Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 13 mars 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
 4.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (debatt)
 5.Parentation
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (A8-0034/2018 - Jean Arthuis) (omröstning)
  7.2.Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) (omröstning)
  7.3.En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) (omröstning)
  7.4.Gränsöverskridande paketleveranstjänster (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) (omröstning)
  7.5.Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) (omröstning)
  7.6.Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (omröstning)
  7.7.Jämställdhet i EU:s handelsavtal (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) (omröstning)
  7.8.Regioner som släpar efter i EU (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) (omröstning)
  7.9.Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)
  8.2.Gränsöverskridande paketleveranstjänster (A8-0315/2017 - Lucy Anderson)
  8.3.Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort (A8-0321/2017 - Peter Lundgren)
  8.4.Jämställdhet i EU:s handelsavtal (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk)
  8.5.Regioner som släpar efter i EU (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida)
  8.6.Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (A8-0045/2018 - Ángela Vallina)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 - Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (debatt)
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (debatt)
 16.Uttalanden från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
 17.Situationen i Syrien (debatt)
 18.EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba (debatt)
 19.Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet (debatt)
 20.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1066 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4990 kb)
Senaste uppdatering: 5 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy