Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 17. aprill 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Arutelu Prantsuse Vabariigi presidendi Emmanuel Macroniga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  6.1.ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (hääletus)
  6.2.ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (hääletus)
  6.3.ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (hääletus)
  6.4.Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (hääletus)
  6.5.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (hääletus)
  6.6.Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hääletus)
  6.7.Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (hääletus)
  6.8.Hoonete energiatõhusus (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (hääletus)
  6.9.Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (hääletus)
  6.10.Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (hääletus)
  6.11.Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (B8-0183/2018) (hääletus)
  6.12.Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (hääletus)
  6.13.Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (hääletus)
  6.14.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu (B8-0183/2018)
  7.7.Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (arutelu)
 12.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 13.Olukord Süürias (arutelu)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 16.Olukord Venemaal (arutelu)
 17.Korea poolsaare rahuväljavaated hiljutiste arengute valguses (arutelu)
 18.Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (arutelu)
 21.ELi ja Austraalia vaheline raamleping - ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (arutelu)
 22.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1163 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5324 kb)
Viimane päevakajastamine: 30. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika