Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 18 april 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (debatt)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 8.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 9.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Ansvarsfrihet 2016 (debatt)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Omröstning
  12.1.Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  12.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 (omröstning)
  12.3.Ramavtalet mellan EU och Australien (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (omröstning)
  12.4.Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (omröstning)
  12.5.Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (omröstning)
  12.6.Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (omröstning)
  12.7.Förpackningar och förpackningsavfall (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  12.8.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  12.9.Avfall (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  12.10.Deponering av avfall (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (omröstning)
  12.11.Förfaranderegler i fråga om miljörapportering (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (omröstning)
  12.12.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (B8-0214/2018) (omröstning)
  12.13.Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (omröstning)
  12.14.Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (omröstning)
  12.15.Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (omröstning)
  12.16.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (omröstning)
  12.17.Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (omröstning)
  12.18.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (omröstning)
  12.19.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (omröstning)
  12.20.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  12.21.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  12.22.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  12.23.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  12.24.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  12.25.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (A8-0128/2018 - Marco Valli) (omröstning)
  12.26.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  12.27.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  12.28.Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer (A8-0115/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.29.Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (A8-0074/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.30.Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.31.Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.32.Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.33.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.34.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.35.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.36.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.37.Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.38.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.39.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.40.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.41.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (omröstning)
  12.42.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.43.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.44.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.45.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.46.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.47.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.48.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.49.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.50.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.51.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.52.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.53.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.54.Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (A8-0102/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.55.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.56.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.57.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.58.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.59.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.60.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (omröstning)
  12.61.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  12.62.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  12.63.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  12.64.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  12.65.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  12.66.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  12.67.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  12.68.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Ramavtalet mellan EU och Australien (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Förpackningar och förpackningsavfall (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Avfall (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Förfaranderegler i fråga om miljörapportering (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (B8-0214/2018)
  13.8.Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (B8-0184/2018)
  13.9.Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Anslagsöverföringar: se protokollet
 19.Cambridge Analytica och Facebook: Uppgiftsskydd och medborgarnas personliga integritet som ett försvar mot valmanipulation (debatt)
 20.Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (debatt)
 21.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (debatt)
 22.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (debatt)
 23.Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (debatt)
 24.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 25.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (debatt)
 26.Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1598 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6987 kb)
Senaste uppdatering: 5 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy