Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 18. apríla 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 22. – 23. marca (rozprava)
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 9.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Absolutórium za rok 2016 (rozprava)
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Hlasovanie
  12.1.Stanovenie obdobia pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  12.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (hlasovanie)
  12.3.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (hlasovanie)
  12.4.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (hlasovanie)
  12.5.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (hlasovanie)
  12.6.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (hlasovanie)
  12.7.Obaly a odpady z obalov (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  12.8.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  12.9.Odpad (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  12.10.Skládky odpadov (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (hlasovanie)
  12.11.Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (hlasovanie)
  12.12.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (B8-0214/2018) (hlasovanie)
  12.13.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (hlasovanie)
  12.14.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  12.15.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (hlasovanie)
  12.16.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (hlasovanie)
  12.17.Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (hlasovanie)
  12.18.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (hlasovanie)
  12.19.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (hlasovanie)
  12.20.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  12.21.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  12.22.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  12.23.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  12.24.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  12.25.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A8-0128/2018 - Marco Valli) (hlasovanie)
  12.26.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  12.27.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  12.28.Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0115/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.29.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.30.Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.31.Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.32.Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.33.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.34.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.35.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.36.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.37.Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.38.Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.39.Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.40.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.41.Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  12.42.Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.43.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.44.Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.45.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.46.Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.47.Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.48.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.49.Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.50.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.51.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.52.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.53.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.54.Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (A8-0102/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.55.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.56.Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.57.Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.58.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.59.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.60.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  12.61.Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  12.62.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2 (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  12.63.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  12.64.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  12.65.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  12.66.Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  12.67.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  12.68.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Obaly a odpady z obalov (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Odpad (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (B8-0214/2018)
  13.8.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (B8-0184/2018)
  13.9.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 19.Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (rozprava)
 20.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (rozprava)
 21.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi (rozprava)
 22.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov (rozprava)
 23.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (rozprava)
 24.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)
 25.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)) (rozprava)
 26.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1598 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6987 kb)
Posledná úprava: 5. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia