Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 6.Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (vt protokoll)
 10.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletused
  12.1.Esindajate üheksanda otsese ja üldise Euroopa Parlamenti valimise aeg (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  12.2.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (hääletus)
  12.3.ELi ja Austraalia vaheline raamleping (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (hääletus)
  12.4.ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (hääletus)
  12.5.Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (hääletus)
  12.6.Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (hääletus)
  12.7.Pakendid ja pakendijäätmed (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  12.8.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  12.9.Jäätmed (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  12.10.Prügilad (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (hääletus)
  12.11.Keskkonnaaruandluse menetlusnormid (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (hääletus)
  12.12.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (B8-0214/2018) (hääletus)
  12.13.Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (hääletus)
  12.14.ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (hääletus)
  12.15.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (hääletus)
  12.16.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (hääletus)
  12.17.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (hääletus)
  12.18.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (hääletus)
  12.19.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (hääletus)
  12.20.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  12.21.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  12.22.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  12.23.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  12.24.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  12.25.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (A8-0128/2018 - Marco Valli) (hääletus)
  12.26.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  12.27.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  12.28.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0115/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.29.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.30.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.31.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.32.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.33.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.34.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.35.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.36.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.37.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.38.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.39.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.40.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.41.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (hääletus)
  12.42.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.43.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.44.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.45.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.46.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.47.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.48.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.49.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.50.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.51.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.52.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.53.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.54.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.55.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.56.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.57.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.58.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.59.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.60.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (hääletus)
  12.61.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  12.62.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  12.63.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  12.64.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  12.65.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  12.66.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  12.67.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  12.68.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
  13.1.ELi ja Austraalia vaheline raamleping (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Pakendid ja pakendijäätmed (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Jäätmed (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Keskkonnaaruandluse menetlusnormid (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (B8-0214/2018)
  13.8.Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (B8-0184/2018)
  13.9.ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 18.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 19.Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu (arutelu)
 20.Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine (arutelu)
 21.Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve (arutelu)
 22.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine (arutelu)
 23.Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (arutelu)
 24.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 25.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (arutelu)
 26.Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1598 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (6987 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika