präsident Rouhani hat vermutlich einen Spitzenplatz unter den korrupten und inkompetenten Regimes dieser Welt. Ich warne allerdings davor, dass sich der sogenannte Westen in die inneren Angelegenheiten Irans einmischt. Alle diese Versuche sind immer wieder schiefgegangen, teilweise auf fürchterliche Art: Irak, Afghanistan, Syrien, Somalia. Es muss Schluss mit solchen Interventionen sein! Der Westen unterstützt ohne Sinn und Verstand Al-Qaidas Ableger in Syrien, ebenso wie das wahabitische System Saudi-Arabiens – beides Fehlentscheidungen von grandiosem Ausmaß, die belegen: Wir sollten auf alle Zeit Abstand nehmen vom Rumhantieren im Nahen Osten.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte a una rivolta spontanea, non eterodiretta, come si è cercato di far credere da parte di alcuni settori della politica iraniana, addirittura direi genuina. Una vera rivolta popolare è un tutto un popolo, compresa la classe media, non solo i giovani disoccupati, che scende in piazza per dichiarare la propria voglia disperata di libertà.

E a fronte di questa reale situazione, motivata da ragioni economico-sociali, certamente, disoccupazione e povertà, ma anche dal rifiuto di una classe dirigente iraniana profondamente corrotta, della corruzione dei dirigenti iraniani si parla poco in quest'Aula, non abbastanza. Ci avete esaltato, la signora Mogherini ci ha esaltato più volte la sua grande amicizia verso gli Ayatollah iraniani, i grandi successi della diplomazia europea, ma la diplomazia europea dovrebbe occuparsi anche dei diritti dei popoli, non soltanto degli interessi delle classi dirigenti, specialmente quando sono classi dirigenti così corrotte e così crudeli nei confronti di chi la pensa diversamente, di chi manifesta democraticamente in piazza per i propri diritti. E qual è stata la risposta di questa politica estera, di questa Unione europea? Qualche tweet, timido, tardivo, timidissimo, prudente, oserei dire pavido!

Ho sentito in quest'Aula dire giustamente che si deve distinguere il problema della politica sul nucleare dalla difesa dei diritti umani, che dovrebbe valere erga omnes, non erga omnes tolti gli Ayatollah, erga omnes davvero! Ma qui non c'è stata, e anche in quest'Aula non c'è una richiesta precisa, non solo evidentemente alle autorità iraniane, di buttar fuori questi bravi ragazzi che hanno manifestato democraticamente e pacificamente, ma anche per assicurare i diritti, per esempio, della difesa. Qui vengono incarcerati gli avvocati difensori! In tutto il mondo l'Europa si straccia le vesti quando succedono questi fatti ma qui sono protetti. Allora la spiegazione è una sola: è che ci siano degli interessi geopolitici, e forse anche economici, magari ci sono gli interessi dei grandi affari che si vogliono fare con questi galantuomini che sono gli Ayatollah, che mettono in galera, perseguitano, uccidono, condannano all'ergastolo quelli che si permettono di andare in piazza pacificamente a dimostrare per la libertà.

Cara Europa, dimostri in questa situazione di essere vile, pavida, inefficiente, inadeguata, indegna dei tuoi valori di difesa dei diritti e libertà dei popoli. L'Europa dei popoli, non l'Europa delle banche e degli interessi!

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe selten eine so unredliche Debatte erlebt wie hier. Erst verhängt man Sanktionen, zieht die zehn Jahre durch, bringt den Iran wirtschaftlich und finanziell ans Ende und beschwert sich dann, dass die Demonstranten auf die Straße gehen. Woher haben denn die Demonstranten die Waffen gehabt, die sie eingesetzt haben, wo es zu Schießereien gekommen ist? Wir kennen das vom Maidan, wir kennen das von anderen Ländern im Arabischen Frühling, und jetzt ist eben der Iran dran.

Sie sind immer sehr schnell dabei mit Sanktionen – gegen Russland, gegen den Iran, gegen Syrien. Aber wo bleiben denn die Sanktionen gegen andere Staaten, die gegen Menschenrechte verstoßen und Kriegsverbrechen begehen wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wie Saudi-Arabien, wie Israel? Es gibt genügend Staaten. Ja, selbst NATO-Staaten, allen voran die Türkei, brauchen ihre Hände hier nicht in Unschuld zu waschen. Kehren Sie also zunächst vor der eigenen Tür! Heben Sie alle Sanktionen auf, geben Sie dem Iran eine neue Chance!

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Madame la Présidente, c’est le groupe PPE qui a demandé l’inscription à l’ordre du jour de ce débat sur la situation en Iran, parce que nous estimons que l’Union européenne ne peut pas rester silencieuse au sujet des manifestations les plus importantes que le pays ait connues depuis presque une décennie.

Au moins 25 personnes ont perdu la vie, quelque 4 000 personnes ont été arrêtées et, comme vous le savez, des dizaines de milliers d’Iraniens ont protesté dans 80 villes à travers le pays pour défendre leur dignité, leur liberté et leur survie économique.

Donc, je dis bien que c’est une obligation pour nous de faire entendre la voix de l’Europe sur ces manifestations et sur ces implications, parce que pour le monde entier, le silence presque complet de l’Europe durant ces manifestations a été difficile à comprendre. Et l’image donnée par la haute représentante, présente à Cuba au début de l’année pour promouvoir l’amitié avec les Cubains et très hésitante sur l’Iran, n’a pas représenté un bon début d’année en matière de politique étrangère. Je suis vraiment désolé de le dire, mais la position européenne vraiment a été difficile à expliquer à nos partenaires.

Nous devons insister pour que le droit de protester pacifiquement soit respecté en Iran et pour que les personnes injustement arrêtées pour avoir tenté de faire valoir ce droit soient libérées.

Surtout, nous devons faire entendre notre voix, parce que ces manifestations sont une opportunité à ne pas manquer pour promouvoir des réformes politiques et économiques dans le pays.

Cela est dans l’intérêt de la paix régionale, de la stabilité et de la non-prolifération. Si nous nous taisons au sujet des droits de l’homme, cela n’aide pas en matière de non—prolifération.

Nous sommes bien conscients que ces manifestations ont été très différentes de ce qui s’est passé en 2009, qu’il y avait aussi des conservateurs qui ont lancé des mouvements, mais le droit des Iraniens à dire leur mécontentement ne tient pas compte de ces clivages politiques, de ces clivages idéologiques.

Par conséquent, ayons le courage de demander des réformes économiques à nos partenaires iraniens, parce qu’ils sont ouverts à la coopération avec l’Europe, mais il faut le faire en toute franchise sur cette question.

Une mission «affaires étrangères» se rendra très probablement dans ce pays et je pense que cela sera l’occasion de mentionner cette perspective: la coopération dans un certain nombre de dossiers, mais aussi, le respect des droits et la promotion des réformes économiques en vue d’une libéralisation de ce régime.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Iran beschäftigt dieses Haus in der letzten Zeit häufig. Man kann diese Tatsache positiv oder man kann sie negativ sehen. Negativ, weil es offensichtliche Probleme gibt. Positiv, weil wir darüber konstruktiv reden. Dieser konstruktive Dialog ist das Gebot der Stunde, und daran müssen wir festhalten. Viel zu lange war das Verhältnis Iran-Europa/Europa-Iran, wie immer man das sehen will, gestört. Wir haben gegeneinander und nebeneinander existiert – fast 40 Jahre lang. Erst das Atomabkommen hat eine Grundlage geschaffen, auf deren Basis wir darangehen können, eine Zone der Stabilität in der Region aufzubauen. Das brauchen wir dringend, weil die Probleme der Region unmittelbar auf Europa durchschlagen.

Stabilität – das ist die Lehre aus unserer leidvollen Geschichte – gibt es nur, wenn demokratische Verhältnisse, Wirtschaft und wirtschaftliche Prosperität existieren und die Staaten in ihrem Verhältnis zueinander auf Gewalt verzichten. Das Atomabkommen ist ein wichtiger Schritt, dem andere folgen müssen. Vor allem müssen wir zu einer Beendigung des Wettrüstens in der Region kommen. Die Proteste im Iran haben ihre Wurzeln in der unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation. Viele Menschen haben sicher erwartet, dass das Abkommen unmittelbar einen wirtschaftlichen Aufschwung nach sich zieht. Das ist alles nicht eingetreten, weil die Auswirkungen der Sanktionen immer noch existieren.

Die Proteste haben aber auch mehr als deutlich gemacht, dass es den Menschen um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte geht. Es ist positiv, dass die reformistischen Kräfte sich grundsätzlich für das Recht auf Meinungsfreiheit aussprechen, aber das steht im Widerspruch zu der Anwendung von Gewalt gegenüber Demonstranten, den vielen Inhaftierungen und der Blockierung sozialer Netzwerke. Wir erwarten, dass die Verantwortlichen den Beteuerungen auch Taten folgen lassen. Der Menschenrechtsdialog muss fortgesetzt und intensiviert werden. Es ist ein positives Zeichen, dass das neue Gesetz gegen den Drogenhandel zum ersten Mal dazu führen wird, dass die Zahl der Todesurteile drastisch reduziert wird. Natürlich bleibt es bei unserer kategorischen Forderung nach Abschaffung der Todesstrafe, aber es ist ein erster wichtiger Schritt, wenn mindestens 4 000 Menschen nicht exekutiert werden. Viele solche Schritte werden notwendig sein und die Menschen im Iran erwarten das, und es ist unsere Verpflichtung, diese positive Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen und zu fördern. Wir dürfen dabei allerdings nicht die Geduld verlieren.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). – Madam President, yes, there was too much economically-motivated enthusiasm, as well as diplomatic gestures of friendship towards the regime of the Ayatollahs, accompanying the conclusion of the JCPOA. But this topic is absent in the streets of Tehran. The people’s slogans are different and are against a very violent regime, also playing a very destructive role in the region and globally.

We now have to send a very strong message condemning the actions of a regime that really has a very bad record of intimidating and murdering its own people. Ayatollah Khamenei quite recently spoke of executions. Yet, at the same time, we receive the Foreign Minister of Iran in Brussels pretending that the JCPOA is the most important topic. Our message is too weak. We have to deter further, eventually very destructive, actions by the regime.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, we have mentioned the nuclear deal. I must say that I understand the reasons, but there is no need really to talk about this because we stand firmly behind the deal, and of course our position is very different from what we see across the Atlantic.

But that is not a reason to compromise on our principles and values. I must say we are fooling ourselves that purely economic issues were the driving force, and that there is a major difference between the radicals and the so-called moderates: as we have seen, in fact in the last few days, that is not the case. And seeing their excessive force, the killings, the arrests and, I am afraid, the executions that will follow, well this is something we cannot compromise on.

I do condemn the excessive violence and the behaviour of the Iranian regime, and I show solidarity to the Iranian people. I also have expectations that we will send a strong message that we want respect for fundamental rights and that this excessive behaviour will be investigated and we will be firm on our values and principles.

I am afraid that seeing what the Vice-President and her office have said and tweeted, so far, we have failed. I am sorry that Ms Mogherini is not here today so that I could say that to her face-to-face.

 
  
MPphoto
 

  Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο σεβασμός των ανθρωπίνων και των πολιτικών δικαιωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτες καταστατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φανερό ότι το Ιράν έχει αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό δεν χωρούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες και για αυτό καταδικάζουμε απερίφραστα τη μορφή βίας που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν. Όμως, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδράμει όσους εσκεμμένα εργαλειοποιούν αυτές τις αρχές για να δυναμιτίσουν την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, τη στιγμή που ο διεθνής Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας πιστοποίησε επανειλημμένα την τήρηση όλων των δεσμεύσεων που προβλέπονται. Χαίρομαι που η κυρία Mogherini ξεκαθάρισε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποδεχόμενη τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη οφείλει να ασκεί αυτόνομη εξωτερική πολιτική ώστε να εξισορροπήσει την καταστροφική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που φαίνεται ότι από το μότο «η Αμερική πρώτη» οδεύει ολοταχώς προς το μότο «η Αμερική μόνη».

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Die Demonstrationen im Iran wandten sich ursprünglich gegen Kürzungen im sozialen Bereich. Dort gibt es nämlich nach wie vor viel Arbeitslosigkeit und dementsprechend auch Armut. Was geht uns das an?

Nachdem der Iran alle Verpflichtungen aus dem Atomvertrag erfüllt hat, liegt es jetzt an uns – an der EU und den USA –, die damit verbundenen Sanktionen aufzuheben. Wie wir wissen, halten sich die USA nicht an ihre Verpflichtungen. Aber auch wir Europäer erfüllen sie nicht ganz, weil es immer noch nicht möglich ist, über normale Banken Geldüberweisungen in den Iran und aus dem Iran durchzuführen. Es gibt aber Banken, die trotz der Drohungen aus den USA bereit sind, Geschäfte mit dem Iran zu machen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Politik ein positives Zeichen setzt, dass dies wirklich geschieht. Das wird der iranischen Bevölkerung helfen. Wir sind auf gutem Weg dazu. Ich bitte Sie, vor allem die Kommission, dass Sie hier weiterhelfen.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle è e sarà sempre a favore delle rivendicazioni dei popoli per una maggiore equità economica e sociale, della loro libertà di espressione e del loro sacrosanto diritto di manifestare pacificamente. E per questo il mio appello alle autorità iraniane è di reagire con moderazione, non ricorrere alla violenza e ascoltare le richieste dei propri cittadini.

Detto questo, voglio sottolineare alcuni errori da parte della comunità internazionale, e in particolare di Netanyahu e di Trump, che ignorando volontariamente la natura dei disordini in atto, più di matrice economica che politica, non fanno altro che gettare benzina sul fuoco sperando che le proteste siano l'inizio della caduta del regime iraniano. Ma in Iran si protesta per l'inflazione a doppia cifra, per l'alta disoccupazione, per il caro prezzi, non certo per chiedere l'intervento militare degli Stati Uniti, tanto prontamente offerto da Washington, una Washington sempre più schiacciata sulla miopia delle sanzioni.

Credo che ora più che mai l'Unione europea debba smarcarsi da queste posizioni guerrafondaie, strumentali e pericolose, che potrebbero prefigurare il rischio di una nuova Siria, e debba continuare da un lato a supportare l'accordo sul nucleare e, dall'altro, a insistere con Teheran affinché i benefici degli investimenti post-accordo, anche e soprattutto quelli europei, possano andare a vantaggio dell'intera popolazione.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF). – Frau Präsidentin! Man kann die tagelangen Unruhen im Iran als notwendiges Signal an die iranische Regierung sehen, dass Reformen umgesetzt werden müssen. Der iranische Präsident Rouhani fordert auch laut der Zeitschrift „Der Spiegel“ die Freilassung inhaftierter Bürger und bekräftigt nun auch das Demonstrationsrecht. Diese Reaktion des Präsidenten zeigt deutlich, dass es im Iran Kräfte gibt, die einen Reformwillen besitzen, und das auch ohne Bevormundung des Westens. Ich würde mir wünschen, dass es solche Kräfte auch in Saudi-Arabien, Katar, Bahrain etc. gibt.

Aber genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, lässt der amerikanische Präsident Trump aufhorchen und droht, den Atomdeal platzen zu lassen, und stellt ein Junktim, stellt Forderungen auf wie zum Beispiel, dass der Iran die Entwicklung konventioneller Waffen aufgeben soll – eine Provokation, denn welcher souveräne Staat würde das akzeptieren? Vielleicht – ironisch gemeint – träumt Herr Trump ja davon, dass der Iran künftig wie die Saudis mit offenen Armen amerikanische Waffensysteme kaufen wird, und dann wäre mit Sicherheit die Geldsperre für den Iran aufgehoben.

Nun sollte Europa absolut zu diesem Atomabkommen stehen, sich dazu bekennen, nicht nur, weil man sein Wort halten soll, sondern auch weil die Aufkündigung im Hinblick auf Nordkorea ein fatales Signal wäre. Warum sollte wohl Pjöngjang eine diplomatische Lösung mit dem Westen suchen, wenn die ganze Welt live sehen kann, wie der Leuchtturm der Demokratie, wie Amerika – besser gesagt die Trump-Administration – mit bestehenden Abkommen umgeht, obwohl die Internationale Atombehörde bezeugt, dass der Iran tatsächlich alle im Abkommen vorgeschriebenen Auflagen einhält. Nun, Trump will ja nicht einmal diskutieren und verhandeln, und er versucht jetzt, die Union zu instrumentalisieren. Es ist zu befürchten, dass die Politik Trumps destabilisierend auf den gesamten Nahen Osten wirkt. Russlands und Chinas Einfluss wird dadurch nur gestärkt.

Europa müsste seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden, und daher sind die jüngsten Aktivitäten und auch Bekenntnisse von Frau Mogherini zum Atomdeal durchaus zu unterstützen. Was braucht Europa? Europa braucht eine eigenständige, eine energische Politik, um einerseits das Existenzrecht Israels zu sichern, aber andererseits auch die Streitpartner Iran und Saudi-Arabien letztlich an einen gemeinsamen Tisch zu bringen. Sollte Europa das nicht gelingen, wird Europa auf den Zuschauerrang verwiesen, und muss letztlich das Feld Russland und China überlassen.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, τις τελευταίες εβδομάδες, όπως είναι φυσικό, το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η κυβέρνηση φαίνεται να ελέγχει την κατάσταση πλην όμως αυτή εξακολουθεί να είναι εύθραυστη διότι δεν παύουν να ισχύουν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν τις πρόσφατες αναταραχές. Το Ιράν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Μέση Ανατολή. Δεύτερο στον κόσμο σε αποθέματα φυσικού αερίου και τέταρτο σε κοιτάσματα αργού πετρελαίου. Ο ηγεμονικός όμως ρόλος που θέλει να διαδραματίσει στη Μέση Ανατολή το φέρνει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών που του έχουν επιβάλει κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές έχουν συνέπειες στην οικονομία της χώρας η οποία, αν επιδεινωθεί, υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν οι ταραχές. Παρέχεται λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να στηρίξει πολιτικά το Ιράν, να το βοηθήσει να κάνει τις προβλεπόμενες και απαιτούμενες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να εξελιχθεί σε παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Η απόφαση της Τεχεράνης να υπογράψει τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος του δεν αποτελεί μόνο ένα δείγμα καλής θελήσεως αλλά, παράλληλα, συμβάλλει και στο να μην διαδοθούν τα πυρηνικά όπλα. Για αυτό λοιπόν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τις κυρώσεις στο Ιράν και παράλληλα να βοηθήσει ούτως ώστε να επικρατήσει ειρήνη στην περιοχή και να προωθηθούν οι εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με το Ιράν.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, señorías, hace un mes, en el período parcial de sesiones de diciembre, tuvimos aquí un debate sobre el acuerdo nuclear con Irán, en presencia de la alta representante. El señor comisario nos ha explicado los acontecimientos que se han venido produciendo, entre otros el contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y algunos aspectos a los que se han referido algunas de sus señorías, como la certificación por un período de 120 días, la última certificación del presidente de los Estados Unidos, que ha puesto encima de la mesa un ultimátum a la Unión Europea, si Irán no satisface determinadas condiciones en lo que se refiere a los misiles balísticos, en lo que se refiere también a un mayor control de las inspecciones y por supuesto a tratar de restringir la influencia que tiene en el conjunto de la región —Irak, Siria, el Líbano o Yemen—.

Todos estos aspectos darían, por supuesto, tiempo para mantener otro debate, pero yo creo que el tema que nos une hoy aquí es precisamente el tratar de mantener un diálogo crítico, como decía la alta representante, y tener una nueva comparecencia sobre la situación que se está produciendo en la región. Evidentemente, los acontecimientos que se han producido en Mashhad, y que se han extendido al resto del país, ponen claramente de manifiesto una preocupación que tiene su origen en problemas económicos, en la carestía de los precios, en la ausencia de perspectivas en el país y también en la situación de los derechos humanos.

Nosotros hemos manifestado ya nuestra inquietud en estos debates por la situación de los de las minorías, por la imposición de la pena capital y sobre todo por la situación de la oposición.

Señor comisario, se ha referido usted en su intervención a unas primeras cifras y nos gustaría pedir que esas cifras fueron contrastadas, porque algunas informaciones que nos llegan nos dicen que, en vez de ese número de fallecidos, las cifras constituyen el doble. Ha habido muchas personas torturadas. Han sido devueltos algunos cuerpos a los familiares diciendo que se habían suicidado en la prisión. Y realmente nos gustaría verificar estas cifras inquietantes y preocupantes y manifestar que, efectivamente, el paquete nuclear y el acuerdo nuclear discurren por un cauce, pero el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales constituye un elemento esencial de la acción de la Unión Europea y no deberíamos abstenernos de interesarnos por estas preocupaciones.

Vamos a tener un diálogo con algunos parlamentarios iraníes que van a venir a la Comisión de Asuntos Exteriores. La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo va a realizar una visita a Irán próximamente, en el mes de febrero, y creo que todos estos datos y todos estos elementos deben constituir una manifestación de la inquietud que tiene la Unión Europea por que la política de derechos humanos, en las relaciones con los países con los que tenemos relaciones, sea convenientemente respetada.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono due aspetti che riguardano il nostro rapporto con l'Iran che mi sembra utile sottolineare.

Il primo riguarda certamente il fatto che l'Unione europea non può rimanere indifferente davanti al segnale preoccupante del malcontento della popolazione iraniana nei confronti delle politiche governative e dinanzi alla crescente ambiguità mostrata da Teheran nell'affrontare le denunce di abusi e di torture da parte delle forze di sicurezza, così come non possiamo chiudere gli occhi davanti alla violazione dei diritti umani e, anzi, dobbiamo avere un atteggiamento fermo e intransigente.

Poi vi è un secondo aspetto, che riguarda il ruolo politico dell'Iran nella regione e il futuro dell'accordo nucleare. È indubbio che per l'Unione europea la presenza dell'Iran nella regione mediorientale, piaccia o no, può rappresentare un elemento di equilibrio importante e lo stesso accordo sul nucleare è stato utile anche per rimettere Teheran in un possibile corretto gioco politico nella regione mediorientale.

E proprio per questo considero che la reazione dell'amministrazione nordamericana dopo gli eventi sia sbagliata e possa produrre derive negative, a differenza della giusta ed equilibrata posizione mostrata dall'Alto rappresentante Federica Mogherini.

Tuttavia, ecco il punto: riconoscere il ruolo dell'Iran e difendere l'accordo sul nucleare non significa per noi piegare la questione dei diritti umani alla "realpolitik", anzi. Ruolo politico e rispetto dei diritti umani devono proseguire insieme ed è doveroso, da parte nostra, richiamare Teheran alle proprie responsabilità e richiedere con forza una nuova stagione di riforme economiche e sociali che ponga al centro la piena salvaguardia dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR). – Shirin Ebadi, prominent Iraans mensenrechtenadvocaat en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft vandaag een indringende boodschap gericht aan de Europese regeringen, aan de EU in haar geheel, maar ook aan het Europees Parlement.

In de onderlinge jacht op lucratieve handelsovereenkomsten met de machthebbers van de Islamitische Republiek Iran mogen Europeanen niet vergeten dat zij – en nu citeer ik mevrouw Ebadi – “de handen schudden van mensen die het stenigen van vrouwen toelaten en de politieke oppositie in hun land laten vervolgen en vermoorden”. Einde citaat.

Na de recente golf van protest tegen het Iraanse regime roept mevrouw Ebadi de lidstaten van de Europese Unie op het Iraanse volk in zijn legitieme drang naar economisch welzijn en politieke vrijheid concreet te ondersteunen, bijvoorbeeld door de Iraanse burgers een vrij internet aan te bieden via een satellietverbinding.

Over de vraag of de EU ook werkelijk gehoor geeft aan het hartstochtelijke pleidooi van Shirin Ebadi en vele andere Iraniërs koester ik echter bitter weinig illusies. Waarom? In dat geval zou de EU zich duidelijk en scherp moeten distantiëren van het Iraanse schrikbewind en van haar eigen geopolitieke falen in het Midden-Oosten onder het camouflagenet van het nucleair akkoord.

Realiteitszin en eerlijkheid zijn nu dringend geboden in het Europees beleid ten aanzien van Teheran. Daarbij kunnen de hartenkreten van moedige Iraanse betogers als leidraad dienen voor Brussel. Investeer in een waardig leven voor de eigen burgers in plaats van in de regionale destabiliserende machtsaspiraties van de Islamitische Revolutionaire Garde.

Blijft mijn klemmende vraag aan mevrouw Mogherini en haar plaatsvervanger, commissaris Hahn: aan welke zijde in Iran schaart de EU zich eigenlijk?

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). – Madame la Présidente, face aux manifestations qui viennent de secouer l’Iran tout entier, le régime des mollahs a réagi avec une brutalité inacceptable. Des milliers de protestataires ont été jetés en prison. Au moins 25 personnes, et peut-être plus, ont été tuées. D’après Amnesty International, cinq jeunes seraient morts en prison. Des suicides, ose prétendre le régime de Rohani.

Devant de tels événements, une réaction énergique de l’Union européenne s’imposait. Je suis au regret de dire que cette réaction n’a pas été à la hauteur de ce qu’on doit attendre de l’Union européenne. Ce n’est que le 3 janvier, soit quatre jours après M. Trump, que Mme Mogherini s’est contentée d’appeler – je cite – toutes les parties, toutes les parties, à s’abstenir de violence. Elle n’a fait aucune différence entre les tortionnaires du régime et leurs victimes.

Bien sûr, nous avons raison de défendre avec énergie l’accord sur le nucléaire avec l’Iran. Bien sûr, nous avons raison de soutenir l’accès des entreprises européennes au marché iranien, mais ce n’est pas une raison pour être à ce point faible, indigent même, dans la défense des droits de l’homme.

Le Service européen pour l’action extérieure est peut-être bon en matière géostratégique et en matière de business, mais il est dramatiquement faible dans la défense des droits humains.

Cette situation ne peut pas continuer comme cela, l’Union européenne doit corriger d’urgence les insuffisances de son action extérieure.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Señora presidenta, desde el inicio de las protestas en Irán el pasado diciembre, la represión ha causado al menos veintidós muertos, y unas mil personas han sido detenidas; una represión que rechazamos enérgicamente.

Protestas de las clases populares iraníes ante las políticas neoliberales de un régimen autoritario que ha empobrecido a millones de personas. Una situación económica que hay que recordar que ha sido agravada justamente por las sanciones impuestas por los Estados Unidos y por la Unión Europea, cuyas consecuencias sufre, como siempre, la población civil.

Desde aquí queremos dejar clara nuestra defensa de las movilizaciones populares, de sus reivindicaciones, de la libertad de expresión y de sus aspiraciones democráticas. Pero también es fundamental recordar que la Unión Europea debe respetar a la sociedad iraní que se moviliza. No debemos permitir su instrumentalización, ni por parte de Trump ni por parte de nadie, porque lo único que persiguen es imponer su agenda imperial, que no tiene nada que ver con las demandas de las clases populares iraníes.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Madam President, quite unforeseen by many outside observers, in recent weeks we have seen many Iranians rising up for their rights and freedoms. These protests prove how explosive for many ordinary people in Iran the socioeconomic and political situation has become.

This display of public discontent should give us hope for real change towards freedom, democracy and respect for human rights. It is time for the European Union to revise its policy on Iran. Instead of investing in the ruling political establishment as supposed moderates, who, as we have seen, many Iranians no longer trust, we should invest in the young people who deserve a better future but feel abandoned by their leaders and are tired of corruption, oppression and undelivered promises.

Finally, the EU must make it clear to Iran that any torture or execution of those arrested in the protests is absolutely unacceptable and would have serious consequences.

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch (EFDD). – Madam President, the right to freedom of assembly and to peaceful protest is a fundamental right not accorded often enough across the world. However, rights are always balanced with responsibilities, and all sides must refrain from violence and damage to public and private property. These protests have once again shown the power of social media as a catalyst for protest and initiating change.

The desire for change by the Iranian people has been clearly expressed, and the government would be wise to take heed. However, experience has shown it would also be wise to be cautious in offering unconditional support for mass rallies, as who knows what will be waiting in the wings in Iran, as everywhere.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Madame la Présidente, chers collègues, beaucoup d’entre vous se réjouissent des récentes manifestations qui ont eu lieu en Iran. Soyons toutefois prudents sur le sens à donner à ces manifestations. Essayons de prendre un peu de hauteur. J’aimerais que nous réfléchissions à l’organisation d’un véritable monde multipolaire. Quelle pourrait être la place d’une grande nation historique comme l’Iran dans un Moyen-Orient apaisé?

Le Moyen-Orient a été mis à feu et à sang quand, à partir de 1991 et à la chute de l’Union soviétique, les Occidentaux en ont fait un théâtre de conquête et d’expérimentation.

Les États-Unis et les Européens ont testé dans cette région la théorie du state building, c’est-à-dire reconstruire un État après l’avoir détruit. Ce fut un échec sanglant en Iraq. Aujourd’hui encore, il n’y a que trois heures d’électricité à Bagdad.

Nous avons également testé la théorie des changements de régime, à la faveur d’un printemps arabe que nous avons vivement encouragé, sinon suscité. Ce fut une catastrophe en Égypte; les islamistes soutenus par l’Occident ont ainsi aggravé le sous—développement du pays et maintiennent, en dépit des efforts du maréchal al—Sissi, une insécurité chronique.

Enfin, nous avons tenté la bonne vieille méthode du coup d’État en Syrie. Quatre ans et 300 000 morts plus tard, c’est encore un échec cuisant et un désastre humanitaire dont nous avons payé une partie des retombées sous forme d’immigration et de terrorisme.

Aujourd’hui, nous avons l’occasion d’apaiser les tensions multiséculaires que nous avons contribué à exciter. La pression que Donald Trump a exercée sur l’Arabie saoudite semble entrouvrir l’espoir d’une réforme réelle qui pourrait être fatale au terrorisme islamiste. L’action de Vladimir Poutine, soutenue par la Chine et l’Iran, a contribué à maintenir le pôle de stabilité qu’est Bachar el-Assad, malgré tout. Nous devons mutualiser ces efforts pour permettre au Moyen-Orient de se reconstruire, aux minorités d’être protégées et à un véritable processus de développement d’avoir lieu.

L’Union européenne doit favoriser ce dialogue, être un interlocuteur, même si elle a participé à trop de déstabilisations. La rencontre de Sotchi et le processus d’Astana montrent le retour dans la région des processus historiques étouffés par la guerre froide et par l’unilatéralisme. Il est grand temps que l’Union européenne participe au concert de ce monde multilatéral d’équilibre et de paix.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Madam President, I cannot understand why the European Union, whose mouth is full of ‘diversity’, tries to make every state a copy itself. Iran was supporting Syria, saving it from the hands of Sunni extremists, and the European Union is not supporting Iran, it is supporting its enemies. Why?

Only yesterday, Islamabad declared that only the possession of nuclear weapons saves Pakistan from heinous aggression. Why do you try to prevent Iran from possessing the same weapons that are in the possession of its direct neighbour? Why is Iran treated in a different way than, say, Spain and Catalonia. Why is Iran condemned for not recognising Israel, while Spain is not condemned for not recognising Kosovo or Abkhazia. Moreover, I think the European Union must be destroyed.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Madam President, dictatorships will never last. They are bound to end sooner or later. But I think the latest surprise demonstrations, which included more than 140 cities in Iran, reminded us of this possibility. Because what is interesting is the scope and message of the demonstrators. Protests against the high cost of living developed within two days into political demands, into the slogans ‘down with dictatorship’ and ‘we want Iran back’. What is significant is that Iranians made no difference between so—called conservatives and moderates. They targeted the regime as such. I think the lesson for the EU is that counting on reformed dictators with a human face is betting on a dead horse.

The nuclear deal should, of course, be kept intact despite all the problems. I am firmly for this. But, at the same time, the deal cannot be seen as the only centre for our relations with Iran. When a regime continues to use some breathing space from sanctions not to address the burning problems of their citizens – half of them need state support and 10 million out of a population of 80 million are jobless – but instead to speed up the export of terrorism, conflicts and ballistic missiles, then as my colleague, Mrs Schaake put it, they are playing a toxic role.

I am also worried about the sharp contrast between the US and EU reaction. I think this is very important. Whereas the US administration and Congress, on a bipartisan level, sided immediately with the Iranian people, the EU message has been weak and vague. It has been said that in a spirit of respect we expect all concerned to refrain from violence. The regime has never refrained from violence during the last 39 years. So our attitude must be very firm and clear. It must be based on conditionality: release all prisoners, allow free demonstrations, and stop spreading ballistic missiles. Our understanding should be that the Iranian people are fed up with their government. They need a change of regime. We should also prepare for this option.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). – Señora presidenta, señor comisario, durante las últimas semanas hemos visto una ola de protestas en Irán que nos ha preocupado a todos y, especialmente también, la respuesta en forma de represión por parte del régimen.

Hay que recordar que la raíz, la causa última de estas protestas ha sido, en este caso, especialmente de tipo socioeconómico: la frustración, la falta de expectativas de zonas rurales, de ámbitos periféricos, y la desconfianza hacia las élites tradicionales del país, algo que incluso el propio Rohani ha llegado a asumir.

En este escenario convulso, y teniendo en cuenta además la conflictividad que vive la región, se hace incomprensible ver cómo la administración estadounidense lo que ha decidido es echar más leña al fuego, tensionar las relaciones con Teherán y comprometer, como hemos visto durante los últimos meses, el acuerdo nuclear. Y yo quiero agradecer el papel de la alta representante Mogherini y la voz de la Unión Europea en defensa de un acuerdo nuclear que se está implementando y que es positivo no solo para los iraníes, sino también para el conjunto de la comunidad internacional.

Y quiero enviar tres mensajes. Primero, a Irán, especialmente, pero también al conjunto de países de la comunidad internacional: el derecho fundamental de protesta pacífica y libertad de expresión debe ser sagrado. Segundo, existe un compromiso claro e inquebrantable por parte de la Unión Europea con este acuerdo que queremos continuar implementando, y rechazamos cualquier vía unilateral que quiera renegociar o quebrantar un acuerdo que, como hemos dicho, es positivo para los iraníes y para la región. Y, tercero, queremos continuar hablando de derechos humanos, desde el diálogo, con Irán, y ver mejoras y progresos eficaces y constructivos en un país que lo necesita.

Es el momento de que la Unión Europea ocupe el espacio y el vacío geopolítico que dejan en la región los Estados Unidos, e Irán es un claro ejemplo.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). – Madam President, the courageous protests that have occurred across Iran over the past week should be welcomed as a manifestation of a people finally rejecting the suppression of this evil, autocratic mullah regime. The growing discontent amongst the young against costly foreign intervention, high unemployment and corruption has rightfully put pressure on the Supreme Leaders of Iran.

But the EU’s silence on Iran is staggering. It was only after a full week of protests and after security forces jailed thousands, and killed at least 22, that High Representative Mogherini finally issued a shameful statement calling on all concerned to refrain from violence.

It would appear that the EU is more interested in protecting its deeply flawed nuclear deal and the trade opportunities now that Iran is going for the WTO, than to tackle Iran’s extreme human rights abuses. As I wrote for The Times Red Box, Iran is not our friend. The price of the nuclear deal has been the unfreezing of at least USD 100 billion of assets that are now being put to malign use right across the Middle East. Iranian Soviet-style destabilisation is being conducted on a massive scale in Iraq with their Shia militias; in Kirkuk they have driven out the trusted Kurdish Peshmerga, just as they have forced out the Prime Minister of Lebanon; in Syria, Iran funds an army a quarter of a million strong; in Bahrain it is undermining the rulers there with violent unrest; in Gaza it is financing Hamas; and it is helping the Houthis firing missiles at Saudi Arabia; it is also working with North Korea on missile technology.

The West has simply been suckered by Iran time and time again, but the lesson must be that if this malicious regime, this septic octopus with tentacles wrapped around the Middle East, has to beg for a lifeline from us in the West to stay alive, then we must resolutely refuse.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (ALDE). – Ik denk dat we het hier vanmiddag al heel vaak gehoord hebben. Dit Parlement staat absoluut achter het nucleair akkoord met Iran. Ik denk dat daar niemand nog aan twijfelt. Maar dat wil niet zeggen dat we onze ogen moeten sluiten voor wat er op dit ogenblik aan de hand is in Iran. We hebben hier eind vorig jaar ook al met mevrouw Mogherini over gesproken. De onlusten die er waren, onlusten die ik ook kan begrijpen: als er sprake is van hoge economische werkloosheid, als er sprake is van corruptie, dat mensen dan de straat op gaan en het regime vragen om in te grijpen. Dat moeten wij vanuit Europa met onze Europese waarden en normen wel aanvaarden.

Wat we echter niet mogen aanvaarden is dat die onlusten gewelddadig zijn neergeslagen. Er zijn doden gevallen, zeer veel mensen gevangengenomen en nu wordt er ook nog gesproken over massale executies! De doodstraf! Als liberaal ben ik een heel grote tegenstander van het uitvoeren van de doodstraf. Ik hoop dan ook dat we als Europa zullen reageren in de richting van Iran. Dat nucleaire akkoord mag ons de ogen niet doen sluiten voor de constante mensenrechtenschendingen die er nu aan de gang zijn.

Laten wij daarom als Europa het volgende signaal geven: het nucleaire akkoord is er, dit respecteren we. Maar Iran moet ook werken aan de hervorming van het land. Laat vreedzaam protest toe, kijk naar wat hervormd kan worden.

Laten we ook eens kijken naar de mensenrechtenactivisten die daar zijn opgesloten. Ik noem één naam, en wel onze professor Djalali. Hij zit in de gevangenis en wordt met de doodstraf bedreigd. Ik zou hier toch specifiek de aandacht voor willen vragen.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señora presidenta, hemos apoyado las justas demandas sociales de las trabajadoras y los trabajadores de Irán ante las medidas neoliberales que han supuesto la pobreza para una parte importante de la población. La fuerte subida de la gasolina, la eliminación de subsidios necesarios o el injusto reparto de la riqueza son datos incontrastables que avalan la justa lucha de los trabajadores.

A la vez, denunciamos el intento de infiltración de sectores que, utilizando la violencia, buscan no la mejora de la población, sino la desestabilización acorde a agendas de injerencia externa. Hay suficientes ejemplos en lo sucedido en Libia o en Siria, que ha llevado el caos y la guerra a la región. Denunciamos también la injerencia de los Estados Unidos o Arabia Saudí, pretendiendo orientar manifestaciones legítimas hacia un camino de violento cambio de régimen acorde a sus intereses.

Exigimos al Gobierno de Rohaní que satisfaga las demandas populares y no oponga la represión a los manifestantes que pacíficamente reclaman derechos sociales y económicos para su pueblo.

 
  
MPphoto
 

  Lars Adaktusson (PPE). – Madam President, after 10 days of silence since the eruption of protests in Iran, the High Representative came out with a statement calling on all concerned to refrain from violence.

That statement implies that the activists and the regime are morally equal and accountable. This should be compared with the United Nations human rights expert who clearly condemned the Iranian regime for instructing the Revolutionary Guard to hit hard against the protesters. The brave men and women who have taken to the streets in more than 100 Iranian cities have done so to demand freedom, and to put an end to the endemic corruption of the elite. They are also opposing the brutal Iranian warfare in Arab countries and, indeed, the Iranian dictatorship as such.

It is important to understand that the rise in living standards that the Iranian people were promised as a result of the international nuclear deal has not been realised. Instead, the ayatollahs and the guards are filling their own pockets and spending huge amounts on supporting terrorist organisations such as Hezbollah and Hamas. Only this year, the Iranian regime spends a staggering EUR 45 billion on the military and security apparatus, including the export of terrorism.

Silence about Iranian misrule not only reflects very badly on the European Union, it is also a bad bet. While a free Iran could be a strong force for positive change and for stability, the current regime relies on a system of domination. European silence, European efforts to treat the mullahs as if they were snowflakes, will not change the nature of the morally corrupt Iranian machine.

It is time to realise this. It is time to speak up against the grave human rights violations and, once and for all, stop pandering to the ayatollahs.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Madam President, the recent massive anti-government protests were motivated by the rage swiftly spreading among the poorest in Iran. Little was done to alleviate the long-standing unemployment problem, dramatically affecting young people in particular. The 2018 budget, cobbling together President Rouhani’s neoliberal agenda and Ayatollah Khamenei’s clerical fiat, exposed the regime’s disconnect over spending on religious institutions and military foreign adventures, such as in Syria, while imposing social cuts and increases in fuel prices, at a time when several provinces face drought and environmental degradation. The elite’s misappropriation and embezzlement rightly outraged Iranian citizens to the point that today the Iranian Parliament was forced to cancel allocations to so-called special entities. Reforms for accountability to attract investments and create jobs are needed.

The EU should continue to work with Iran to make it comply with the criteria of the Financial Action Task Force. Fighting money laundering and corruption is in Iran’s and the EU’s interests. Iran’s law against drug trafficking was amended in a way which we hope will spare thousands of citizens from execution. It has to be a benchmark for the judicial reform that is much needed in Iran, which needs to be further pressed by the EU to abolish the death penalty and to stop and address glaring human rights violations.

We call for the immediate release of political prisoners, including the recently jailed protesters and Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a dual British—Iranian citizen jailed in Evin since 2016. At the same time, the EU must call on the international community to reject all unilateral dangerous moves by President Trump, Israel, Saudi Arabia or any others to undermine the nuclear deal. The EU must be prepared with contingency measures to counter any attempts to block the JCPOA.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – Vlaamse reisbureaus promoten vandaag de dag rondreizen in Iran. Programma's vol cultuur, geschiedenis en natuur. Kleurrijke foto's die tot de verbeelding spreken. Ja, de sfeer is veranderd sinds de westerse beschaving een nucleair akkoord sloot met Teheran. Een land als een ander, een reisbestemming.

Maar het akkoord en de ontdooiing in de betrekkingen mogen ons echt niet verhinderen om verder te kijken. Het Iraanse volk geeft andere signalen en ook internationale mensenrechtenorganisaties schetsen een duister beeld van de Islamitische Republiek. Executies blijven schering en inslag. En ook van binnen de gevangenismuren komen duistere en sombere geluiden.

We kennen allemaal Ahmadreza Djalali, de Iraanse professor die ook in mijn land, in Brussel, lesgaf en in Iran wacht op zijn executie. Een recente foto van hem bezorgt me kippenvel, bezorgt me rillingen. Een zieke, angstige man. De blik in zijn ogen verraadt angst en eenzaamheid. Kan hij nog op ons rekenen, commissaris? Ik doe opnieuw een oproep om alles in het werk te stellen om het leven te redden van deze professor, deze dokter, deze huisvader.

Kashmar, Zahedan, Isfahan: het zijn slechts enkele van de tientallen Iraanse steden waar de laatste maanden gedemonstreerd wordt tegen het beleid.

Jongeren voeren actie tegen werkloosheid, ongelijkheid en vóór vrijheid. Hun bloed vloeide door de straten. De demonstranten willen het recht om hun mening te uiten en kunnen we hen ongelijk geven? Uiteraard niet! Alleen in dictaturen wordt de straat gevreesd. In gezonde, open samenlevingen is er plaats voor debat, discussie en dialoog. Voor de tientallen die stierven tijdens de protesten kunnen wij nog maar weinig doen. Maar voor de vele arrestanten is internationale actie nodig, commissaris. Welk lot wacht hen? We kunnen alleen het ergste vrezen.

Commissaris, eis een faire behandeling van de gevangenen, voorkom dat zij martelaar worden en hamer op onderzoek naar de omstandigheden waarin zoveel jonge Iraniërs het leven lieten.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet (ALDE). – Madam President, the extensive and unnecessary use of force against peaceful protesters in Iran by the security forces and riot police is unacceptable. The riots took place because Iranian people were expecting life to get better when sanctions were lifted after the deal in 2015 over Iran’s nuclear programme, and were expecting to get more political rights and freedoms. However, economic mismanagement and corruption has left Iranians feeling cheated of their hopes for a better life. Unemployment is high; the economy is not doing well. Years of political, economic and social grievances sent Iranians into the streets in the largest protests since 2009.

Instead of channelling this money from the lifting of sanctions into the economy and the social system, and improving the lives of the Iranian people, Iranian leaders have opted for spending the money elsewhere, mainly developing Iran’s political and military ambitions in nearby countries such as Syria, Lebanon, Iraq, Yemen and others. People must be given a chance to have peaceful protests. Investigations must be made into the unlawful use of firearms against unarmed demonstrators, and also into prison deaths. Detainees must be protected from possible ill—treatment and torture. Society in Iran must be allowed more freedom.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Štětina (PPE). – Madam President, the Iranian people have been suppressed by a brutal theocracy for nearly 40 years. The so-called Islamic Republic of Iran that was imposed in 1979 has brought nothing but killings, torture, misery and poverty on the great people of Iran, as well as terrorism and the export of Islamic fundamentalism to neighbouring countries and the rest of the world.

Now, after so many years, the people of Iran have again taken to the streets and are calling ‘down with the dictators’, and they continue to pay a very heavy price.

(The speaker is showing an A4 picture)

This is a picture of the 24-year-old Saru Ghahremani from the city of Sanandaj. He disappeared on 3 January while taking part into protests. After 11 days, the authorities informed his mother that the body of her son was at a morgue. She says that she has seen extensive bruises all over his body.

Thousands of young protesters have been imprisoned. At least seven people are reported to have died in prison after being arrested in the recent protests. The EU needs to call for an independent international inquiry into the deaths in custody of arrested protesters. We should expect Ms Mogherini to tell Iran that we cannot tolerate any execution of demonstrators.

Iran has a very well-organised and long-established democratic opposition coalition. The National Council of Resistance of Iran under the leadership of Ms Maryam Rajavi, was founded in 1981 with a secular platform. It advocates for full equality between men and women, the abolition of the death penalty, and fundamental freedoms. The regime has blamed the protests on this opposition movement. We cannot leave the Iranian people alone.

 
  
  

VORSITZ: EVELYNE GEBHARDT
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland (S&D). – Fru talman! Årsskiftet inleddes med omfattande protester i hela Iran. En våg som också nådde bortom storstäderna ut på landsbygden. Svaret från regimen kom med brutalitet. Det ledde till dödligt våld och massarresteringar, också våld i förvar som har lett till att människor dör.

EU borde inte bara fördöma det dödliga våldet och inskränkningarna av yttrandefriheten, vår uppgift måste likväl vara att stödja det iranska folket i deras krav på demokratisering, ekonomisk förbättring och social frihet. Vi måste kräva frisläppanden med anledning av massarresteringarna och de politiska fångar som sitter sedan många år tillbaka i husarrest eller fängelser.

Fortsatt viktigt är att vi står upp mot dödsstraffet, tveksamma rättsprocesser och de enskilda ärenden som vi har uttryckt oro för. Slutligen vill jag fråga hur kommissionen nu avser att agera för att stötta folket i Iran. Vid sidan av kärnavtalet måste vi ju nu utveckla en ny Iranpolitik med tydlig utgångspunkt i folkets krav på demokratisering och ekonomiska och sociala reformer.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). – Madam President, let’s be very clear and frank. We are dealing with a religious fundamentalist regime, or rather a dictatorship. We are dealing with part of an anti-Western coalition. We are dealing with a country which has very dangerous nuclear ambitions and with a country that is trying to become a regional power, which would shake the power balance in the region.

All that is contrary to our own European interests.

Now we can see that the people of Iran want a regime change and that in all 31 provinces in Iran people simply went out into the streets and called for that. The Revolutionary Guards subsequently killed dozens of people in the streets. They have arrested about 8 000, and some of those arrested have already been killed under torture. I have a picture of the very first person who was killed. So Iran is now in a very explosive situation and unfortunately the European Union is still following a failed policy of engagement. That must stop. The European Union has to speak up and we have to admit that the people of Iran, unfortunately, are hurt by the current policies of the European Union.

So, instead of having friendly relationships with Iranian officials, the EU should clearly take the side of the people of Iran who want change, including engagement with the best organised exile opposition organisation, the PMOI, rather than cutting ties with them. We should clearly say that we will not tolerate any executions of demonstrators under any excuse and, if the Iranian authorities continue, we must simply break off our relationships and again impose sanctions on Iran, for human rights violations.

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš (ALDE). – Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, nemiri u Iranu posljednjih tjedana bitno se razlikuju od onih 1999. i 2009. godine jer su održani diljem zemlje u stotinjak gradova.

U njima su sudjelovali uglavnom siromašni i obespravljeni građani Irana i oni su iskazali nezadovoljstvo režimom u cjelini, ne praveći razliku između takozvanih reformista i tvrdolinijaša. Tijekom nemira uhapšeno je više tisuća ljudi, a ubijeno nekoliko desetaka, uglavnom mladih ljudi. Više uhapšenih umrlo je u zatvorima od posljedica mučenja.

Reakcija Europske unije na ove nemire u Iranu bila je zakašnjela, preblaga i nepravedna. Sudbina uhapšenih građana u zemlji koja smrtnom kaznom kažnjava političku opoziciju od početka teokratskog režima, posebice od masovnih smaknuća opozicije 1988. godine, sudbina tih ljudi danas mora biti u fokusu politike Europske unije prema Iranu.

Europska unija treba bezuvjetno tražiti puštanje na slobodu svih ljudi koji su uhapšeni samo zbog toga što su zahtijevali poštivanje svojih elementarnih ljudskih prava.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Před méně než 3 týdny vypukly masivní protesty v Íránu. Začalo to od druhého největšího města demonstracemi právě proti chudobě a vládní korupci, ale rozšířilo se toto povstání na celou zemi. Slogany se rychle staly politickými a vyzývají k pádu Íránské islámské republiky.

Protesty zasáhly přes 100 měst po celém Íránu, přibližně 8 000 lidí bylo zatčeno během 2 týdnů. Nejméně 7 lidí zemřelo při mučení ve vězení, ale celkový počet obětí je nepochybně vyšší. Amnesty International vyzvala k vyšetřování, ale to se samozřejmě neděje. Režim odpojil a cenzuruje internet a sociální média, aby zabránil šíření tohoto povstání. Zpravodajští agenti vlády identifikují protestující po celý den, avšak zatýkají je až v noci, aby se vyhnuli veřejnému rozhořčení. Dochází, jak jsem již řekl, k úmrtím zatčených, kteří jsou skutečně zavražděni vládním režimem. Rozdíl mezi íránským povstáním v roce 2009 a těmito nedávnými protesty je následující. Předchozí protesty byly výsledkem sporu na vládní úrovni, ale tentokrát jsou lidé skutečně proti celému režimu a vládní režim si to i uvědomuje. Lidé požadují změnu tohoto režimu na demokracii a svobodu.

Já osobně jsem měl dlouhodobé vztahy s hlavní íránskou opozicí PMOI, kterou íránský režim obviňoval z protestů. Setkal jsem se dokonce s vůdkyní opozice paní Marjam Radžávíovou. Má mnoho stoupenců mezi mladou generací uvnitř Íránu, která v tyto dny zveřejnila na mostech a na veřejných místech právě její podobizny a její 10bodový plán pro Írán, ten zní: oddělení náboženství od státu, práva žen, práva pro menšiny, svoboda mínění, ukončení trestu smrti a Írán bez jaderných zbraní. To je plán, který si zaslouží i naši podporu.

Obyvatelé Íránu očekávají, že EU s nimi bude solidární. Vyzývám proto EU, aby varovala íránský režim velmi jasně, že nebudeme tolerovat popravu žádného z protestujících. Musíme podporovat právě tyto protestující. Stávající reakce ze strany EU, podle mého názoru, není ani dostatečná a ani rychlá.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Freund (S&D). – Frau Präsidentin! Den Atomdeal mit dem Iran aufs Spiel zu setzen, wie es Donald Trump immer wieder tut, ist nicht nur engstirnig, sondern auch grob fahrlässig. Präsident Trump hat vor einigen Tagen die Europäer aufgefordert, den Vertrag nachzuverhandeln. Nur: Der Deal ist zwar nicht perfekt, aber er ist zur Zeit das Beste, was wir an internationalen Vereinbarungen mit dem Iran haben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht schon langsam Gedanken darüber machen sollen, wie es nach dem Auslaufen des Atomvertrags weitergehen kann. Den bisherigen Vertrag hat man schließlich auch 13 Jahre lang verhandelt.

Natürlich machen uns auch die Proteste im Iran und vor allem die Reaktionen darauf Sorgen. Wir müssen als Europäische Union besonders darauf drängen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung bewahrt wird und dass die Menschenrechte eingehalten werden. Insgesamt sollte die EU im Hinblick auf den Iran geschlossen mit einer Stimme sprechen – auch gegenüber Donald Trump. Nur so kann eine verantwortungsvolle europäische Außenpolitik auch entsprechende Ergebnisse zeitigen.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). – Madame la Présidente, pendant qu’ici nous fêtions tranquillement le nouvel an, de jeunes Iraniens, au péril de leur vie, manifestaient le 31 décembre pour la quatrième nuit consécutive à Machhad, à Qom, à Téhéran et dans d’autres grandes villes. Une vague de protestation inédite, sans doute, dans le pays depuis 2009, émanant cette fois principalement des classes populaires, des fils et des filles d’ouvriers, des chômeurs, mais aussi des pensionnés qui demandent du pain, un toit et des libertés, et donc, fondamentalement, qui exigent un changement de régime.

La réponse des mollahs a été cinglante, sanglante: 25 morts, 8 000 arrestations et des cas de torture suivie de la mort. La réponse de l’Union européenne s’est fait attendre, quant à elle. Cinq jours. C’est long, d’autant plus long encore que Mme Mogherini a été prudente, timorée même.

Alors ma question, Monsieur le Commissaire, est simple. Le 11 janvier, Mme Mogherini rencontrait à Bruxelles le ministre iranien des Affaires étrangères pour parler de l’accord nucléaire, un peu comme vous, cet après-midi, Monsieur le Commissaire, qui avez ouvert notre débat sur cette question. Cela parle, il me semble, quant à vos priorités, mais il y a des morts, il y a des milliers de gens emprisonnés là-bas, alors je reviens à ma question. Mme Mogherini a-t-elle obtenu des garanties sur leur sort; si oui, lesquelles? J’en profite pour conclure avec le sort, qui a déjà été évoqué, du professeur belge M. Djalali, qui est condamné à mort, qui est très malade, qui est toujours en prison. J’aimerais savoir si son sort a été évoqué lors des discussions et, s’il ne l’a pas été, si Mme Mogherini a l’intention de faire quelque chose, et quoi.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). – Madam President, although my language as an Austrian Member of the Parliament is German, I want to speak in English, so that the enormous number of people in Iran who follow events via the internet and who want great change in their country may understand me better.

Let me express my deep respect for the thousands who have been arrested, and the many dozens who have been murdered at the recent legitimate uprising of the Iranian population. This uprising is one of the most important developments in the Middle East and I think we should get the message that brave – and mostly young – Iranians wanted to express that the people of Iran have had enough of their Islamic regime.

They wanted, right from the second day of the uprising, Khamenei and Rouhani to step down. We must understand what is going on there. By their slogans they clearly said that they are not interested in any of the ruling factions of this regime and they reject it. We can easily see a rather weak and fragile regime, despite its adventures in the region by meddling in Iraq, Syria and other countries in the region.

This meddling in other countries is to cover its internal problems. I think the EU and our European External Action Services under Mrs Mogherini should really revise the current policies towards Iran. In reality there are no moderates in this regime. Under Rouhani’s government, around 3 500 people have been hanged, which makes Iran the number one state executioner in the world, per capita.

So it is absolutely a very bad policy for our long-term interests and not just morally problematic to be on the side of this religious dictatorship. We expect our High Representative to tell the regime that we will not accept any of executions, and especially those of people arrested in these protests.

I was quite pleased by the position adopted in the United States, and especially by prominent leaders of the Democratic Party who expressed their support for the uprising, and by the agreement with that position, including from Nancy Pelosi, Jack Schumer and even Bernie Sanders. Without any doubt, the position of my Republican friends is consequently against the regime.

Colleagues, you may know that the supreme leader of Iran, Ali Khamenei, was silent for 13 days, and when he finally spoke, he blamed this uprising on the opposition under the leadership of Ms Rajavi. Even the top leader of the regime has admitted this, so maybe the people should take this seriously and support this opposition, just as we support a free Iran.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Madam President, we are currently witnessing the most serious anti-government protests in Iran for a decade. At least two dozen protesters have reportedly lost their lives and nearly 4 000 have been imprisoned. The real numbers might be multiples of this. Many fear a repeat of 2009 when scores of demonstrators faced torture in unofficial detention centres.

Meanwhile, vital communication channels and social media remain blocked. The alleged suicides of three jailed protesters underscore the importance of standing by the Iranian people in defending their fundamental right to peaceful protest and protecting them against disappearances and execution.

With the nuclear deal hanging in the balance due to President Trump’s outrageous ultimatum, the EU now has the unprecedented leverage to use its role as guardian of the Joint Comprehensive Plan of Action to stand up for human rights in Iran.

I urge European leaders to withstand the pressures to sweep one issue under the rug to the benefit of the other. We need to use our leadership in the nuclear file to support the Iranian people and those who are open to reform. The 2015 deal is a key EU foreign policy success that has to be defended. This is no less true for our reputation as a bulwark of fundamental rights.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE). – Señora presidenta, a día de hoy, Irán sigue financiando abiertamente a organizaciones terroristas. Está entre los países que más aplican la pena de muerte y niega los derechos más básicos a mujeres y homosexuales.

El régimen de los mulás ha demostrado ser incapaz de ofrecer una perspectiva de prosperidad a los iraníes, un pueblo joven, vibrante, no corrompido todavía por el fanatismo de sus tiranos, que espera de las democracias occidentales el apoyo que merece. La Unión Europea no puede negárselo sin comprometer sus valores, sin comprometer su propia naturaleza.

La represión en las recientes protestas ha sido brutal, con decenas de muertos y prisioneros. Me preocupa mucho la suerte de los detenidos y acusados, algunos de los cales han muerto bajo custodia —cinco al menos, según Amnistía Internacional—. La Unión Europea debe vigilar y exigir que todos sean tratados de acuerdo con los convenios internacionales de derechos humanos. Además, Europa no es nada si no defiende los valores europeos en todo el mundo.

Si Rohani es de verdad un aperturista, debería irlo demostrando. Desde Europa debemos actuar con inteligencia para combinar la estabilidad y la paz con la democratización de la región. Porque las democracias no van a la guerra: resuelven sus conflictos en foros internacionales o a través del diálogo. Un Irán democrático, o al menos más abierto, sería una oportunidad para todos.

Señora Mogherini, que la prudencia no sea una excusa para el inmovilismo.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já patřím k těm kolegům, kteří tvrdí, že máme být odvážní a podpořit demonstrující lid Íránu, jasně se postavit za studenty, mladé lidi, kteří bohužel dneska v této zemi nevidí perspektivu pro zajímavý a spokojený život.

Myslím si, že je zřejmé, že ty důvody protestů nejsou politické, nejsou namířené proti, řekněme, Íránské islámské republice, jak tvrdí někteří představitelé této islámské republiky, ale jsou hlavně dány špatnými životními podmínkami, které Íránci mají. Ať se již jedná o ekonomickou situaci země, která se nezlepšuje, bující korupci anebo o expanzivní zahraniční politiku Íránu, která vyčerpává nemalou část íránských daní, které by jinak mohly být využity ve prospěch občanů, sociálních systémů, zdravotnictví atd.

Jsem tedy přesvědčen, že my bychom jen proto, že máme zde dohodu s Íránem týkající se jádra, neměli nad situací v Íránu zavírat oči. Írán je země, kde zkrátka nefunguje demokracie, kde jsou potlačována lidská práva, kde je zneužíván trest smrti. Írán patří mezi 3 státy na světě, kde je nejvíce využíván – a já říkám zneužíván – trest smrti, a EU vždy byla lídrem, kritikem trestu smrti. Je třeba to permanentně připomínat.

Ostatně i v souvislosti s těmito demonstracemi bylo uvězněno přes 1 000 demonstrujících, některá čísla říkají 1 000 až 2 000 demonstrujících a někteří představitelé režimu už hovoří o přísných trestech. Dokonce se spekuluje i o možných trestech smrti a tady si myslím, pane komisaři, že musíme hrát klíčovou roli na mezinárodním poli a zkrátka udělat vše proto, abychom se zastali demonstrantů tak, aby ti uvěznění byli propuštěni, aby obecně vůbec íránský lid mohl svobodně demonstrovat, vyjadřovat své politické názory, ale aby ti, co byli uvězněni, aby byli propuštěni, a hlavně musíme zabránit tomu, aby vůči těmto uvězněným byly jaksi použity represálie nebo v nejhorším případě dokonce, aby byli popravováni.

To si myslím, že by bylo velmi špatnou vizitkou toho, o čem zde hovořila před několika týdny paní Mogheriniová, jak se zlepšují naše vztahy s Íránem, jak roste obchod, jak se zlepšuje spolupráce právě na základě té dohody o jádru. Já jsem k té dohodě skeptický, obávám se, že íránský režim, až se mu to bude hodit, tak ji poruší, ale respektuji, že je paní Mogheriniová v této věci více optimistická. V každém případě kvůli této dohodě bychom neměli zavírat oči nad situací v této zemi a postavit se na stranu Spojených států amerických, Izraele a jasně pomoci demonstrujícím občanům státu.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo nucleare con l'Iran, fortemente voluto dall'Alto rappresentante Federica Mogherini, sta funzionando ed è cruciale per la sicurezza e la pace nel mondo. È un trattato internazionale che va rispettato e allargato, e non smantellato.

Il presidente degli Stati Uniti minaccia di sospendere tali accordi tra lo stupore generale. Abbiamo assistito da gennaio alla crescita delle violenze in Iran: il popolo iraniano manifesta la propria collera scendendo per strada a manifestare in diverse città. La repressione governativa di queste manifestazioni ci preoccupa e la condanniamo senza riserve.

Chiediamo al governo Rohani di rispettare i diritti democratici nonché il diritto sancito dalla Costituzione iraniana alle proteste pacifiche. L'apertura del paese alla modernizzazione comporta il rispetto dei diritti democratici dei cittadini, con particolare riferimento ai diritti delle donne. Liberare le persone arrestate e abrogare la pena di morte: questi sono imperativi.

 
  
MPphoto
 

  Andi Cristea (S&D). – Madam President, as many have already underlined, we are following with concern the ongoing demonstrations in Iran. It is crucial for the authorities to guarantee the fundamental rights of peaceful demonstration and freedom of expression and for all parties concerned to show restraint and to refrain from the use of violence.

The socioeconomic situation in Iran has certainly contributed to the recent wave of protests and it is vital for the authorities to address effectively the needs and demands of the population with bold policies and a comprehensive package of reforms. The current situation, however, should not in any way be associated with the nuclear deal, which we continue to support with determination and which is delivering on its goal, that is, keeping the Iranian nuclear programme in check and under close surveillance. The International Atomic Energy Agency has confirmed in all its reports that Iran is fully complying with its commitments.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Für die nun folgenden spontanen Wortmeldungen erinnere ich daran, dass Sie jeweils eine Minute Redezeit haben. Ich werde das nicht jedes Mal wiederholen.

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, iranski nuklearni sporazum je nažalost ostavio po strani pitanja kršenja ljudskih prava i nebrigu režima o vlastitom narodu, dok u Iranu danas eskalira nasilje. Dijalog s Iranom je važan, no on mora biti konstruktivan i doprinijeti rješavanju gorućih problema.

Vidim veliku neravnotežu u tome da se iranske čelnike poziva u Bruxelles dok paralelno režim kojemu pripadaju na terenu uhićuje tisuće ljudi. A osim uhićenja svjedočimo i ubojstvima prosvjednika i zatvorenika.

Iranski režim mora prestati provoditi nasilje nad vlastitim narodom a Europska unija se prema tome ne bi smjela odnositi neutralno. Iranski narod traži odgovore na egzistencijalna pitanja. Narod treba vlast kojoj je stalo do njenih građana, a ne onu koja na njihovu zabrinutost odgovara nasiljem.

Moramo nedvosmisleno i hitno poručiti vlasti koja podiže ruku na svoje građane da to nećemo tolerirati. Moramo pokazati iranskom narodu da nam je stalo. Jer šutnja je grijeh propusta i ona nas približava krivcu, a odmiče od žrtve.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo sul nucleare iraniano aveva come scopo primario la riappacificazione dell'Occidente con una nazione strategica in una regione calda ormai da diversi decenni.

Le proteste delle ultime settimane e il pericolo di instabilità in cui il paese può ricadere rischiano di mettere in discussione tutti i risultati così faticosamente raggiunti dalla diplomazia europea. La nostra principale preoccupazione non può che essere quella della salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini coinvolti nelle agitazioni.

C'è tuttavia il pericolo che le proteste forniscano ai falchi del regime un alibi per abbandonare l'accordo e riprendere il programma atomico, infliggendo un colpo mortale a un processo di distensione in atto.

L'Europa deve confermare il suo forte impegno a favore dell'accordo sul nucleare e impegnarsi con tutti i mezzi a sua disposizione affinché la situazione non degeneri ulteriormente. Mantenere la pace nella regione deve essere la nostra priorità: ne va della sicurezza della stessa Europa.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, a situação que se vive no Irão é bem sintomática das contradições e volatilidade da situação internacional.

São dos setores mais pobres da sociedade que emanam os protestos, aqueles que mais serão afetados pelas reformas previstas no novo orçamento do país, reagindo às profundas desigualdades da sociedade iraniana. Uma sociedade fustigada com as consequências das políticas neoliberais, mas também pelas sanções impostas pelo imperialismo norte—americano.

A reação das autoridades não é inédita num regime teocrático que mantém ilegalizado o Partido Comunista (Tudeh) do Irão. Evidentes são as manobras dos Estados Unidos, promovidas em vésperas da renovação do acordo nuclear, para instrumentalizar problemas reais, alguns resultantes das suas políticas, com vista a promover operações de ingerência naquele país.

Àqueles que têm memória curta, lembramos as consequências das ditas Primaveras Árabes ou da ingerência e agressão à Líbia, ao Iraque, à Síria ou ao Afeganistão.

Ao povo iraniano, que luta pelos seus direitos e condições de vida, expressamos toda a nossa solidariedade, rejeitando quaisquer ações de ingerência.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, το Ιράν χρησιμοποιείται για μια ακόμη φορά ως σκακιέρα παγκόσμιας γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής τακτικής με εμφανείς τις προθέσεις επιρροής ΗΠΑ-Ρωσίας και των συμμαχικών χωρών τους. Ο φιλοδυτικός Σάχης κυβέρνησε μετά τη λευκή επανάσταση με τη βοήθεια των δυτικών μέχρι το 1979, ενώ έκτοτε ο σιίτης Αγιατολάχ Χομεϊνί με την ισλαμική επανάσταση, τη βοήθεια Ρώσων και λοιπών σχετικών χωρών, κατέλαβε την εξουσία ιδρύοντας ένα κράτος ελεγχόμενο από ισλαμιστές ιερωμένους. Κοινή συνισταμένη των παραπάνω καθεστώτων είναι ότι και τα δυο κυριάρχησαν μέσα από επαναστάσεις υποβοηθούμενα και καθοδηγούμενα από ξένες δυνάμεις ενώ κάθε αντιπολιτευτική προσπάθεια καταστέλλονταν βίαια και οι πολιτικοί αντίπαλοι κατέληγαν στη φυλακή ή την εξορία. Για την Ένωση δεν πρέπει να αποτελεί δίλημμα ποιο στρατόπεδο να επιλέξει. Καθόσον όμως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αδυνατούν να συμφωνήσουν στη χάραξη κοινής γραμμής έναντι του Ιράν, λόγω διαφορετικών εθνικών τους συμφερόντων, αυτό που οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν είναι η ανησυχητικά δραστήρια εμπλοκή της Τουρκίας του Ερντογάν στα εσωτερικά της χώρας, όπως συνέβη με τη Συρία και με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Že decembra smo razpravljali o Iranu, sedaj januarja razpravljamo ponovno zaradi drugega razloga, zaradi hudega pogroma teokratičnega režima nad tistimi, ki bi si želeli v Iranu več demokracije in več svobode in predvsem odpravo smrtne kazni.

Že decembra smo poudarjali, da naš odnos do Irana ne more temeljiti zgolj na oceni, ali Iran upošteva določila nuklearnega sporazuma ali ne. Evropski državljani zahtevajo celovit odnos do Irana, to pomeni, da Evropska unija ne sme spregledati sistematičnega kršenja človekovih pravic in svoboščin, da ne sme spregledati balističnega programa, ki ne ogroža zgolj Izraela, ampak tudi Evropsko unijo in njene članice, in da moramo uporabiti vsa diplomatska sredstva, da naredimo učinkovit pritisk na iranski režim, da končno postane dejavnik miru in stabilnosti v regiji.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Madam President, I truly regret and strongly deplore and condemn any disproportionate use of violence during the confrontations of recent days in Iran, as well as the 20 deaths in clashes with police. We should also consider also that the Iranian population is now complaining about the lack of socio-economic progress. Iranians need, most of all, economic and social reforms and democratic conditions. Considering all of this, I strongly support the call to end the violent conflict in respect of human rights and peaceful protests.

Last, but not least, we have to closely monitor the nuclear deal to ensure that Iran respects and fully implement this deal, which still plays a very important role for the region.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, οι εξελίξεις στο Ιράν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ξέχωρα από όσα εκτυλίσσονται στην ευρύτερη περιοχή από τις παρεμβάσεις ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Η συμμαχία συμφερόντων του Ιράν με τη Συρία, το Ιράκ, τη Ρωσία και την Τουρκία προκαλεί έντονο ανταγωνισμό και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, που βλέπουν να θίγονται τα δικά τους συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικό επικίνδυνο ρόλο παίζει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι κυβερνήσεις της. Οι κινητοποιήσεις που αποτελούν έκφραση των συσσωρευμένων λαϊκών προβλημάτων όπως της ακρίβειας, της φτώχειας, της ανεργίας τα οποία βιώνει ο ιρανικός λαός, επιχειρείται να αξιοποιηθούν στα παιχνίδια των ανταγωνιστικών ισχυρών μονοπωλιακών συμφερόντων και ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Επίδικό τους ο έλεγχος των τεράστιων κοιτασμάτων και εμπορικών συμφωνιών, εκμεταλλευόμενοι τη γεωστρατηγική σημασία του Ιράν. Οι λαοί να μην πληρώσουν και πάλι το μάρμαρο και να οργανώσουν την πάλη τους με βάση τα δικά τους συμφέροντα σε δρόμο αυτοτελή από ενδοαστικές κόντρες, αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Madam President, it is fair to say that the EU voice was missing when thousands of Iranians started protesting last year. While it is understandable that we had been building a relationship with Iran for a long time, we should not be at all shy to react when people are protesting for dignity, freedom and especially for their economic survival.

We have long been advocating the liberalisation and democratisation in Iran, which I do not think is in contradiction with the nuclear deal that we stand behind. In the end we are profiting from the deal. Therefore it is really disturbing to see that ordinary Iranians might not feel its benefits. Despite the complexities of the situation, we should focus on measures that can assist the processes of democratisation in Iran. At the same time we should engage in discussions with the Iranian authorities and make it clear that hostilities against their own population could badly damage our political and economic relations.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot (S&D). – Madame la Présidente, l’Iran occupe une position stratégique au Moyen-Orient, à un point du monde où la moindre étincelle peut provoquer une énorme explosion. En conséquence, l’Union européenne se doit d’être attentive à ce qui se passe en Iran, en harmonie avec les valeurs qu’elle porte, à la fois les valeurs sur les droits humains et la paix.

C’est vrai que l’accord sur le nucléaire n’a pas encore eu les effets escomptés sur le plan économique, et la pauvreté persistante, la corruption, les atteintes au droit et à la dignité humaine ont provoqué les manifestations que l’on connaît, comme dans tous les pays, d’ailleurs, qui ont connu ce type de situation.

Mme Mogherini a eu une première réaction qu’on peut qualifier de tardive et d’équilibrée mais, aujourd’hui, elle doit amplifier son action pour tenter de ramener le gouvernement iranien à la raison, lui demander avec force de mettre fin aux exactions contre son peuple.

Pour terminer, nous devons dénoncer avec force l’attitude de Donald Trump, président des États-Unis, qui a pris la malheureuse habitude de mettre de l’huile sur le feu partout où c’est possible pour permettre au business de se développer au détriment des droits de l’homme.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Asszony, az iráni belső folyamatok megítélése terén óvatosságra van szükség. Bár a gazdasági és szociális helyzettel elégedetlen tömegek kormányellenes megmozdulásait a demokratizálódás iránti vágyként is lehet értelmezni, egyesek szerint éppen az aktuális elnökkel szembeni konzervatív irányvonalnak áll érdekében szítani a feszültséget. Iránban az elmúlt években gyengült a konzervatív irányzat, ez a trend mindenképpen jó hír a demokratikus folyamatok szempontjából, éppen ezért veszélyesek a jelenlegi folyamatok, hiszen könnyen a várttal ellentétes hatást eredményeznek. Az erőszak semmire sem lehet válasz, a polgárok tiltakozásait meg kell hallgatni a kormányzatnak, azonban mindazt a gazdasági és politikai a nyitást, ami az elmúlt években – bár óvatosan és lassan – megvalósult a nemzetközi közösség és Irán között, meg kellene óvni. Erre ugyanis lehet építkezni, a teljes elszigetelődésre és a konzervatív visszarendeződésre azonban aligha.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, it was not a blue card. I wanted catch-the-eye because I put my name down earlier. I am just trying to get your attention because many of the speakers here were male speakers and I think we need a gender balance.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Frau Ward, leider hatten Sie Ihre Wortmeldung nicht rechtzeitig abgegeben. Ich kann jetzt keine Ausnahme machen. Sie haben Recht. Mich hat es auch gestört, dass so viele Herren und vor allem so wenig Frauen sich gemeldet haben. Aber das liegt an dem Problem, dass Frauen sich nicht gemeldet haben. Wir müssen jetzt in der Diskussion weitermachen. Sie können gerne bleiben und bei der nächsten Aussprache dann gleich um die spontane Wortmeldung bitten. Dann haben wir Sie auf der Liste.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, this was a very fruitful, useful, interesting and partly shocking exchange and I thank honourable Members for their interventions.

When it comes to the protection of human rights and fundamental freedoms, our first concern is always to be as effective as possible. Sometimes our action may be discreet, but rest assured that we never refrain from raising human rights issues at all levels, in all formats and at every opportunity. This is what we did after the recent events and protests and we will also do so in the future.

When it comes to the individual concrete cases which some have raised and asked about, I cannot provide you personally with information as I have not been in the meetings of the High Representative.

I believe that the debate we have just had also shows that the European Union is united on the need to uphold the JCPOA. Its continued implementation is in the security interests of the European Union. The nuclear deal with Iran has allowed us to have a frank dialogue on issues of concern which are outside the scope of the agreement. In fact, these issues of concern, in particular ballistic missiles and increasing tensions in the region, are constantly raised in the relevant fora, including in the high-level dialogue. As I said before, we will coordinate with the EU Member States to jointly assess the US statement and its implementation.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. – Ich unterstütze die Position der Kommission. Die Menschen im Iran, und zwar aus allen gesellschaftlichen Schichten, sind unzufrieden mit der Korruption, mit der Vetternwirtschaft, mit der Beschränkung ihrer Freiheitsrechte und auch mit der Tatsache, dass ihre Steuergelder in Höhe von Milliarden von Euro jährlich für hochproblematische Aktivitäten nach Syrien, Irak, Jemen oder an die Hisbollah im Libanon fließen. Das gewaltsame Vorgehen der iranischen Regierung gegen friedliche Demonstranten ist inakzeptabel und sollte bei Fortsetzung des Verhaltens sanktioniert werden. Ich hoffe, dass die politisch und religiös Verantwortlichen in Teheran einlenken werden.

 
  
MPphoto
 
 

  María Teresa Giménez Barbat (ALDE), in writing. – Iran is carrying out blatant abuses against thousands of people protesting about the poor economic performance of the country. This House is committed to defend and promote human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights inside and outside the EU, as enshrined in Articles 2 and 21 of the Treaty on European Union. We cannot pay lip service to these values deceiving our citizens and all the people of Iran hoping for a better future. Iranians already fought for their rights and for better conditions in 1979, but those protests resulted in a theocratic regime; in 2018 we cannot leave them alone. Even if official and semi-official sources announced that some people have been released, it is not clear how many Iranians are still detained, and we will not be satisfied until everyone is freed. As a Member of the European Parliament, I want to strongly condemn the intolerable violations of human rights and civil liberties of the so called ‘Islamic Republic’. I hope that this Chamber can take a unanimous position against these cruelties, and give voice to the people of Iran. Protesters are giving their own lives for a better future and we cannot ignore their voices.

 

13. Η κατάσταση στην Κένυα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Lage in Kenia (2018/2511(RSP)).

Auch hier ist Frau Mogherini leider verhindert und wird von Frau Malmström vertreten.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, the High Representative is unfortunately ill, and at very short notice I am replacing her.

Kenya is an essential player in East Africa, an economic powerhouse and an important pivot for regional stability. We all know how fragile the Horn of Africa is, with conflicts in Somalia, Burundi, Sudan and South Sudan. And we all know how important this region is for Europe as a connection between the Mediterranean and the Indian Ocean, between Europe, Africa and Asia.

We Europeans are strongly committed to that region, with our development cooperation, with our investment, with our military and civilian missions, but also a growing diplomatic engagement. Let me recall the meeting, convened by High Representative Mogherini and ministers of the member countries of the Intergovernmental Authority on Development in late September in Brussels, and we intend to repeat that meeting this year.

This makes Kenya a natural and vital interlocutor for us. Kenya’s positive role in regional dynamics is impossible to underestimate, and relative prosperity, democracy and stability are essential to the whole of East Africa.

Kenyan troops are contributing to peace and security around Africa, starting with Somalia, and the country has given shelter to about half a million refugees fleeing from war in other African countries. Kenya’s strength matters for all of us, but also for its own citizens and for the rest of Africa and the European Union.

Kenya’s strength and resilience very much depend on democracy and rule of law in that country, and that is why Kenya’s rising middle-class demands that its business environment is improved and that more investment is attracted. All Kenyans aspire to free and fair elections with credible and accountable institutions.

We have always supported Kenya in its path towards stronger democracy, including by sending election observers to every Kenyan presidential election since 2002. This is also an example of Kenya’s commitment to transparency and its relationship with the European Union.

Our observation missions are never meant to declare a winner, that’s not our job. They are there to observe, to report and to make recommendations on how to strengthen the electoral process. The electoral observation mission to Kenya last year has reported substantial progress compared to previous elections, and yet the 2017 electoral process was still marked by some irregularities, political polarisation and acts of violence.

As you know, the mission’s final report was published last week. The chief observer, Marietje Schaake, and her team covered both the August general election and the unforeseen but historic decision by the Kenyan Supreme Court to order a re-run of the presidential election last October.

The mission’s recommendation for the re-run election has already played a constructive role. In particular, they helped the Kenyan Electoral Commission to make systematic changes which largely eliminated irregularities in the transmission and tallying of results, and I would like to take this opportunity to thank Marietje Schaake and her team for the fantastic job that they did there.

The mission’s conduct has been balanced, constructive and highly professional, in line with the terms of the agreement with the Kenyan authority. Throughout the electoral process, Ms Schaake and her colleagues have reported on both the irregularities and the progress they witnessed, in the best interests of Kenya’s democracy and of Kenyan citizens.

Despite this overall positive environment, the mission has received criticism from supporters on both political sides. This wasn’t just unpleasant, it was totally unjustified. The mission’s final report provides a good basis to discuss how to further improve Kenya’s electoral system, and we are ready to support this work, and High Representative Mogherini has sent senior officials to Nairobi on Saturday to pass this message on to the Kenyan authorities, even if no government is yet fully formed. There is room to build on the progress already achieved, and there is a duty to do so for the people of Kenya.

Kenya can move towards a more inclusive governance and more inclusive development. All communities and ethnic groups should feel that they have a role in the country’s present and future. Kenyans have already decided on the devolution of powers, using the existing constitutional tool to achieve this goal.

Kenya has huge potential for economic and human development, it can be a force for stability and growth in the whole region. But the only way to unleash its potential is by making democracy stronger and more credible. The people of Kenya can count on the European Union to help them achieve their potential, and I know that the people of Kenya can count on the European Parliament.

So again, thank you for the work that you have been doing. It is difficult, it can be exhausting, but it is truly contributing to peace, security in democracy in our common region.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Jak już pani komisarz wspomniała, podczas powtórzonych wyborów prezydenckich w Kenii w październiku zeszłego roku podniesiono standardy w dziedzinie przejrzystości procedur i weryfikacji wyników. I pomimo uchybień i pewnych błędów, które mimo wszystko komisja wyborcza dostrzegła, to jednak zwycięstwo Uhuru Kenyatty zostało uznane za prawomocne przez kenijski Sąd Najwyższy.

Jednocześnie jednak poważnym powodem do niepokoju jest rosnący konflikt polityczny wynikający z konsekwencji późnych zmian prawnych w ordynacji wyborczej, jak i zmian osobowych w składzie komisji wyborczej. Reforma procesu wyborczego powinna być przeprowadzona na długo przed wyborami i opierać się na szerokim konsensusie między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Uważam, że istotne jest, aby został nawiązany dialog pomiędzy zwolennikami obozu prezydenta oraz opozycji w celu uniknięcia dalszej polaryzacji społecznej, która zaczyna nabierać wymiaru konfliktu etnicznego, pociągając za sobą ryzyko masowej przemocy. Ważne jest, aby zgodnie z rekomendacjami misji obserwacyjnej Unii Europejskiej strona rządząca była otwarta na współpracę z ugrupowaniami opozycyjnymi na rzecz zagwarantowania bezstronności organów wyborczych. Wzmocnienie pozycji kenijskiej niezależnej komisji wyborczej jest niezbędne, aby zapobiec podważaniu wyników wyborów w przyszłości.

Godne potępienia z naszej strony, jak i międzynarodowej są także przypadki użycia siły i stosowania represji przez służby bezpieczeństwa względem opozycji, szczególnie użycie broni palnej przeciwko demonstrantom, które doprowadziło do śmierci ponad 60 osób.

Ale także lider opozycji Raila Odinga powinien powstrzymać się od działań godzących w ład konstytucyjny kraju, takich jak planowane jednostronne ogłoszenie się tzw. prezydentem ludu. Dlatego istotne jest, aby ugrupowanie Odingi przyjęło rolę konstruktywnej opozycji budującej swoją pozycję polityczną za pomocą legalnych i pokojowych środków.

Wszystkie siły polityczne w Kenii muszą działać razem, żeby nie dopuścić do otwartego konfliktu na wzór fali przemocy z lat 2007–2008, w wyniku której – jak wiemy – zginęło ponad 1,5 tys. obywateli tego kraju. Zalecenia zawarte w raporcie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej są dobrymi wskazówkami na rzecz poprawy procesu wyborczego oraz ustalenia ram prawnych, skutecznych praktyk i silnych instytucji, które razem tworzą podstawę demokracji.

Mimo zaistniałych problemów należy skupić się na przyszłości tego jednego z najbardziej stabilnych i demokratycznych krajów w Afryce. Zwłaszcza w tym kontekście Unia Europejska i Kenia powinny dążyć do lepszej współpracy w kolejnych latach.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward, on behalf of the S&D Group. – Madam President, after a troubled electoral year the situation in Kenya is still very tense. I visited the country three times in the 12 months from December 2016 and also received members of Kenyan civil society in my office. I have developed relationships with a wide range of stakeholders, therefore, and I want to reiterate my support to the Kenyan people who were so keen to engage in democratic life.

When I visited Kenya in my role as a European Parliament election observer last August, I was struck by the enthusiasm of the citizens who turned out in huge numbers, waiting patiently in line in the cold and in the dark, including many women with babies on their backs, waiting for hours for the polling stations to open so that they could cast their votes. We do not often see such enthusiasm in Europe, so the Kenyans have much to teach our citizens about the importance of freedom and democracy.

As we know, the presidential election was subsequently cancelled by the Kenyan Supreme Court, a brave and unparalleled decision which gave hope to many who believed the election process to be seriously flawed. This should have paved the way for better democracy and increased trust. However, the continuing intransigence of political forces has dashed the hopes of many.

I know that colleagues from different political groups share my concerns about Kenya’s future, especially in light of reports about the use of excessive force by the police and the serious situation of human rights defenders on the ground, including indigenous people such as the Sengwer recently violently evicted from their forest homes, with two reportedly shot this very morning by the Kenyan authorities.

My Group and I encourage all political forces in Kenya to genuinely engage in constructive dialogue in order to find solutions to the deep crisis in which the country still finds itself. They owe it to the citizens and especially to those who contributed to the writing of the Kenyan Constitution adopted in 2010 following earlier election violence.

The European Union must continue to support Kenyan institutions in order to increase transparency and credibility, and improve governance. The institutions, including the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), must regain the trust of the Kenyan people. Political forces in the country, including the government, must also respect the institutions, especially the judiciary, and the election observation mission (EOM) report very clearly states that the judiciary institutions have shown their independence during these difficult times, but have also come under increasing pressure from political forces. This is unacceptable and must stop.

As a frequent electoral observer, I can also say that my experience has taught me that we should improve the way we observe elections, in particular with regard to recent technological innovations made to processes worldwide. Electoral voting changes the way that votes are counted and transmitted, and fraud cannot be observed in the same way if votes are cast on paper or on a machine, and counted by hand or number crunched on a computer. The interference in democratic processes in the UK, the USA and in Kenya by big data companies such as Cambridge Analytica, as reported by Carole Cadwalladr, amounts to a hijacking of democracy, and we must be alert to these dangers.

In accordance with our Socialist values my group and I support civil society organisations as an essential component of peaceful elections, and I was pleased to be invited to a recent event facilitated by the Quaker Movement on preventing deadlocked and violent elections in Kenya and elsewhere. It is very important to ensure that women and young people are included in political processes at all levels in order to prevent conflict around elections, and this can only be efficient if done through civil society organisations working at a grassroots level.

The shrinking space of civil society is extremely concerning in this regard, and not only in Kenya. So as a member of the EOM I want to highlight and support the work of Marietje Schaake as chief observer. I stand by Ms Schaake’s final report and conclusions and support its recommendations. It is important that all parties involved understand we must remain critical friends.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Madam President, 2017 was indeed a very difficult year for Kenya. As democrats in this House, we all feel a profound sense of sadness when we observe elections that are flawed, and reading the reports from Amnesty International, Human Rights Watch and our own EU Election Observation Mission, this seems to have been the case for both elections in Kenya last year.

It was hoped that the historic ruling of the Supreme Court last September calling for fresh presidential elections would have made way for a new and fairer poll. However, evidence shows that, on the contrary, independent institutions were attacked by political leaders, the police again used disproportionate force and the independence of the judiciary and the Electoral Commission were still put into question. It is particularly worrying that the Supreme Court was unable to hear a case seeking postponement of polling the day before the fresh election was due to take place, due to the lack of a quorum of judges. Was pressure applied on the judges not to turn up on the day? It is also deeply regrettable that opposition candidate Raila Odinga felt he had no choice but to withdraw as a candidate.

Where does Kenya go from here? The weight of responsibility now clearly lies on the shoulders of the Jubilee Party and President Kenyatta. The world will be watching closely. It is a testament to the courage and resilience of the Kenyan people that their country has not descended into civil war, frankly. Kenya must now come together again to uphold the rule of law and fundamental freedoms that are indispensable to a flourishing, democratic modern nation. The EU and the African Union must fully support Kenya in all these aspirations.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, when I was in Kenya leading the EU election observation mission (EOM), people would often ask whether we were holding Kenya or Africa to lower standards of democracy. The resounding answer is no. It is unacceptable to hold Kenya, or any country for that matter, to a lower standard. Instead, the EU assesses the extent to which elections meet Kenya’s own legal standards and commitments under human rights and international law. Unfortunately, during the 2017 elections, people’s rights were not always upheld and trust was eroded.

Our final report, which is available for everyone to read, looks at the gap between law and practice and gives 29 recommendations. The elections laid bare existing tensions and created new ones that all Kenyans suffer from. No, the standoff has not resulted in as many casualties as in the past, but every death – and every death by a police bullet – is one too many.

Some Kenyans complained that the world only has attention for the country when tensions escalate into violence. I believe the EU should be smarter and engage Kenya on core topics that benefit all Kenyans: strengthening the rule of law and good governance, supporting civil society and respect for human rights, fighting corruption and overcoming ethnic tensions. These are just a few areas that I do not think we hear enough about, while we hear lots about countering terrorism and trade and other such issues.

Anyone who has followed the discussions on Kenya knows that over the past week strong words have been used against me. These statements have been revealing, but I hope mudslinging will not distract from the substantial discussion on our recommendations on electoral reform and on the joint way forward for Kenyans. I would like to thank the Commissioner, the External Action Service and colleagues for their words of support for the work of my team and the recommendations that we make. I am glad that the EU speaks with one voice. I call on Kenya’s political leaders from both sides to show constructive leadership and rebuild trust. Integrity should be baked into the electoral system, regardless of who is in charge and the independence of institutions such as the judiciary should clearly be respected by all.

Over the past days, when people read the more critical remarks in our report, they said: ‘But Kenya is the most successful country in East Africa’. Yet, just because things could be worse, it does not mean that they are good or good enough. I remain convinced that we should never hold Kenya to a lower standard, including on the respect for human rights. I have met many Kenyans who are keen to enjoy the highest levels of democracy in their country. I wish them strength going forward and for the EU to be their principled partner.

 
  
MPphoto
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta; gracias, señora comisaria, lamento que la señora Mogherini no esté aquí hoy y le deseo una pronta recuperación.

Aun así, queremos transmitirle que la solución pasa por que la Unión Europea abandone políticas de tipo injerencista, que utilice exclusivamente medios pacíficos y que los fondos de desarrollo no sean utilizados para fines militares. La Comisión Europea debe trabajar para empoderar a las clases populares, favoreciendo su acceso a los medios de producción, los recursos naturales, y garantizando la soberanía alimentaria.

Creemos también que en Kenia hay que trabajar sin descanso para poner fin al acaparamiento de tierras y favorecer un reparto justo ―el 98,4 % del campesinado solo dispone de un 11,7 % de la tierra—, al igual que favorecer el acceso a las semillas y al agua para que sean las campesinas y los campesinos de Kenia quienes puedan alimentar a su pueblo. Creemos que es necesario favorecer, apoyar el acceso de la población al agua y a los servicios públicos, como la salud o la educación.

Creemos también que la Unión Europea debe velar por garantizar la seguridad, la alimentación y unas condiciones de vida dignas para las personas refugiadas somalíes en el campamento Dadaab, que huyen de la violencia, la pobreza, la sequía y el hambre desde que la intervención militar de los Estados Unidos, hace más de veinte años, destrozó Somalia, y trabajar para que Kenia no fuerce su retorno.

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen. – Fru talman! Det tar tid att bygga en fungerande demokrati och det är något som vi som haft demokrati sedan mycket länge ofta glömmer. Vi tar den för given, och det är väldigt farligt eftersom vi då slutar slåss för att upprätthålla den när den faktiskt hotas. Vi har en del unga demokratier bland EU:s medlemsstater också, och där kan vi se att det som vi menar är de demokratiska spelreglerna ibland sätts ur spel.

Samma eller likartade problem ser vi i många länder. Grunden för en fungerande demokrati är förstås att val kan hållas under ordnade former, att organisationen av valet ska vara så säker att valfusk inte ska kunna förekomma, att partier kan delta på lika villkor och att vinnare och förlorare kan hantera eventuella maktskiften på ett fredligt sätt. I dag när vi talar om Kenya så vet vi att de förutsättningarna inte varit helt uppfyllda under de senaste valen och resultatet har som vi hört blivit våld mellan olika grupper och en stor mängd döda. Det senaste valet är inget undantag.

Inför dagens debatt så kontaktade jag mina gröna kollegor i Kenya för att få deras bild av vad det är som Kenya behöver i dag för att komma vidare på sin väg mot en bättre demokrati. Först på deras lista är långtgående reformer av valsystemet i syfte att garantera trovärdiga val, vid varje val och under valens genomförande. Respekten för institutioner och rättsstatens principer som grundsten för demokratin behöver stärkas. Det finns därför också ett behov av konstitutionella reformer som stärker institutionerna och ökar respekten för lagar och regler. Det behövs en oberoende utredning om våldet efter det senaste valet och förövarna måste ställas inför rätta.

Medborgarna behöver också demokratiutbildning, där den politiska mobiliseringen organiseras kring specifika frågor och ideologier i stället för kring motstående etniska allianser och personliga intressen framför de gemensamma.

Men inte bara utbildning behövs. Gräsrotsdemokratin och medborgarnas aktiva deltagande behöver stärkas, inte bara under själva valen utan i policyfrågor och beslutsfattande både inom och utanför regeringen. Med på listan är också att skapa likvärdiga förutsättningar för kvinnor, minoriteter och funktionshindrade att kunna delta i politiken, till exempel att bli folkvalda. Sist men inte minst så uppmärksammar mina gröna vänner vikten av att skydda visselblåsare.

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, the present reaction to the situation in Kenya is worrying. Kenya should be seen as a keystone of democracy in the continent. Africa and its partners across the world rely on Kenya to lead the way regarding elections and democracy.

I have a strong belief that Kenya’s democratic institutions can and do work and must be supported and strengthened. The democracy of Kenya is crucial, not only for Kenya, but for the whole of Africa and for Africa’s relationships with the wider world.

A strong and free Kenya brings security to the Horn of Africa and can be an important strategic ally for us all. The European Union must not destabilise Kenya by simply picking one side. This helps nobody except those who wish ill to democracy. One must ask why, alone amongst international observers, the European Union refuses to acknowledge that the election was comparatively free of issues. There needs to be international help for Kenya to enable trust, rather than trying to kick away the foundations. In this matter, the EU is running the risk of being perceived as acting in a high-handed and a neo-colonialist manner.

It needs to be understood that Kenya is a pivotal country in Africa and is a key partner for us all in the fight against terrorism. So let us understand that to hold Kenya to a different standard than other nations is both unfair and runs the risk of alienating our true friends.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Loiseau, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, que dirions-nous si le Kenya jugeait nos élections? Eh bien moi, je ne suis pas sûr que des observateurs kényans trouveraient très démocratique la façon dont l’Union européenne s’attelle à museler l’opposition dans différents pays d’Europe.

Ceci dit, un processus électoral a eu lieu au Kenya et, du fait d’irrégularités, s’est tenu en deux fois.

La réélection de M. Kenyatta est-elle frauduleuse? Aujourd’hui, je pense que nul ne peut le dire, puisque même Mme Schaake, qui est intervenue tout à l’heure et qui est à la tête du cortège d’observateurs de l’Union, a changé d’avis entre août et octobre 2017.

Ce que nous devons voir en revanche, ce sont les qualités du Kenya: tout d’abord, une vie politique plus apaisée que chez bon nombre de ses voisins, un moteur de la croissance régionale et, enfin, un pôle de stabilité en Afrique de l’Est.

Vu la situation dramatique des pays frontaliers, notamment le Soudan du Sud et la Somalie, il est l’un des remparts les plus efficaces contre le terrorisme islamiste. Vous n’êtes pas sans voir, d’ailleurs, la résurgence de la milice islamique Al-Chebab et le combat que mène courageusement le Kenya pour l’endiguer.

Le Kenya ne correspond peut-être pas à la vision démocratique, droit-de-l’hommiste et vertueuse de l’Union européenne, mais c’est un État souverain et, qui plus est, engagé dans un combat commun avec nous contre l’islamisme.

Il est donc risqué, je pense, de le déstabiliser sans avoir les éléments pour décider du bien-fondé ou non d’une élection au suffrage universel direct.

Enfin, les missions d’observation de l’Union sont, comme leur nom l’indique, composées d’observateurs, et non de juges. Il me paraît donc bien plus utile d’encourager ce pays dans nos luttes communes que de s’ingérer dans son processus électoral.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Κένυα, μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία, παρασύρθηκε, όπως και άλλες αφρικανικές και ασιατικές χώρες πρώην αποικίες, στη δίνη πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών αναταραχών. Οι αποικιοκράτες μπορεί τυπικά να αποχώρησαν, παρέμεινε όμως η επιρροή τους, μέσω της τοποθέτησης ανδρείκελων σε κυβερνητικές θέσεις, ο οικονομικός στραγγαλισμός, η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και η δημιουργία συνθηκών οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης από τις πρώην αποικιοκρατικές μητροπόλεις. Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, τον θρησκευτικό φανατισμό, τη λειψυδρία, τις ενδοφυλετικές αψιμαχίες και την έξαρση θανατηφόρων επιδημιών. Λογικά σκεπτόμενος, δεν αναμένω τις ευρωπαϊκές πρώην αποικιοκρατικές χώρες να κυριευθούν από κρίση ανθρωπισμού και να αποδεσμεύσουν πλήρως τις πρώην αποικίες τους. Με γνώμονα όμως το καλό της Ευρώπης, προτείνω να προχωρήσουν επιτέλους σε πολιτικές οι οποίες θα αντιμετωπίζουν κατάλληλα τα προβλήματα λαθρομετανάστευσης, τους κινδύνους μετάδοσης λοιμωδών ασθενειών στην Ευρώπη και την ανθρωπιστική κρίση στις τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  David McAllister (PPE). – Madam President, the EU, including the European Parliament, has deployed election observation missions to all Kenyan general elections since 2002. The presence of an election observation mission has always been seen as an important instrument to support Kenya in navigating a potentially difficult election and consolidating the country’s democratic path under its new constitution. So naturally for the 2017 elections an election observation mission was also deployed. I was in Nairobi for the elections on 8 August, heading a seven-Member EP delegation which was integrated in the long-term EU mission headed by our chief observer, Marietje Schaake. It is important to stress that our EU election observation mission made a very balanced evaluation of the electoral results. All the Members who were there, including myself, observed the process in Nairobi, Kajiado and Naivasha and reach conclusions which were fully in line with the mission’s findings.

I would also like to point out that right after the elections when the opposition issued a press statement that the election IT systems had been hacked and the election results fundamentally compromised, it was the international observers, and especially the EU election observation mission, who unanimously called on political leaders to act responsibly, to pursue any complaints through legal dispute mechanisms, and to ensure their supporters remained calm. This was a crucial moment in this difficult electoral process. We should support the EU election observation mission and our chief observer Marietje Schaake, the analysis and conclusions they made and the ensuing 29 recommendations which were presented last week in Brussels.

As in the past in Kenya, the entire electoral process has been extremely difficult and created a lot of tension in the country. Now it is time for the government and the opposition to engage in a constructive dialogue in a spirit of reconciliation. It is time for the Kenyan politicians to bring the people together and work towards an inclusive and socially cohesive society for all Kenyans. Political parties have an important responsibility in this process, including by becoming more programme- and more policy-focused, and overcoming their reliance on ethnic divisions.

Finally, the challenges and questions around the Kenyan elections have triggered a reflection, including consideration of the growing role of technology. We as the European Parliament, together with the European External Action Service, should reflect on how to better face the new electoral challenges in this respect. In addition, in mid-2018 the Democracy Support and Election Coordination Group will organise a high-level election observation conference with the participation of representatives of EU national parliaments and international organisations, where the case of Kenya will also be further discussed and looked into.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Madame la Présidente, en août dernier, le Kenya a connu un exploit démocratique. Quand la Cour suprême a annulé les présidentielles pour des raisons procédurales, c’est tout le pays qui a progressé vers la démocratisation, étant donné que l’autorité judiciaire s’est montrée libre de tout conditionnement. Cet acte courageux a donné de l’espoir à tout un continent toujours plus affamé de démocratie. Le candidat et président sortant, Uhuru Kenyatta, s’est conformé à la décision des juges, ce qui n’est pas rien, vu les diktats qui sévissent ailleurs. Sauf qu’à partir de ce moment, le processus électoral a pris une très mauvaise tournure avec des défections à la commission électorale, qui souffrait déjà du décès suspect de son directeur, à la veille des élections. Malheureusement, en octobre, les élections ont suscité moins d’engouement. Ce que nous regrettons le plus, c’est que les élections kényanes ont de nouveau occasionné des pertes en vies humaines et que le pays soit sorti divisé des urnes. Déjà, lors des élections précédentes, le Kenya avait connu une véritable guerre civile, qui avait occasionné de nombreuses victimes, de sorte qu’aujourd’hui, les Kényans risquent de se méfier et de se détourner de l’appel aux urnes.

Nous devons exiger des autorités de ce pays de ramener les processus électoraux à une pratique politique pacifique. C’est ainsi que je dénonce avec fermeté les irrégularités qui ont sapé le processus électoral au Kenya et qui continueront de l’entraver: la caducité de l’état de droit, souvent inexistant dans certains villages du pays, l’éternel recommencement de l’enrôlement des électeurs à la veille de chaque élection, la formation in extremis des agents électoraux. Ces maux minent aussi la démocratie kényane et la prédisposent à former le terreau de controverses et de conflits ouverts; il faut donc trouver un remède durable à ces maux structurels.

L’Union européenne doit trouver le moyen d’accompagner plus fortement la marche démocratique du peuple kényan.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn ich manche von den Redebeiträgen heute gehört habe, dann möchte ich doch als eines der Mitglieder der Wahlbeobachtungskommission, die im August in Kenia gewesen ist, davor warnen, dass hier nicht ein Zerrbild der kenianischen Wahlen erzeugt wird. Wir haben als Wahlbeobachter nicht gesehen, dass der Wahlprozess seriously flawed – grob verzerrt – gewesen wäre. Wir haben auch nicht gesehen, dass er gekapert worden wäre von irgendwelchen multinationalen Organisationen oder Unternehmen. Was wir gesehen haben, war ein freier und fairer Wahlgang. Überall, wo wir hinkamen, waren die Kenianer imstande – und sie haben darauf bestanden, dazu imstande zu sein –, ihre Stimme frei und geheim und ungehindert abzugeben. Und die Wahlen waren auf dem lokalen Niveau, zumindest da, wo wir beobachtet haben, ausgesprochen gut organisiert.

Der Bericht, den wir verabschiedet haben, hebt das auch hervor. Und er hebt hervor, dass die Wahlbeobachtungskommission der Europäischen Union über 1 500 Resultate, die auf der lokalen Ebene ausgezählt und dort dokumentiert worden sind, verglichen hat mit den zentral veröffentlichten Resultaten, und dass keine irgendwie signifikante Abweichung festzustellen gewesen wäre, die das Ergebnis des einen oder des anderen Kandidaten maßgeblich begünstigt hätte. Wenn hier von Irregularitäten die Rede gewesen ist, dann handelt es sich um Irregularitäten, die weitaus kleiner gewesen sind als das, was erforderlich gewesen wäre, um dieses Wahlergebnis auch tatsächlich zu verändern. Dass hier das Vertrauen in den demokratischen Prozess in Kenia maßgeblich gestört worden ist, ist die Verantwortung des unterlegenen Kandidaten Herrn Odinga gewesen, und es ist sehr bedauerlich, dass das in dieser scharfen Form von NASA und von Herrn Odinga vorgetragen worden ist, denn Kenia hatte eine große Chance, hier Vertrauen in Institutionen aufzubauen und die Demokratie im eigenen Lande zu stärken. Leider ist diese Chance weitgehend verspielt worden. Das Land ist jetzt gespalten. Aber die Chance hat bestanden. Und die EU sollte auch Klartext sprechen, wer die Schuld daran trägt, dass diese fatale Entwicklung eingesetzt hat.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). – Madame la Présidente, membre de la mission d’observation électorale en août dernier, j’en suis revenue avec des sentiments ambigus et mitigés. Les Kényans semblaient tant avoir peur de la répétition des violences de 2007 qu’attendre beaucoup de ces élections, comme en témoignaient, effectivement, les files d’attente que nous avons pu observer.

Nous n’avons vu qu’une infime partie des seules opérations de vote et de dépouillement, et non la remontée des résultats.

Ai-je été surprise par la décision, historique en Afrique, de la Cour constitutionnelle? Oui, comme beaucoup d’autres, mais elle a abouti à la réélection d’Uhuru Kenyatta, avec plus de 93 % des voix et une faible participation de 39 %, contrairement au mois d’août, Raila Odinga ayant appelé au boycott.

Selon les ONG, cette séquence électorale a fait au moins 90 morts et de très nombreux viols collectifs ont été signalés, dont les auteurs seraient des policiers et des hommes en uniforme.

Les Kényans avaient la volonté d’effacer le passé. On leur a fait croire que la technologie allait rétablir la confiance et c’est l’inverse qui s’est produit. Les mois, les années qui viennent vont être essentiels pour que le respect de la société civile et le dialogue permettent d’éviter le pire, qui est à craindre.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Kenya non è soltanto un posto meraviglioso, dove passare le vacanze tra safari e resort da sogno, è soprattutto un paese che lotta coraggiosamente da anni, con tutte le sue forze, per rimarginare le ferite della guerra interetnica in nome di un sogno democratico, un sogno che è sembrato diventare realtà quando la Corte suprema ha deciso di annullare le elezioni presidenziali per le pesanti irregolarità ravvisate. Ma non è bastato. L'elezione di Kenyatta, il boicottaggio delle opposizioni, le imperdonabili violenze della polizia, l'uso indiscriminato della forza, persino contro semplici passanti, durante le manifestazioni e le centinaia di donne brutalmente stuprate: il sogno del Kenya oggi sta tornando a essere l'incubo della sua gente. Non basta limitarci a non presentare la relazione finale della missione di osservazione.

Senza pressioni politiche, economiche e commerciali incisive su Nairobi il terreno faticosamente coltivato dai kenyoti inaridirà e il seme della democrazia sarà soffocato dal peso dell'impunità. Davanti alla sordità dei governi abbiamo il dovere di difendere il coraggio dei cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE). – Frau Präsidentin! Es ist von der Kommissarin und auch von meinen Vorrednern bereits hervorgehoben worden: Kenia ist eines der Schlüsselländer in Afrika, was Stabilität, wirtschaftliches Wachstum und Zusammenarbeit mit der Europäischen Union anbelangt. Deswegen wurden die Wahlen in Kenia am 8. August letzten Jahres auch mit großer Spannung erwartet. Gewählt wurden nicht nur der Präsident, sondern auch die Mitglieder des Parlaments, die Mitglieder des Senats und die Verantwortungsträger auf der regionalen und lokalen Ebene.

Nachdem es bei vorhergehenden Wahlen immer zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam, bei denen viele Tote zu beklagen waren, und auch der Vorwahlprozess von heftigen Auseinandersetzungen begleitet war, stellte sich die Frage, ob die Wahlen am 8. August friedlich verlaufen würden, zumal ein neues elektronisches Wahlverfahren ausprobiert wurde und kurz vor den Wahlen das für das Wahlverfahren zuständige Mitglied der zentralen Wahlkommission gefoltert und ermordet aufgefunden wurde. Umso größer war meine positive Überraschung als Wahlbeobachter, dass der Wahltag friedlich verlief und die Kenianer engagiert an die Wahlurnen gingen und mit großer Disziplin das zeitraubende Wahlverfahren in Kauf nahmen.

Umso mehr sind die Ereignisse nach den Wahlen zu beklagen. Der augenscheinliche Wahlverlierer Odinga wollte seine dritte Niederlage in Folge nicht einsehen. Das oberste Gericht annullierte die Präsidentschaftswahlen – aber nur diese, nicht die anderen fünf Wahlgänge, die nach derselben Methode durchgeführt wurden wie die Präsidentschaftswahlen –, und kurz vor dem Termin zur Wahlwiederholung zog der Herausforderer Odinga seine Kandidatur zurück. Er will sich jetzt, so hört man, von seinen Gefolgsleuten zum Präsidenten vereidigen lassen. Konflikte zwischen den verschiedenen Ethnien, denen Kenyatta und Odinga angehören, sind bereits an der Tagesordnung und forderten bereits viele Todesopfer.

Die Wahlbeobachtungsmission der EU hat vorurteilsfrei den Wahlprozess analysiert und Empfehlungen gegeben, wie die Wahlen transparenter, fairer und nach demokratischen Grundsätzen durchgeführt werden können. Es ist höchst bedauerlich, dass die Veröffentlichung des Berichts der EU-Wahlbeobachtung in Kenia von den dortigen Autoritäten unterbunden wurde. Kenia braucht Europa als Absatzmarkt, aber auch als Partner, um Stabilität in der Region zu wahren, aber die EU braucht aus eben demselben Grund auch Kenia als Partner. Wir sollten unbedingt den Dialog mit den Verantwortlichen in Kenia aufrechterhalten, aber auch den Menschen im Land dort das Gefühl vermitteln, dass die EU sie in der schwierigen Situation, in der sie sich befinden, nicht alleine lässt.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Madam President, when Kenyan people, including five million young people went to the ballot boxes last year, their hope was to help shape the future of their country. It is deeply disappointing that political leaders and security forces traded this for dispute and division, intimidating citizens, polling staff, civil society and the judiciary ahead of the October rerun.

The result is a country bitterly divided along political and ethnic lines, at a time when the EU is looking at Kenya to be the engine of growth for East Africa and a partner in managing migration. We are one of the most generous providers of aid. Half a billion in the current financing period for projects under the Africa Trust Fund. Our priority should be to use this as leverage to support democracy and civil society in a meaningful way, not as a tick-box exercise. We really have to ensure that recommendations made by electoral observation missions are fully implemented and are in sync with the project we are supporting there.

Commissioner, numerous priorities need to be addressed, but I will highlight one in particular which other colleagues have already spoken about: the horrifying and wide- spread use of sexual violence against women and girls by police and security forces. In the 2007 and 2008 electoral violence, thousands of women were raped. This was met with impunity and indifference by the Kenyan Government. Ten years on, we are really seeing a repeat of the same atrocious crimes documented in a chilling report by Human Rights Watch.

So, my question to you Commissioner is: will we make accountability for sexual violence and inclusiveness of women a priority for our relations with Kenya? Secondly, how do we move from this tick-box approach towards democracy-building and engaging civil society in Kenya in a meaningful way? Finally, how will we ensure a proper long-term follow-up of vital recommendations on these and other issues where there is significant room for improvement as far as our EOMs are concerned?

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). – Señora presidenta, la Unión Europea y Kenia son socios preferenciales. Sin embargo, parece que hemos dejado de lado algunas de las disposiciones del Acuerdo de Cotonú. Mientras promovíamos las que representan intereses estrictamente comerciales, parece que hemos olvidado otras fundamentales.

Por ejemplo, fomentar la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal; fomentar el Estado de Derecho y el sistema judicial; dar apoyo financiero a programas de soberanía alimentaria; en materia de derechos humanos, ejercer presión para el desarrollo de los programas de defensores de los derechos humanos y reforzar a la sociedad civil. Y no está de más recordar que Kenia cuenta con más de 600 000 refugiados en un estado de abandono absoluto.

Para terminar, y de forma prioritaria, debemos ejercer presión sobre el Gobierno para que emprenda un proceso amplio e inclusivo de reconciliación nacional, orientado a superar las divisiones étnicas, que han quebrado y quiebran pueblos y barrios. Sin justicia social, la democracia no podrá abrirse paso.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já se připojuji k popisu situace, tak jak jej učinili moji předřečníci a kolegové. Znovuzvolený keňský prezident Uhuru Kenyatta se ujal funkce, složil přísahu a čeká ho další 5letý mandát. Opozice sice tvrdí, že nebyl zvolen legálně, svolává demonstrace, nicméně i místní organizace, která se zabývala dohledem nad volbami a jejich výsledkem, tvrdí, že výsledek byl v pořádku. Policie ovšem protestující rozhání slzným plynem a to už nepochybně v pořádku není a v tomto kontextu je třeba zásadně nesouhlasit s tím, kdy při velkých protestech v minulém období zahynulo více než 70 obětí. Jakkoli tedy označuje opozice tyto volby za zmanipulované, je třeba se smířit s tím, že došlo k ustavení prezidenta a jeho funkční období. Ostatně k jeho vítězství poblahopřála např. Velká Británie i šéfka unijní diplomacie paní Mogheriniová a další diplomaté.

Co má v této situaci EU udělat? Já myslím, že je důležité rozhodně podpořit úsilí skupiny význačných afrických osobností vedené Kofim Annanem a poskytnout jakoukoli potřebnou pomoc právě této skupině ze strany EU. Také Rada zmínila, že je nezbytné, aby mezinárodní společenství jednotně podporovalo dialog probíhající pod vedením Kofiho Annana. Je také důležité, podle mého mínění, podpořit aktivity OSN v reakci na události v Keni, které uskutečňuje nejen na politické úrovni, ale také konkrétní podporou postiženého civilního obyvatelstva. Je tudíž podle mého názoru velmi podstatné, aby EU prováděla nejen ten politický dialog, ale byla přítomna i v dané zemi konkrétní aktivitou, která pomůže situaci postiženého civilního obyvatelstva.

Dokud nebude dohodnuto legitimní politické řešení, EU a její členské státy podle mého názoru nemohou s Keňou udržovat obvyklé vztahy. Situaci v Keni bude důležité i nadále pozorně sledovat. Mělo by se podpořit veškeré úsilí o ukončení násilí, to je samozřejmě prioritní, ale také zajištění demokracie stability a dodržování lidských práv. To si myslím, že by svědčilo pozici EU.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, o que se passou o ano passado no Quénia, do ponto de vista eleitoral, reflete bem as potencialidades, as dificuldades e as contradições que afetam grande parte do continente africano.

Há, hoje, uma nova esperança em África, uma esperança de crescimento e de desenvolvimento económico, uma esperança de construção e consolidação de verdadeiras democracias, assentes no respeito pelos direitos humanos. E em vários países africanos, felizmente, estamos a assistir a mudanças com grande significado.

No Quénia, pudemos precisamente presenciar esses dados contraditórios. Por um lado, um povo com uma enorme vontade de participar num ato eleitoral democrático. Cinco milhões de jovens com uma grande vontade de participar nesse ato eleitoral democrático. A seguir, uma decisão inédita em África de um Tribunal Supremo, que considerou que aquelas eleições tinham que ser repetidas por violação de normas legais, o que é algo que não pode aqui deixar de ser salientado, porque isto aponta, de facto, para a consagração de um princípio fundamental de qualquer democracia séria, que é o princípio da separação dos poderes. E, depois, a parte negativa que foi a incapacidade das lideranças políticas de lidarem com esta situação da forma devida.

Ora, o papel da União Europeia não pode ser senão outro, fora de qualquer horizonte neocolonialista que, verdadeiramente, se não coloca hoje nas nossas mentes. O papel da União Europeia não pode ser senão este, que é o de ajudar à consolidação do desenvolvimento e ajudar à consolidação das instituições democráticas em África e, neste caso, no Quénia em particular.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Já naváži na to, co říkali již moji kolegové, zkrátka a dobře, Keňa je klíčová země východní Afriky. Je to náš klíčový obchodní partner. My tady víceméně dnes vyhodnocujeme volební rok v Keni, rok 2017. Samozřejmě je tam mnoho problémů, o kterých se zde dnes hovořilo, protesty, lidé, kteří bohužel zemřeli při protestech, na druhou stranu je třeba říci, že ta situace v Keni naštěstí není jako v jiných některých afrických státech, kde probíhají občanské války, kde bojují různé islámské teroristické organizace.

Přesto je co zlepšovat a já jsem rád, že dnes ta debata vede k tomu, že EU a hlas EP v zásadě jednotně zní v duchu, že vyzýváme jednotlivé politické síly v Keni, aby spolu spolupracovaly, vyzýváme poraženého kandidáta v prezidentských volbách nebo toho, který v zásadě ani nekandidoval během říjnových voleb, aby respektoval vítěze voleb, protože jaké je dnes jiné řešení pro Keňu? Je třeba klid, vytvořit prostor pro politické národní smíření, prostor pro reformy, prostor pro fungování státu a permanentní zpochybňování volebních výsledků v prezidentských volbách zkrátka nikam nepovede, zvláště ve chvíli, kdy ty volební výsledky byly uznány mezinárodním společenstvím, jak říkal můj kolega doktor Polčák, Velká Británie uznala tyto výsledky atd. Pozice Velké Británie samozřejmě ve vztahu ke Keni je naprosto klíčová.

Přesto vítám v tom procesu zajímavé a důležité pozitivní momenty, např. to, že nejvyšší soudce se nebál zrušit první prezidentské volby, které proběhly v srpnu. Ve chvíli, kdy shledal, že ty volby neproběhly zcela v souladu s tamními předpisy, tak zkrátka konal, reagoval. Já tak vnímám, že Nejvyšší soud Keni funguje v zásadě nezávisle. To je určitě pozitivní moment, ale do budoucna by právě na základě toho, jaké třeba byly nepřesnosti během celého volebního procesu, bylo dobré, aby mezinárodní společenství a EU vyzvaly keňské politiky, aby úpravou zákonu, volební reformou tyto problémy do budoucna odstranili. Takže platí, co říkali moji kolegové. Působme prosím na keňského prezidenta, aby dělal vše pro smíření politických elit v Keni, abychom působili v duchu tzv. konstruktivního dialogu a tato země se dále rozvíjela.

 
  
MPphoto
 

  Andi Cristea (S&D). – Mr President, after a difficult political year for Kenya, unfortunately the situation in the country remains extremely tense and volatile. We are concerned about the prolonged period of instability and the latest developments. The enthusiasm and commitment of the Kenyan people to the democratic process and to shaping the country’s future has been marred by tensions amongst political forces escalating into outright violence. Many shortcomings in the electoral process were identified by the EU Election Observation Mission led by our colleague, Ms Schaake.

Since the elections, the situation has failed to stabilise and the use of force by the police and the persistent attacks against human rights defenders on the ground are a cause for grave concern. It is high time for all forces in Kenya to show political maturity and to come together to lay the preconditions for an environment conducive to constructive dialogue in order to address the many challenges the country faces today.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, elezioni invalidate ad agosto, le nuove elezioni subito dopo, ricorsi e annullamenti, la violenza della polizia, l'orgoglio e la tenacia del popolo che chiede democrazia, trasparenza, diritti: dopo la missione degli eurodeputati in Kenya, a maggior ragione dobbiamo rilanciare il nostro impegno e la nostra vigilanza su quanto accade in quel paese, promuovere la cooperazione, un sistema elettorale sano, il rafforzamento del potere giudiziario a garanzia dei cittadini e nel rispetto dei diritti umani. Il popolo kenyota, il governo stesso e le istituzioni hanno il diritto e il dovere di consolidare la democrazia.

La Commissione europea deve garantire il maggiore accesso alle risorse e tutti noi dobbiamo, ad esempio, lavorare ancor di più perché gli agricoltori, soprattutto i giovani, abbiano maggiore accesso alla terra e alla sua coltivazione e che a tutti, ma proprio a tutti, sia garantito il diritto all'acqua.

L'Unione europea rafforzi il suo impegno per l'Africa, in questo caso per il Kenya, per il suo popolo. È nel continente africano che si gioca una grande scommessa e noi dobbiamo essere garanti di tutto questo.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wünschen uns Kenia als einen stabilen und wirtschaftlich prosperierenden Staat. Ich hoffe, dass das nicht nur wishful thinking ist. Ich denke, wir haben allen Anlass, im Rahmen unserer Zusammenarbeit unseren Beitrag dazu zu leisten, dass sich in Kenia die Stabilität politisch und wirtschaftlich verbessert. Dazu haben wir auch die Wahlbeobachtung entsandt, und wir haben für Kenia keine speziellen Regeln eingeführt, sondern wenden die Regeln an, die wir überall anwenden.

Deswegen erwarte ich von der Kommission und auch vom Europäischen Auswärtigen Dienst, dass sie sich voll hinter die Leiterin unserer Beobachtungsmission stellen, die eine hervorragende Arbeit geleistet hat, und es nicht zulassen, dass sie in unflätiger Weise von verschiedenen politischen Seiten in Kenia kritisiert wird. Das erinnert mich fast an die Art und Weise, wie der amtierende Vizepräsident eine Kollegin hier in Polen herabsetzt. Das ist auch eine unwürdige Art, und ich hoffe, dass es die letzte Sitzungsleitung unter diesem Vizepräsidenten ist.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, following the worrying situation in Kenya, especially regarding the disappointment of last year’s presidential elections, I would like to express my support to the Kenyan people involved in democratic life. Unfortunately the last elections brought frustrations after the repeated confrontation of the opposition against the Electoral Commission, during which more than 90 people died, shot by police. In the light of these violent and tragic episodes, Kenya’s democratic functioning and the situation of human rights defenders was weakened. Therefore, I would like to support the call to immediately end the violent conflict and to encourage the political forces in Kenya to find solutions. The European Commission has to play a very important role in this situation using its full tools of soft power.

Last, but not least, I would like to thank publicly Vice President Czarnecki for his activity as Vice—President of this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η Κένυα, από αρκετές πλευρές εμφανίστηκε ως δήθεν επιτυχημένη χώρα. Όμως πρόκειται για μια χώρα όπου η αρπαγή γης είναι στην ημερήσια διάταξη. Ο λαός της Κένυας χρειάζεται πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση. Η εκμετάλλευση από τις πολυεθνικές συνεχίζεται ενώ το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται. Μέσα σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο, διεξάγεται η πολιτική διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται από τη λογική του πελατειακού κράτους, από την μη συμμόρφωση και τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και της προστασίας και του σεβασμού των πολιτικών ελευθεριών. Πλέον η κατάσταση στην Κένυα έχει ξεφύγει με συγκρούσεις των οπαδών του Προέδρου αλλά και των οπαδών του αρχηγού της αντιπολίτευσης, με αστυνομική βία, με νεκρούς, ακόμη και με βιασμούς γυναικών. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο η Κένυα έχασε την ευκαιρία για ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συμβάλει στη διευκόλυνση της ομαλοποίησης της πολιτικής ζωής στην Κένυα, αλλά οι Κενυάτες πρέπει να αντιληφθούν ότι αν δεν αντιμετωπίσουν ενωμένοι τις οικονομικές προκλήσεις της χώρας τους δεν πρόκειται κανείς ξένος να τους δώσει τη λύση.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η Κένυα, λόγω της γεωγραφικής της θέσεως αλλά και της σταθερότητος του κράτους της, αποτελεί μία χώρα στρατηγικής αξίας για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, διότι επηρεάζει όλες οι γειτονικές της χώρες. Επιπλέον, εξασφαλίζει και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας, του θρησκευτικού φανατισμού, της παράνομης διακινήσεως μεταναστών και της παράνομης διακινήσεως όπλων και ναρκωτικών. Εάν, λόγω αποσταθεροποιήσεως, η Κένυα δεν μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτές τις δραστηριότητες οι επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές. Για αυτό ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει τη σταθερότητα της χώρας, να έρθει σε επαφή και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση, να προσπαθήσει να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως συνόλου και όχι μόνο ορισμένων χωρών αυτής.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, this has been a very useful exchange, and as someone said: ‘the voice of the European Parliament is basically united’, and that is important. We have sent a strong message to Kenya and the Kenyan people.

I would like to thank you for your speeches and also express thanks on behalf of the High-Representative / Vice-President. Thank you again, Ms Schaake and your team for the fantastic job that you have been doing and also the people on the ground in Kenya who made it possible for everybody involved in the election observation mission.

The report and the recommendations that the mission produced are very useful and helpful. The European Union will continue to engage with Kenya to support it in its path to strengthen democracy and the rule of law. As has been said, Kenya is an important friend, and we will stand by the Kenyan people.

I also want to use this opportunity extend my gratitude on behalf of the High-Representative to all the European electoral missions and the teams in the European Parliament who make such essential contributions to peace and democracy all across the world.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), in writing. – Firstly, I would like to welcome and further encourage the strengthened bilateral relations between the EU and Kenya. Despite the difficulties and instability in the area, this state has proven to have a great humanitarian sense and considerable capacity for solidarity, hosting already almost half a million refugees. However, Kenya’s stability and further development are closely linked to the rule of law. During the last electoral process, citizens showed their determination to live in a functional democratic system. Given Kenya’s key role of providing stability in the East Africa area, I find it crucial to have persistence on EU missions in the area, in order to strengthen democracy, fundamental freedoms and the rule of law. Finally, I would like to emphasise the special warmth shown by Kenyan citizens during my visit to the region. It is an attitude from which we all should learn. Therefore, I would like to end by expressing my respect, support and sympathy for the Kenyan people.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. – Unfortunately, the last elections were marred by serious human rights violations by Kenyan security forces, who used excessive force to break up protests and carry out house—to—house operations, during which more than 90 people died, shot by police. The Kenyan authorities have failed to adequately investigate a range of abuses across the country, undermining basic rights to free expression and association. Human rights activists and journalists face numerous obstacles and harassment. The Kenyan authorities should condemn the recent violence, rein in any police abuses, and investigate scores of killings, most of them by police, during the prolonged electoral period. We have to encourage all political forces in Kenya to genuinely engage in constructive dialogue in order to find a solution to the deep crisis in which the country still finds itself. We really have to ensure that recommendations made by the EOM to Kenya are fully implemented.

 

14. Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest sprawozdanie sporządzone przez Klausa Buchnera w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (przekształcenie) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) (A8-0390/2017)

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner, Berichterstatter. – Herr Präsident, werte Kollegen! 2011 wurde in Bahrain der Menschenrechtsaktivist Abdul Ghani Al Khanjar zu 15 Jahren Haft verurteilt; vorher wurde er tagelang gefoltert. Der Grund für seine Verhaftung: friedliche Teilnahme an Protesten gegen die Regierung während des Arabischen Frühlings. Die Polizei zeigte ihm Ausdrucke seiner kompletten Telefondaten als Beweis. Diese Daten konnten nur durch Überwachungstechnologie gehackt werden, die aus Europa importiert wurde. Beispiele wie dieses gibt es Tausende. Und bei den aktuellen Demonstrationen im Iran und in Tunesien passiert genau diese gezielte Ausspähung auch in unseren Tagen.

Die Europäische Union darf keine Mithilfe zu Menschenrechtsverletzungen leisten. Darum geht es hier, und das ist nicht verhandelbar. Wir kämpfen für eine Handelspolitik, die Sicherheit und Stabilität in der Welt fördert und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Spionagegütern verhindert. Der Mensch steht über dem Profit.

Ich bin sehr stolz darauf, dass wir uns mit meinen Kollegen von allen politischen Gruppen hier im Haus auf wichtige wertebasierte Grundlagen bei der Dual-use-Verordnung einigen konnten. Ich sehe, dass es keine Änderungsanträge gibt, und hoffe, dass Sie morgen alle mit mir gemeinsam für diesen Bericht stimmen, damit das Parlament geeint und stark in die Trilogverhandlungen gehen kann.

Ich möchte hier auch ganz besonders der Kommission für ihren hervorragenden Entwurf danken, der bereits viele Elemente beinhaltet, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Mein ausdrücklicher Dank gilt Kommissarin Cecilia Malmström und dem Bearbeiter Stéphane Chardon für ihre Arbeit.

Mit unserem Entwurf modernisieren wir die Exportkontrolle von Dual-use-Gütern und schließen gefährliche Lücken. Es ist höchste Zeit. Durch Enthüllungen und investigative Journalisten sehen wir, dass diktatorische Regime mit Hilfe von europäischer Spionagesoftware ihre Bevölkerung ausspähen, inhaftieren, foltern und töten. Das passiert heute noch, und dagegen kämpfen wir. Wie bereits bei der Verordnung über Foltergüter und bei der Verordnung für Konfliktmineralien führen wir den wertebasierten Handel weiter. Wir fordern klare Definitionen, einheitliche Strafen bei Verstößen in ganz Europa, einheitliche Wettbewerbsbedingungen, damit die Wirtschaft weiterhin ganz genau weiß, wo sie Genehmigungen braucht. Die Catch-all-Klausel für höchst gefährliche Überwachungstechnologie ist eingeschränkt genug, um legitimierten Export nicht zu stören, und offen genug, um bekannte Schlupflöcher zu schließen. Wenn ein Export Menschenrechte verletzt, darf er keine Genehmigung bekommen. Die technische Entwicklung bei Überwachungstechnologie ist rasend schnell, und deswegen sollen die limitierte Catch-all-Klausel und die dazugehörige europäische Liste ständig erweitert werden. Dazu ist der normale legislative Prozess zu langsam. Deswegen muss es genügen, dass ein Staat die Probleme erkennt und dass das dann, wenn die überwiegende Mehrzahl der übrigen Staaten zustimmt, auch Gesetz wird.

Wir fordern außerdem mehr Transparenz, die Veröffentlichung aller relevanten Daten über die Lizenzen und die Teilnahme von Nichtregierungsorganisationen an den gesetzgebenden Gremien, denn die Industrie ist ohnehin dabei. Wir fordern, dass die Verschlüsselungstechnologie als wichtige Verteidigung gegen Ausspähung aus der Exportkontrolle herausgenommen wird. Und besonders positiv für die Wirtschaft: Wir bestärken die Kommission bei der Überführung der meisten Ausfuhrgenehmigungen in eine allgemeine Klausel, die die Bürokratie abbaut.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit, und ich freue mich auf die Debatte.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. – Mr President, thank you for this possibility to have this very timely debate. The subject we are discussing today is a true example of value—based trade.

I welcome this report for many reasons. First of all, because it is timely. One year after the proposal from the Commission the adoption of this report by an overwhelming majority sends a very strong political signal. No amendments – that is a signal that the rapporteur has managed to gather almost a whole plenary behind his report. It is illustrating that the process is moving forward thanks to Members’ determination. I understand that the Council is also actively proceeding with its examination, and I hope that the mandate for trilogues will be ready by the end of the Bulgarian Presidency.

I would also like to welcome this interim report because it shows the strong convergence of views between the European Parliament and the Commission. In particular, the introduction of a human security dimension that explicitly incorporate human rights into export controls reflects our commitment to a true value-based trade policy. The human security dimension subjects the trade in cyber—surveillance technologies to effective control. Cyber—threats increasingly threaten countries, businesses and citizens in the EU and across the world, and we must take action – and when and where necessary autonomous EU action – to ensure that this trade does not fuel conflict and human right violations.

We have heard your message on encryption and we share the concerns that trade in advanced IT products that contain encryption should not be unduly restricted at a time when we are racing towards the Internet of things. The proposed general export authorisation is an important step in that direction, but I agree that we should identify efforts to find the right balance between security and trade in encryption products.

A few issues that require further attention. Firstly, the parameters of human security controls must be carefully calibrated so that they do not hinder the development of the EU cybersecurity industry, nor the trade in cyber—surveillance technologies that are essential to protect us against criminals and terrorists. Here the report by the Committee on International Trade (INTA) proposes interesting avenues for ensuring that this control will not stand in the way of IT—security research. However, we have to be aware of the unintended consequences of suggestions to identify countries that would be systematically subject to control. Indeed, a defining feature of export control is it is based on case-by-case assessments, and that is why we believe that controls must be targeted and take into account the precise circumstances of a particular export.

The INTA report cautions against so—called extra—territorial controls and in this respect we must not forget that the overarching objective of the proposal is to adjust EU policy to rapidly changing technology, economic and security conditions. Technology is global, economy and trade are global, security is global, and proliferators do not care about borders or our regulations, so we must take into account that reality while maintaining control firmly within EU jurisdiction where we can act to strengthen them.

I would also like to point out that there are obvious links between different facets of the threat environment. It is no coincidence that the Wannacry cyber—attacks of 2007 were attributed to North Korea – the same malicious actor that puts international peace and stability and security at risk by developing nuclear weapons and ballistic missiles in contradiction of United Nations Security resolutions, and commits terrorist attacks in foreign countries using chemical nerve agents. This illustrates the convergence of security threats from the proliferation of weapons of mass destruction to cyber—proliferation and terrorism. So we must respond to the risk of sensitive items falling into the hands of non-state actors, and in particular terrorists, and ensure that controls contribute to preventing terrorism.

Last but not least, it is our joint responsibility to wield trade tools to effectively protect security and human rights, and the starting point for this is to make the correct analysis of the threat landscape. The broadening of the threat landscape today does not only concern cybersecurity. Autonomous weapon systems, artificial intelligence and additive manufacturing will shape our world in years to come not only in the civilian area, but also in the military sphere. That is why we consider that EU control should not be limited in principle to cyber—surveillance technology, but should be ready to address other emerging technologies of concern. Failure to do that would make our controls obsolete by the time the proposal enters into force.

So that is why we need to have a proposal that is capable of continuously adjusting to a constantly changing security, technological and economic environment, and we need – as you so rightly say in your report – to make the system future proof.

Again, thanks to the rapporteur, Mr Buchner, and to the shadow rapporteurs for the very constructive report. We are looking forward to working with you to make sure that we have a joint decision not very far away from now.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, rapporteur for the opinion of the Committee on Foreign Affairs. – Mr President, the billion-euro commercial market in ready-made surveillance systems remains largely unregulated, and that is astonishing in light of the capabilities that companies in surveillance, hacking and exfiltration technologies are further and further developing. While many politicians claim to be concerned with cyber security, anyone who can afford it can buy systems that collect massive amounts of data, can break into people’s devices without the consent of the user, and information can be removed unnoticed. This is unacceptable and regulation lags behind.

The digital surveillance market should worry us in Europe, but the consequences of exports to dictatorships where the rule of law is absent is even more grave and unacceptable. The Arab uprisings seven years ago were often associated with the use of technology to advance human rights, but it has become crystal clear how repressive regimes have mastered technologies for their own goals and control, and this is not limited to the Middle East. Human rights defenders, journalists, critical citizens, dissidents and representatives of civil society are targets worldwide.

It has taken a long time for there to be EU action but I’m very glad that we found broad consensus to update the dual-use regulation that will tackle this toxic trade with targeted measures on the basis of human security. Surveillance systems will require a licence before export, human rights will become a clear criterion to assess before a licence is granted, and definitions will be clear, so the private sector will not suffer or be hindered unnecessarily, and we in turn count on their cooperation.

Similarly, we seek a predictable level playing field in Europe. We need to end the notion of so-called ‘licence shopping’ where a company maybe rejected a licence in, for example, the Netherlands, but can be granted one in, for example, Italy. At the same time – and I am glad the Commissioner mentioned it – security researchers should be able to do their job, which sometimes requires coordinated attacks on systems precisely to make them more resilient and robust. An encryption which actually helps people to protect data doesn’t belong on a controls list. We call for the lifting of export controls on that.

I look forward to a swift trilogue that can start under the Bulgarian Presidency without delay. It is good to see such a coming-together of minds between our three institutions which can have a real impact in the real world.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, för PPE-gruppen. – Herr talman! I morgon röstar vi alltså om kontroll av export, överföring, förmedling och transitering samt av teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden. Bara namnet är väldigt komplicerat och de här reglerna är väldigt komplicerade. Mitt mål i mitt arbete som ansvarig i min partigrupp och – vågar jag nog påstå – mitt viktigaste bidrag i det här arbetet har varit att göra dem lite mindre komplicerade än vad många av mina kollegor verkade vilja.

Det är viktigt, för de här reglerna är viktiga och ska reglerna fungera så kan de inte vara komplicerade bort till oanvändbarhet. För det är med de här reglerna som vi ser till att vi inte exporterar saker som kan bidra till massförstörelsevapen och till kemiska vapen – någonting som attackerna i Syrien visat oss med all önskvärd tydlighet är en verklighet även i vårt närområde.

Nu, med den uppdatering som vi gör, kan vi dessutom bidra till att de här verktygen, den här lagstiftningen, förhindrar att diktaturer använder europeiska produkter för att spionera på sina egna medborgare. Ny teknologi ger ju fantastiska möjligheter för människor som lever i diktaturer och lider under förtryck att bryta sig loss och bli fria, men den ger ju även otroliga möjligheter för diktaturer och dem som förtrycker att spionera på, övervaka och slå ner på demokratikämpar.

Detta är även viktigt för vår ekonomi. Det talar vi alltför sällan om, utan behandlar denna fråga ganska styvmoderligt. För de produkter som exporteras, och som då också regleras under denna lagstiftning, motsvarar i Europa – vår export av dem – motsvarar över 4 000 miljarder kronor varje år. Det handlar om miljontals jobb i Europa i högteknologiska företag som säljer de här produkterna, det handlar om kvalificerade jobb, främst inom IT-sektorn. Det är det nya här: att det är IT-sektorn som också kommer att beröras. Internationell handel med IT-produkter skapar ju verkligen nytta. Det har vi märkt inte minst genom att vi har avskaffat alla tullar på IT-produkter i 20 år och där sett hur IT har revolutionerat världen.

Om några år kommer över 7 miljarder människor, över 50 miljarder enheter, att vara anslutna till internet. Och vi i Europa är ju, och måste förbli, världsledande på att sprida den här tekniken. Det är viktigt för jobb och tillväxt här, men det är framför allt viktigt för den frihet som det kan skapa och det välstånd som det kan skapa i resten av världen. Därför måste den här lagstiftningen vara användbar och inte i närheten av lika byråkratisk som namnet på den har kommit att bli.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir als Journalistinnen und Journalisten außerhalb der Europäischen Union arbeiten würden und plötzlich feststellen, da ist ein Trojaner auf unserem PC, unser Kommunikationssystem wird überwacht und wir kriegen mit, dass dritte Stellen genau wissen, worüber wir gesprochen haben, wie würden wir uns dann fühlen? Ich glaube, nicht sehr komfortabel, und wenn wir dann noch mitkriegen würden, dass die Technologie aus Europa stammen würde, dann glaube ich, ist es klar, dass wir eine andere Regelung des Exportkontrollwesens für solche Technologien haben müssen.

Technologien, die zur Überwachung und zur Unterdrückung genutzt werden können, aber eben auch zur Abrechnung von Telefongesprächen. Deswegen gilt es, hier eine klare Linie zu entwickeln, so dass solche Technologien eben nicht zur Verletzung von Menschenrechten genutzt werden können. Deswegen haben wir in fünf Punkten die Gesetzgebung besonders verschärft.

Zum einen Transparenz: Heutzutage weiß ja kaum jemand, welche Anträge gestellt, welche Exporte genehmigt und welche verboten werden. Manchmal kann man das mit parlamentarischen Anfragen rauskriegen – manchmal gibt es Leaks. Wir wollen, dass verpflichtend vierteljährlich diese Information der Öffentlichkeit gegeben wird. Das hat schon einen Einfluss auf die Praxis. Zweitens: Wir wollen Verantwortung auch für die Unternehmen haben, damit sie nicht nur stur gucken, was auf der Liste steht, sondern selbst auch schauen, ob durch unsere Produkte zum Beispiel die Freiheit der Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Und wie die Kommissarin eben sagte, soll das auch mit einem Handbuch – guidelines – klargestellt werden, so dass die due diligence von Unternehmen damit in die richtige Richtung läuft. Wir wollen neben dem listenbasierten Ansatz, wonach eben längerfristig Produkte, die einer besonderen Beobachtung unterstehen, auf Listen erfasst werden, auch ein catch-all, weil gerade im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien die Entwicklung viel schneller ist als das, was wir mit den Listen ausrichten können – also auch hier eine Verbesserung.

Wir wollen auch eine stärkere Harmonisierung der Praxis innerhalb der Europäischen Union sicherstellen, so dass es egal ist, wo man den Antrag stellt. Fünftens: Es kann doch nicht sein, dass über Briefkastenfirmen, in Dubai zum Beispiel, die Exportkontrolle umgangen wird. Deswegen gilt die Gesetzgebung auch für Zweigstellen, Briefkastenfirmen außerhalb der Europäischen Union.

Und in der Tat bin ich auch froh, dass wir mit dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern lange gemeinsam verhandelt haben und manchmal die Abstimmung auch noch verschoben haben, um ein gemeinsames klares Signal dieses Plenums zu entwickeln, das finde ich gut. Denn es ist völlig klar: Menschenrechte gehen über ökonomische Interessen.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones, namens de ECR-Fractie. – Er bestaan goederen en producten die je kunt gebruiken in de gewone civiele industrie, maar die je tegelijk ook kunt gebruiken voor militaire doeleinden. Bijvoorbeeld producten die evengoed kunnen worden ingezet voor massavernietigingswapens.

We zien dat de Europese Unie een belangrijke producent en tevens belangrijke exporteur van dergelijke goederen voor tweeërlei gebruik is. Het is belangrijk dat we die streng gaan controleren. Dat we daarvoor strenge vergunningen op tafel leggen om misbruik aan te pakken. Dat is belangrijk voor onze internationale veiligheid, voor vrede, voor de bescherming van de mensenrechten. Tegelijk is er ook onze focus op vrijhandel.

Wat vandaag op tafel ligt, is een belangrijke stap vooruit. Wat wij hier zullen doen, is een goede zaak. Het is een modernisering van de wetgeving, waardoor wij nieuwe bedreigingen beter zullen kunnen aanpakken en tegelijk ook sneller zullen kunnen omgaan met de nieuwe technologische ontwikkelingen. Ik wil daarvoor zeer uitdrukkelijk de rapporteur, de heer Buchner, bedanken, die schitterend werk heeft geleverd in dit dossier, zodat wij exporteurs correct zullen kunnen controleren, streng zullen controleren, maar niet onnodig. Dus een goede zaak.

Het is tegelijkertijd een compromis. In een compromis zitten ook altijd punten die je wat minder aanstaan. Ik heb vooral wat vragen omtrent een aantal punten en de praktische haalbaarheid daarvan.

1. Wij voorzien in dit voorstel voor een Europese verordening ook een toepassing buiten de Europese Unie, de zogenaamde extraterritoriale werking. Er zijn twijfels of dit praktisch volledig haalbaar is. Ook omdat de Europese lidstaten niet echt de instrumenten hebben om die entiteiten te gaan straffen, waardoor er toch wat speelruimte lijkt te blijven bestaan en regels misschien kunnen worden omzeild.

De vraag kan worden gesteld of de vorige logica niet óók argumenten had, logica waarbij je de vergunning geeft aan de exporteur die in de Europese Unie blijft.

2. Voor wat de praktische haalbaarheid betreft: er komt een nieuwe ontwijkingsclausule, maar ook op dit punt zijn er vragen omtrent de sanctionering, waarbij de sanctionering voor een deel een nationale aangelegenheid blijft.

Dat gezegd zijnde: dit is een gigantische stap vooruit. Daarvoor nogmaals bijzondere felicitaties aan de rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie. – Ik wil ook mijn complimenten overbrengen aan de rapporteur, mijnheer Buchner, die hard gewerkt heeft om brede steun te krijgen voor dit verslag. Ik ben blij dat we dit verslag nu behandelen. Het is echt hard nodig.

De ontwikkelingen op het gebied van internettechnologie gaan zo hard dat we steeds meer achter de feiten aanlopen. Er zijn diverse Europese bedrijven die technologie verkopen aan landen met een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten. We weten bijvoorbeeld dat er mensen zijn gemarteld in Bahrein op basis van tekstberichten die ze hadden uitgewisseld en die zijn afgeluisterd met de technologie van die Europese bedrijven. Dat moeten we voorkomen.

Het is daarom van belang dat er heldere en ondubbelzinnige regels zijn, die houvast bieden voor toepassing in de praktijk. Het is van het grootste belang dat er wordt getoetst aan de mensenrechten. Anders heeft deze herziening eigenlijk geen zin.

Ik wil daarom mijn collega's oproepen om dit verslag te steunen, zodat we een breed draagvlak hebben in de trialoog. Ik wil ook de lidstaten oproepen om hard te werken aan een ambitieuze implementatie. We zijn er nog niet. En het is van groot belang dat we ons inzetten voor de mensenrechten.

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Jag vill börja med att tacka föredraganden, min gröna kollega Klaus Buchner, för ett mycket bra betänkande och det är flera andra som också har sagt det. Det är glädjande att vi gröna även i denna fråga leder arbetet för att minska att fel utrustning hamnar i händerna på fel personer och regimer. Det är ju, precis som med vapenexporten, så att vi måste anpassa oss till en ändrad verklighet. Den arabiska våren och allt som skett därefter har visat det med all tydlighet.

Det är sju år sedan den arabiska våren startade i Tunisien, och även om det gått relativt bra i vissa fall så ser det inte likadant ut i alla länder dit upproret spreds. Det problematiska är ju att flera medlemsstater var ofrivilligt indirekt delaktiga i att uppror slogs ner med våld. När aktivisterna jagades av diktatorernas säkerhetstjänster var det ju med övervakningsutrustning från Europa, och det förutom att flera länder också höll diktaturerna under armarna både politiskt och med försäljning av vapen. Sverige var inget undantag. Ett år innan protesterna började gav vi tillstånd för export av känslig mobilutrustning från Ericsson till Iran och Syrien. Och samma år var den svenska handelsministern i Libyen för att sälja övervakningsutrustning till Gaddafi.

För den arabiska vårens förkämpar kommer dessa skärpningar för sent, men för framtida frihetsförsvarare kan de vara skillnaden mellan liv och död. Det är oerhört positivt att vi kan komma till en så bred majoritet i detta parlament för att verkligen se till att de produkter vi tillverkar, och som är bra, kommer till rätt personer men absolut inte till fel.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, produciamo e vendiamo nel mondo software e hardware capaci di spiare chiunque e dovunque, capaci di controllare telefoni, leggere e-mail, persino verificare i nostri spostamenti attraverso smartphone. Ma quello che è scandaloso è che li vendiamo a regimi dittatoriali che li usano per rintracciare i loro oppositori, arrestarli e ucciderli.

A volte si tratta di vere e proprie esportazioni illegali, ma più spesso alcune imprese senza scrupoli approfittano delle lacune di questo sistema, lacune che vanno chiuse. Lacune che lasciano spazio al terrorismo e al proliferare di gruppi criminali che non hanno nessun interesse a capire il fine ultimo di tali strumenti ma solo ad arricchirsi a danno dei diritti umani in quei paesi che, da tempo, soffrono per l'insistenza di governi dittatoriali. Lacune che sono rappresentate da strade alternative percorribili: mi riferisco alle diverse imprese italiane, segnalate da Al Jazeera per esempio, che utilizzano paesi come la Turchia per sviare i controlli ed esportare verso territori occupati illegalmente.

L'Europa non deve soltanto difendere le molte aziende oneste che oggi ovviamente chiedono maggiore flessibilità, ma deve dimostrare che si può esportare innovazione ma, al contempo, anche pace e giustizia. Questo regolamento ne ha la responsabilità.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE). – Herr Präsident! Zunächst möchte ich mich beim Berichterstatter und bei allen anderen Beteiligten für die gute und konstruktive Arbeit an diesem wichtigen und sensiblen Dossier bedanken. Dass die Kommission jetzt nach 2006 einen neuen Vorschlag gemacht hat, war überfällig, weil sich in dieser Zeit natürlich die Techniken sehr verändert und weiterentwickelt haben. Deshalb möchte ich hier den gefundenen Kompromiss – ich sollte vielleicht besser sagen: die Summe von vielen Kompromissen – ausdrücklich unterstützen. Ich hoffe, dass wir dadurch unseren Verhandlern des Parlaments ein starkes Verhandlungsmandat erteilen.

Meine Fraktion unterstützt die Reform der Verordnung über die Exportkontrollen und betont die Notwendigkeit modernisierter Exportkontrollen, die den sich wandelnden politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen und der fortschreitenden technischen Entwicklung Rechnung tragen. Darüber hinaus befürworten wir den Grundsatz, die Wahrung der Menschenrechte stärker als bisher in der Dual-use-Exportkontrolle zu verankern.

Gleichzeitig allerdings lag und liegt unser besonderes Augenmerk auf der Praktikabilität der Verordnung. Sie muss praxisgerechte und präzise Definitionen von Menschenrechten und Kontrollkriterien beinhalten. Wir brauchen nicht nur vage Grundsätze, die jeder interpretieren kann, die allerdings dann auch unnötige bürokratische Hürden schaffen können. Ein wesentlicher Grundsatz soll sein, dass nur wirklich kritische Exporte im Fokus stehen und somit die Ausfuhr von weniger risikoträchtigen Gegenständen erleichtert wird. Es steht außer Frage, dass wir uns für eine einheitlichere und den neuen digitalen Methoden angepasste Exportkontrolle einsetzen, aber gleichzeitig den Fortschritt und Export moderner Technologien, die für legitime und legale Zwecke verwendet werden, nicht einschränken wollen. Das Ziel muss es sein, verbleibende Kontrolllücken auf EU-Ebene vor allem im Bereich der digitalen Überwachungstechnologie zeitnah zu schließen. Aus diesem Grund konzentriert sich der vorliegende Bericht vor allem auf den Export von Cyber-Überwachungstechnologie.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich europäische moderne Regeln benötigen, aber darüber hinaus auch unsere multilaterale Arbeit vorantreiben sollten. Um mit den rasanten Fortschritten der Technik Schritt zu halten, wird es höchstwahrscheinlich nötig sein, diese Richtlinie in regelmäßigen Abständen auch ständig zu modernisieren. Dies ist ein Appell an die Kommission.

 
  
MPphoto
 

  Alessia Maria Mosca (S&D). – Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a parlare di due esempi concreti di come il commercio, attraverso una buona regolamentazione, possa promuovere i nostri valori e definire standard a livello globale, sviluppo sostenibile, di cui parleremo più tardi, e regolamentazione del commercio di beni che potrebbero essere usati dai regimi dittatoriali per limitare la libertà dei cittadini.

Come progressisti ci siamo battuti sin dall'inizio della legislatura affinché l'Unione europea si dotasse di questo strumento fondamentale, non lasciando vuoti normativi pericolosi. Ribadiamo da sempre, infatti, che i nostri partner per commerciare con l'Europa, che ancora oggi è il più grande e ricco mercato a livello globale, devono accettarne le condizioni. L'approvazione di questa nuova regolamentazione ci renderà più coerenti. Non possiamo più permettere che dittatori e regimi repressivi utilizzino la nostra tecnologia in sfregio ai diritti umani e ai valori universali.

Ancora una volta l'Unione europea sarà capofila nella battaglia per il rispetto dei diritti umani. Questa riforma, infatti, è uno strumento all'avanguardia, il più avanzato a livello globale. Siamo fieri di averlo reso tale grazie, tra gli altri, all'introduzione di una clausola onnicomprensiva che permetterà la copertura di tecnologie a oggi non ancora disponibili, alla maggior trasparenza che la riforma richiederà agli Stati membri, all'istituzione di una lista europea – la più estesa a livello globale – dei prodotti a rischio e alle chiare disposizioni in materia di elusione. L'Europa, in questo modo, ribadisce che il proprio modello commerciale è un modello aperto ma ancorato a saldi principi ineludibili.

Il nostro lavoro non si ferma oggi. Al contrario, si intensificherà: dovremo infatti vigilare sulla sua implementazione per assicurarne la massima efficacia e fare in modo che nessuno cerchi di eluderla. Non possiamo infatti enunciare i nostri valori in modo passivo, dobbiamo invece fare in modo che la nostra azione sia concreta e forte. Il messaggio che lanciamo oggi è più che mai positivo e come europei non possiamo che esserne fieri. Quella di oggi è una vittoria per tutti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Herr Präsident! Vor einigen Tagen kam im Fernsehen der Film „Polen vor der Zerreißprobe“. Bei dem Film wurde unsere sehr geschätzten Kollegin Róża Thun in ihrem Wahlkreis von einer Journalistin begleitet. Der Film schildert Probleme, vor denen aus Sicht der Filmemacher Oppositionelle in Polen im Moment stehen. Nach dem Film werden kritische Demonstranten festgenommen, obwohl Demonstrationen angemeldet sind, und Jugendliche, die Oppositionelle einladen, werden mit Strafen belegt. Herr Präsident, wenn es richtig berichtet wird, dann haben Sie die Journalistin mit einer Nazi-Regisseurin verglichen, und unsere Kollegin Róża Thun wurde auf aus meiner Sicht unverantwortliche Art und Weise beschimpft.

(Der Präsident unterbricht den Redner.)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Panie Pośle! Artykuł 162 punkt 2. Czy mam Panu przeczytać? Pan nie mówi na temat, bardzo proszę, żeby Pan mówił na temat sprawozdania pana posła Klausa Buchnera.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Ja, da komme ich gleich zu, aber wir haben ja auch das freie Recht der Rede, und im Europäischen Parlament sollte man schon auf Dinge hinweisen können.

Sehr geehrter Herr Präsident, es hat doch jeder einmal von uns einen schlechten Tag und macht auch Fehler. Deswegen ist einfach meine Bitte, entschuldigen Sie sich bei der Kollegin und der Journalistin oder ziehen Sie die Konsequenzen und treten Sie als Vizepräsident dieses Hauses zurück!

Und nun zum Thema, um Ihrem Wunsch nachzukommen: Wir haben die Situation – und viele Kolleginnen und Kollegen sind darauf eingegangen –, dass Güter und Produkte aus der Europäischen Union auch verwendet werden, um Menschen zu unterdrücken. Es ist gut, dass wir die Situation haben, dass uns die Europäische Kommission eine Änderung der bestehenden Verordnung vorgeschlagen hat. Wir müssen uns dringend den neuen technologischen und leider auch politischen Herausforderungen in anderen Ländern auf der Welt stellen. Und wir müssen besser als bisher sicherstellen, dass europäische Produkte eben genau nicht missbraucht werden können.

In diesem Sinne es ist gut, dass wir mit diesem Gesetzentwurf – Kollege Buchner hat hier sehr gute Kompromissarbeit geleistet – unsere Menschenrechte nicht nur sonntags erwähnen, sondern auch in der Produktion und beim Verkauf durchsetzen. Wir haben zum zweiten aber etliche Sachen nachgebessert, bei denen die Europäische Kommission vielleicht im ersten Ansatz etwas über das Ziel hinausgeschossen ist. Wir haben die Rechtssicherheit für die Unternehmen verbessert. In diesem Sinne danke ich ganz herzlich für Ihren Vorschlag, danke ganz herzlich für die Arbeit im Parlament und denke, dass wir auf verantwortliche Art und Weise unsere Unternehmen dazu bringen, Rechtsstaatlichkeit auch in anderen Ländern der Welt nicht ohne ihr Wissen und unwillentlich zu untergraben.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję Panie Pośle! Regulamin obowiązuje każdego, także Pana. Przypominam art. 162 pkt 2. Proszę o tym pamiętać na przyszłość.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). – Mr President, the EU rightly and regularly condemns state intimidation and violence against journalists, dissidents and human rights defenders. Yet, as we have heard in this debate, our Member States and companies continue to provide the very tools that facilitate such harassment to the very governments that undertake such repression. The gap in our dual—use legislation has allowed this to happen.

If the Council accepts the excellent text we will adopt tomorrow, exports of dual—use items such as surveillance technologies will no longer be possible where they could be used for human rights violations. In this report, Parliament is sending a strong signal to the Council that the human rights dimension is a priority for us – I hope that it is a message that they will get – as is ensuring uniform implementation of the regulation throughout all of our Member States. It is clear at the moment that all 28 are not committed to the same level of implementation of the existing regulation. I hope that will change with the new regulation.

We also need countries, like France and Italy in particular, to make licensing data publicly available. It is unacceptable to hide behind the shield of privacy in this area. As the departure date, sadly, for the United Kingdom from the EU is approaching, I also hope that the United Kingdom will equip itself with similar rules and keep up its cooperation with the European Union on these matters after it leaves the European Union.

Finally, I would like to thank the Commissioner and the Commission for such a good proposal and my colleagues, particularly Mr Buchner, who I think did an excellent job steering this legislation through Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D). – Señor presidente, mi felicitación al ponente y a los ponentes alternativos por su excelente trabajo y a la comisaria por haber tenido la iniciativa de lanzar esta importante propuesta de modernización del Reglamento, que mejoramos con la Resolución y con el informe de este Parlamento.

Creo que todos coincidimos en que el desarrollo de las TIC y del software de vigilancia, sin el adecuado control, puede poner en riesgo nuestra seguridad y, desde luego, también facilitar que regímenes represivos persigan, hostiguen y practiquen la tortura contra oponentes y defensores de derechos humanos. Y, desde luego, la tecnología europea no puede permitir que se ayude a exportar y contribuir a ello.

Creo que es fundamental señalar que, con la tecnología europea —porque se carece de la adecuada regulación para controlar sus exportaciones—, se puede estar facilitando que se apliquen políticas que están poniendo en peligro nuestra seguridad y, lo que es más grave o tan grave, que están poniendo en peligro la vida de defensores de derechos humanos, de periodistas y de oponentes políticos que actúan y trabajan contra los regímenes represivos. Por eso es tan importante modernizar, mejorar y endurecer esta regulación.

Pero nosotros creemos que es importante que, en todo el proceso y al final del Reglamento, se mantengan las exigencias que venimos planteando los socialistas y el texto tal y como ha quedado aprobado en la Comisión de Comercio Internacional. Es fundamental extender el control de las exportaciones a las TIC y a la cibervigilancia, incorporar la dimensión de los derechos humanos, incluir ese mecanismo de control general para prever que en el futuro productos no previstos puedan estar sujetos a control y asegurar la implementación uniforme en todos los Estados. Y, finalmente, una vez que consigamos este Reglamento, señora comisaria, le pido que intente lo mismo que está haciendo con el Reglamento que impide el comercio de instrumentos que infringen tortura o pena de muerte, que es su internacionalización. Ha hecho un gran esfuerzo, se ha dado un gran paso adelante y, una vez que tengamos el Reglamento de la Unión Europea, tenemos que conseguir que también fuera se acojan a los mismos principios para conseguir de verdad acabar con este tipo de prácticas.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Zemke (S&D). – Panie Przewodniczący! Pojawiają się ciągle całkiem nowe zagrożenia, które często jest trudno przewidzieć. To wymusza na nas ciągłe zmiany europejskiej polityki bezpieczeństwa, a wewnątrz tej polityki musimy ciągle zmieniać reguły dotyczące kontroli handlu produktami podwójnego wykorzystania. Te same produkty bowiem i technologie mogą wspierać walkę z przestępczością, i to się na szczęście dzieje, ale także te same produkty i technologie mogą być wykorzystywane przez przestępców, a nawet przez rządy do łamania praw człowieka. Dlatego wśród proponowanych zmian ja szczególną wagę przywiązuje do nowej definicji produktów podwójnego wykorzystania. Ta definicja obejmuje lepiej nowe rodzaje produktów, w szczególności myślę tutaj o technologiach inwigilacji informatycznej. Zwiększa to bez wątpienia nasze szanse z jednej strony walki z przestępcami, ale z drugiej strony powinno to bardzo komplikować życie tym rządom, które chcą łamać prawa człowieka i opozycję.

 
  
MPphoto
 

  Karoline Graswander-Hainz (S&D). – Herr Präsident, werte Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Eine Reform der Dual-use-Gesetzgebung ist dringend erforderlich. Dabei geht es um die Überarbeitung der Exportvorschriften für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Vor allem müssen Internet- und Kommunikationstechnologien bei den Exportkontrollen stärker berücksichtigt werden. Während des Arabischen Frühlings hat sich nämlich gezeigt, dass genau diese Technologien von diktatorischen Regimes bewusst gegen Menschenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivisten sowie Journalistinnen und Journalisten eingesetzt wurden und es dadurch zu Menschenrechtsverletzungen und Verfolgungen kam.

Die S&D hat sich daher vehement für ein System eingesetzt, das praktikabel, transparent und zukunftsfit ist und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie schützt. Der europäische Handel muss auf eindeutigen Werten basieren, deren Kern die Menschenrechte sind.

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). – Mr President, this week we will be voting to strengthen controls on the export of goods, notably cyber surveillance technology, that can be – and has been – used to abuse human rights around the world.

This legislation shows how serious Parliament is about trade policy. We take our responsibility to scrutinise policy proposals carefully, but it also shows that we are serious that our rhetoric about values—based trade becomes our practice. Under Tory plans, MPs in Westminster would never have such an opportunity post—Brexit. Parliament’s scrutiny powers under the draft trade bill amount to zilch, with trade rules drawn up entirely behind closed doors. Brexit shouldn’t be used as an excuse to wind back parliamentary scrutiny. MPs should have at least equal rights to those held today by our MEPs.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Herr Präsident! Neue Technologien eröffnen die Möglichkeit, bestimmte digitale Dienste zur Überwachung von Individuen und Gruppen zu missbrauchen. Die entsprechende Aktualisierung der europäischen Regulierung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck wäre ein politischer Erfolg; sie entspricht einer Forderung aus unserem letzten Wahlprogramm. Deshalb ist es umso wichtiger, dass diese Regulierung noch vor Mandatsende abgeschlossen wird.

Die Europäische Union muss befähigt werden, im Falle des Missbrauchs schnell und flexibel zu handeln. Es kann nicht sein, dass Made-in-Europe-Produkte bei Menschenrechtsverstößen zum Einsatz kommen. Nachdem die EU bereits ein Verbot für den Import und Export von Folterinstrumenten einführte, wird nun auch der Export von Produkten reguliert, die zur Spionage missbraucht werden können. Der nächste Schritt muss sein, dass auch Rüstungsexporte endlich verbindlich auf EU-Ebene gesetzlich geregelt werden. Diese Forderung wird angesichts der geplanten europäischen Finanzierung in der Rüstungsindustrie umso brisanter. Bei europäisch geförderten Rüstungsvorhaben sollte das Europäische Parlament ein Mitspracherecht bei Exporten erhalten.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi anni stiamo registrando una sempre maggiore fragilità dell'ordine internazionale. I valori che accomunano gli Stati membri dell'Unione europea – democrazia, libertà e Stato di diritto – sono a rischio in molti paesi con cui siamo interconnessi, economicamente e politicamente, e i mutamenti tecnologici influiscono non solo sul modo di vivere dei cittadini ma anche sulle minacce a cui è esposta la nostra società.

In tale contesto l'Unione europea, in quanto blocco commerciale più potente al mondo, non può tirarsi indietro dallo svolgere un ruolo guida a livello globale in difesa dei nostri valori. Questo Parlamento più di una volta ha chiesto l'adozione di misure che vietino l'esportazione di tecnologia di sorveglianza in paesi con regimi autoritari e che violano i diritti umani.

La proposta in discussione sui prodotti a duplice uso ha il merito di dotare l'Unione europea non solo di uno strumento supplementare per tutelare i diritti umani a livello globale ma anche di un meccanismo efficace per il controllo delle esportazioni per difendere il commercio libero ed equo.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, ο έλεγχος του εμπορίου των ειδών διπλής χρήσης είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή αναδεικνύει όλα τα ζητήματα τα οποία πραγματικά υπάρχουν στο προσκήνιο διότι έχουμε αγαθά τα οποία αξιοποιούνται και για πολιτική αλλά και για στρατιωτική χρήση. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη στην τεχνολογία έχει αποδείξει πλέον ότι υπάρχουν μια σειρά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση, και αυτά τα προϊόντα αξιοποιούνται από δικτατορικά καθεστώτα με στόχο τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την τιμωρία και τη σύλληψη, πολλές φορές, των ακτιβιστών, των δημοσιογράφων και όλων όσοι πραγματικά αντιτίθεται σ αυτά τα καθεστώτα. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι πρέπει να απαγορευτούν και οι εξαγωγές υλικών για βασανιστήρια. Θεωρώ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι απαγορεύονται οι εισαγωγές ορυκτών τα οποία προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες της Αφρικής διότι εκεί ουσιαστικά γίνεται εκκαθάριση του πληθυσμού προκειμένου διάφοροι να αρπάζουν τα ορυκτά. Αυτά τα ορυκτά εν συνεχεία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει δυστυχώς τη διεξαγωγή εμπορίου υλικών και μέσων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για διπλό σκοπό: έναν νόμιμο και έναν παράνομο. Τέτοια υλικά είναι υλικά παρακολουθήσεως, υλικά κρυπτογραφήσεως, συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και παραπλανήσεως, υλικά και προϊόντα τα οποία ενισχύουν τη δυνατότητα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς επίσης και υλικά κατασκευής όπλων μαζικής καταστροφής, αλλά και μέσα τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση βασανιστηρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε αρχές και σε αξίες και αυτή η πραγματικότητα της επιβάλλει την υποχρέωση να μη θέτει το οικονομικό κέρδος υπεράνω της ηθικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλει να πραγματοποιεί αποτελεσματικούς ελέγχους ούτως ώστε αυτά τα προϊόντα να μην πέφτουν στα χέρια τρομοκρατών, ούτε να διοχετεύονται σε χώρες οι οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους. Τέλος, πρέπει να θεσπίσει μια αυστηρή νομοθεσία η οποία θα τιμωρεί τους παραβάτες αυτών των διατάξεων. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση του συναδέλφου, του κ. Buchner.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. – Mr President, everybody here in this room agrees that it is high time that we update the current legislation when it comes to export control of products that could have dual uses. This is what our citizens expect from us, namely that we take human rights very seriously in this kind of trade.

Companies are also expecting guidelines from us that are user-friendly, up—to—date and modern. This is what we are trying to do here. We are trying to things easier – and I think Mr Fjellner brought this up – for the vast majority of companies who want to work with us and to do a good job here in reducing costs and enhance competitiveness, while, at the same time, responding to legislation and citizens’ concerns.

We are introducing a new EU general export authorisation, simplifying controls on intra-EU transfer on sensitive products and technologies, we are developing an electronic licensing system in Member States and we are facilitating technology transfers. All this will reduce the burden of controls for the companies and also make procedures more user-friendly.

It is indeed high time that we adapt to changing technologies and emerging security threats, and this is what we are trying to do with this. I am happy to see that there is such a great consensus in this House – maybe the Christmas spirit is still looming – but I think it is mostly thanks to the rapporteur and his work that we have such strong support for this report.

It will definitely facilitate discussions with the next institution, and hopefully we will have flexible legislation that is able to adjust to technologies and security. It will have a robust human security dimension, more harmonised transparency arrangements and also a system that builds on this important partnership with industry and civil society. I think we obviously still have some issues to solve in the future legislative work here, but this is definitely a very important step forward.

Thank you again to the Committee on International Trade for the work you have done. I am looking forward to working with you in the coming months.

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner, Berichterstatter. – Herr Präsident! Die Redebeiträge haben gezeigt, dass das Europäische Parlament und die Kommission bereit sind, eine wertebasierte Handelspolitik bei den Dual-use-Gütern zu praktizieren. Ich möchte ganz kurz noch auf die Bemerkung von Herrn Kollegen Loones eingehen, der zwar leider nicht mehr da ist, aber ich glaube, das Problem, das er angesprochen hat, treibt mehr Kollegen hier im Haus um. Es geht darum, wie man verhindern kann, dass ein solches gefährliches Produkt innerhalb einer Firma auf eine Zweigstelle transferiert wird, die außerhalb der EU liegt und damit nicht mehr kontrolliert werden kann. Man kann hier keine allgemeine theoretische Antwort geben, aber die Praxis hat in der letzten Zeit gezeigt, dass wir solche Originale weiterverfolgen können. Wir können den Weg verfolgen, wie es dann schließlich zu den Regimes kommt, wo wir gerade die Nutzung verhindern wollen. Wir haben das bei den Beispielen in Bahrain, im Iran und in vielen anderen Ländern gesehen – also es ist möglich, wenn man dem nachgeht, und der Vorteil dieses Artikels in unserer Regulierung ist der, dass wir dann auch wirklich die betreffende Firma bestrafen können, was bisher eben nicht möglich war.

Ich appelliere an den Rat und vor allem an die bulgarische und danach an die österreichische Ratspräsidentschaft sowie an alle Mitgliedstaaten, jetzt möglichst schnell ihre Meinung zu formulieren, damit wir so bald wie möglich in die Trilog—Verhandlungen gehen können. Wir sind bereit, jetzt ist der Rat am Zug.

Abschließend möchte ich nochmal der Kommission und allen Schattenberichterstattern für ihre Mitarbeit herzlich danken. Das ist nicht nur so dahingesagt, wir kommen ja alle aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Dass es da diese Kompromissbereitschaft gegeben hat, dass wir schließlich fast alle diesem Papier zustimmen, dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken und hoffe, dass sich diese Einigkeit auch morgen in der Abstimmung fortsetzt.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę 17 stycznia 2018 r.

 

15. Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto