Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 18. april 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionens (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 6.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts 2018 (forhandling)
 7.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 8.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2): se protokollen
 10.Decharge 2016 (forhandling)
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Afstemningstid
  12.1.Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  12.2.Parlamentets mødekalender - 2019 (afstemning)
  12.3.Rammeaftalen mellem EU og Australien (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (afstemning)
  12.4.Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (afstemning)
  12.5.Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (afstemning)
  12.6.Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (afstemning)
  12.7.Emballage og emballageaffald (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  12.8.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  12.9.Affald (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  12.10.Deponering af affald (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (afstemning)
  12.11.Procedureregler på området miljørapportering (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (afstemning)
  12.12.Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionens (B8-0214/2018) (afstemning)
  12.13.Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (afstemning)
  12.14.Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (afstemning)
  12.15.Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (afstemning)
  12.16.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (afstemning)
  12.17.Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (afstemning)
  12.18.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (afstemning)
  12.19.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (afstemning)
  12.20.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  12.21.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  12.22.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  12.23.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  12.24.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  12.25.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A8-0128/2018 - Marco Valli) (afstemning)
  12.26.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  12.27.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  12.28.Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol (A8-0115/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.29.Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.30.Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.31.Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.32.Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.33.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.34.Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.35.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.36.Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.37.Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.38.Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.39.Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.40.Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.41.Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (afstemning)
  12.42.Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.43.Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.44.Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.45.Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.46.Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (A8-0081/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.47.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.48.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.49.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.50.Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.51.Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.52.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.53.Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.54.Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.55.Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.56.Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.57.Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.58.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.59.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.60.Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (afstemning)
  12.61.Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  12.62.Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  12.63.Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  12.64.Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  12.65.Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  12.66.Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  12.67.Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
  12.68.Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Rammeaftalen mellem EU og Australien (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Emballage og emballageaffald (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Affald (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Procedureregler på området miljørapportering (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionens (B8-0214/2018)
  13.8.Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (B8-0184/2018)
  13.9.Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 17.Modtagne dokumenter: se protokollen
 18.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 19.Cambridge Analytica og Facebook: Databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som et forsvar mod valgmanipulation (forhandling)
 20.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (forhandling)
 21.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (forhandling)
 22.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (forhandling)
 23.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (forhandling)
 24.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 25.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (forhandling)
 26.Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1598 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (6987 kb)
Seneste opdatering: 5. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik