Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Βουλγαρικής Προεδρίας (συζήτηση)
 8.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Leo Eric Varadkar, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 9.Υποδοχή
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) (ψηφοφορία)
  10.2.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eva Lindström (A8-0003/2018 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  10.3.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Tony James Murphy (A8-0002/2018 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  10.4.Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (A8-0392/2017 - José Blanco López) (ψηφοφορία)
  10.5.Ενεργειακή απόδοση (A8-0391/2017 - Miroslav Poche) (ψηφοφορία)
  10.6.Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (A8-0392/2017 - José Blanco López)
  11.2.Ενεργειακή απόδοση (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)
  11.3.Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Claude Turmes)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105, παράγραφος 6, και άρθρο 106, παράγραφος 4, εδάφιο δ, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ρωσία - η επίδραση της προπαγάνδας σε χώρες της ΕΕ (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 17.Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 18.Απόφαση σχετικά με τη στρατηγική για τα πλαστικά (συζήτηση)
 19.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών (συζήτηση)
 20.Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης στην ΕΕ (συζήτηση)
 22.Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (996 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4684 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου