Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas vērtību instruments, ar kuru tiek atbalstītas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamatvērtības Eiropas Savienībā (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Debates ar Francijas Republikas prezidentu Emmanuel Macron par Eiropas nākotni (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Balsošanas laiks
  6.1.ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Libānas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0352/2017 - Sofia Sakorafa) (balsošana)
  6.2.ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (A8-0053/2018 - Norica Nicolai) (balsošana)
  6.3.ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) (balsošana)
  6.4.Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot) (balsošana)
  6.5.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (balsošana)
  6.6.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsošana)
  6.7.Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana (A8-0373/2017 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (balsošana)
  6.8.Ēku energoefektivitāte (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) (balsošana)
  6.9.Septītās vides rīcības programmas īstenošana (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) (balsošana)
  6.10.Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová) (balsošana)
  6.11.Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (B8-0183/2018) (balsošana)
  6.12.Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom) (balsošana)
  6.13.Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (A8-0129/2018 - Charles Goerens) (balsošana)
  6.14.Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (A8-0138/2018 - Marc Joulaud) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai (A8-0121/2018 - Jean-Paul Denanot)
  7.2.Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  7.3.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  7.4.Septītās vides rīcības programmas īstenošana (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu)
  7.5.Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā (A8-0031/2018 - Michaela Šojdrová)
  7.6.Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību (B8-0183/2018)
  7.7.Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana (A8-0118/2018 - Enrique Guerrero Salom)
  7.8.Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana (A8-0129/2018 - Charles Goerens)
  7.9.Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā (A8-0138/2018 - Marc Joulaud)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (debates)
 12.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 13.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 15.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 16.Stāvoklis Krievijā (debates)
 17.Miera izredzes Korejas pussalā, ņemot vērā neseno notikumu attīstību (debates)
 18.Cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpšana divu Turcijā aizturēto un apcietināto Grieķijas karavīru gadījumā (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 20.ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (debates)
 21.ES un Austrālijas Pamatnolīgums - ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (debates)
 22.2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1163 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5324 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 30. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika