Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου 2019: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 19.Διάταξη των εργασιών
 20.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 - Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (συζήτηση)
 21.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας - Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Απόβλητα - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων - Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων (συζήτηση)
 22.Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (συζήτηση)
 23.Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ - Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα (συζήτηση)
 24.Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (συζήτηση)
 25.Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών (συνοπτική παρουσίαση)
 27.Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συνοπτική παρουσίαση)
 28.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (593 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3097 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου