Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokól
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca 2018 r. (debata)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): patrz protokól
 8.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): patrz protokól
 10.Absolutorium za rok 2016 (debata)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Głosowanie
  12.1.Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  12.2.Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (głosowanie)
  12.3.Umowa ramowa między UE a Australią (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (głosowanie)
  12.4.Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (głosowanie)
  12.5.Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (głosowanie)
  12.6.Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (głosowanie)
  12.7.Opakowania i odpady opakowaniowe (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)
  12.8.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)
  12.9.Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)
  12.10.Składowanie odpadów (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (głosowanie)
  12.11.Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (głosowanie)
  12.12.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (B8-0214/2018) (głosowanie)
  12.13.Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (głosowanie)
  12.14.Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (głosowanie)
  12.15.Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (głosowanie)
  12.16.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (głosowanie)
  12.17.Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (głosowanie)
  12.18.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (głosowanie)
  12.19.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  12.20.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  12.21.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  12.22.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  12.23.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  12.24.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  12.25.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0128/2018 - Marco Valli) (głosowanie)
  12.26.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  12.27.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  12.28.Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0115/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.29.Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.30.Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.31.Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.32.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.33.Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.34.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.35.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.36.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.37.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.38.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.39.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.40.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.41.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  12.42.Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.43.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.44.Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.45.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.46.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.47.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.48.Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.49.Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.50.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.51.Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.52.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.53.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.54.Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.55.Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.56.Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.57.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.58.Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.59.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.60.Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (głosowanie)
  12.61.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  12.62.Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  12.63.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  12.64.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  12.65.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  12.66.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  12.67.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
  12.68.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Umowa ramowa między UE a Australią (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Opakowania i odpady opakowaniowe (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Odpady (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (B8-0214/2018)
  13.8.Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (B8-0184/2018)
  13.9.Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Przesunięcie środków: patrz protokół
 19.Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (debata)
 20.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata)
 21.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (debata)
 22.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych (debata)
 23.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata)
 24.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)
 25.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) (debata)
 26.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 28.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1598 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6987 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności