Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 6.Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmes secinājumi (debates)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 8.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 9.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 10.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Laikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  12.2.Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  12.3.ES un Austrālijas Pamatnolīgums (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (balsošana)
  12.4.ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (balsošana)
  12.5.Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (balsošana)
  12.6.Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (balsošana)
  12.7.Iepakojums un izlietotais iepakojums (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  12.8.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  12.9.Atkritumi (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  12.10.Atkritumu poligoni (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (balsošana)
  12.11.Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (balsošana)
  12.12.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (B8-0214/2018) (balsošana)
  12.13.Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (balsošana)
  12.14.ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (balsošana)
  12.15.2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (balsošana)
  12.16.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (balsošana)
  12.17.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (balsošana)
  12.18.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (balsošana)
  12.19.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (balsošana)
  12.20.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  12.21.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  12.22.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  12.23.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  12.24.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  12.25.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A8-0128/2018 - Marco Valli) (balsošana)
  12.26.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  12.27.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  12.28.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (A8-0115/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.29.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.30.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (A8-0069/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.31.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.32.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.33.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.34.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.35.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.36.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.37.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.38.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.39.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.40.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.41.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (balsošana)
  12.42.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.43.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.44.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.45.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.46.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.47.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.48.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.49.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.50.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.51.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.52.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.53.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.54.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (A8-0102/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.55.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.56.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.57.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.58.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.59.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.60.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (balsošana)
  12.61.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  12.62.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2" (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  12.63.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  12.64.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  12.65.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  12.66.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  12.67.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  12.68.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
  13.1.ES un Austrālijas Pamatnolīgums (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Iepakojums un izlietotais iepakojums (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Atkritumi (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (B8-0214/2018)
  13.8.Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (B8-0184/2018)
  13.9.ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 17.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 18.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 19.Cambridge Analytica un Facebook: datu aizsardzība un iedzīvotāju privātās dzīves neaizskaramība kā aizsardzības politika pret vēlēšanu manipulēšanu (debates)
 20.Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana (debates)
 21.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība (debates)
 22.Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana (debates)
 23.Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (debates)
 24.Gada ziņojums par ES konkurences politiku (debates)
 25.Atsevišķu uzņēmumu un nozaru veikta informācijas par uzņēmumu ienākuma nodokli atklāšana (debates)
 26.Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (debates)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 28.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1598 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (6987 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika