Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 17 април 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Дебат с президента на Френската република Еманюел Макрон относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан: участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (гласуване)
  6.2.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансови средства (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (гласуване)
  6.3.Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (гласуване)
  6.4.Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (гласуване)
  6.5.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (гласуване)
  6.6.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)
  6.7.Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (гласуване)
  6.8.Енергийни характеристики на сградите (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (гласуване)
  6.9.Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (гласуване)
  6.10.Равенството между половете в медийния сектор в ЕС (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (гласуване)
  6.11.Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (B8-0183/2018) (гласуване)
  6.12.Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (гласуване)
  6.13.Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (гласуване)
  6.14.Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Равенството между половете в медийния сектор в ЕС (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор (B8-0183/2018)
  7.7.Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (разискване)
 12.Състав на Парламента: вж. протокола
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Положението в Русия (разискване)
 17.Изгледи за мир на Корейския полуостров в контекста на последните събития (разискване)
 18.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (разискване)
 19.Внасяне на документи: вж. протокола
 20.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (разискване)
 21.Рамково споразумение между ЕС и Австралия - Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (разискване)
 22.Годишни доклади за 2015 г. и 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1163 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5324 kb)
Последно осъвременяване: 30 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност