Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 19 април 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (разискване)
 5.Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (разискване)
 6.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  6.1.Беларус
  6.2.Филипини
 7.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение): вж. протокола
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (продължение на разискването)
  8.1.Положението в ивицата Газа
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Беларус (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (гласуване)
  10.2.Филипини (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (гласуване)
  10.3.Положението в ивицата Газа (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (гласуване)
  10.4.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на данъчната ставка (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  10.5.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (гласуване)
  10.6.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (гласуване)
  10.7.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (гласуване)
  10.8.Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (гласуване)
  10.9.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (гласуване)
  10.10.Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (гласуване)
  10.11.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  10.12.Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (B8-0186/2018) (гласуване)
  10.13.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (B8-0189/2018) (гласуване)
  10.14.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (гласуване)
  10.15.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (гласуване)
  10.16.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (гласуване)
  10.17.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (гласуване)
  10.18.Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (гласуване)
  10.19.Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (B8-0190/2018) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (B8-0186/2018)
  11.5.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (B8-0189/2018)
  11.6.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (B8-0190/2018)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 16.Решения относно някои документи: вж. протокола
 17.Петиции: вж. протокола
 18.Внасяне на документи: вж. протокола
 19.График на следващите заседания: вж. протоколи
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (671 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3243 kb)
Последно осъвременяване: 26 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност