Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 12 март 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (разискване)
 15.Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (разискване)
 16.Борбата срещу насилието над жени и момичета и ратифицирането на Конвенцията от Истанбул от страна на държавите – членки на ЕС (разискване)
 17.Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (разискване)
 18.Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства (разискване)
 19.Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (кратко представяне)
 20.Изоставащи региони в ЕС (кратко представяне)
 21.Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
 25.Закриване на годишната сесия
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
Последно осъвременяване: 29 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност