Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 7 февруари 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Състав на Европейския парламент (разискване)
 5.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Европейския парламент (Ришард Чарнецки) (гласуване)
  7.2.Състав на Европейския парламент (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (гласуване)
  7.3.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (гласуване)
  7.4.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (гласуване)
  7.5.Борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към малцинства, в държавите - членки на ЕС (B8-0064/2018) (гласуване)
  7.6.Представяне на възражения срещу делегиран акт: Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави (B8-0074/2018) (гласуване)
  7.7.Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (B8-0068/2018) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Състав на Европейския парламент (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (B8-0068/2018)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Състав на комисиите: вж. протокола
 13.Последиците за европейските граждани от нарастващите социално-икономически неравенства (разискване по актуални въпроси)
 14.Реформа на избирателното право на Европейския съюз (разискване)
 15.Заплахи за принципите на правовата държава, произтичащи от реформата на съдебната система в Румъния (разискване)
 16.Гаранционен фонд за външни дейности - Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (разискване)
 17.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 18.Свиващото се пространство за гражданското общество (разискване)
 19.Положението на жените – защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС (разискване)
 20.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 21.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Внасяне на документи: вж. протокола
 23.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (935 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4479 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност