Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 16. aprill 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 7.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Puutumatuse äravõtmise taotluse järgsed meetmed (vt protokoll)
 10.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (vt protokoll)
 11.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 14.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 15.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 17.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 18.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 19.Tööplaan
 20.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku - Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused (arutelu)
 21.Pakendid ja pakendijäätmed - Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud - Jäätmed - Prügilad - Keskkonnaaruandluse menetlusnormid (arutelu)
 22.Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (arutelu)
 23.Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris - Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (arutelu)
 24.Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (arutelu)
 25.Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (lühiettekanne)
 26.Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 27.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis (lühiettekanne)
 28.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 29.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 30.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (593 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3097 kb)
Viimane päevakajastamine: 20. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika