Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 18. dubna 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 6.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března 2018 (rozprava)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 8.Členství v politických skupinách: viz zápis
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 10.Udělení absolutoria za rok 2016 (rozprava)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Hlasování
  12.1.Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  12.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (hlasování)
  12.3.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (hlasování)
  12.4.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (hlasování)
  12.5.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (hlasování)
  12.6.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (hlasování)
  12.7.Obaly a obalové odpady (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  12.8.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  12.9.Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  12.10.Skládky odpadů (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (hlasování)
  12.11.Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (hlasování)
  12.12.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (B8-0214/2018) (hlasování)
  12.13.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (hlasování)
  12.14.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (hlasování)
  12.15.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (hlasování)
  12.16.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (hlasování)
  12.17.Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (hlasování)
  12.18.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (hlasování)
  12.19.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (hlasování)
  12.20.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  12.21.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  12.22.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  12.23.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  12.24.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  12.25.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A8-0128/2018 - Marco Valli) (hlasování)
  12.26.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  12.27.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  12.28.Udělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur (A8-0115/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.29.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.30.Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.31.Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.32.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.33.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.34.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.35.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.36.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.37.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.38.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.39.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.40.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.41.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (hlasování)
  12.42.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.43.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.44.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.45.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.46.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.47.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.48.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.49.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.50.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.51.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.52.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.53.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.54.Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.55.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.56.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.57.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.58.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.59.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.60.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (hlasování)
  12.61.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  12.62.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  12.63.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  12.64.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  12.65.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  12.66.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  12.67.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  12.68.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
  13.1.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Obaly a obalové odpady (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (B8-0214/2018)
  13.8.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (B8-0184/2018)
  13.9.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Udělení absolutoria za rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 17.Předložení dokumentů: viz zápis
 18.Převod prostředků: viz zápis
 19.Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (rozprava)
 20.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (rozprava)
 21.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi (rozprava)
 22.Ekologická produkce a označování ekologických produktů (rozprava)
 23.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (rozprava)
 24.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 25.Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (rozprava)
 26.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 28.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1598 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (6987 kb)
Poslední aktualizace: 5. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí