Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 16. april 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 10.Parlamentets mødekalender - 2019: se protokollen
 11.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 14.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 17.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument): se protokollen
 18.Reaktionen på Parlamentets beslutninger
 19.Arbejdsplan
 20.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 - Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen (forhandling)
 21.Emballage og emballageaffald - Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr - Affald - Deponering af affald - Procedureregler på området miljørapportering (forhandling)
 22.Gennemførelse af det syvende miljøhandlingsprogram (forhandling)
 23.Ligestilling inden for mediesektoren i EU - Styrkelse af kvinders og pigers position gennem den digitale sektor (forhandling)
 24.Gennemførelse af instrumentet for udviklingssamarbejde, instrumentet for humanitær bistand og Den Europæiske Udviklingsfond (forhandling)
 25.En europæisk strategi til fremme af proteinafgrøder (kortfattet forelæggelse)
 26.Forbedring af udviklingslandenes gældsbæredygtighed (kortfattet forelæggelse)
 27.Styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU (kortfattet forelæggelse)
 28.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 29.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 30.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (593 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3097 kb)
Seneste opdatering: 20. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik