Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη στις 22 και 23 Μαρτίου 2018 (συζήτηση)
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αίτημα διαβούλευσης με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Απαλλαγή 2016 (συζήτηση)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  12.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019 (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (ψηφοφορία)
  12.4.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (ψηφοφορία)
  12.5.Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (ψηφοφορία)
  12.6.Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο ) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (ψηφοφορία)
  12.7.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  12.8.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  12.9.Απόβλητα (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  12.10.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  12.11.Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (ψηφοφορία)
  12.12.Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (B8-0214/2018) (ψηφοφορία)
  12.13.Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (ψηφοφορία)
  12.14.Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  12.15.Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (ψηφοφορία)
  12.16.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (ψηφοφορία)
  12.17.Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (ψηφοφορία)
  12.18.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (ψηφοφορία)
  12.19.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (ψηφοφορία)
  12.20.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  12.21.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  12.22.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  12.23.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  12.24.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  12.25.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0128/2018 - Marco Valli) (ψηφοφορία)
  12.26.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  12.27.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
  12.28.Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0115/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.29.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.30.Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.31.Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.32.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.33.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.34.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.35.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.36.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.37.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.38.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.39.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.40.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.41.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  12.42.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.43.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.44.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.45.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.46.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.47.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.48.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.49.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.50.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.51.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.52.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.53.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.54.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.55.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.56.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.57.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.58.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.59.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.60.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  12.61.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  12.62.Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  12.63.Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL) (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  12.64.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  12.65.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  12.66.Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  12.67.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  12.68.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Απόβλητα (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (B8-0214/2018)
  13.8.Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (B8-0184/2018)
  13.9.Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Cambridge Analytica και Facebook: Η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα των πολιτών ως γραμμή άμυνας κατά της εκλογικής χειραγώγησης (συζήτηση)
 20.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 21.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (συζήτηση)
 22.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων (συζήτηση)
 23.Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (συζήτηση)
 24.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)
 25.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)) (συζήτηση)
 26.Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1598 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6987 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου