Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 14. märts 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 4.USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Arutelu Portugali peaministri António Costaga Euroopa tuleviku üle (arutelu)
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Hääletused
  8.1.Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (hääletus)
  8.2.Raudteeveo statistika (A8-0038/2018 - Karima Delli) (hääletus)
  8.3.Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamine (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (hääletus)
  8.4.Meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hääletus)
  8.5.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (hääletus)
  8.6.Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (B8-0136/2018) (hääletus)
  8.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  8.8.Finantskuritegusid, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  8.9.Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hääletus)
  8.10.Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hääletus)
  8.11.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (hääletus)
  8.12.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Rahvusvaheline koostöö küberkuritegevuse vastases võitluses ja oht avalikele teenustele (temaatiline arutelu)
 14.Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (arutelu)
 15.Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas - Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas (arutelu)
 16.USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (arutelu)
 17.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.Oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik (Europass) (arutelu)
 20.Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) (arutelu)
 21.ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine - ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (arutelu)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 25.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1069 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5001 kb)
Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika