Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 16 april 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 10.Parlamentets sammanträdeskalender – 2019: se protokollet
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 17.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 18.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 19.Arbetsplan
 20.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 - Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet (debatt)
 21.Förpackningar och förpackningsavfall - Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter - Avfall - Deponering av avfall - Förfaranderegler i fråga om miljörapportering (debatt)
 22.Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet (debatt)
 23.Jämställdhet inom mediesektorn i EU - Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn (debatt)
 24.Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden (debatt)
 25.En europeisk strategi för främjande av proteingrödor (kortfattad redogörelse)
 26.En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)
 27.Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU (kortfattad redogörelse)
 28.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 30.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (593 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3097 kb)
Senaste uppdatering: 20 juli 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy