Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 4.Euroopa Parlamendi koosseis (arutelu)
 5.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  7.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi (Ryszard Czarnecki) ametiaja ennetähtaegne lõpetamine (hääletus)
  7.2.Euroopa Parlamendi koosseis (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (hääletus)
  7.3.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) (hääletus)
  7.4.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamine Portugaliga (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) (hääletus)
  7.5.Vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimine ELi liikmesriikides (B8-0064/2018) (hääletus)
  7.6.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirj (B8-0074/2018) (hääletus)
  7.7.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (B8-0068/2018) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Euroopa Parlamendi koosseis (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)
  8.2.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)
  8.3.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (B8-0068/2018)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 13.Suureneva sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse tagajärjed Euroopa kodanikele (temaatiline arutelu)
 14.Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (arutelu)
 15.Rumeenia õigussüsteemi reformist tulenev oht õigusriigi põhimõttele (arutelu)
 16.Välistegevuse tagatisfond - ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (arutelu)
 17.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (arutelu)
 18.Kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemine (arutelu)
 19.Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (arutelu)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 22.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 23.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (935 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4479 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika