Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0163(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0369/2017

Predkladané texty :

A8-0369/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0085

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

20. Program Kreatívna Európa (2014 až 2020) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Silvię Costę w imieniu Komisji Kultury i Edukacji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD)) (A8-0369/2017).

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, relatrice. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, oggi è una bella giornata per i giovani, per la musica e per l'Europa. Con questa modifica al regolamento di Europa creativa e questo cofinanziamento europeo triennale riconosciamo il valore, diamo un futuro all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, fondata 40 anni fa da Claudio Abbado e Lionel Bryer, istituita dal Parlamento europeo.

Ringrazio ancora i colleghi, il Consiglio e la Commissione per la fruttuosa collaborazione. Questa orchestra è unica nel suo genere, perché è costituita da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, selezionati ogni anno secondo criteri di qualità. Una vera e propria officina di giovani talenti che trascendono i confini culturali e collaborano per raggiungere l'eccellenza in campo musicale.

Infatti, grazie a questa straordinaria esperienza, che io definirei di cittadinanza musicale europea, una grande parte degli oltre 3000 musicisti che fino a oggi hanno fatto parte dell'orchestra sono oggi, in Europa e nel mondo, direttori d'orchestra, solisti e insegnanti, ma hanno anche fatto crescere la cultura musicale di molti giovani.

L'orchestra è stata diretta dai più grandi musicisti, da Claudio Abbado a Barenboim, da Bernstein a Rostropovič, si è esibita nei più importanti festival musicali d'Europa e del mondo, guadagnandosi il rispetto di tutta la comunità culturale. Direi un vero ambasciatore culturale dell'Unione europea, che ha valorizzato la ricchezza del nostro patrimonio musicale, favorito il dialogo interculturale e creato davvero le premesse per una maggiore cultura musicale diffusa.

In un momento in cui l'Europa si trova ad affrontare tante sfide, è bello che nell'anno europeo del patrimonio culturale si sia trovato questo accordo, perché dobbiamo ricordare che la musica è stata la prima lingua comune europea.

Ma per permettere tutto ciò occorrono finanziamenti adeguati. Abbiamo alle spalle un periodo molto travagliato per l'orchestra da quando, nel 2016, rischiò di chiudere per carenza di risorse. Per questo io mi sono battuta, insieme a tanti miei colleghi, che ringrazio, per salvare innanzitutto l'esperienza dell'orchestra, e ora per metterla in sicurezza fino al 2020, anno in cui sarà approvato il nuovo programma europeo dedicato alla cultura settennale. In quell'occasione, mi auguro, Commissario, che verranno ripristinati gli ambasciatori europei della cultura, includendo anche altre istituzioni eccellenti europee.

Naturalmente noi chiediamo all'EUYO di sviluppare una maggiore capacità di coinvolgimento dei musicisti di tutti gli Stati membri, che devono fare selezioni il più possibile adeguatamente pubblicizzate, e anche di diversificare le proprie entrate al fine di garantire con sponsor e con altri contributi – e naturalmente con i loro spettacoli e le loro tournée – di garantire la propria sostenibilità e ridurre la dipendenza dai finanziamenti dell'Unione.

Ma come parlamentare europea e come italiana, consentitemi anche di dire che dopo la Brexit l'orchestra, che ha sede a Londra, rischiava anche di perdere lo status giuridico di organismo europeo. Per questa ragione, insieme al governo italiano, alla Rai e al comune di Ferrara, ma anche insieme ad altre collaborazioni, abbiamo offerto la possibilità all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea di trasferirsi in Italia, ottenendo anche un sostegno finanziario dal nostro paese, ma anche di continuare l'esperienza della Summer School in Austria, a Grafenegg, a Bolzano, e di avere un'antenna anche a Bruxelles, grazie al governo belga, quindi in una logica davvero europea.

L'orchestra quindi, direi – e questo lo dico con molto orgoglio, e dovremmo esserne fieri tutti, credo – è la prima istituzione culturale dopo la Brexit che è stata vissuta dal mondo della cultura in quel paese con grande apprensione e con grande preoccupazione – è la prima che viene ospitata in un altro Stato membro, in una logica di solidarietà e per salvaguardare la libertà di movimento di tanti giovani, di condivisione di un'esperienza culturale e formativa europea.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members of the European Parliament, the European Union Youth Orchestra was funded at the request of this House in 1976 and received the patronage of successive Presidents of the Commission, Parliament and heads of state and government. Since its creation, the European Union Youth Orchestra’s mission has been to unite Europe’s most talented young musicians under internationally renowned conductors in an ensemble that transcends cultural, social, economic, religious and political boundaries in the common pursuit of musical excellence. It demonstrates the vital role of culture and education in strengthening our European identity, a point which was strongly highlighted by EU heads of state and government at an informal summit in Gothenburg last year.

In 2016, the European Union Youth Orchestra experienced very serious financial difficulties that threatened their existence. Since then, the Commission and the European Parliament, with the support of the Council, have worked together to find solutions allowing the orchestra to continue its activities on a sustainable basis.

I am proud that we have found a solution to keep the European Union Youth Orchestra alive. You will vote on the amendment to the creative Europe programme that will ensure annual funding to the orchestra until the end of this financial programme in 2020. I would like to thank the rapporteur, Ms Costa, and the shadow rapporteurs for their commitment and their excellent cooperation throughout discussions.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Chciałbym wyrazić poparcie dla proponowanych zmian w rozporządzeniu ustanawiającym program Kreatywna Europa, które umożliwia także zapewnienie finansowania dla Młodzieżowej Orkiestry Unijnej do końca 2020 r. Jak już tu powiedziano, orkiestra jest unikalną inicjatywą, która od wielu lat umożliwia młodym europejskim artystom wspólne granie, koncertowanie i międzynarodowe występy na najwyższym poziomie. Do tej pory blisko 3000 młodych muzyków przeszło przez jej szeregi, koncertując na czterech kontynentach.

Wieloletni wkład orkiestry w rozwijanie talentów muzycznych i promowanie europejskiej kultury jest nie do podważenia. Niemniej jednak wyjątkowe traktowanie tej inicjatywy przez instytucje unijne nie może odbywać się kosztem nowych przedsięwzięć artystycznych, których twórcy także zabiegają o środki z programu Kreatywna Europa. Z tego względu uważam, że wynegocjowany tekst poprawki, który wzywa Orkiestrę do dywersyfikacji źródeł finansowania i zastrzega, że środki są przyznawane wyjątkowo do końca 2020 r., jest dobrym rozwiązaniem, a wypracowany przez nas dokument jest kompromisem równoważącym interesy różnych stron. W związku z tym uważam, że zasługuje on jak najbardziej na wsparcie Parlamentu Europejskiego.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D) – Pán predsedajúci, poďakovať mojej kolegyni Julie Ward, ona bude za našu skupinu hovoriť. Ja som si s ňou vymenila poradie, pretože o päť minút som v Slovenskej televízii online, takže ďakujem veľmi pekne, a teraz môj rečnícky čas. Program Kreatívna Európa je programom pre všetkých. Pre tých, ktorí sa aktívne doň zapoja a požiadajú o podporu v oblasti filmového priemyslu, kultúry, prekladania kníh, a iných, ale je aj pre tých, ktorí sú konzumentami takto podporenej kultúry.

Dnešným legislatívnym uznesením podporíme mládežnícky orchester Európskej únie, ktorý sa skladá z mladých hudobníkov, ktorí boli vybratí vo svojich členských štátoch. Konkurzy do tohto orchestra sú veľmi náročné, nie je tam jednoduché sa dostať, čo svedčí o vysokej kvalite tohto orchestra.

Som presvedčená, že vystúpenia mladých hudobníkov na rôznych festivaloch a turné v rámci EÚ, aj na medzinárodnej úrovni, bude pre každého poslucháča obohatením o kultúrny zážitok a obohatia aj európskeho kultúrne dedičstvo. Program Kreatívna Európa je programovaná a finančne zabezpečená do roku 2020 a pevne verím, že bude aj v novom viacročnom finančnom rámci.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Pani Poseł, już Pani nie zatrzymujemy, bo wiem, że musi Pani zdążyć do Telewizji.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, quiero expresar mi pleno acuerdo con las medidas que se proponen para garantizar el apoyo comunitario a las actividades de la Joven Orquesta de la Unión Europea. Esta orquesta difunde los valores de la Unión utilizando el talento de hoy, el de nuestros jóvenes intérpretes, que difunden un aspecto único del patrimonio cultural europeo.

Nuestro continente acumula el mayor catálogo mundial de compositores y obras musicales clásicas que recorren y describen nuestra historia. Ayudar a contarla formando jóvenes para que den el salto a la élite de los profesionales de la música y hacerlo fomentando la convivencia transversal y multicultural es una idea genial.

Ahora que se ponen las bases para hacer crecer este proyecto, quiero animar a que se profundice la capacidad de esta orquesta para conectar con la ciudadanía europea. Hay grandes obras musicales creadas por culturas tradicionales europeas y vinculadas a su tradición folclórica: deberían estar más presentes en los programas.

Descentralizar las actuaciones y utilizar este activo para simbolizar que la diversidad que nos une en Europa es toda la diversidad es otra buena idea, como mantener antenas de este programa para estas culturas minorizadas, cuyas industrias culturales son capaces de triunfar en la gala de los Premios Goya con películas como Handia o de enviar a la lista de los Óscar películas como Loreak.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il valore culturale dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è indubbio e rappresenta un esempio concreto di integrazione.

L'orchestra è nata con il patrocinio del Parlamento europeo nel 1976, e costituisce un'occasione unica di crescita, umana e professionale, per i giovani musicisti che vi prendono parte, ed è quindi un patrimonio da salvaguardare.

Il lavoro che abbiamo svolto in sede di triloghi ha sicuramente migliorato il testo: siamo riusciti a far inserire diversi concetti, come il fatto che si tratta di una misura provvisoria ed eccezionale che terminerà il 31 dicembre 2020. Secondo: abbiamo fatto inserire la circostanza secondo la quale la sovvenzione che proviene dall'attuale dotazione finanziaria di Europa creativa sarà a carico sia del sottoprogramma Cultura, sia della sezione transettoriale. In questo modo si è riusciti ad evitare che venga penalizzato troppo il sottoprogramma Cultura.

E, infine, abbiamo esortato l'orchestra affinché raggiunga sempre una maggiore indipendenza finanziaria, aumenti la propria visibilità sui media, si esibisca in un maggior numero di concerti negli Stati membri e garantisca sempre una maggiore rappresentatività degli Stati nella sua composizione.

Si tratta di aspetti migliorativi, che insieme ai miei colleghi siamo riusciti a far inserire, e che rendono sicuramente il testo più equilibrato e circoscritto.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Oczywiście wspieramy tę orkiestrę. Wspieramy tę inicjatywę. Natomiast jesteśmy też przekonani, że w tym mechanizmie funkcjonowania potrzebne są pewne korekty. Przede wszystkim orkiestra musi zadbać o własną promocję, lepiej się promować. Musi zadbać też o alternatywne środki finansowe. Musi zadbać o większą przejrzystość. Krótko mówiąc, musi wykonać kilka czynności, aby to finansowanie po 2020 r. mogło być kontynuowane. Z drugiej strony, zwrócę uwagę na własne doświadczenie – doświadczenie jako ministra kultury. Wówczas budowaliśmy I, CULTURE Orchestra, młodą orkiestrę złożoną z Białorusinów, Ukraińców, także z Mołdawian, Gruzinów etc., po to, aby oni współpracowali ze sobą, tworzyli nowe wartości, ale przede wszystkim funkcjonowali w bardzo napiętym reżimie pracy. Te wymagania powodowały, że szybciej się uczyli, lepiej się poznawali, a przedsięwzięcia, które realizowali, od razu były lepiej promowane. Jedna uwaga do pani Silvii Costy: nie uzgodniliśmy elementu związanego z przejściem z Londynu na inny obszar ewentualnej aktywności. Powinno być to przedmiotem ewentualnych prac Komisji, ale liczymy także na propozycję pana komisarza.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, най-напред бих искал да благодаря на докладчика Силвия Коста, която е пред мен, за нейния дългосрочен принос и работа по програмата „Творческа Европа“. Постигнатото предварително споразумение с Европейския парламент на 25 януари ще подсигури финансирането на европейския младежки оркестър до 2020 г., което безспорно е добра новина и аз напълно заставам зад това решение.

От създаването си през 1976 г. досега младежкият оркестър неведнъж е доказвал своята европейска добавена стойност. Той е единственият по рода си в рамките на Европейския съюз, чийто състав е изцяло подбран от държавите в Съюза. Осигуряването на тези средства до 2020 г. обаче не разрешава проблема с нуждата от дългосрочно финансиране и необходимостта от намаляване на зависимостта от Европейския съюз във финансово отношение.

Наред с това, допълнителни усилия са нужни в посока подобряване на географското представяне на музикантите. Моята страна – България, например е сред тези групи държави, които са слабо представени по географски принцип. Трябва да работим и за увеличаване на неговата популярност, за да има равно и справедливо участие на музиканти, солисти, диригенти от целия Европейски съюз.

Дейността на младежкия оркестър ще трябва да бъде в унисон и с приоритета на подпрограма „Култура“ за привличането на нова публика сред младите хора. Досегът на младите до културата трябва да бъде приоритет както на европейско, така и на национално ниво. За съжаление културата не сред приоритетите на Европейския съюз, съдейки по нищожния бюджет, който се отделя за нея. В България ситуацията е сходна.

Проучване на българската асоциация на работодателите в областта на културата показва, че 53% от младежите не посещават културни събития, защото нямат пари, 41% не ходят, просто защото няма къде, а 33% не са насърчавани от родителите си. Данните са повече от красноречиви. При все това правителството на Борисов отсъди, че на младите хора в България не им е нужен културен чек, по-важно е да се кърпят пътища и да се строят магистрали. Сами можете да си направите изводите.

 
  
MPphoto
 

  Francis Zammit Dimech (PPE). – Interessanti naqsam magħkom il-fatt li proprju kif kien sar f’pajjiżi oħra permezz tal-kampanja Save European Youth Orchestra, fil-Belt Valletta f’Malta, li issa hi l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, sentejn ilu kienet saret protesta permezz tad-daqq tal-mużika mill-mużiċisti Maltin sabiex jitolbu lill-Unjoni Ewropea tkompli tgħin b’mod finanzjarju lill-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea.

Huwa tajjeb li l-appell tal-mużiċisti instema’ anke għaliex hi l-mużika li hi parti mill-identità kulturali tagħna u permezz tal-mużika qed nibagħtu messaġġ ta’ għaqda, messaġġ ta’ paċi. Jiena naqsam ħsieb li għalija huwa għal qalbi, il-ħsieb li kien esprima wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea Jean Monnet li kien qal “If I do it again I would begin with culture”.

Huwa wkoll importanti però li issa l-Orkestra tfittex metodi ġodda ta’ finanzjament biex tassigura li tibqa’ sostenibbli għax wara kollox is-sena 2020 mhijiex daqshekk ’il bogħod u nilqa’ wkoll l-aċċenni li saru fir-rapport rigward il-ħtieġa li jkun hemm għażla trasparenti, mużiċisti minn pajjiżi Ewropej differenti.

Fl-aħħarnett la qed nitkellmu fuq il-programm Ewropa Kreattiva nagħmel l-appell biex kif sar f’dan il-każ insibu dejjem aktar mezzi biex ngħinu l-ħajja kulturali għaliex il-ħajja kulturali tmur lil hinn minn dik ekonomika u fl-opinjoni tiegħi tirrappreżenta l-vera ruħ u identità tagħna bħala Ewropej.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γραμματικάκης (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Costa και τον Επίτροπο Navracsics, γιατί διασφαλίζουν τη συνέχεια και την πολύτιμη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων. Έχει πάντως, νομίζω, σημασία κύριε Πρόεδρε ότι το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη συζητείται την ίδια εβδομάδα που διαμορφώνεται το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σημειώνω λοιπόν με μεγάλη μου λύπη ότι, παρά τα μεγάλα λόγια που ακούγονται συνέχεια για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, η χρηματοδότησή του φτάνει μόνο το 0,15% του συνολικού προϋπολογισμού. Είναι λοιπόν ανάγκη, το είπαν και άλλοι, να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος θα αυξηθεί ουσιαστικά μετά το 2020.

Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση αναφερόμενος στην ανάγκη στήριξης της μουσικής. Μόνο το 3% –ναι, πολύ καλά ακούσατε– του προγράμματος διατίθεται στην υποστήριξή της και κυρίως βέβαια της κλασσικής μουσικής. Όμως η μουσική είναι μια πραγματικά διεθνής γλώσσα, που ενώνει λαούς και πολιτισμούς, και η στήριξη των ποικίλων μορφών της πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά μας. Είναι θετικό ότι τον Φεβρουάριο δρομολογήθηκε η πρωτοβουλία Music Moves Europe, η οποία ευελπιστώ ότι θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα για σταθερή χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I’m speaking on behalf of my political group, the S&D Group. I’m very glad that a temporary solution was found to sustain the work of the European Youth Orchestra, as it is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence.

The orchestra, established in London since 1976, recently moved its headquarters to Italy. Yet another illustration of the loss of cultural influence that Brexit is already bringing to the UK, with the Capital of Culture scheme sadly excluding UK cities. Since its formation, the orchestra has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for its excellence.

The amended regulation aims at ensuring the financial survival of the orchestra until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversify its revenues and increase its visibility and ensure full transparency and greater geographical balance in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in Europe’s development, and that we design stable and coherent funding schemes in the future Creative Europe programme.

Ensuring better independence and transparency in decision-making also demands better involvement of the cultural sector in the assessment and implementation of creative Europe. And I hope, Commissioner, that you will revisit the list of concerns that I brought to you personally last year from Culture Action Europe.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, tento rok je Evropským rokem kulturního dědictví a já jsem velmi ráda, že můžeme podpořit kulturní aktivity mladých lidí. Já budu hlasovat pro toto nařízení, protože to považuji za nezbytné, aby Orchestr mládeže Evropské unie mohl nastartovat svoji transformaci. Myslím, že mu musíme dát čas na to, aby se skutečně změnil v udržitelný projekt, nezávislý na finančních prostředcích, které jsou přidělovány z programu Kreativní Evropa. Samozřejmě on si může a měl by si i po roce 2020 žádat o veřejnou podporu, ale měl by být více nezávislý, jeho financování by mělo být transparentní. Víme dobře, kolegyně a kolegové, že v Evropě máme desítky kvalitních orchestrů, orchestrů mladých lidí a já opravdu nevím, proč by tady měl existovat jeden jediný, který je financovaný výlučně z evropských prostředků, které má takto garantované. Nechme, ať soutěží a bojuje o svoji kvalitu.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της κ. Costa για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 νομίζω ότι θίγει τα ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν το Σώμα, διότι πρόκειται καταρχάς για μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αφορά τον πολιτισμό. Ειδικότερη μνεία βεβαίως πρέπει να γίνει στην Ορχήστρα των Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει δείξει μέχρι στιγμής μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Όμως θα πρέπει η Ορχήστρα να ανοιχτεί και σε άλλες αντιλήψεις και προβλήματα και σκέψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μουσικής και ταυτόχρονα πρέπει να είναι και αντιπροσωπευτική για όλα τα κράτη. Χρειάζονται βεβαίως και νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πολιτισμού, γεγονός που απαιτεί αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να στηριχθούν οι νέοι καλλιτέχνες, πρέπει να στηριχθούν η μουσική, το θέατρο, τα βιβλία, οι ταινίες. Με ένα τέτοιο τρόπο μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον πολιτισμό.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Mr President, first let me thank you for all your very constructive and supportive contributions in this debate. I think this atmosphere is what we need in future negotiations about the next multiannual financial framework when we talk about the role and the place of culture in the next MFF. So I need your help to lobby for a more established position for culture for the next MFF.

As for the European Youth Orchestra, which was established in in 1976 as one of the first building blocks of the future European identity. We’ve had some difficulties recently, but this report and this solution can fund a very solid and smooth financial background for the operations of the European Youth Orchestra, currently in the UK and in the future in Italy, because the European Youth Orchestra will move its administrative and operational headquarters from the UK to Italy in the second half of this year. So thank you for your support and thank you in advance for your future help in lobbying for culture and for a more solid place for culture in the next MFF.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, relatrice. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare i dieci colleghi che sono intervenuti, e questo dimostra che c'è ancora interesse per la cultura in questo Parlamento, che apparentemente è un po' vuoto, e ringrazio molto il Commissario per il suo intervento.

Credo che sono stati toccati... anche se alcuni non ci sono più, vorrei rispondere molto brevemente: tematica delle risorse. Ecco, vorrei dire che abbiamo condiviso fortemente un approccio che non è soltanto il cofinanziamento europeo l'unica risorsa dell'Orchestra europea, è una parte delle loro entrate, perché ci sono anche alcuni paesi, in modo diverso, che cooperano, ci sono gli sponsor, c'è l'ospitalità. Ma certamente avere di fronte tre anni con un cofinanziamento certo consente anche di programmare e di avere altre buone opportunità.

Per quanto riguarda la visibilità, è giustissimo: l'abbiamo chiesto, abbiamo preso un impegno con la European Broadcasting Union di dare più visibilità a un'orchestra che appunto è europea e che deve essere più conosciuta e avere delle performance anche lì.

Per quanto riguarda l'equilibrio, giustissimo, richiesto da vari colleghi, fra i diversi paesi, questo dipende da due cose: un coinvolgimento e una maggiore, diciamo, non solo trasparenza, ma capacità di coinvolgimento dei singoli Stati membri che fanno la preselezione, e poi naturalmente un'attenzione e anche un equilibrio geografico nella selezione finale.

Vorrei anche dire che l'orchestra ha anche realizzato quest'anno – lo dico alla collega Bilbao quando diceva della visibilità nei vari paesi – vorrei rassicurarla: quest'anno, proprio per l'anno europeo, saranno tredici i paesi europei in cui ci saranno delle tournée, oltre a paesi anche fuori dall'Europa.

Naturalmente esiste un problema di fondo – l'abbiamo detto anche in conclusione – che è quello delle risorse. Noi sappiamo che Europa creativa, come diceva prima giustamente il collega Grammatikakis, è soltanto lo 0,15 % del budget complessivo. Noi chiediamo un assoluto raddoppio almeno di questa cifra, anche se sappiamo che vi sono le difficoltà, ma si tratta di trovare delle priorità: la cultura è ciò che rende l'Europa Europa, ed è quello che può ricostruire anche una risposta alla crisi, che è una crisi anche identitaria, è una crisi di dialogo interculturale, ma anche di significati.

Chiudo solo dicendo che da questo punto di vista, vorrei ricordare che il Parlamento, alcuni di noi colleghi abbiamo proposto già dall'anno scorso un progetto pilota sulla musica, ma vogliamo anche che in tutte le altre politiche europee la dimensione culturale sia più presente.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej (EUYO) utworzona w 1976 r. składa się z młodych muzyków ze wszystkich krajów członkowskich i od 40 lat reprezentuje Unię Europejską. Od momentu powstania orkiestra odgrywa znaczącą rolę w promowaniu wartości europejskich, dialogu międzykulturowego, wzajemnego szacunku i zrozumienia przez kulturę.

Finansowanie unijne jest kluczowe dla przetrwania orkiestry. Bez takiego wsparcia EUYO nie mogłaby prowadzić działalności, a wchodzący w jej skład młodzi muzycy zostaliby pozbawieni niepowtarzalnej szansy występowania na scenach międzynarodowych, dalszego budowania kariery zawodowej oraz rozwijania talentu pod okiem uznanych dyrygentów.

W przeszłości programy takie jak „Kreatywna Europa” wspierały finansowo EUYO na różne sposoby. Przykładowo: na lata 2016 i 2017 orkiestra otrzymała dotację na działalność jako organizacja, która dąży do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie UE lub realizuje zadania należące do polityki kulturalnej UE.

Cieszy mnie fakt, że ze względu na wyjątkowy charakter tej orkiestry i jej rolę w budowaniu wspólnych wartości europejskich Komisja proponuje, aby uznać ją za „organ wskazany w akcie podstawowym” i tym samym zapewnić jej stabilne finansowanie na następne lata działalności.

 
Posledná úprava: 16. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia