Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 4425k
Streda, 2. mája 2018 - Brusel Revidované vydanie
1. Pokračovanie prerušeného zasadania
 2. Otvorenie rokovania
 3. Vyhlásenie Predsedníctva
 4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 5. Oficiálne privítanie
 6. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 8. Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 9. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 14. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 15. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 16. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 17. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19. Program práce
 20. Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (rozprava)
 21. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (rozprava)
 22. Prezidentské voľby vo Venezuele (rozprava)
 23. Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 24. Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (rozprava)
 25. Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ (rozprava)
 26. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 27. Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“
 28. Ochrana migrujúcich detí (rozprava)
 29. Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (rozprava)
 30. Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (rozprava)
 31. Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 32. Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (stručná prezentácia)
 33. Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (stručná prezentácia)
 34. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 35. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 36. Skončenie rokovania


  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta giovedì 19 aprile 2018.

 

2. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(La seduta è aperta alle 13.05)

 

3. Vyhlásenie Predsedníctva
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – Prima di dare il via alla sessione plenaria, vorrei esprimere, a nome di questo Parlamento, le più vive condoglianze alle famiglie e alle vittime delle recenti persecuzioni religiose e attentati terroristici.

Non si ferma il genocidio dei cristiani. Dopo l'assassinio di un sacerdote nelle Filippine, ieri c'è stato l'assalto a una chiesa cristiana nella Repubblica centrafricana, che ha causato almeno 10 morti. Questo Parlamento dice basta. Non ci possiamo rassegnare a vedere persone trucidate per il solo fatto di professare la loro fede. Dobbiamo continuare a far ascoltare la nostra voce.

(Applausi)

Anche per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, non possiamo certamente abbassare la guardia: lo dimostrano le orribili stragi compiute dall'ISIS in Afghanistan e da Boko Haram in Nigeria. Lunedì a Kabul e a Kandahar due vili attentati terroristici hanno fatto oltre 25 vittime, di cui 11 bambini. Tra i morti anche giornalisti e operatori umanitari. In un attacco ad una moschea e ad un mercato in Nigeria, ieri Boko Haram ha ucciso più di 60 persone innocenti.

Ecco perché abbiamo bisogno di un'Unione sempre più forte sulla scena internazionale. Abbiamo l'obiettivo di combattere il terrorismo e promuovere la pace e la stabilità.

(Applausi)

 

4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

5. Oficiálne privítanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – Vorrei informarvi che oggi, nella galleria diplomatica, è presente una delegazione guidata da Sua Santità il Patriarca Filaret, Patriarca di Kiev e dell'intera Ucraina.

A nome del Parlamento europeo, desidero ringraziarLa, Santità, per essere presente qui oggi; la Sua presenza è portatrice di un forte messaggio a favore del dialogo e della pace.

(Applausi)

È un onore ospitarLa al Parlamento europeo.

 

6. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

8. Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

9. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

10. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

11. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

12. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

13. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – Vorrei informare l'Aula che giovedì firmerò, insieme al Presidente del Consiglio, un atto approvato nel quadro della procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 78 del regolamento del Parlamento.

Il titolo di tale atto sarà pubblicato nel processo verbale della presente seduta.

*****

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). – Mr President, I would like to draw the attention of the House to the fact that the Basque Peace Process Group was established in 2006 in this Parliament to create an opportunity to promote peace in the Basque Country. I believe we’re going to see advances in that process very soon. I call on Parliament and the Commission to seize the historic opportunity to support the upcoming initiatives that are going to seek to build upon that peace process. The path to a just and lasting peace is without doubt paved with challenges, and reconciliation can be tough for all sides – building peace can be tough for all sides – so I would ask this Parliament to support a lasting peace in the Basque Country.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Vi prego però, quando chiedete la parola per un richiamo al regolamento, di rispettare il regolamento.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, μόνο για ελάχιστα δευτερόλεπτα θέλω να μιλήσω. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι, παρά τις προειδοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ψήφισμα που εγκρίναμε σχεδόν ομόφωνα τον Ιούλιο του 2017 για να μην προχωρήσει η Τουρκία στη δημιουργία πυρηνικού σταθμού 64 χιλιόμετρα από την Κύπρο, η Τουρκία παρέβη αυτό το ψήφισμα το οποίο εμείς στηρίξαμε και υποστηρίξαμε, δεν εισάκουσε τις εισηγήσεις των επιστημόνων και των ειδικών και ουσιαστικά πάει να δημιουργήσει πυρηνικό σταθμό σε μια σεισμογενή περιοχή, με αποτέλεσμα να απειλεί ολόκληρη τη γύρω περιοχή, που διαμαρτύρεται, αλλά και τη Μεσόγειο. Οφείλουμε να καλέσουμε την Τουρκία να σεβαστεί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σταματήσει τις εργασίες δημιουργίας πυρηνικού σταθμού στη Μεσόγειο.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Come sa, la risoluzione è stata trasmessa alle autorità turche.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). – Señor presidente, quería contestar a la señora diputada irlandesa que ha hablado antes para decirle simplemente que, aquí, este Parlamento no tiene que entrar en ninguna resolución de paz ni abrir ningún debate sobre la paz en España. Porque en España, señora, no ha habido ninguna guerra. Ya lo dije aquí una vez: mi hermano, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer fueron asesinados por ETA, al igual que 858 víctimas. Ninguna de las víctimas respondió a esos ataques, por lo tanto, y esos ataques fueron realizados en un 90 % en democracia. No hay nada que firmar. Es un documento, propaganda de ETA, para atraer toda la atención internacional que usted le está queriendo dar y nosotros, que sabemos quiénes son los terroristas, no lo vamos a permitir, porque somos muchos más los que estamos de parte de las víctimas.

 

14. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu

15. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

16. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu

17. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

18. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

19. Program práce
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – Il progetto definitivo di ordine del giorno, fissato dalla Conferenza dei

presidenti, ai sensi dell'articolo 149 del regolamento, nella riunione di giovedì 19 aprile 2018 è stato distribuito. Sono state presentate le seguenti proposte di modifica:

Mercoledì

Il gruppo del Partito popolare europeo ha chiesto di aggiungere come terzo punto all'ordine del giorno una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante sulla situazione in Venezuela. La discussione dovrebbe concludersi con una risoluzione, che sarà posta in votazione giovedì.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, cuando este Parlamento concedió el Premio Sájarov a la oposición venezolana, adquirió con la democracia de Venezuela un compromiso muy particular. El próximo día 20 de mayo se van a celebrar en Venezuela unas falsas elecciones, y nosotros debemos intentar que esas elecciones no se produzcan. Por eso, nuestra mejor ayuda es votar aquí una resolución que diga tres cosas: primero, que no vamos a reconocer el resultado de unas elecciones falsas; segundo, que instamos al régimen de Maduro a que no celebre las elecciones y dialogue con la oposición para construir una democracia de todos los venezolanos; y tercero, que no deben ir observadores internacionales, y menos de la Unión Europea, a ser cómplices de lo que Maduro intenta con esas elecciones.

Hoy Maduro ha sido elegido en unas elecciones reconocidas por todos. El Maduro de después del 20 de mayo será un gobernante todavía más ilegítimo de lo que lo es en la actualidad.

Mantengamos nuestro compromiso con la oposición venezolana como nos marca el Premio Sájarov.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señor presidente, nosotros estamos en contra de esta propuesta porque es inadecuada, es forzada, y su única intención es interferir en unas elecciones que saben que sus amigos no van a ganar por incomparecencia.

El Grupo del PPE solo admite las elecciones que ganan sus amigos. Con el mismo Consejo Nacional Electoral avaló las elecciones de la Asamblea porque habían ganado sus amigos. Pero con el mismo Consejo Nacional Electoral denunciaron las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente porque sus colegas ni se habían presentado.

En ningún país del mundo se invalidan elecciones por voluntaria incomparecencia. El Grupo del PPE busca la desestabilización y la injerencia; lograr por acoso internacional lo que no lograron sus amigos con violencia callejera.

Dejen de envenenar, dejen de contribuir al caos, ayuden a la normalidad, convenciendo a sus amiguitos de la oposición de que dialoguen y lleguen a acuerdos.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). – Mr President, the situation in Venezuela is very grave and serious, and that’s why it needs serious treatment. However, the EPP request is not in line with Rule 156, which says that, except in cases of urgency, a debate and a vote shall not be held on a text unless it has been made available to Members at least 24 hours earlier, which has not happened.

Now you might say that maybe this is an emergency, but that there is going to be a vote in May was announced on 2 March. It’s two months since then, so I really do not see an emergency under this rule. The rule is there in order to allow all Groups to be able to have an opinion about the text, to make amendments and to be engaged. We should not leave it up to the big Groups or the President alone to change the rules however they want. We have the rules for a reason.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señor presidente, si la democracia en Venezuela es tan importante, no entiendo que dejemos de luchar por ella por razones de procedimiento. No puede ser que el procedimiento sea más importante que la democracia. Cuando el procedimiento se pone por delante de la democracia es una excusa para no apoyar la democracia. En todo caso, la urgencia no hace falta demostrarla: es obvia, está en el calendario. Las elecciones van a ser el día 20 de mayo. No hay otro Pleno en el que nos podamos pronunciar. O nos pronunciamos ahora o ya no hay resolución.

Yo prefiero que haya resolución, usted puede que prefiera que no haya resolución. Cabe una solución intermedia: tengamos un debate y que lo que este Pleno ya ha dicho en muchas resoluciones sea expresado por una intervención del presidente en nombre de todos.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Señor González Pons, yo entiendo que usted pide un debate, con un acuerdo con la señora Ska Keller, sin Resolución y, después del debate, una declaración del presidente que resuma el texto de la Resolución votada hace tiempo en este Pleno. ¿Esta era la propuesta del señor González Pons?

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señor presidente, esa es una propuesta de consenso. Si esa propuesta se admite, nosotros podemos vivir con ella. Si no, querríamos que se votara nuestra propuesta.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). – Mr President, I cannot really follow this, because in the previous resolutions it didn’t really say anything about the May resolutions. I totally understand the intention to have a resolution, but you should have announced it earlier. Again, it’s been two months, so if you are going to then declare any sort of declaration which was then only prepared by one Group or another, then that would not really be following any procedure either. We can have a debate, but a resolution is not possible under Rule 156.

 
  
MPphoto
 

  President. – Ms Keller, there is a proposal from Mr González Pons. The proposal is: a debate without resolution with a declaration of the President, in agreement with the last resolution approved by the European Parliament. Do you agree, or shall we vote?

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). – Mr President, you can of course always declare what is written in the resolution, but the resolutions so far are not saying anything about the elections in May. So that kind of contradicts each other, so we can also vote.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – L'on. González Pons, per avere la discussione con risoluzione, chiede che questa sia di fatto una discussione di urgenza, il che è l'unico modo per avere la risoluzione. L'on. Ska Keller dice che altrimenti, se Lei non chiede l'urgenza, non si può, e credo che abbia ragione l'on. Ska Keller, avere una discussione con risoluzione.

Dobbiamo votare innanzitutto se la plenaria vuole una discussione di urgenza su questa questione, quindi con risoluzione. Se poi non passa questo, passiamo alla discussione senza risoluzione.

Apriamo il voto per decidere se abbiamo una discussione d'urgenza con risoluzione sul caso del Venezuela.

(Il Parlamento accoglie la richiesta)

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señor presidente, usted está incumpliendo el Reglamento, porque para una Resolución los Grupos tenemos que tenerla en nuestro idioma por lo menos 24 horas antes. No retuerzan la ley, como hace el Partido Popular en España para ocultar su corrupción. No retuerza la ley.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – A meno che non si tratti di una discussione d'urgenza. On. Couso Permuy, Lei sta ripetendo quello che ha già detto in maniera molto chiara e semplice l'on. Ska Keller. Ho dato ragione all'on. Ska Keller per quanto riguarda la discussione, ma l'on. González Pons ha chiesto una discussione d'urgenza. La discussione d'urgenza autorizza la risoluzione, e così sarà.

Le proposte di risoluzione devono essere presentate entro le 18.00 di mercoledì, gli emendamenti alle proposte di risoluzione e le proposte di risoluzione comune mercoledì 2 maggio alle ore 20.00, gli emendamenti alle proposte di risoluzione comune mercoledì 2 maggio alle ore 21.00, le richieste di votazione distinta o per parti separate mercoledì 2 maggio alle ore 23.00.

*****

Il gruppo GUE ha chiesto di aggiungere, dopo le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui crimini persecutori e la protezione delle vittime nell'UE, dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'applicazione da parte della Spagna delle norme internazionali sulla definizione di violenza sessuale alla luce del recente caso "La Manada".

Do la parola all'on. González Peñas per presentare la richiesta a nome del gruppo GUE.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, señorías, hoy muchas mujeres españolas se sienten más desprotegidas por parte de las instituciones judiciales que hace una semana, cuando la Audiencia de Navarra emitió una sentencia delirante con respecto a un caso de violación múltiple. Una mujer, una joven de 18 años, es introducida en un portal por cinco hombres que se hacen llamar a sí mismos «La Manada», es sometida a una violación múltiple y a múltiples vejaciones sin su consentimiento. Y la sentencia indica que no es una agresión sexual, que es solamente un abuso, porque no existe violencia, porque no existe intimidación. Es una absoluta barbaridad. Pero es que el Convenio de Estambul define el concepto de violación como todo acto sexual sin consentimiento. Y solamente seis países europeos han adoptado esta definición de violación.

Por lo tanto, nos parece absolutamente imprescindible, para que esta alarma social no se extienda más allá de nuestro país, no se extienda por otros países europeos, que, por favor, tengamos este debate para instar a reconocer el concepto de violación, para instar a armonizar las normativas en todos los Estados miembros y para que una cosa así no vuelva a suceder.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señor presidente, compartimos la indignación ‒como no puede ser de otra manera‒ en todo lo que se refiere a tolerancia cero contra la violación de los derechos humanos que suponen siempre la agresión y la violencia sexual. Enmarcaríamos el debate en el cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de los Estados miembros, en ningún caso en la crítica a decisiones judiciales que, como saben, en un Estado de Derecho son independientes. Los jueces están sometidos al imperio de la ley y con todas las garantías y, según nuestra Constitución ‒como no podía ser de otra manera‒, no puede enjuiciarse a un juez en el ejercicio de su función jurisdiccional. Solamente para eso caben los recursos, que están contemplados en nuestro Código Penal, y este caso está sub iudice con dos recursos más: recurso ante el Tribunal Supremo y recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por lo tanto, sí al debate, sí a estudiar modificaciones futuras para poder cumplir e ir en línea con el Convenio de Estambul, pero, en ningún caso, poner en cuestión desde el poder legislativo el poder judicial, porque haríamos un flaco favor a la confianza que nuestro sistema de justicia requiere de los ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Votiamo per appello nominale la proposta del gruppo GUE/NGL.

(Il Parlamento accoglie la richiesta)

Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'applicazione da parte della Spagna delle norme internazionali sulla definizione di violenza sessuale alla luce del recente caso "La Manada" sono aggiunte all'ordine del giorno dopo le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui crimini persecutori e la protezione delle vittime nell'UE.

*****

Il gruppo Verde/Alleanza libera europea ha chiesto di aggiungere all'ordine del giorno una dichiarazione della Commissione sui dazi applicati dagli Stati Uniti nel settore dell'acciaio e dell'alluminio e la risposta dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, dear colleagues, the US tariffs that might or not be put on the EU is a hot issue right now in the public debate all over Europe. But even so, even we as co-legislators are not at all informed about what the Commission is doing. Just today we had an in-camera meeting where some of our INTA colleagues were able to get some really interesting information about what’s going on, but we think that this information should be shared broader, with all of us but also publicly. The Commission might actually be trying also to get a mandate for a new trade negotiation with the US still this month. So if we as a European Parliament want to have a say on what’s inside the mandate – what the Commission should negotiate and what they shouldn’t negotiate – then we have to talk about that now, in this plenary session, and we can’t wait for the Strasbourg session, because by then the mandate will already be done. That’s why I’m asking you to agree to have a debate about this still in this mini-session, so that we as Parliament can have a say on this.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). – Mr President, in politics it’s too common that people speak faster than they think. On behalf of the EPP Group, I would therefore urge us not to take this debate with a Commission statement in this plenary session. We would be happy to debate this, of course – not that I necessarily think that we have very differing views on Trump’s illegal and protectionist steel tariffs – but it was announced yesterday, and we don’t even know the details of what was announced. Therefore, I think it’s a good thing to actually read and reflect before we speak. It’s not as if it’s now or never. We have another plenary in May, which means that we will have plenty of opportunity to get into the details and be able to send a joint and strong message from this House, but not before we know what was decided and announced in Washington.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Per quanto mi risulta, l'on. Ska Keller pensa sempre prima di parlare. Uno può essere favorevole o contrario, ma non credo che parli senza pensare.

Passiamo alla votazione per appello nominale.

(Il Parlamento respinge la richiesta)

Giovedì

È stato aggiunto alle votazioni il seguente punto: obiezione a norma dell'articolo 106: barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1. Vi sono obiezioni?

La modifica è approvata.

(L'ordine dei lavori è così fissato)

 

20. Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla decisione della Commissione sul pacchetto relativo al QFP post-2020 (2018/2594(RSP)).

Ringrazio il Presidente Juncker per aver accettato di presentare la proposta sul nuovo quadro finanziario pluriennale e sulle risorse proprie di fronte alla plenaria prima che di fronte alla stampa. Lo ringrazio ancora, così come ringrazio il Commissario Oettinger, per questo gesto di sensibilità e di rispetto nei confronti del Parlamento. Credo che sia giusto che il Parlamento sia sempre il luogo naturale dove annunciare proposte così importanti, dato che in quest'Aula siedono i rappresentanti dei cittadini. Ringrazio anche tutti i gruppi politici e i deputati per aver acconsentito a questo cambio di orario.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, merci d’avoir su, avec célérité, organiser la réunion d’aujourd’hui. La Commission voulait, en effet, présenter ses propositions d’abord au Parlement puis à la presse et pas l’inverse. Par conséquent, nous les présentons d’abord devant vous.

Mesdames et Messieurs les députés, Madame la présidente du Conseil des ministres, la Commission vient d’adopter ce matin les propositions qu’elle a formulées pour ce qui est du prochain cadre financier pluriannuel. Je laisserai le soin au commissaire Oettinger, qui fut l’artisan patient, inspiré et infatigable de cette nouvelle architecture budgétaire, de vous la présenter en détail mais je voudrais, si vous le permettez, en souligner quelques points.

Tout budget est important. Le nouveau cadre budgétaire est plus important encore que celui qui est en cours d’exécution parce qu’il déterminera l’avenir de notre Europe à vingt-sept et, par conséquent, l’avenir que nous léguerons aux prochaines générations. C’est ce débat que nous avons lancé l’année dernière avec le livre blanc sur l’avenir de l’Europe et une série de documents de réflexion, y compris sur l’avenir des finances de l’Union. C’est un débat auquel ce Parlement a pleinement participé et je me félicite de notre étroite coopération sur un sujet aussi crucial.

Lorsque nous vous avons présenté le 1er mars de l’année passée notre livre blanc, je vous avais dit que d’énormes défis nous attendent dans un monde qui change un peu plus chaque jour à une vitesse vertigineuse. À Bratislava, puis à Rome, nous avons fait à vingt-sept le choix de maîtriser ces évolutions, de nous en saisir et de profiter des nouvelles chances, tant elles sont porteuses. Nous avons fait le choix d’une Europe stable, d’une Europe plus prospère, d’une Europe plus sociale et d’une Europe plus forte dans le monde. Nous avons fait le choix d’aller de l’avant et à ce choix doit répondre un budget moderne, simplifié et plus flexible. Pour répondre aux défis actuels et futurs, les politiques et les programmes de l’Union doivent être dotés de moyens budgétaires suffisants. Le niveau du budget n’est pas une question neutre, il est directement lié à notre ambition. Le départ du Royaume-Uni est un facteur qui doit être pris en compte. Nous avons procédé à un examen rigoureux de toutes les politiques et proposons un budget ambitieux mais équilibré, juste pour tous. Notre proposition de cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 se traduit par un montant global de 1 279 milliards d’euros. Il intègre le Fonds européen de développement qui, jusqu’à présent, fut un accord intergouvernemental et qui, dorénavant, sera un accord communautaire respectant la méthode communautaire.

(Applaudissements)

En combinant des contributions additionnelles, limitées mais nécessaires pour financer les nouvelles priorités et un certain nombre d’économies ciblées, la Commission propose un cadre financier équivalent à 1,11 % du produit intérieur brut. Il s’agit là d’une proposition raisonnable et responsable.

Si nous n’avions pas fait cet examen rigoureux de toutes les politiques, si nous avions simplement répondu aux nombreuses demandes, si nous avions simplement additionné les besoins pour de nouvelles politiques aux politiques actuelles inchangées, en maintenant des rabais, d’autres arrangements spécifiques pour certains États membres, si nous avions maintenu en l’état le Fonds européen de développement, si nous n’avions pas tenu compte des 15 milliards résultant du départ du Royaume-Uni, nous serions arrivés à une proposition proche de 2 % du produit intérieur brut. Cette proposition aurait été immédiatement rejetée par tous les États membres et par une bonne partie d’entre vous. Nous voulions présenter une proposition qui soit prise au sérieux et qui puisse constituer une base pour les négociations futures.

Monsieur le Président, le budget que nous proposons est un budget où chaque euro dépensé apportera un résultat supérieur à celui d’une dépense purement nationale, en insistant sur la valeur ajoutée européenne de toute dépense. C’est un budget qui, pour mieux répondre aux défis qui dessineront notre avenir, établit une intersection vertueuse entre des politiques existantes modernisées comme la politique de cohésion et la politique agricole commune qui demeurent importantes et les nouvelles priorités, qu’il s’agisse de la protection de nos frontières, de l’économie numérique, de la recherche, de l’innovation ou de la défense européenne. C’est un budget qui innove dans sa structure pour que nos priorités deviennent plus visibles et qui innove dans la simplification de ses règles pour créer de meilleures synergies entre les différents programmes que nous proposons de réduire de 58 à 37 avec des règles qui seront plus facilement applicables. C’est un budget qui innove dans la nouvelle flexibilité qu’il offre pour nous permettre de mettre en œuvre nos priorités et de répondre à des situations imprévues. C’est un budget qui innove aussi avec la mise en place d’instruments budgétaires dédiés à notre Union économique et monétaire. La convergence économique et la convergence sociale sont des objectifs centraux de la politique de cohésion européenne, renforcée récemment par notre plan d’investissement et que nous proposons de poursuivre et de consolider davantage sous le nom d’Invest European Union.

Nous présentons aussi deux nouveaux instruments qui allient solidarité et responsabilité. Un programme d’appui aux réformes avec un budget de 25 milliards d’euros, y compris au sein des États membres souhaitant rejoindre la zone euro et une fonction de stabilisation d’un investissement qui pourra mobiliser jusqu’à 30 milliards d’euros afin de maintenir l’activité et l’emploi en cas de chocs économiques majeurs. Ces deux instruments vont de pair. Ils renforcent l’architecture de notre Union, contribuent à la résilience de nos économies et de nos sociétés et visent à prévenir les crises et à mieux y remédier, le cas échéant.

Nous proposons également le renforcement du lien entre le budget européen et le respect de l’état de droit. Le respect de l’état de droit est un préalable indispensable à la bonne gestion financière et à la mise en œuvre effective du budget. C’est pourquoi nous proposons un nouveau mécanisme permettant de protéger le budget des risques financiers liés à des déficiences généralisées sur l’état de droit. Ce mécanisme est d’application générale, il ne vise pas a priori des États membres particuliers, mais c’est un aspect important de la nouvelle architecture budgétaire de l’Europe.

Enfin, Monsieur le Président, nous proposons un budget qui innove en accordant une importance égale tant aux conséquences budgétaires de nos choix politiques qu’aux sources de financement du budget communautaire. On ne peut pas faire comme si le problème des ressources propres ne se posait pas. La Commission propose, à une demande d’ailleurs constante de votre Parlement, d’introduire de nouvelles ressources propres directement liées aux politiques européennes. Les débats sur nos propositions ne font que commencer. Ils prendront du temps et seront intenses. Nous sommes plusieurs, mon cher Guy, dans cette salle, à avoir assisté à ces longues nuits budgétaires du Conseil européen, aussi je sais que les débats seront longs, qu’il nous faudra beaucoup de passion et de détermination.

La conclusion avant l’élection parlementaire européenne est dans l’intérêt de tous parce que, dès le premier jour, la continuité de nos financements doit être assurée. Notre avenir ne peut pas attendre.

Monsieur le Président, si vous le permettez, à la suite du débat que vous avez eu entre vous tout à l’heure, je souhaiterais peut-être ajouter un mot sur l’exemption dont bénéficie l’Union européenne pour ce qui est des tarifs sur l’acier et l’aluminium, exemption généreusement accordée par le président des États-Unis. Nous avons pris note de cette décision mais je voudrais réitérer ici l’appel visant à rendre cette exemption inconditionnelle et permanente. Nous considérons que les mesures américaines ne sauraient être justifiées sur la base de considérations relatives à la sécurité nationale. Elles n’ont pas lieu d’être entre alliés et nous demandons dès lors leur retrait pur et simple. Nous allons poursuivre nos négociations avec les États-Unis, mais nous refusons de négocier sous la menace.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Bei der Vorbereitung dieses Haushaltsrahmens für sieben Jahre standen wir vor zwei grundlegenden Problemen: der Lücke, die der Weggang Großbritanniens schaffen wird, und neue, Aufgaben, die wir, wie wir alle erkennen, europäisch lösen sollten, Aufgaben, die zu Beginn des jetzigen MFR in der Dimension nicht erkennbar gewesen sind: Migration, Terrorismusbekämpfung, Grenzkontrolle und Grenzschutz, Verteidigungsforschung, Verteidigungsindustrie, neue soziale Herausforderungen.

Wir gehen diese beiden Probleme an, indem wir zum einen sparen und zum Zweiten die Mitgliedstaaten auffordern, etwas höhere Einzahlungen durchzuführen. Beides – sparen und etwas mehr investieren – scheint uns richtig zu sein.

Sparen: Wir haben drei Gruppen von Programmen. Die einen bleiben gleich, bei den zweiten erhöhen wir aufgrund der neuen Aufgaben, bei den dritten kürzen wir moderat. Wenn man kürzen muss, kommt man um die beiden größten Programme nicht herum. Deswegen: Kohäsion in etwa -7 % und Agrar in etwa -5 %, die Direktzahlungen dabei bei etwa -4 %. Und dies eingefroren, sodass daraus Jahr für Jahr ansteigend ein Vorteil für den Haushalt erreicht wird und trotzdem die Fortführung der Konvergenz zugunsten der Bauern in den neuen Mitgliedstaaten möglich wird.

Neue Aufgaben: Wir wollen Erasmus+ verdoppeln und wollen – Stichwort Interrail – dies daraus finanzieren. Ich finde: Dass wir die doppelte Zahl von jungen Menschen jetzt einladen, Europa, die Kulturen, die Sprachen, die Menschen während ihrer Studien- und Ausbildungszeit kennenzulernen, ist ein hervorragendes Angebot.

(Beifall)

Zweitens: Forschung. Im Wettbewerb mit Silicon Valley, Pentagon sowie den chinesischen und asiatischen Partnern und Wettbewerbern müssen wir mehr in Forschung und Innovation investieren. Dies machen einige Mitgliedstaaten selbst, aber viele kürzen in diesem Bereich. Wir erhöhen. Innovation, Forschung, Horizont, Europe und Digital – wir wollen unsere Investitionen in Europa um 60 % zugunsten unserer Wettbewerbsfähigkeit, zugunsten unserer Forscher, zugunsten von Arbeitsplätzen erhöhen.

Drittens: Sicherheit und Verteidigung. Wir sehen, dass es Fluchtgründe und Not außerhalb Europas gibt, die zu Flucht führen können. Deswegen werden wir unsere Nachbarschaftshilfe und unsere Hilfen für die Welt ebenfalls ausbauen und dafür ein eigenes Kapitel schaffen: Neighbourhood and the World, weil wir generell unsere Rubriken neu gestalten wollen. Die fünf Rubriken, die wir haben, sind für den Bürger nicht lesbar: Rubrik 1B, Rubrik 3. Aus meiner früheren Aufgabe kenne ich: Kapitel im Haushalt müssen lesbar sein – Schule, Infrastruktur, Umwelt, Soziales, Verteidigung, innere Sicherheit. Wir erhöhen auf sieben Rubriken, und neben den bekannten Themen sind Rubrik 1 Innovation and Digital, Rubrik 4 Migration and Border Management, und Rubrik 5 neu Security and Defense. Und auf der Grundlage von PESCO und unserem Verteidigungsprogramm wollen wir jetzt nicht nur vorschlagen, dass die Europäische Union 500 Mio. EUR pro Jahr in Verteidigungsforschung und dann eben eine Milliarde in Verteidigungsindustrie investiert, sondern wir wollen den Betrag aufstocken, sodass am Ende dieses Haushaltsrahmens im Verbund mit unseren Mitgliedstaaten zwei Milliarden für Verteidigungsindustrie und damit ein mehrfacher Betrag bereitgestellt werden kann.

Border Management: Wir müssen wissen, wer zu uns kommt; die Rechtsgründe müssen wir kennen. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Aber Bulgarien, Griechenland, Italien, Malta, Zypern, vielleicht Polen sind mit diesem Thema sehr gefordert bis überfordert. Es ist im Interesse ganz Europas. Wir sollten eine Grundlage dafür schaffen, dass die inneren Grenzkontrollen nicht auf Dauer fortgeführt werden müssen – Österreich/Deutschland, Ungarn/Österreich oder Deutschland/Dänemark. Wenn wir die Freizügigkeit für Menschen, Waren und Güter im Inneren wiederherstellen wollen, müssen die äußeren Grenzen kontrollierbar sein, brauchen unsere Mitgliedstaaten dort Unterstützung, Solidarität. Deswegen – Sie werden staunen – schlagen wir den Ausbau von Frontex in Stufen nach Bedarf von heute 1 200 Mitarbeitern auf 10 000 Mitarbeiter zum Ende des MFR vor. Ich glaube, dies ist ein starkes Zeichen europäischer Handlungsfähigkeit, aber auch, dass dann die Mitgliedstaaten gebeten werden können, ihre inneren Grenzschutzmaßnahmen Stück für Stück wieder abzubauen.

Wir bauen die Zahl der Programme durch Zusammenführung von 58 auf 37 zurück, um dem Bürger etwas einfacher zu erklären, welche Programme für ihn abrufbar sind. Single rule book, d. h. ein gemeinsames Regelwerk und Vereinfachung generell kommen ergänzend hinzu.

Wir wollen das LIFE-Programm und damit unsere Klimaschutz- und Naturschutzaktivitäten um 50 % erhöhen und werden damit einen wirkungsvollen Beitrag leisten, damit das Pariser Abkommen und der Erhalt von Natur und Umwelt auch europäisch ein entsprechendes gestärktes Angebot bekommen und mit einem Prozentsatz von 5,5 % für Klimaschutz-Mainstreaming schaffen wir eine ergänzende steigende Grundlage dafür.

Die Rechtsstaatlichkeit hat mein Präsident erwähnt. Es geht um Geld der Steuerzahler. Es geht darum, dass wir sicher sein müssen: Wenn es Streit um europäische Haushaltsprogramme gibt, wenn es je zu Gerichtsstreitigkeiten vor Ort kommt, dann muss die Unabhängigkeit der Gerichte – der dritten Gewalt und der Berufung von Richtern – ohne jede Gefahr, ohne jede Gefährdung sein. Und deswegen ein Link zwischen Rechtsstaatlichkeit und der Verweigerung oder Zuweisung von Mitteln aus dem europäischen Etat.

Ihnen war wichtig, dass es auch zu neuen Eigenmitteln kommt, damit die Beiträge aus den nationalen Budgets nicht dauerhaft bei 70 % oder mehr unserer Gesamteinnahmen liegen. Mit verschiedenen Vorschlägen, die Ihnen vorliegen, wollen wir, dass etwa 10 % unserer Einnahmen aus neuen Eigenmitteln stammen, etwa 24 Mrd. EUR neu, darunter das bewährte Emissionshandelssystem, darunter die Körperschaftsteuer, aber auch völlig neue Maßnahmen. Wir schlagen vor, dass entlang der entstehenden, nicht recycelbaren Plastikmengen ein Betrag an den europäischen Haushalt abgeführt wird. So steht es jedem Mitgliedstaat frei zu entscheiden, wie er die Menge, die bei ihm entsteht, zurückführen will – durch Gebote, durch Verbote, durch nationale Steuern. Ich halte das für einen sehr unbürokratischen und umwelt- und zukunftsweisenden Weg.

Wir glauben, dass wir mit diesen neuen Eigenmitteln die Brexitlücke zu 50 % schließen können und die neuen Aufgaben – Migration, Verteidigung, Sicherheit, Digital Europe – in vollem Umfang erfüllen können, dass der Beitrag aus den nationalen Budgets, wenn überhaupt, nur maßvoll, eigentlich gar nicht ansteigen muss. Die Eingliederung des Europäischen Entwicklungsfonds stärkt das Königsrecht des Europäischen Parlaments. Damit werden Sie weitergehend als bisher für alle Programme, Aufgaben und Ausgaben auf Augenhöhe mit dem Rat mitverantwortlich sein.

Wir kommen in der Berechnung zu folgendem Ergebnis – wohl wissend, was in Ihrem Bericht, in den Berichten von Ihren Kollegen vom Parlament geschrieben wurde: Erwartung: 1,3 % des BNE. Wir wissen, dass wir in diesem MFR bei 1,0 % bis 1,03 % liegen, und wir glauben, dass trotz allem Realismus notwendig ist. Wir können Ihnen nachweisen, wenn es Ihnen auf die Programme ankommt: Kein Programm ist geschädigt, viele neue Aufgaben nehmen wir wahr, wir investieren neu in die Zukunft der Europäischen Union. Und trotzdem kommen wir aufgrund einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, aufgrund einer guten Wachstumsprognose zu einem BNE, das bei 1,114 ankommen wird. 1,114, der Entwicklungshilfe-Fonds integriert, der allein etwa 0,03 % ausmacht. Damit sollten auch die sogenannten Nettozahler bereit sein, dies als Grundlage für Beratungen zu nehmen, als einen von vornherein gut gemeinten Kompromissvorschlag diesen Ehrgeiz – Parlament – einerseits und Bereitschaft der Mitgliedstaaten, mehr einzuzahlen, andererseits.

Ein letzter Punkt: Aus den Beratungen der letzten Tage habe ich gemerkt, dass man national alles zusammenzählt: Inflation, Brexit, neue Aufgaben, Abbau von Rabatten und BIP-Steigerung. Das geht nicht. Wir haben in der Tat fünf Elemente, die für die nominale Steigerung unseres Jahresbudgets verantwortlich sind. Inflation mal sieben, BIP-Wachstum mal sieben, der Brexit ist real, neue Aufgaben sind im Interesse der Mitgliedstaaten, aber auch real, und die Rabatte schaffen wir nur in Stufen mit einem phasing-out ab, die für alle zumutbar sind. Aber klar muss sein: Wenn man einen Haushalt 2014 mit einem Haushalt 2027 vergleicht – dazwischen liegen Welten! Baukostensteigerungen für Straßen, Schienen, für Umweltmaßnahmen, für Gaspipelines, Gehälter für Forscher und für Mitarbeiter. Das heißt: Wer in der nationalen Haushaltspolitik verankert ist, vergleicht 2018 mit 2019 – 2 %, 3 % on top. Wer wie wir sieben Jahre im Auge hat oder gar vierzehn Jahre vergleicht, der kommt zu größeren Steigerungen bei sieben mal 1,8 % Inflation, sieben mal 2 % Brutto-Wertschöpfungssteigerung etc. Das führt automatisch zu nominal höheren Beiträgen, die zunächst erstaunen, aber völlig erklärbar sind und trotzdem dem Gebot der Sparsamkeit gerecht werden.

Ein letzter Punkt: Aus vielen Gesprächen mit Landwirten, Bürgermeistern, regionalen Regierungen, Infrastrukturministern und Farmern gebe ich folgende Bitte mit: Je früher wir beraten, je intensiver, je schneller wir entscheiden, desto besser. Die Lehre aus dem jetzigen MFR muss sein: 15.12.2013 – die Verabschiedung war viel zu spät. Wenn 2014 ein verlorenes Jahr war – es war ein verlorenes Jahr –, sollte 2021 nicht wieder ein verlorenes Jahr sein. Deswegen will ich dieses Parlament bitten: Machen Sie den MFR zu Ihrem Schwerpunkt bis Ostern nächsten Jahres. Und ich will die Präsidentin, die ich grüße und die sehr konstruktiv mitwirkt, bitten: Machen auch Sie das im Rat zu einem Schwerpunkt in Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Dann kann Europa zeigen, dass – die Briten gehen – good governance unter 27 bei sehr gegensätzlichen Interessen ein Ausweis einer handlungsfähigen europäischen Demokratie ist.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Président de la Commission. – Monsieur le Président, je suis toujours très sensible lorsque votre générosité vous amène à me redonner la parole mais j’ai pris position sur les questions qui relèvent de la responsabilité américaine – j’ai dit deux ou trois phrases. Disons que nous n’aimons pas négocier sous la contrainte et je voudrais en rester là mais merci encore une fois d’avoir été si gentil de me redonner la parole.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, lieber Günther Oettinger, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist ein wichtiger Tag, es geht ums Geld, es geht um die Zukunft unseres Kontinents. Und uns als EVP-Fraktion ist da zunächst einmal wichtig, dass wir darauf verweisen, dass das bisherige Geld, das wir für die Steuerzahler umgesetzt haben, gut investiertes Geld war, dass das EU-Budget ein gutes Budget ist. Es kommt dem Wohlstand auf dem Kontinent zugute, bei der Forschung, beim EFSI, angestoßen durch unseren zum Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Es kommt der Solidarität zugute – die Kohäsionspolitik ist dabei der Eckpfeiler, dass ganz Europa davon profitiert. Es kommt unseren Bauern, unseren Landwirten zugute, die in der Globalisierung einen schweren Stand haben, und denen, die an der Seite stehen, und es kommt der Zukunft unserer jungen Generation mit Erasmus zugute.

Das bestehende Budget, die Gelder, die wir über Europa investieren, sind gut investiertes Geld, und deswegen wollen wir es als EVP-Fraktion zunächst einmal auch verteidigen. Die Kürzungen, die vorgeschlagen werden, werden wir jetzt mit den Betroffenen diskutieren: mit den Bauern, mit den Bürgermeistern, mit den Vertretern vor Ort und auch mit der Forschungscommunity. Wir werden es diskutieren und werden dann auch entscheiden, wie wir damit umgehen, und da soll niemand die Entschlossenheit des Parlaments in Frage stellen. Wir werden bei der Mitentscheidung ein ganz schweres Tool in unserer Hand haben, wenn es nämlich um die Fondverordnungen – um die Auszahlungsregelungen für die Gelder – geht, und wir werden es natürlich als gemeinsames Paket sehen: die MFR-Diskussion und die Fondverordnungen.

Das Zweite, was ich ansprechen will, ist die notwendige Selbstkritik, die durch die Kommission zum Ausdruck kommt. Bürokratie, die Frage Missmanagement, Korruption, die OLAF-Ermittlungen müssen mit einfließen, und natürlich auch die Frage: Werden die Gelder heute von den Schwerpunkten her richtig ausgegeben? Wir glauben, dass die jetzigen Vorschläge in die richtige Richtung gehen. Sie sorgen für Klarheit im Haushalt – gerade bei den Rabatten, bei anderen Fragestellungen – für Klarheit in der Budgetplanung – das unterstützen wir. Und mancher, der heute bereits sagt, dass er von dem Vorschlag jetzt noch weitergehend kürzen will, noch weitergehend Rückschnitte machen will: Ich wäre aber schon dafür, dass dann auf der Ratsseite jetzt auch Butter bei die Fische gemacht wird, das dann auch vorgestellt wird: Wo soll denn dann eingeschnitten werden?

Die abstrakte Diskussion, die wir von den Mitgliedstaaten teilweise haben, dass über Zahlen diskutiert wird, muss ein Ende haben. Jeder, der will, dass Europa noch weiter Mittel verliert, soll bitte jetzt auch sagen, wem er sie wegnehmen will.

Der dritte Gedanke, den ich einbringen will, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Frage, dass sich Europa und die Welt fundamental verändern. Deswegen sind die neuen Prioritäten, die angedeutet werden, notwendig und richtig. Mich freut es, dass Sicherheit und Grenzmanagement zwei eigenständige Blöcke in dieser neuen Haushaltsstruktur sind, und wir damit den Menschen Vergewisserung geben, dass wir konkret werden: Drohnentechnologie, Cyberkrieg – all die Themen sind nur möglich, wenn wir uns gemeinsam dagegen wappnen – 10 000 Frontexbeamte.

Ein starkes Signal, dass wir bei der Forschung drauflegen: Meine Fraktion hat vor wenigen Tagen beschlossen, dass wir bei Krebsmitteln die Mittel verdoppeln wollen, weil wir als Kontinent vielleicht der sein sollten, der als erstes das Ziel hat, mit der wissenschaftlichen Kompetenz, die wir auf diesem Kontinent haben, Krebs wirklich besiegen zu können. Alles tolle Zukunftsprojekte, für die es sich lohnt zu streiten. Und Jugend: Erasmus und – es sei erlaubt, dass ich das nochmal ausdrücklich erwähne – die Budgetplanungen für Interrail sind klare Zusagen, dass diese EU-Kommission es auch für die junge Generation ernst meint. Danke dafür!

Zu guter Letzt: Wir als EVP-Fraktion wollen vor der Europawahl abschließen. Wir wollen keine Politik des Streites, sondern wir wollen eine Politik der Lösung. Europa braucht Stabilität, und wir haben ja vorgesehen, dass es Revisionsklauseln geben kann, dass das nächste Parlament dann eventuell auch Änderungen vornehmen will, wenn es das für notwendig erachtet. Deswegen ist es auch mit Respekt gegenüber der nächsten Legislaturperiode klar, dass wir vor 2019 abschließen können. Es ist ein maßvoller, aber ambitionierter Vorschlag: Er bewahrt Gutes, er stärkt Neues. Die EVP sieht diesen Vorschlag als einen guten Startpunkt für die nächsten Diskussionen.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, on behalf of the S&D Group. – Mr President, President Juncker, Commissioner, yes, we welcome the fact that you go directly to this House of legislation, to the European Parliament, to the House of the people. Yes, we appreciate that. And we also appreciate that you give a time-frame which allows for substantial negotiations, with the intention to finalise within this mandate. Both are good. But now we have to check on the content? Do you yourself regard this as being the Commission of the last chance? I remember that very well. Is this really the concept and the proposal of the Commission of the last chance for the forthcoming decade? Are you really sure that this already is an answer to the challenges of today and tomorrow? Are you really sure that within your proposal we will find the vision for the young people of Europe for tomorrow?

Haben Sie wirklich schon die Vision in dieses Konzept eingearbeitet, die wir dringend brauchen, um unsere Jugend – um die Menschen in Europa – wieder für Europa zu begeistern, um sie zu beschützen, um ihnen zu zeigen, wo wir hingehen wollen? Ich habe meine Zweifel.

Werte Kolleginnen und Kollegen, wir in der sozialdemokratischen Fraktion haben uns angewöhnt, dass wir über Wirtschaft nur noch reden wollen, wenn wir über Arbeit reden, dass wir über Arbeit nur noch reden wollen, wenn wir über Umwelt reden, und dass wir über Umwelt nur noch reden, wenn wir auch über die soziale Welt reden. Ja, auch die Menschen mit niedrigem Einkommen brauchen saubere Energie. Auch die Menschen, wo das Familieneinkommen klein ist, wollen nicht an Ausfallstraßen wohnen, wo ihre Kinder an den Autoabgasen ersticken. Wir brauchen gesamtheitliche Entwürfe.

In unserer gemeinsamen Arbeit in der Europäischen Union haben wir Ansatzpunkte dafür. Wir haben die Lissabon-Strategie, wir haben die Europa-2020-Strategie. Warum gehen wir nicht einen mutigen Schritt weiter und sagen insgesamt als Kommission, so wie wir das in unserer sozialdemokratischen Fraktion sagen: Unsere Strategie wird die Strategie der Vereinten Nationen sein – sich an den Nachhaltigkeitszielen, an ganzheitlichen Konzepten zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die UN-2030-Nachhaltigkeitsziele unsere konkrete Politik für die nächsten Jahre werden.

Das ist das, was ich vermisse, ebenso wie das entsprechende Volumen, das wir brauchen. Ja, Ansätze sind da, sie haben das Verdienst, dass sie über die neuen Aufgaben sprechen, aber gemessen an dem Vorschlag – werte Kollegen, auch von der EVP – dieses Hauses, mit großer Übereinstimmung beschlossen, fehlen 220 Milliarden, verteilt über sieben Jahre. Es geht um Solidarität, es geht um den Kampf gegen wachsende Ungleichheit, und deswegen vermisse ich auch hier einen wichtigen Einnahmeposten: die Frage, warum Internetriesen für das europäische Budget nicht eigentlich Steuern zahlen sollten. Es wird nicht sein! Dieses Europa wird nicht sein, wenn die Arbeitnehmer die einzigen sind, die unmittelbar Steuern zahlen, weil ihnen das vom Lohnstreifen abgezogen wird, wenn die kleinen, mittelständischen die ehrlichen Steuerzahler sind, aber wir die Big Digitals nicht zum Zahlen bekommen.

Helfen Sie mit, das zu ändern, es geht um die Menschen, die unsere Zuversicht und unsere Orientierung brauchen. Es geht um den Handwerker in Spanien, um den Studenten in Warschau, es geht um die jungen Menschen überall in unseren Ländern, die darauf warten, gute Arbeit in einer guten Welt zu finden.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Oettinger! Ich bedanke mich ganz herzlich für diese vielen Themen, die Sie en détail vorgetragen haben, und muss sagen: Die treffen sich weitgehend mit meinen Einschätzungen, wenn es um die Schwerpunkte in der künftigen Arbeit, in der Ausrichtung unserer EU geht. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz außerordentlich, dass Sie mutig waren und die Vorschläge dieses Parlaments gekürzt haben. Sie wissen, ich hätte Ihnen noch mehr Mut gewünscht, denn wir müssen noch mehr kürzen. Es darf nicht sein, dass es hier so aussieht, als ob wir abstrakt über Summen reden, die irgendwo herkommen! Das ist das Geld der Steuerzahler, und das muss erst mal erwirtschaftet werden. Das fällt nicht vom Himmel!

Sehr geehrter Herr Präsident Juncker, Sie haben mit Recht gesagt und darauf hingewiesen: Sie haben ein Weißbuch herausgebracht, und damals war angekündigt worden, dass wir in der EU über dieses Weißbuch diskutieren werden. Ich frage mich, wo diese Diskussion stattgefunden hat! In Deutschland jedenfalls nicht – jedenfalls nicht ausreichend. Wir haben nicht geklärt: Was sind denn jetzt eigentlich die künftigen Aufgaben der EU, um was kümmern wir uns, was können wir auf der Ebene der EU wirklich besser machen als auf der Ebene der Mitgliedstaaten?

Da gibt es jede Menge, was wir besser können. Wir tun aber derzeit auch vieles, was wir auf Ebene der EU nicht besser können, und dazu gehört z. B. der Bereich der Agrarförderung. Ja, ich nenne ganz konkret, Herr Weber, mal diesen Bereich, denn die Agrarförderung, das ist doch genau der Punkt, wo sich Theorie und Praxis unterscheiden. Wir sagen, wir wollen den Entwicklungsländern gute Chancen geben, mit der EU fair handeln zu können, gleichzeitig schotten wir gerade über die Agrarpolitik die Märkte der EU ab. Das ist widersinnig! Das ist absolut widersinnig, dass wir einerseits in Afrika Bauern nicht die Möglichkeit geben, fair handeln zu können, und in Europa enorme Summen ausgeben, die über Umverteilung irgendwo hinkommen, extrem viel Bürokratie verursachen. Da sollten wir ansetzen, und das wäre meines Erachtens nur ein wesentlicher Punkt, wo wir die EU besser machen können, als sie jetzt ist.

Deshalb glaube ich auch: Es ist nicht gut, wenn wir den Eindruck erwecken, wenn nur das Budget der EU groß genug ist, dann werden wir auch eine gute EU haben, die überall helfen kann. Das wird nicht funktionieren, wir werden die Erwartungen der Menschen enttäuschen – das kann gar nicht anders sein. Stattdessen sollten wir da ansetzen, wo wir eben etwas wirklich gut können, und die anderen Dinge überlassen wir den Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I don’t know if this is my third or fourth Multiannual Financial Framework. I think for Jean—Claude Juncker, it is his fifth or sixth. Let us be honest: as I said a few times to Commissioner Oettinger, it will be business as usual in this MFF. It can still be business as usual because this proposal has to go to the Council and it is there that it is business as usual: trying to get the maximum amount of money from the budget without paying a lot into that budget. Personally, I think that this MFF is a break with the past. It’s not a revolution, but it’s a break with the past on four elements.

The first is that we had two decades of MFFs and budgets being reduced and, for the first time, we are going up again. We went down to 1% and we are going up to 1.14%. It’s not a revolution, but it’s on the right track.

The second is the priorities. For the first time, I see serious cuts where they are necessary and new money where it is necessary: innovation, research, Erasmus. Border management will increase a lot, to a total of EUR 34 billion over the seven—year period.

I see a third break with the past: finally, new own resources – a battle that started 10 years ago. The Council has refused to introduce them every time, but now we are going from 70% to 60% GNI contributions and own resources are going up. I think there have been good proposals on carbon taxation, plastics, corporate tax, and there is Mr Bullmann’s proposal that you can take with you.

Lastly, I think the fourth break with the past is the conditionality in the budget – respect for the rule of law. We have to be very clear about this, Commissioner. It is also very simple, colleagues. If a government of a Member State of the European Union wants to apply and to respect European values, they do not need European money to do that. That’s the reality that we need to include in this budget. European money, in my opinion, should be used to lift up our national economies, to lift up our citizens and not be given or be granted to Mr Orban’s family or to finance one or more new football stadiums in his constituency. That is not a reason for spending the money.

Finally, I think that we are taking a huge step forward and my request to you is to help us to take the last step forward. That is in the power of Parliament. We always receive beautiful speeches here from the Heads of State and Government. Tomorrow we will have another one from my Prime Minister, and we will have another within a few weeks. They all talk about the virtue of European democracy, but in reality this is the only parliament worldwide which has no say about its income. We only have a say about expenditure. That has to change now. In my opinion, Mr Commissioner, there will be no green light from this Parliament for whatever deal you make with the Council if there is no principle agreement with the Council that gives full responsibility for expenditure and income to the Council and to Parliament. Mr Juncker, we count on your support because the Council will be stubborn on this issue – we know that. They think, ‘it is all money and we decide on it’. No, it is more and more money from companies and citizens, and it’s our own resources. Who represents the companies and the citizens? We, the European Parliament, represent them. I count on your full support to help us to obtain that responsibility and then to get the green light for this more ambitious MFF.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, deciding where the money should go for the next years is where we, as EU institutions, are setting our priorities. There can be a lot of Council talks, there can be a lot of speeches all around, but if we don’t put money into it, then it’s not going to happen. And that’s why we also need to have a reality check here. Do we really mean what we say, and do we really mean what we sign? Because everyone wants to be on the photo at the Paris climate change agreement, everyone wanted to be on it when it was signed, but whether we save the planet for ourselves and for future generations, that’s not decided by selfies. It’s decided by who is doing what, and when. And the budget of the EU – our budget – must show that there is a clear commitment to saving this planet.

So I am happy to see that more money will be put into climate-related issues, but if we’re ending up at 25%, that’s certainly a step in the right direction, but it’s a very small step. We should actually be at 50% spending on climate-change-related issues. And what is true for climate change is certainly also true for the development goals. There also we all signed and we all proclaimed, and we all claimed to agree that we need to do something to remove the reasons for why people have to flee their homes. But that means working against poverty worldwide, and if we don’t spend at least 0.7% of our GNI on sustainable development, following very clear criteria, then we’re failing the global community. And we are also betraying our own pious Sunday speeches.

What kind of future do we want to see for the European Union? That is where the money should go – to social policies, youth programmes, research, and also farming that is good for people and the planet. And all this money needs to be spent well. Too much is being diverted, misused, and even contributes right now to fraud and to corruption in Member States. EU citizens need to know that every euro spent has an added value and delivers results.

I think this is one of the biggest tasks that this budget has to do – making sure that it helps the rule of law, without taking citizens hostage for their governments’ behaviour and without creating a rift between any geographical parts of Europe. The EU should rather support local groups and initiatives that promote European values directly, and if governments don’t comply with basic rule-of-law standards, then the money going to those Member States should be managed by the Commission itself so that it will benefit the communities and municipalities, but not some individuals, indeed, that are filling their pockets.

All this money has to come from somewhere, and we are very happy that the Commission is proposing to establish new forms of own resources. We very much agree with your ideas for that: a common corporate tax base, emission trading system benefiting the EU budget, and a plastic tax. (Of course we would also have more ideas for that). And with that proposal, the EU would finally have more own income, independently of the whims of the Member States, and those revenue sources would be contributing to something good: fairer taxes, less plastic pollution and less climate change.

We are very much ready to discuss your proposals. We will look into the details and we are ready to work together with you and finally, together, drag Europe into the century of the fruit bat.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL. – A Choimisinéir, cé go bhfuilim an-bhuartha faoin treo ina bhfuil buiséad an chéad seacht mbliana eile ag dul, cuirim fáilte roimh an mhéadú caiteachais ar thaighde, oideachas agus traenáil trí na cláracha Horizon agus Eramus +.

Ach caithfidh mé a rá ag an am céanna, tá sé scannalach go bhfuil an Coimisiún den tuairim gur chóir an oiread san infheistíocht a dhéanamh chun saghas Fortress Europe agus na teorainneacha a neartú ach go háirithe ag am a bhfuil cláracha traidisiúnta á ghearradh. Ná dearmad gur ceann de bhunphrionsabal an Aontais seo ná chun síocháin agus cobhsaíocht a neartú. Cén saghas teachtaireacht atá á seoladh agat leis seo, a Choimisinéir? Feicim go bhfuilir ag iarraidh cúrsaí míleata a chur chun cinn. An é seo an saghas oidhreacht a bhfuil tusa sásta leis fanacht anseo i gcomhair seacht mbliana eile i do dhiadh? Ag am go ndeirtear linn go bhfuil feabhas ag teacht ar an ngeilleagar, geilleagar a chaithfidh mé rá nach mbraitheann gach duine san Eoraip, tá an Coimisiún ag moladh ciorraithe maidir le CAP agus na polasaithe comhtháthaithe. Níl sé seo maith go leor.

Maidir le ciorruithe ar an bpolasaí comhtháthaithe, tá an Coimisiún ag glaoch ar dhlúthpháirtíocht sna Ballstáit chun buiséad AE a ardú. Ach, ag an am ceánna, tá siad ag moladh laghdú a dhéanamh ar an airgead den mheicníocht is tábhachtaí atá againn. An mheicníocht a thugann cúnamh do tíortha go bhfuil géar gá acu le hinfheistíocht chun an gheilleagar a fhás. Táim glan i gcoinne aon ghearradh ar CAP agus cursaí iascaireachta agus níl aon amhras ach go gcaithfear athchoiriú a dhéanamh ar CAP. Mar a sheasann sé faoi láthair, tá sé i bhfabhar na feirmeoirí saibhre agus gnó talamhaíochta, agus idir an dá linn, feicimid feirmeoirí agus pobail bheaga tuaithe ag fulaingt. Gan dabht, le Breatimeacht ag cur isteach ar an earnáil seo faoi láthair, gan trácht ar an todhchaí. Tá sé chun i bhfad níos mó damáiste a dhéanamh do na hearnálacha seo sa todhchaí agus, mar sin, ní féidir linn leanúint síos an bóthar seo ag déanamh ciorraithe mar sar i bhfad ní bheadh pobal tuaithe againn ná pobal cósta ach oiread.

Ní leor é chomh maith 5% de mhéadú ar chúrsaí timpeallachta. Feicimid go bhfuil an domhan i gcruachás agus tá dualgas agus freagracht orainne sa tigh seo aire a thabhairt don aeráid agus don timpeallacht ionas go mbeidh domhan éigin ann do na glúine atá amach romhainn.

Tá deis againn anois, a Choimisinéir, léarscáil uaillmhianach a sholáthar, leárscáil atá bunaithe ar Eoraip shóisialta, Eoraip ina bhfuil síocháin, comhionannas agus daonlathas mar fhís lárnach. Agus caithfimid a bheith cróga agus dul i ngleic leis na dúshláin, ach ag an am céanna, caithfimid díriú ar bhóthar na síochána agus infheistíocht réadúil a dhéanamh, agus sin infheistíocht shóisialta. Tá súil agam go dtabharfaidh tú aghaidh ar sin ar fad inniu, a Choimisinéir.

Go raibh maith agat.

 
  
MPphoto
 

  Patrick O'Flynn, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the Commission has chosen with this financial plan to live in dreamland, to pretend that its second largest net contributor is not leaving. But the hard fact is that 65 million people – one in seven of the entire EU population – is about to wave goodbye. Instead of cutting back accordingly, the Commission wishes to increase spending and is looking for a settlement of way over one trillion euros, financed by taxpayers from the remaining Member States, and in effect, that means a handful of major net contributor nations.

Mr Juncker could have chosen table d’hôte. Instead, he has chosen à la carte, though his team says it is determined to offer a menu with prices, and I saw a quote earlier this week of EUR 150 billion for a full EU border management system. At those prices, I’d stick to the soupe du jour if I were you.

It all puts one in mind of the Cole Porter song from High Society: ‘Who wants to be a millionaire?’ Only we must update for inflation: who wants to be a trillionaire? So who wants to be a trillionaire and have flashy flunkies everywhere? I hope Mr Selmayr is listening to this. Who wants an army at his call and to force one currency on all? Who wants to dish out all the orders and to take charge of everybody’s borders? Well, Mr President, I don’t, and the British public doesn’t. We just want to take back control of our own country, and that’s what we are going to do.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta che avete presentato oggi dimostra ancora una volta come l'Unione europea sia lontana dalle istanze dei cittadini e non credo ci sia da stupirsi – guardando a quello che è stato scritto – se oggi il supporto al progetto dell'Unione europea è ai minimi storici tra i cittadini europei.

Questa proposta manca di realismo. Ancora una volta, dove, con le elezioni, i cittadini europei chiedono il ritorno di tante competenze a livello nazionale, invece la Commissione – nonostante l'uscita del Regno Unito – impone e chiede un incremento del quadro finanziario pluriennale. A pagare saranno sempre i cittadini, sia attraverso maggiori tasse nazionali, sia attraverso quelle che voi chiamate "risorse proprie", che altro non sono che tasse aggiuntive; perché le multinazionali ribalteranno, come è successo per il roaming, questi costi sui consumatori finali.

Un altro appunto, Presidente Juncker: Lei e il Commissario Oettinger avete detto che alcuni punti di questa proposta non sono volti a punire singoli o alcuni Stati membri. Beh, a vedere nello specifico queste proposte, sembra proprio che la riduzione degli stanziamenti sulla politica di coesione e il collegamento di alcuni Fondi al rispetto della rule of law siano volti a punire qualche Stato membro, soprattutto in Est Europa, che in questi anni non si è allineato alla visione centralistica dell'Unione. Punire chi non si allinea, signor Juncker, è tipico delle dittature, e da chi si crede il difensore dei principi di democrazia ci si aspetta molto altro.

Un altro punto è quello della voce "sicurezza e difesa", che riguarda una considerevole marchetta al nuovo eroe europeista Macron. L'ultimo punto riguarda qualcosa che sta molto a cuore ai cittadini: le spese amministrative. Nella vostra proposta, le spese amministrative aumenteranno di 15 miliardi di euro. È questo l'esempio che vogliamo dare ai cittadini europei?

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, kedves Juncker Úr, nagyon tetszett, ahogy Amerikával kapcsolatban mondta – idézem –, hogy „nem fogunk behódolni a zsarolásnak”. Tudja, Juncker úr, mi magyarok ugyanígy vagyunk ezzel az Európai Unióval kapcsolatban. Nem fogunk behódolni a zsarolásnak, bármivel is terrorizálnak bennünket, meg fogjuk védeni a hazánkat a tömeges migrációtól. Most éppen a felzárkóztatási pénzeinket akarják elvenni, de kedves Juncker úr, higgye el, hogy az egész világ, egész Európa, az összes választópolgár egyre inkább kezdi látni azt, hogy az igazság a mi oldalunkon van. Velünk értenek egyet, ők is szeretnék megvédeni a hazájukat, és mi példaképek leszünk számára, és figyelje meg, hogy 2019-re, a ’19-es európai parlamenti választások után át fog alakulni a politikai összetétele az egész Európai Parlamentnek, és győzni fognak a hazájukat védő, a tömeges migrációt visszautasító erők.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, Caro Comissário, gostaria, em primeiro lugar, de sublinhar o trabalho que a Comissão fez na procura de juntar, equilibrar, competitividade e coesão territorial e coesão social.

O orçamento deve ter uma vertente para a competitividade, mas nunca pode esquecer também a solidariedade interna. Esta é uma proposta que corresponde a uma boa base de trabalho, é um bom ponto de partida para as negociações onde se exige unanimidade no Conselho e um parecer favorável do Parlamento Europeu.

Tem pontos positivos: o reforço do Erasmus+, o aumento também e a verba para o Interrail, a prioridade para a juventude, o reforço também da investigação e da inovação, a União Económica e Monetária e a existência da possibilidade de um fundo para combater os choques simétricos a assimétricos, um programa para as reformas, o reforço da segurança, o apoio às migrações, a simplificação que se defende e o fim também dos rebates.

Mas também tem pontos onde nós consideramos que é necessário ir mais longe. É importante que a política de coesão não seja reduzida e que a política agrícola comum também se mantenha no envelope atual. E eu pergunto aos Estados-Membros se estão disponíveis para cortar os seus orçamentos nacionais, se estão disponíveis para cortar os montantes que recebem no âmbito da política de coesão e no âmbito da Política Agrícola Comum, porque a política de coesão é essencial também para o investimento na União Europeia.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Mr President, this is a big moment for Europeans to be ambitious in imagining their future and also in imagining new solutions to finance the future. This means that, if we know that our future will be reshaped by the digital revolution and the energy transition, we need to be bold on the transition towards aligning our budget but also on the way to finance this budget. That’s why we welcome the fact that the Commission is putting ideas on own resources on the table. This is part of the solution, but we would also like to have digital tax included in these own resources.

And then we have the way the challenges are being faced. Of course, we need to cope with the challenges of migration, defence and development; we need to multiply Erasmus; we need to strengthen innovation and the way we proceed with research. But at the end of the day, what really matters in order to keep unity among Europeans is to have a strong commitment with cohesion and convergence and to overcome the divergences which have been part of our history in recent years. So that’s why – and this is a message not only for Commission but also the Council – we in the Parliament will fight for cohesion not to be sacrificed. We in Parliament will fight for the eurozone to include also clear instruments to overcome divergences. And we are still not there. So we consider that the main test will be sure that the promise of the social pillar will be delivered everywhere in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Panowie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Z zaprezentowanych tutaj danych wygląda na to, że Komisja zdecydowała się w celu zasypania dziury po składce Wielkiej Brytanii na taką drogę pośrednią: z jednej strony lekki wzrost obciążeń dla poszczególnych krajów członkowskich, z drugiej – ograniczenia w dwóch najważniejszych politykach: polityce spójności i wspólnej polityce rolnej.

Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę – bo rozumiem, że teraz tzw. płatnicy netto, a więc ci, którzy wpłacają więcej, niż otrzymują, będą się przed tymi propozycjami pewnie bronili – chciałbym przypomnieć, że tak naprawdę płatnicy netto to tylko pozycja rachunkowa, ponieważ w rzeczywistości większa część środków z polityki regionalnej trafia do ich gospodarek. Pan komisarz Oettinger doskonale o tym wie, że z każdego euro wpłacanego przez Niemcy 80 eurocentów trafia do niemieckiej gospodarki, więc miejmy nadzieję, że w ten sposób tych płatników da się przekonać.

Namawiałbym do dalszego uelastycznienia budżetu, to znaczy likwidacji rabatów (wiem, że to jest zapowiedziane, ale Komisja, zdaje się, zdecydowała się rozłożyć to na lata), a także do zakończenia zwrotów niewykorzystanych środków. To w znaczący sposób poprawiłoby elastyczność budżetu.

No i wreszcie chcę zwrócić uwagę na konieczność wyrównania dopłat bezpośrednich. Mimo tej redukcji środków w WPR mam nadzieję, że w kontekście następnych ram wreszcie do tego dojdzie.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c’est essentiellement en tant que corapporteur, avec M. Lewandowski, du rapport sur les ressources propres, que je veux prendre la parole et vraiment saluer la proposition de la Commission d’introduire de nouvelles ressources propres pour alimenter le budget de l’Union européenne.

Vous avez raison de le faire parce qu’il faut respecter l’article 311 du traité qui a été maltraité depuis longtemps et vous avez raison de le faire aussi parce que vous savez très bien que l’approbation du Parlement européen du cadre financier pluriannuel est liée de manière inébranlable à l’adoption de nouvelles ressources propres.

Cela étant, et sous réserve bien sûr d’un examen plus approfondi, je veux prendre acte de manière positive de plusieurs éléments en matière de ressources propres.

D’abord, le fait que vous proposiez un paquet, ce qui permet d’assurer un flux suffisant pour les revenus du budget et d’éviter des charges disproportionnées en cas de mauvaise répartition des revenus.

Ensuite, le fait que les nouvelles ressources propres proposées par la Commission sont dans la droite ligne de ce qui était proposé par le rapport Monti et par notre rapport – M. Lewandowski et moi- même –, ce qui me permet de croire, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, qu’en cette matière vous agirez totalement de concert avec le Parlement européen.

Enfin, je veux saluer le fait que d’après ce qu’on nous a dit, en tout cas, les nouvelles ressources propres sont aussi des instruments de réalisation de deux objectifs stratégiques de l’Union. Premièrement, l’assurance d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur, ce qui est le cas notamment par les ressources propres prévues par le cadre de l’assiette consolidée sur l’impôt des sociétés et deuxièmement, la défense de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est le cas, par les deux propositions que vous avez mentionnées.

Mais je regrette – comme d’autres orateurs –, que rien ne soit prévu en ce qui concerne la taxation des entreprises du secteur numérique qui ont mis au point une stratégie inacceptable d’évitement de l’impôt.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Mr President, Mr Juncker, Mr Oettinger, I have listened to you very carefully, and taking into account that we do not yet know the full details – and the devil usually is in the detail – my first assessment is a mixed one. On the one hand, I see some really strong points in your proposal, especially on the revenue side, in which you propose to reduce Member States’ direct contributions down to 48% through new own resources, some of them with a clear ecological imprint, or by getting rid of rebates, which, of course, is a positive proposal. However, I am concerned about other points related to volume. If it is true, as you have just said, Mr Juncker, that budgetary resources are linked to political priorities, then I must say that my ambition is greater than yours and possibly my political priorities are different from yours. If we are to cope with the huge challenges that we are facing, then, to my mind, we need more resources than the ones that you are proposing. My Group is ready to defend Parliament’s call for 1.3% of GDP.

When it comes to priorities, may I remind you of what Article 2 of the Paris Agreement says: ‘Making financial flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development’. Europe needs finally to make that a priority. We need to deliver much more, and in order to do so we need a budget in which climate-related spending reaches a much higher level than what you are proposing.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). – Monsieur le Président, Monsieur le Président Juncker, Monsieur le Commissaire Oettinger, le cadre financier que vous nous présentez est un document politique d’une importance fondamentale. Et on nous avait tellement préparés au pire, qu’il faudrait aujourd’hui se satisfaire d’une proposition qui n’est pas très dynamique et nous devons encore attendre le coup de rabot qui viendra du Conseil européen.

Mais ce que je veux vous dire, c’est que la réalité de votre proposition, c’est l’affaiblissement de toutes les politiques où nous n’avons pas de compétences exclusives et partagées. Je pense à l’affaiblissement du budget pour la politique de cohésion, à l’affaiblissement du budget pour les pêcheurs, à l’affaiblissement du budget pour l’agriculture et ceci pour financer de nouvelles politiques qui ne sont pas des obligations pour l’Union européenne: politique sécuritaire, politique de défense et Europe forteresse. Nous sacrifions donc les politiques traditionnelles pour financer des obligations qui ne sont pas celles de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen (EFDD). – Herr Präsident, das Plenum ist heute ultrakurzfristig 2 Stunden früher zusammengetreten, weil die Herren Juncker und Oettinger dies gewünscht haben. Dazu merke ich an: Wenn dies ein kraftvolles Parlament wäre, müsste sich doch wohl selbstverständlich der Kommissionspräsident nach dem Parlament richten und nicht etwa umgekehrt das Parlament auf die Termine des Kommissionspräsidenten reagieren. Das ist unglaublich! Ich frage mich: Was ist das für ein Demokratieverständnis? Hier ist die Volksvertretung.

Dann zum Haushalt: Die Kommission legt ein Billionen-Budget vor, das von 1.087 auf 1.279 Milliarden Euro um sage und schreibe 18 Prozent steigen soll. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger. Die EU verliert mit Großbritannien den zweitgrößten Nettozahler. Doch Sie verlangen von den Steuerzahlern noch ein paar Schippen extra. Das ist ungeheuerlich. Sie haben offensichtlich den Bezug zur Realität verloren.

Mir fällt nichts, aber wirklich gar nichts ein, womit Sie diesen Budget-Zuwachs erklären oder rechtfertigen könnten.

Die Quittung für Ihr nicht vermittelbares Billionen-Budget werden Sie von den Bürgern und Steuerzahlern mit der Europawahl 2019 erhalten. Die Wähler werden sich uns Euro-Skeptikern, uns wahren Föderalisten, uns Kämpfern gegen Zentralismus und Entmündigung in Scharen zuwenden. Sie werden es erleben!

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Niech mi wolno będzie tylko krótko wyjaśnić: nasz program jest dość bogaty. Dla nas było najważniejsze, że Komisja, w tym pan przewodniczący Juncker, jest obecna, a co do ustalenia godziny, to się mieści w ramach tzw. dobrej współpracy.

 
  
MPphoto
 

  André Elissen (ENF). – Voorzitter, vandaag heeft de Europese Commissie haar lang verwachte financiële invulling van de nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd. Tot onze verbijstering stijgt de begroting met maar liefst 300 miljard euro, terwijl die alleen al vanwege de brexit met zo'n 100 miljard euro had moeten dalen. Onder het mom van vereenvoudiging wordt Nederland ook nog eens de jaarlijkse korting van 1 miljard euro door de neus geboord!

Deze begroting betekent dat Nederland per jaar nu 10 miljard euro moet afdragen in plaats van de huidige 7 miljard euro. De Nederlandse belastingbetaler zal per jaar 1000 euro aan de EU kwijt zijn als het aan de Commissie ligt. Ik stel voor om te bezuinigen en het mes te zetten in de uitgaven door onder andere te stoppen met subsidies, hulpprogramma's en financiële steun aan landen als Turkije, te snijden in riante salarissen en vergoedingen van ambtenaren en parlementariërs en natuurlijk te stoppen met het verhuiscircus naar Straatsburg. Dit is hét moment om pas op de plaats te maken en de begroting flink naar beneden bij te stellen. Nederland moet niet méér maar minder, veel minder betalen aan het mislukte EU-project.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Chciałem przede wszystkim podkreślić, że propozycja Komisji Europejskiej wskazuje na to, że mamy do czynienia ze zmianą podejścia. Mamy do czynienia ze zmianą nie tylko nazw poszczególnych rozdziałów budżetowych, ale ze zmianą podejścia do konstrukcji budżetu. I to chciałem odnotować, ponieważ Parlament bardzo dokładnie będzie analizował propozycje na czym ta zmiana polega i na czym polega koncepcja zmiany pracy w budżecie.

To dla nas jest to o tyle istotne, że ta konstrukcja musi być przekonywująca, ale również bezpieczna. Jeżeli jest ona oparta w jakiejś części na dochodach własnych, to zakłada, że państwa członkowskie zgodzą się na dochody własne, a jeżeli się nie zgodzą, to zapewne trzeba będzie dokonywać jeszcze większych cięć. Jako jeden ze sprawozdawców, współsprawozdawca, chciałem wyraźnie Panu Komisarzowi powiedzieć, że Parlament nie rezygnuje ze swojej propozycji 1,3.

Parlament swoją propozycję oparł na analizach. Parlament oczekuje podtrzymania polityki spójności oraz rolnictwa. I Parlament oczekuje, że będzie prowadzona realna debata z rządami państw członkowskich, co one chcąc ściąć i jakie mają ku temu uzasadnienie. Chciałem powiedzieć, że Parlament wita z zainteresowaniem propozycję Komisji Europejskiej, jesteśmy gotowi do bardzo intensywnej pracy, ale nie rezygnujemy ze swojej propozycji, ponieważ uważamy, że do zmiany zdania potrzebujemy argumentów. Bardzo dokładnie będziemy to analizować, ale mamy nadzieję, że końcowy rezultat będzie co nieco lepszy.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D). – Señor presidente, señor comisario, este debate presupuestario es el debate más político que podemos tener. Y desde luego con las explicaciones de su propuesta creo que la política se ha quedado en un segundo plano, porque, una vez más, han primado las matemáticas.

¿Cuál es el relato de esta propuesta? ¿Qué tipo de Europa está proponiendo la Comisión para el futuro? ¿Qué objetivos se quieren conseguir y cómo este marco financiero va a ayudar a conseguirlos? ¿Están los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en esta propuesta? ¿Está el pilar social incluido en esta propuesta? No hemos podido saber nada de sus explicaciones.

El señor Juncker decía que el nivel del presupuesto tiene que estar ligado al nivel de las ambiciones, y desde luego, visto lo visto, creo que han perdido una gran oportunidad para hacer una propuesta valiente. El proyecto europeo se ha estado tambaleando diez años, y este era el momento de decir a la gente que la Unión Europea está aquí una vez más, que la Unión Europea está viva, que la solidaridad y la lucha contra las desigualdades van a ser nuestras prioridades para el futuro y que vamos a hacer contribuir al sector bancario, a las grandes multinacionales y al sector digital para que estas propuestas puedan ser financiadas, para que las nuevas prioridades puedan ser financiadas y para que no tengamos que recortar ni la política agrícola común ni la política de cohesión, que es donde de verdad se demuestra la solidaridad.

Ya conocen la posición del Parlamento Europeo. La hemos aprobado antes de que la Comisión haga su propuesta. Y ahora lo único que pedimos es —sobre todo al Consejo—que nos sentemos a negociar, que discutamos todas estas propuestas y que busquemos un acuerdo antes de las próximas elecciones para poder llevar adelante este marco financiero.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). – Voorzitter, hoe moet de Europese begroting eruit gaan zien? Als er één constante is in de plannen van het Europees Parlement en de Europese Commissie, dan is het dat de lidstaten meer mogen gaan betalen om het gat van de brexit te gaan dichten en om een aantal nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Moeten we meer gaan investeren in veiligheid en in het inperken van migratie en onderzoek en ontwikkeling? Ja, natuurlijk moeten we dat doen. Maar wat wij willen vragen is dat we de oefening ook eindelijk eens zeer ernstig uitvoeren.

De Europese Commissie wil nu dat België elk jaar minstens 600 miljoen euro extra gaat betalen, wellicht zelfs een stuk meer. Daar bovenop wil de Europese Unie ook nieuwe Europese belastingen gaan invoeren. En wie mag betalen? Altijd dezelfden! En welke landen krijgen? Ook altijd dezelfde landen en dat is niet juist. De Europese Unie is meer dan een cash-machine. Er zijn ook landen die intussen betere groeicijfers kunnen voorleggen en ook zij zouden meer moeten bijdragen.

Wie nieuwe Europese prioriteiten wil, heeft het recht om dat te eisen. Maar die moet ook verouderde projecten durven schrappen. En die lef, die ambitie mis ik nog altijd, helaas.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais rendre hommage à votre proposition car votre tâche relevait véritablement de la quadrature du cercle. Je pense qu’à première vue, vous avez répondu aux attentes du Conseil, notamment de limiter le volume de ce budget, compte tenu du fait que l’on y inclut désormais le Fonds européen de développement.

Saluons l’effort de clarification du budget, l’accent mis sur la recherche ainsi que la suppression des rabais qui doivent disparaître – du fait du Brexit – mais contestons son étalement sur cinq ans ainsi que l’insuffisance des paiements directs de la politique agricole commune et de l’enveloppe Erasmus+ qui ne serait que doublée au lieu d’être triplée comme le demande le Parlement.

Alors que les récentes élections nationales donnent crédit aux candidats qui critiquent le fonctionnement de l’Union européenne, il est vital de rappeler que le budget doit avant tout répondre aux attentes des citoyens européens. Outre les actions à mener en faveur de la cohésion sociale et territoriale, en matière d’emploi et de formation, d’employabilité des jeunes, en particulier, de coordination des politiques économiques, de renforcement de la gouvernance de la zone euro, il est urgent d’évaluer l’effectivité de certaines prérogatives de souveraineté exercées à l’échelon national et reconnaître l’urgence de les assumer désormais au plan européen, qu’il s’agisse de la défense et de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de l’économie numérique, des cyberattaques, de la protection du climat, de la fraude et des paradis fiscaux.

C’est en ces domaines qu’il est aisé de démontrer ce que pourrait être la valeur ajoutée européenne. Une tâche exaltante nous attend. Le Parlement est prêt. Il entend défendre les positions qu’il a approuvées le 14 mars et rappelle que le cadre financier post-2020 est indissociable de l’institution de nouvelles ressources propres. Nous attendons avec impatience le mandat de négociation du Conseil et entendons parvenir au plus tôt à un projet de cadre financier pluriannuel donnant à l’Europe la puissance dont elle a besoin pour convaincre les Européens qu’elle prépare leur avenir et qu’elle les protège contre les menaces que fait peser sur eux la mondialisation.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissar Oettinger! Die wichtigste Botschaft heute, die von dieser Debatte ausgeht, ist, dass wir einen größeren Haushalt in der EU brauchen, weil wir größere Aufgaben bewältigen müssen. Das ist der entscheidende Punkt, und deswegen ist dieser Vorschlag, den die Kommission gemacht hat – Herr Juncker und Herr Oettinger –, geprägt vom europäischen Geist, und das ist in dieser Situation, wo Europa doch von vielen in Frage gestellt wird, ausgesprochen wichtig. Wir haben es auch in manchen Bereichen mit einem Paradigmenwechsel zu tun, und das ist nicht zu unterschätzen, weil es von politischem Mut zeugt.

Vor allem auf der Einnahmenseite: Es geht darum, dass wir die Frage beantworten, woher das Geld für den europäischen Haushalt kommt. Das muss aus neuen Steuern kommen – Umweltsteuern, der Plastiksteuer –, ist natürlich ein grünes Konzept, aber unbedingt anmahnen möchte ich die Digitalsteuer. Ich habe es sehr traurig gefunden, Herr Oettinger, dass Sie das heute nicht erwähnen konnten. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Wir müssen die digitalen Monopole angemessen besteuern, weil wir auch eine angemessene Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik in den Mitgliedstaaten und in der EU machen können, wenn diese Monopole zum Haushalt beitragen.

Deswegen ist es aber so wichtig, dass Sie Vorschläge gemacht haben, in manchen Bereichen vorsichtig zu sparen, effizienter zu werden, zu ökologisieren. Nicht genug – wir Grünen möchten natürlich 50 Prozent Umweltausgaben haben. Sie haben aber bei Forschung, bei Bildung, bei Kultur, bei Jugend und bei Empowerment tolle Akzente gesetzt – dafür vielen Dank. Ich hoffe, wir werden den Rat überzeugen können, dass es um eine stärkere Europäische Union geht, und ich bin bereit, alles dafür zu tun, dass dieser Haushalt ein Erfolg wird.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, all'interno di questo bilancio, che ci è arrivato da poco e che quindi analizzeremo poi con attenzione, ci sono dei tagli considerevoli su delle voci importanti per diversi cittadini dell'Unione europea, a partire dalla politica agricola comune: si parla di un taglio del 5 %. Questo taglio va assolutamente ponderato e non fatto in maniera lineare, perché potrebbe colpire i piccoli agricoltori e noi non vogliamo che questo avvenga, in quanto bisogna sostenere i piccoli agricoltori e trovare dei modi per eliminare l'inefficienza e i contributi ai grandi.

Per quanto riguarda la coesione, anche qui si ha un taglio del 7 %. Bisogna valutare bene come tagliare, anche qua, perché ci sono aree dell'eurozona – soprattutto si parla del Sud Italia, della periferia – che hanno ancora bisogno di questi aiuti per mettersi a pari livello con il resto dell'Europa e non bisogna, anche qui, avere dei tagli lineari ma ponderare bene i tagli che si fanno.

Infine, sul supporto alle riforme strutturali: è stato partorito questo "microbilancio", lo definirei, di 25 miliardi, perché su 7 anni diviso per tutti gli Stati membri si parla di pochissime risorse, che sembrano quasi un montepremi messo a disposizione di chi applica delle riforme impopolari. Io non voglio che le riforme che devono essere premiate siano quelle riforme volte alla svalutazione salariale e volte a un'implementazione di riforme che vanno, ad esempio, verso una diminuzione delle pensioni e di tutto quello che è impopolare e che i cittadini non vogliono. Quindi non bisogna creare questi montepremi in cambio di riforme, bisogna creare degli strumenti di compensazione veri o l'Unione europea alla prossima crisi non resisterà e verrà demolita, appunto, da questa incapacità di risolvere gli shock asimmetrici e simmetrici.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski (PPE). – Ja z zainteresowaniem wysłuchałem ustnej prezentacji budżetu, co nie jest łatwe, bo budżet to liczby. Poprzednio zaczynaliśmy od PowerPoint presentation w Komisji Budżetowej, co jest oczywiście możliwe. Ale po stronie dochodowej budżetu mamy dobre wiadomości, choć i pewne niejasności. Podjęto próbę reformy strony dochodowej budżetu, która od wielu lat jest równie ostro krytykowana, co stabilna. Pojawiają się nowe środki własne, pojawia się zapowiedź istotnego uproszczenia tej strony dochodowej i to jest wszystko w zgodzie z duchem i literą rezolucji Parlamentu Europejskiego.

Uważam, że tym razem okoliczności sprzyjają bardziej niż wtedy, kiedy ja się osobiście zajmowałem budżetem, dlatego że nie ma już klimatu austerity, nie ma klimatu zaciskania pasa w Europie, jest gotowość powiększenia składek. I brexit, który jest normalnie problemem dla nas, tu akurat stanowi pewne window of opportunity. Pierwsze sygnały z prezydencji austriackiej są także pozytywne. Wszystko to ma na celu obniżenie GNI contribution do budżetu europejskiego.

Sam koszyk nie jest dla nas jakimś zdziwieniem, natomiast ja niedokładnie rozumiem, jak komisarz Oettinger chce uzbierać 24 miliardy euro stanowiące 10% budżetu – ten rachunek mi się za bardzo nie zgadza. W każdym razie na pewno jest to zapowiedź reformy, której Parlament będzie sprzyjał, więc zaczynamy.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). – Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar Oettinger, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst mal meinen Dank, Herr Weber, an Sie als den Fraktionsvorsitzenden der EVP für diese erfrischende und ermutigende proeuropäische Rede, die ich von einem CSU-Politiker ganz besonders gerne höre. Meine Bitte wäre – ich freue mich auch, dass Sie der Debatte noch folgen –, wenn Sie den Saal verlassen, Ihren neuen Ministerpräsidenten anzurufen, denn ich habe ein bisschen Sorge über die erste Stellungnahme aus München zu diesem MFR, und wenn Sie Herrn Söder von Ihrer Sichtweise überzeugen können, wäre mir erheblich wohler.

Meine Damen und Herren, in dieser Debatte höre ich sehr viel über die Ausgaben in der Agrarpolitik und viele Aufforderungen, dass doch da noch gespart werden könnte. Mir sind viele Klagen von Bäuerinnen und Bauern darüber bekannt, dass die Aufwendungen in der Verwaltung, in der Bürokratie, die sie treiben müssen, dass die Berichtspflichten hoch sind. Ich habe noch keine Beschwerden von Bäuerinnen und Bauern darüber gehört, dass sie im Geld schwimmen und nicht wüssten, wohin damit. Wenn wir also in der Agrarpolitik streichen, dann gehen wir an die Einkommensbasis von Bäuerinnen und Bauern. Dann kann man natürlich hier in diesem Saal verlangen, dass man das renationalisiert – das habe ich auch schon gehört –, nur wird es dann nicht billiger. Ob wir die Gelder, die wir brauchen, um die Agrarpolitik zu unterstützen, um sie nebenbei grüner zu machen – womit man auch nicht viel Geld verdienen kann –, ob man das nun aus dem europäischen Haushalt nimmt oder ob man das aus dem nationalen Haushalt nimmt, das ist den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern am Ende egal. Wir sollten nämlich nicht so tun, als wäre nur die europäische Agrarpolitik teuer –, auch die nationale würde teuer sein.

Wenn wir über die Einnahmen reden, ist das erarbeitet worden: Ja, die Steuern sind erarbeitet worden, aber sie werden entzogen, und es bedarf in dieser EU nur Geld, um sich die richtigen Berater zu leisten, um keine Steuern mehr zahlen zu können. Ich bin der Meinung, wir sollten bei der Einnahme die Digitalunternehmen besteuern können, die entziehen sich bisher.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Domnule președinte, domnule comisar, mulțumim pentru această propunere, chiar dacă X-ul pe care l-ați menționat de foarte multe ori în ultima vreme - peste 1,1 - este la cel mai jos nivel. Ne așteptam poate să fie mai sus decât 1. Cu acest 1,11 acoperiți doar pierderea de buget creată prin plecarea Marii Britanii, dar nu acoperiți foarte multe politici pe care le-ați propus noi în buget, foarte bune de altfel. După părerea mea, statele membre, Consiliul European, dacă au propus aceste politici și vor să le susțină, trebuie să vină și cu surse de finanțare. Ați inclus în această cifră și Fondul de dezvoltare, care până acum era în afara bugetului, și ați inclus chiar și noile resurse proprii - o propunere foarte bună - dar cred că aceste resurse proprii puteau fi utilizate pentru a acoperi noile politici, fără a le reduce pe cele care sunt acum și care s-au dovedit eficiente.

Sunt câteva lucruri pe care nu le înțeleg deocamdată, dar trebuie să vedem, bineînțeles, toate detaliile. Nu înțeleg de ce, de exemplu, politica de transport trebuie să fie la un nivel mai mic decât acum șase ani și, în același timp, Fondul social - sunt în favoarea Fondului social - să fie mult mai mare decât acum cinci ani. Toate cifrele, toate fondurile de investiții structurale sunt reduse, mai jos decât acum cinci ani, ceea ce iarăși este o întrebare la care sper să am răspuns. Voi susține, la fel ca și colegii mei, propunerea inițială a Parlamentului în negocierile care vor urma.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Mr President, Mr Commissioner, you said in your introduction that you had two problems that you had to face when you were looking to the MFF, that is on one hand Brexit, which we all know about, and on the other hand, the new challenges. And that sort of wraps up the proposal that the Commission is making today. Yes, we do appreciate initiatives to get a bigger budget, although it’s small. We do appreciate the own resources, although we would have wanted to have more ambitious own resources. But what is crucial for us is that, if you asked me what are the two main challenges that Europe should face and handle and tackle, I would say they are the growing inequalities in the world and in Europe, and climate change. We’ve made an agreement in the framework of the United Nations and it’s called SDGs, and in your introduction, Mr Commissioner, neither you or Juncker mentioned the STGs, and I think it’s so extremely important that we use this budget to make sure that all the money that we spend in all these sectors is used to come up with good results on the sustainable development goals. I think those are the real priorities of this European Union.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). – Monsieur le Président, ce prochain cadre financier pluriannuel va décider de la destinée de notre continent car, derrière la question des moyens, il y a bien sûr la question brûlante de la finalité: quelle Europe voulons-nous pour demain?

Ce n’est pas une surprise, je souhaite une Europe forte, capable d’aider les États membres à relever les vrais défis du XXIe siècle. En se dotant d’un budget ambitieux, l’Europe doit donc montrer qu’elle est prête à agir et qu’elle est capable de gérer son avenir malgré le manque à gagner occasionné par le départ du Royaume-Uni.

Dans les négociations avec le Conseil, nous veillerons à maintenir les efforts sur la recherche, l’innovation et la transformation numérique du continent. L’effort paraît énorme, mais c’est bien la moindre des choses que l’Europe puisse faire pour ne pas louper le train de la révolution technologique en marche.

S’agissant de la politique de défense, la proposition de la Commission donne une vraie impulsion et une vision d’avenir au Fonds européen de la défense, tant pour la recherche que pour le développement de capacités communes. Cela est indispensable si nous voulons mettre sur pied de grands projets européens compétitifs et accroître notre autonomie stratégique.

Quant à la politique spatiale, elle continuera à se développer pour doter l’Union d’un accès indépendant à l’espace et développer à grande échelle l’utilisation de données spatiales au bénéfice de nos concitoyens et de nos entreprises.

Enfin, plus d’Erasmus+ et de soutien à nos agriculteurs. Il nous faudra des ressources propres, c’est évident, et peut-être la hausse de nos contributions nationales.

Ne nous y trompons pas, derrière les comptes d’apothicaire, c’est l’histoire qui s’écrit. Si la fin justifie les moyens, alors le moment est venu pour les États membres de prendre leurs responsabilités: quelle Europe veulent-ils construire?

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous supposez, je pense, que je suis très déçue et j’ai envie de vous dire que non, malheureusement, la proposition de la Commission n’est pas le fruit d’un travail avec le Parlement, mais le résultat d’une soumission aux États membres. Si nous apprécions votre proposition offensive sur les ressources propres, en revanche, sur les dépenses, qui sont notre compétence pleine et entière, il y a un constat à faire: nous ne sommes pas sur la même position. Non seulement votre plafond à 1,1 % à 27 pays nous conduit à des réductions inédites dans l’histoire de l’Union, mais vos priorités politiques ne croisent pas toujours les nôtres.

Ce Parlement a pourtant voté clairement en mars: maintenir la PAC et la cohésion, assurer la transition énergétique et écologique, stimuler les politiques phares de l’Union en triplant Erasmus+, en doublant la garantie jeunesse et le programme biodiversité, en augmentant la recherche et l’innovation. Il aurait fallu aussi concrétiser le pilier social, respecter les accords de Paris, construire autour des objectifs du développement durable.

Nous aurons, demain matin, l’occasion d’approfondir, mais je voudrais évoquer la question de l’état de droit. Ce Parlement avait fait une proposition, vous l’avez réduite à la variable d’ajustement budgétaire. Nous avions proposé des sanctions qui pénalisent les responsables, vous visez injustement l’ensemble des citoyens.

Monsieur le Commissaire, vous avez rendu votre copie. C’est maintenant au Conseil de se mettre au travail avec le Parlement pour aboutir à un accord. Mais, ce Parlement, soyez-en sûr, n’abandonnera pas ses engagements parce qu’un budget ne ment pas et que chacun, sur ses ambitions, devra assumer ses responsabilités.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). – Ta propozycja wieloletnich ram finansowych jest szczególna. Po pierwsze chodzi głównie o lukę finansową po brexicie. Po drugie pojawiły się nowe potrzeby i nowe wyzwania. Czy zatem filozofia oszczędności, czy formuła w miarę proporcjonalnych cięć wydaje się właściwa?

W sytuacji po pierwsze tak pogarszających się dochodów rolników, które wynoszą około 50% dochodów innych grup zawodowych, z czego połowę stanowią środki unijne. Po drugie braku młodych rolników i starzenia się wsi. Po trzecie braku stabilizacji dochodowej i rynkowej. Po czwarte uciążliwości pracy w rolnictwie. Po piąte niższego poziomu życia, gorszej infrastruktury technicznej, społecznej, gorszego dostępu do usług na obszarach wiejskich.

Śmiem więc twierdzić, że obniżenie środków na WPR na lata 2021-2027 w takiej sytuacji jest niesprawiedliwe. Doprowadzi to wiele gospodarstw rolnych w Europie do trudnej sytuacji. Tym bardziej, że w obecnej perspektywie środki na Wspólną Politykę Rolną zmniejszone były o 11,5%, to jest o ponad 40 mld euro. W takiej sytuacji wnioskuję o podtrzymanie nakładów na Wspólną Politykę Rolną na dotychczasowym poziomie.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). – Voorzitter, commissaris Oettinger, ik stel vast dat de cohesie financieel gezien toch de hoeksteen blijft die in het EU-Verdrag is vastgelegd. Het is een uniek stelsel waar ze in hele wereld naar kijken, te weten hoe Europa aan de ene kant stimuleert en aan de andere kant dat weer via de interne markt min of meer terugverdient. Er gaat 7% af. Dat is eigenlijk te veel, maar desalniettemin, ook de lidstaten betalen bij en alles wat er in Europa afgaat, zullen de lidstaten meer moeten cofinancieren. Zo zal het zijn.

Het is warempel geen free lunch. Al in het huidige stelsel is heel sterk geconditioneerd waar het geld naartoe moet en hoe het moet worden besteed. Structuurhervormingen zijn noodzakelijk – daarover schrijft u ook. Er komt nu de waardentoets bij. Hoe we dat nu gaan doen is toch een groot vraagstuk. Ik ben zeer benieuwd of de Raad, de andere partij naast het Parlement waarmee hij overlegt, met heldere voorstellen komt. Als dat zo is, dan denk ik dat we een stap vooruitzetten, want het gaat er inderdaad om niet steeds geld te blijven pompen in regio's, maar daarvan ook de effecten te zien.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa (PPE). – Mr President, first: the good news. In the Commission proposal there are a lot of things where this Parliament has already been clearly heard. To me the message is obvious: after Brexit we need more Europe, not less Europe. We need strong commitment in the areas where we can be stronger together. That’s why the Commission proposal on the next MFF is a good starting point for real and, I hope, lively discussions also in the Member States, because now it’s up to the Member States to come up with answers to some of their own causes. With growing challenges in defence, security and migration and with ample evidence that investing in European infrastructure and digital economy pays off handsomely, how on earth would you be able to finance the Union with anything less than what the Commission is today proposing? When it comes to money, this is the minimum. Now we have to deliver by next spring.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Cicu (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, credo che sia una base di partenza interessante, importante, anche se ci troviamo a sottolineare alcuni aspetti critici.

Noi difendiamo fortemente la necessità che la nostra agricoltura – che è strategica, che è fondamentale per il sistema europeo – non venga intaccata così fortemente e quindi credo che ci debba essere una revisione, una rivisitazione rispetto alla percentuale che è stata destinata. Non possiamo consentire che i nostri piccoli e medi agricoltori soffrano ancora di più rispetto alla criticità della situazione. Ma ci troviamo anche a difendere fortemente la politica di coesione, volta a contrastare la disparità tra i territori, quei territori che sono penalizzati, ma anche e soprattutto le isole svantaggiate a cui dobbiamo una compensazione. Ecco, io credo che ci sia la necessità di rivedere una valutazione dei criteri: i territori che soffrono vanno aiutati e così deve essere anche per l'agricoltura.

Bene sulla web tax; bene sull'innovazione, la ricerca e la tecnologia; bene sulla piccola e media impresa.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). – Herr talman! Herr kommissionär! Jag har en annan uppfattning än vad många här har redovisat. Jag tycker att kommissionen har gjort rätt prioriteringar, men för lite prioriteringar och för få prioriteringar. Alltför mycket har ni i valet mellan två olika utgifter gjort misstaget att välja bägge. Då får man inte den omfattning av prioriteringar som man måste göra i varje medlemsstat, varje hushåll och varje annat sammanhang. Ni har inte anpassat utgifterna till de intäkter som står till buds.

Det är inte små ökningar det handlar om. För många medlemsstater kommer det att bli svårare att uppnå stabilitetspaktens regler om stabila finanser. För andra kommer det innebära att utrymmet för reformer – när det gäller bättre sjukvård, bättre skola, starkare försvar, starkare rättsstat – kommer att försvåras.

Till sist vill jag säga en sak när det gäller detta med egna resurser: låt oss komma ihåg att det är medborgarnas resurser, medborgarnas pengar. Vi behöver nu en budgetreform som prioriterar allt det nya som det moderna Europa måste kunna möta.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist wirklich die Quadratur des Kreises, hier den Haushalt für nach 2020 aufzustellen: Finanzierungslücke durch Brexit schließen, neue Aufgaben finanzieren und alte Aufgaben weiterführen. Die Kommission hat einen mutigen, interessanten Vorschlag vorgelegt. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen auch bei uns hier in diesem Hause.

Ich möchte zwei Themen ansprechen: Zum einen ist es mir wichtig, dass wir unsere Landwirtschaft weiter umfassend unterstützen, und zwar am liebsten ohne Kürzungen. Unsere Landwirte versorgen uns mit gesunden Nahrungsmitteln, unsere Landwirte pflegen unsere Kulturlandschaft. Ich bin offen dafür, dass man zielgerichteter, zielgenauer unterstützt. Kleine Betriebe, Familienbetriebe, mittelständische Betriebe, aktive Landwirte sollen unterstützt werden – darüber kann man reden. Aber ich hoffe, dass wir keine Kürzungen vornehmen müssen.

Und zweitens: Es ist richtig, den Außengrenzschutz personell aufzustocken. 10 000 Mitarbeiter für Frontex halte ich für das richtige Signal – volle Unterstützung. Und natürlich, wenn Geld übrig ist, oder auch für Forschung, Innovation, Bildungsprogramme wie Erasmus – da ist jeder Cent gut angelegt, das sollten unsere Schwerpunkte sein.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). – Herr Präsident! Zuerst möchte ich mich bei Kommissar Oettinger sehr herzlich bedanken. Er hat da gute Arbeit geleistet. Durch den Brexit gehen vielleicht 12 bis 14 Milliarden verloren – das sind 12 Prozent. Und wenn ich jetzt sehe, dass in der Kohäsion sieben Prozent und in der Landwirtschaft fünf Prozent gekürzt werden sollen, dann ist das schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, und wir sehen, dass hier die Unterstützung der Kommission für die Landwirtschaft auf alle Fälle da ist.

Wichtig für mich ist vor allem auch die Unterstützung der kleinen und mittleren Betriebe, denn die zahlen 80 Prozent der Steuern und haben 50 Prozent des Bruttosozialprodukts zu erwirtschaften. Aus dieser Sicht sehe ich auch das COSME-Programm als eine der Säulen der europäischen Politik, weil wir nur mit Steuereinnahmen die anderen Bereiche dementsprechend forcieren können. Auch die Integration des Europäischen Entwicklungsfonds in das europäische Budget gibt uns neue Chancen – insbesondere bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung Nr. 2, 6 und 7, in die wir wirklich investieren wollen, weil das die Zukunft für Europa ist, in diesen Ländern für stabile Strukturen zu sorgen.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler (PPE). – Herr Kommissar Oettinger! Ich glaube, das Haus begrüßt ausdrücklich den mutigen Schritt. Wir sollten ihn mal formulieren: hundert Milliarden Euro für Forschung und Innovation. Und das ist kein Gegensatz zu Landwirtschaft oder Kohäsion, sondern das ist eine Zukunftsvision. 60 % der Europäer, die heute zehn Jahre alt sind, werden in einem Beruf arbeiten, den es heute noch nicht gibt. Wir stehen vor epochalen Veränderungen, und Forschung und die Vision, dass Forschung und Entwicklung und Innovation dieser Generation Arbeit und Perspektive geben, ist eine wichtige Vision für Europa. Es ist auch eine Frage von Freiheit. Wir leben in einer Welt globalen Wettbewerbs in der Forschung, aber in China ist Forschung nicht frei, in Amerika gibt es einen amerikanischen Präsidenten, bei dem die eigene Administration versuchen muss, die Klimaschutzdaten vor ihm zu verstecken.

Europa hält die Fackel der Aufklärung hoch. Forschung und Innovation ist auch eine Frage der Partizipation, denn nur aufgeklärte Bürger und der Zugang aller zu Forschung, zu Entwicklung, zu Zukunftsperspektiven haben etwas mit Partizipation zu tun, mit Demokratie, mit Beteiligung, mit Entscheidungsperspektiven, damit es nicht Eliten, nicht Politik vorbehalten ist, diese Informationen zu haben. Insofern bitte ich Sie: Formulieren Sie mutig, und ich blicke auf den Rat: Seien Sie nicht so zaghaft, sagen Sie nicht am Sonntag „Forschung“ und am Montag „Sparen“!

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). –Señor presidente, el presidente Juncker dijo: los presupuestos no son ejercicios de contabilidad, sino que tratan de prioridades y ambición.

Así es. El problema de este presupuesto es el error en el análisis de las prioridades y la falta de ambición. Hay que atender nuevas necesidades sin desatender las antiguas. Eso exige recursos.

La solidaridad exige una política de cohesión fuerte para que las regiones europeas ganen en competitividad y mantener, por supuesto, la financiación para las políticas comunes de agricultura y de pesca, tan importantes en mi región, Galicia. Pero, si Europa quiere ganar el futuro, no puede dar la espalda a la digitalización, a la innovación, a la lucha contra el cambio climático, la transición energética, el nuevo pilar social. Por tanto, necesitamos que los países europeos se rasquen el bolsillo, necesitamos más recursos y, si no, podremos estar frustrando de nuevo las esperanzas de la ciudadanía europea.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο μας παρουσίασε ο κύριος Γιούνκερ, οδηγεί σε σημαντική μείωση κονδυλίων στον τομέα της γεωργίας. Αυτό σημαίνει σημαντικό πλήγμα για τους αγρότες του ευρωπαϊκού Νότου. Σημαίνει πλήγμα για τους μικροκαλλιεργητές. Σημαίνει πλήγμα για τους ίδιους επίσης τους αλιείς. Όλα αυτά σε μια φάση απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου στον πρωτογενή τομέα, που οδηγεί στη φτωχοποίηση των αγροτών του Νότου. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει διατήρηση ή και αύξηση των κονδυλίων, προκειμένου να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας, ιδίως στις χώρες οι οποίες υφίστανται τις συνέπειες αυτή τη στιγμή.

Επιπλέον, τα ποσά που διατίθενται για τη συνοχή δεν επαρκούν. Πρέπει να στηρίξουμε τις νησιωτικές περιοχές, τις περιοχές του Αιγαίου, τα νησιά του Αιγαίου που δέχονται τεράστιο αριθμό προσφύγων και παράνομων μεταναστών. Και εκεί πρέπει να έχουμε επιπλέον κονδύλια, αντί να τα δίνουμε στην Τουρκία, η οποία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και κρατά παράνομα στις φυλακές τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, assistimos hoje à proposta do Quadro Financeiro Plurianual após 2020. Abriu-se a caixa de Pandora dos arranjos contabilísticos que cortam na coesão. Eu venho de um país, a Galiza, que sabe muito bem o que é a coesão, para o bem e para o mal.

Em lugar de falar de políticas de mobilidade dos jovens poderiam falar de políticas para combater o desemprego juvenil e a emigração. Em vez de falar de políticas de defesa, poderiam falar de políticas de luta contra a exportação de armas e armamentos para outros Estados.

Não queremos estes arranjos contabilísticos, Sr. Comissário. Queremos políticas de coesão para os nossos produtores, para os nossos pescadores, para os nossos agricultores e a hipótese de o Parlamento Europeu ficar calado é uma hipótese, porque a realidade é que vamos lutar.

Esta hipótese, que abre a caixa de Pandora dos dinheiros, fala de austeridade. Trata-se de políticas que não falam com cara de mulher, com cara de homem, com cara de trabalhador precário, com cara de pessoas sem emprego ou com trabalhos não decentes.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα διαμορφώσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς θεωρούμε λανθασμένο, από την πρόταση της Επιτροπής, να συνεχιστούν οι ίδιες τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που οδήγησαν στη διάλυση του κοινωνικού κράτους, στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αποβιομηχάνιση ιδιαίτερα του Νότου, στη δημιουργία στρατιάς ανέργων και στη φτωχοποίηση σημαντικών μερίδων των λαών.

Με τροπολογίες λοιπόν που έχουμε καταθέσει ζητάμε να δοθεί ώθηση στην πραγματική οικονομία, να προωθηθεί η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, να προωθηθούν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας με προτεραιότητα στους νέους. Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητική την πρόταση για αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα και την ασφάλεια, για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της Ένωσης. Ως Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά επιμένουμε πως δεν πρέπει να επενδύονται πακτωλοί χρημάτων στην πολεμική βιομηχανία και στη δημιουργία μιας Ευρώπης-φρουρίου. Αντί αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται τις διακηρυγμένες αρχές. Οφείλει να επενδύσει στην ειρήνη. Να αναπτύξει μια προσφυγική πολιτική αλληλεγγύης και να διασφαλίσει συνθήκες ευημερίας και ποιότητας ζωής για τους λαούς της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Monsieur le Président, je vais avoir des propos d’un Européen, d’un Européen de l’Europe des nations, et également des propos de soutien au président Trump.

Après la Seconde Guerre mondiale, la charte de La Havane pour la paix a voulu que nous équilibrions nos comptes extérieurs, que les excédents des uns fassent les déficits des autres, comme le dit Mme Lagarde. Et que si certains pays ont des excédents trop forts, ils font, d’une certaine manière, la guerre aux pays qui ont de forts déficits.

Regardons nos chiffres, nous avons vis-à-vis des États-Unis: l’Allemagne 68 milliards d’excédent; nous, nous avons 150 milliards d’excédent par rapport aux États-Unis pendant que nous avons un déficit de 120 milliards avec la Chine.

Alors voilà ce que vous devriez faire, si vous étiez de véritables Européens: taxer la Chine pour avoir de nouvelles recettes et faire ce qu’il faut pour que nous équilibrions nos échanges avec les États-Unis. Le président Trump a raison!

 
  
MPphoto
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, a nossa posição foi, desde cedo, muito clara relativamente à pressão exercida sobre a política de coesão. Não poderia nem deveria existir nenhuma redução que ferisse a política de coesão.

Senhor Comissário, entendo os novos desafios de uma União a 27, reforço aqui o olhar e a prioridade dada à segurança, à defesa das fronteiras, à aposta na investigação, ao apoio para os jovens com o Erasmus+ e com o Interrail.

Mas há duas notas negativas: quando falamos do apoio às empresas, às pequenas e médias empresas, à economia digital, falta—nos aqui uma linha de financiamento para o turismo que não é referida. E não poderia deixar de lamentar este corte anunciado para a política de coesão.

Estamos a falar de um corte de cerca de 5% para a política de coesão e para a PAC e é crucial manter na política de coesão o aquis da ultraperiferia, porque estamos a falar de solidariedade para com regiões ultraperiféricas que têm custos acrescidos na mobilidade, na educação, na saúde, e precisamos desta solidariedade da União que não está vertida neste documento.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prossimo quadro finanziario pluriennale, come ha ben detto il Presidente Juncker, è di importanza capitale per il futuro dell'Unione europea. Dopo una fase di stasi, servirà a comprendere le nostre reali ambizioni in relazione a un sogno che, se non avanza, per forza di cose è destinato a indietreggiare.

L'attuale QFP si è dimostrato insufficiente a soddisfare le reali esigenze politiche dell'Unione, per effetto di crisi impreviste e di nuove sfide nei settori degli investimenti, della migrazione e dei rifugiati, dell'occupazione giovanile, della sicurezza, dell'agricoltura e dell'ambiente.

Bene la previsione di nuove e maggiori risorse proprie, e condivido le nuove disponibilità individuate per il problema dell'immigrazione, per la sicurezza e la difesa, per l'innovazione, per i programmi LIFE ed Erasmus+, ma faccio fatica a comprendere i tagli proposti per le politiche di coesione e per la PAC. È vero, l'Europa ha tante sfide da affrontare, ma i tagli all'agricoltura e alla politica di coesione sono assolutamente inaccettabili.

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. – Herr Präsident, Damen und Herren Abgeordnete, Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren! Mit großem Interesse haben wir Ihre Argumente, Prioritäten und auch Ihre Kritik gehört, und dass neben unserem Präsidenten Jean-Claude Juncker die beiden Kollegen Crețu und Hogan als die Vertreter der beiden größten Haushaltsprogramme durchgängig da waren, ist auch ein klares Zeichen unseres Respekts vor Ihren Prioritäten und unserer Bereitschaft, unseren Vorschlag weiterzuentwickeln. Das ist ein erster Aufschlag, nicht weniger, nicht mehr.

Der Vorschlag, der Ihnen vorgelegt wurde, hat in der Kommission 28 Stimmen bekommen. Er wurde einstimmig von allen Kommissaren beschlossen. Ich glaube nicht, dass in diesem Hohen Hause Einstimmigkeit jemals erreichbar wäre. Wir haben ja eine große Bandbreite von enttäuschend gering bis ungeheuerlich hoch. Aber aus der gleichen Fraktion, wo „ungeheuerlich hoch“ gesagt wurde, wurde gefordert: keine Kürzungen in Kohäsion, und schon gar nicht bei Agrar. Wir tun unser Möglichstes. Aber bitte, lassen Sie uns immer, jeder für sich, das Ganze sehen, schauen wir das ganze Bild an. Es gibt Freunde der GAP, friends of cohesion, vielleicht sollten wir auch friends of Horizon gründen für Herrn Ehler, es gibt friends of Donald Trump. Ich bin ein Freund Europas, und ich weiß eines: Wenn die Briten mit 65 Millionen Einwohnern als zweitstärkste europäische Volkswirtschaft – der zweitgrößte sogenannte Nettozahler – gehen, ist dies eine Veränderung, und man kann nicht so tun, dass alles bleibt, wie es ist.

Konkret Kohäsion: Natürlich hat die Kollegin Crețu für eine Steigerung gekämpft. Aber wir werden in den nächsten sieben Jahren nominal den gleichen Betrag für Regionen, Kommunen, Infrastrukturen investieren – nominal – wie im jetzigen MFR, nur kein Euro im VK, sondern für 27. Wir setzen bei geringer Inflation in EU-27 denselben Betrag ein wie jetzt in EU-28. Ich hätte nicht geglaubt, dass dies erreichbar wird. Kohäsion ist weiter ein Schwerpunkt mit immerhin 30 % eines modernisierten Haushalts, der auch neue Aufgaben hat.

Agrar: Meine Bitte: Sehen wir das Ganze. Ich bin dem ländlichen Raum und der Landwirtschaft sehr nahe, aber ich sage Ihnen: Ich muss bei Medien, in der Öffentlichkeit, bei Steuerzahlern, bei vielen anderen immer verteidigen, dass es überhaupt eine Agrarförderung gibt. Machen wir uns nichts vor: 5 % ist ein sehr vertretbarer Kürzungsbetrag, wenn man weiß, dass der zweitgrößte Nettozahler geht. Man kann nicht erwarten, dass ein reicher Onkel geht oder stirbt und die Geschenke unterm Weihnachtsbaum gleich viele und gleich groß bleiben. Schauen wir immer das Ganze an, und bleiben realistisch.

Es wurde das Thema Digitalsteuer mehrfach erwähnt. Um eines klarzustellen: Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch des Rates. Wir haben G20, OECD in der Diskussion. Nur: Jetzt Geld einzustellen ist noch nicht haushaltsreif, und als Haushaltskommissar lege ich auf Klarheit, Wahrheit und Haushaltsreife Wert. Denn wenn ich zehn Milliarden einstellen würde, mal 77 Milliarden oder gar aufsteigend 100 Milliarden, und das Ganze platzt oder wäre genauso eine Vision, die zur Illusion werden droht wie die Finanztransaktionssteuer, dann hätten wir ein Problem. Wir brauchen Einnahmevorschläge, die auf Gesetzgebung beruhen oder auf Wahrscheinlichkeit beruhen. Deswegen sage ich Ihnen zu, Kollege Bullmann und andere Abgeordnete: Je eher in Rat und Parlament in den nächsten Wochen Fortschritte erzielbar sind – und mein Kollege Moscovici kämpft dafür –, desto eher würde man erreichen, dass die Finanzminister Europas – Olaf Scholz und Kollegen – dem zustimmen und dann noch zugestehen, dass das Geld in die europäische Kasse kommt. Dann bleibt bis Anfang nächsten Jahres genügend Zeit, dass ein Ergänzungsvorschlag der Kommission entsprechende Digitales besteuernde Einnahmen diesem Haushaltsentwurf unterlegt. Sie haben mich ab dem ersten Tag, in dem das Ganze der Haushaltswahrscheinlichkeit und -reife genügt, an Bord. Das ist keine Ablehnung, keine Neutralität. Wir wollen dies, aber erst die Kommunikation dieses Vorschlags, dann der Fortschritt im Rat, und dann wird der Betrag entsprechend zur Entlastung oder zur Ergänzung on top in unseren heute vorgelegten MFR-Vorschlag eingestellt.

Verteidigung: Wir wollen nicht mehr ausgeben für Verteidigung, wir wollen besser investieren und damit sparen. Wenn 27 Mitgliedstaaten einzeln investieren – das wissen wir doch –, wird das viel teurer, als wenn man beim Beschaffungswesen, bei Industrie, bei Forschung gemeinsam investiert. Und deswegen sind die Beträge, die wir einstellen wollen, nicht ein Beitrag zur Rüstungsindustrie, sondern ein Beitrag für Steuerzahler und Effizienz. Denn wir wissen, dass die Amerikaner für einen Dollar ein Mehrfaches von dem bekommen, was ein Grieche, ein Deutscher, ein Malteser, ein Spanier, ein Franzose, ein Ire mit seinen Verteidigungsinvestitionen bekommt. Wir sparen Geld. Es ist das Gegenteil von Austerität, wenn man effizient europäische Standards setzt, europäische Ausschreibungen macht und damit Rabatte und Skaleneffekte erreicht, die bei anderen Ländern – USA und anderen – möglich sind.

Die Türkeihilfen sind weitgehend eingefroren. Was Sie bezahlen, ist Menschenwürde für Flüchtlinge in der Türkei – Obdach, Kälte, Wärme, Nahrung, Kleidung, Bildung. Wir müssen jetzt eine weitere Tranche von drei Milliarden beschließen – hoffentlich in diesen Tagen –, damit die Lehrer, die 300 000 Kinder unterrichten, einen neuen Arbeitsvertrag für September bekommen und eine Perspektive für Kinder und grundständige Bildung in diesen Flüchtlingslagern entsteht. Deswegen ist Ihr Beitrag in Wahrheit nicht angezeigt. Es geht nicht um Paläste in Ankara, nicht um einen Flughafen in Istanbul, es geht um die Menschenwürde von 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht – aus Irak, Afghanistan oder Syrien. Und deswegen geht es hier um ein – wie ich meine – christliches Menschenbild, das uns auch außerhalb Europas wichtig sein muss.

(Zwischenrufe)

Und wer „Quatsch“ sagt – in Ordnung. Nur ist „Quatsch“ kein Argument.

(Zwischenrufe)

Grüßen Sie Donald Trump von mir. Ich finde, Ihr Wortbeitrag war Quatsch pur.

(Beifall)

Wir haben vom Kollegen Lewandowski die Eigenmittel hinterfragt bekommen. Es sollen über den Verlauf der Periode 10 bis 12 % der Einnahmen sein. Aber da einige Eigenmittel erst im Laufe der Zeit – 2023 – kommen, ist der prozentuale Betrag geringer, als er Ihrer Erwartung entsprach. Das heißt, meine Zahlen waren über den Durchschnitt aller sieben Jahre gemünzt.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie nicht glücklich waren mit der Terminvorverlegung. Ich bin dankbar für diese Flexibilität. Worum geht es? Die Kommission hat heute Morgen turnusgemäß – wie immer mittwochs – ihre Sitzung gehabt, und wir wollten die Presse informieren. Aber ich kann die Presse nicht um 18.00 Uhr informieren. Das würde der Bedeutung unseres gemeinsamen Themas nicht gerecht. Vielleicht sollten wir – Kommission, Parlament – für künftige wichtige Themen noch stärker abstimmen, wann wir tagen, wann wir direkt zu Ihnen gehen, wann Sie zu Sitzungen bereit sind, und wann die Presse dann vor Redaktionsschluss trotzdem noch in einer Pressekonferenz unser Partner ist. Wir haben heute das Beste daraus gemacht durch die Bereitschaft des Präsidenten und meines Präsidenten, die Sitzung auf 13 Uhr vorzuziehen. Es sollte keine Brüskierung von Kollegen, die nicht anwesend sein konnten, sein. Umso mehr mein Dank dafür, wie groß die Präsenz Ihrerseits zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit war.

Der Haushalt sei nicht ehrgeizig genug. Ich sage Ihnen Folgendes: Ich brauche und habe in der Kommission Einstimmigkeit. Ich brauche hier keine Einstimmigkeit, ich setze auf Mehrheit in diesem Hohen Haus. Aber ich brauche im Rat, in den ich heute Abend gehen werde, Einstimmigkeit – Einstimmigkeit! Und ich kann Ihnen sagen, ich habe in den letzten Tagen von gewählten Mandatsträgern in Mitgliedstaaten, aus denen Sie stammen, von Parteien, denen Sie angehören, Grenzen aufgezeigt bekommen. Deswegen lassen Sie uns vereinbaren: Ich rede mit meiner Bundeskanzlerin, Herr Bullmann mit Herrn Olaf Scholz, Frau Grossetête mit den Republikanern darüber, dass sie Herrn Macron mit einem ehrgeizigen Vorschlag im Rat unterstützen. Und dann kommen wir zurück. Dann werden wir erkennen, was Realismus heißt. Ich weiß sehr wohl, dass man zwar in einigen Ländern keine Kürzung bei der GAP fordert, aber zu Mehreinzahlungen nicht willens und bereit ist. Die Quadratur des Kreises gelingt in der Politik nur selten. Wir sollten alles tun, um jetzt den Rat zu überzeugen, dass mindestens unser Vorschlag 1,114 die Höhe ist. Wenn es mehr werden sollte: Wir tragen es mit. Lassen Sie uns gemeinsam gegen Kürzungen kämpfen. Beste Argumente für unseren Vorschlag zumindest und vielleicht für weiterführende Investitionen und die Verringerung von Kürzungen hätten wir auch. In dem Sinne bin ich sehr dankbar, dass das Parlament dies als eine Priorität sieht und – bei aller Kritik – eine breite Mehrheit unseren Entwurf als die Grundlage für ergebnisoffene, intensive, konstruktive Beratungen sieht.

Wenn ich jetzt gehen muss, bitte ich um Entschuldigung für die Kollegen aus dem CONT-Ausschuss, aber ich muss jetzt zur Pressekonferenz. Meine Kollegin Crețu ist heute bereit – danke dafür –, den PIF-Bericht und damit OLAF hier im Parlament Ihnen gegenüber zu vertreten.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Grazie ancora al Commissario Oettinger per le risposte date alle domande fatte dai deputati.

La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. – A Comissão Europeia apresentou ontem a sua proposta de orçamento relativo ao período 2021-2027. Ao apontar para um volume orçamental correspondente a 1,11 % do RNB europeu, esta proposta configura um aumento face ao 1,03 % do documento precedente, mas fica ainda muito longe do 1,3 % proposto pelo Parlamento Europeu.

Se, por um lado, a Comissão procura responder a necessidades resultantes de novos fenómenos que interpelam diretamente a capacidade de atuação da União Europeia, seja na área da competitividade económica, seja no domínio da segurança dos cidadãos; por outro lado, sacrifica-se claramente a Política de Coesão, com a decorrente penalização do esforço de convergência entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres.

A colocação do objetivo da convergência em segundo plano poderá levar a uma acentuação das duas grandes linhas de clivagem geográfica que afetam hoje a Europa: a linha Norte-Sul e a linha Oeste-Leste.

Estamos, no entanto, apenas no início de um processo que se antevê complexo, prolongado e muito polémico.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – We staan met Europa op een kruispunt: de brexit komt eraan en we moeten kiezen welke richting we uit willen. De prioriteiten in de nieuwe meerjarenbegroting die de Europese Commissie vandaag op tafel legt, zijn de juiste. Veiligheid, een doeltreffende grensbewaking, innovatie in duurzame energieverbindingen en zelfrijdende wagens, sociale bescherming: het zijn dé terreinen waar Europa het verschil kan maken. De mensen verwachten terecht dat Europa hen beschermt. De Commissie wil de EU-grens- en kustwacht fors optrekken: van 1 200 naar 10 000 grenswachten. Dat is een goede zaak.

Die keuzes vragen ook een heldere budgettaire vertaling. Uitleggen dat hiervoor extra middelen nodig zijn en eurosceptici ongelijk hebben als ze roepen om minder Europa, is cruciaal voor de toekomst van dit continent. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten besparen en de uitgaven kritisch tegen het licht houden. Het is goed dat er strakkere controle komt op het geld dat naar de lidstaten gaat. EU-fondsen moeten afhankelijk worden van effectieve corruptiebestrijding en respect voor de rechtsstaat. Lidstaten blijven verplicht om programma's als Eramus+ te financieren, maar dan uit eigen zak. Landen die een belangrijke bijdrage leveren aan de vluchtelingenopvang zullen dan weer extra steun krijgen. Ook dat zijn prioriteiten die we steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Norėčiau pabrėžti, kad sudarant naują biudžetą turime kuo daugiau dėmesio skirti socialiniams reikalams, nes tik taip galėsime prisidėti prie jaunimo nedarbo problemos sprendimo, kuo efektyviau kovoti su vaikų skurdu, su pajamų nelygybe. Europos Parlamentas ragina Komisiją ir Tarybą jau nuo 2014 m. sukurti Europos vaikų garantiją, pagal kurią kiekvienam vaikui būtų užtikrintos nemokamos sveikatos ir vaikų priežiūros, ugdymo, deramo apgyvendinimo ir tinkamos mitybos paslaugos. Europos vaikų garantija būtų priemonė užtikrinti, kad visi vaikai turėtų vienodas galimybes nuo mažens ir nė vienas vaikas nestokotų dažnai tokių gyvybiškai svarbių dalykų, kaip saugūs namai, tinkama mityba, užtikrinta sveikatos apsauga ir ugdymas. Europa ir valstybės narės turi suvokti, kad investicijos į vaikus, tai yra svarbiausia investicija į mūsų visų ateitį. Šiuo metu turime skirtingų priemonių, kurios, be kita ko, gali būti panaudotos ir vaikų skurdo mažinimui valstybėse narėse, tačiau jos nėra suderintos ir dažniausiai pinigai iš fondų visgi yra skiriami kitoms sritims, o investicijoms į vaikus – pinigų tiesiog nebelieka. Taigi, be jokios abejonės, naujajame biudžete turi būti numatytas finansavimas kovai su vaikų skurdu. Antra, siekiant veiksmingai remti jaunus žmones, kurie ieško darbo ir nori įsitvirtinti darbo rinkoje, Europos jaunimo garantijos biudžetas (finansavimas) turi būti padidintas nuo 2020 m. Tik įgyvendindami Jaunimo garantiją visose valstybėse narėse, galėsime užtikrinti lygias galimybes visiems jauniems žmonėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. – Es wird nicht einfach sein, den Spagat zwischen Finanzierungslücken durch Brexit und der Notwendigkeit, neue Aufgaben zu finanzieren, hinzubekommen. Ich begrüße die Pläne für die Bereiche Sicherheit, Bordermanagement und die Erhöhung auf 10 000 Frontex-Mitarbeiter. Gleiches gilt für die Erhöhungen bei der Forschung und bei Erasmus+. Wichtig ist für mich, dass die Mittel effektiv genutzt werden und dort ankommen, wofür sie bestimmt sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. – Tisztelt képviselőtársaim, a Bizottság által ma bemutatott többéves pénzügyi terv kapcsán két észrevételemet osztanám meg Önökkel. Elsősorban felhívnám a Bizottság figyelmét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. paragrafusára, amely szerint a kohéziós politika célja a régiók közötti fejlődésbeli különbségek csökkentése és a gazdaságilag elmaradott régiók felzárkóztatása. Kérném a Bizottságot mint a szerződések őrét, hogy ne vessze szem elől a szerződés által lefektetett egyértelmű célkitűzéseket. Meg kell őrizni a kohéziós politika alapvető feladatát, és nem kerülőutakon, a régiók fejlettségi-szintjétől független mutatók bevezetésével forrást átirányítani a legfejlettebb régiók számára. A kohéziós támogatásokat nem lehet az e politikán kívülálló feltételrendszerekhez kötni.

Továbbá a kohéziós politikának nem lehet büntető jellege sem. A jogállamisági mérce, a források megvonásával való fenyegetés a Bizottság nyomásgyakorlási eszköze lenne a vele nem egyetértő nemzeti kormányokkal szemben. Üdvözlöm a Bizottság javaslatát, hogy növelnék az előcsatlakozási alapokat, bár még mindig nem tartom elegendőnek. Ha figyelembe vesszük a reformok sokaságát és azok forrásigényét, főleg a két élenjáró tagjelölt, Szerbia és Montenegró esetében, akkor ezek a számok nem mondhatóak elegendőnek. Úgy gondolom, ez nincs összhangban az EU bővítési stratégiájában kitűzött célokkal és céldátumokkal sem. Kérném a tagállamokat, hogy a tárgyalások során ezt vegyék figyelembe, és növeljék a tagjelölt államok rendelkezésére álló forrásokat. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az Európai Bizottság végre elkészítette a 2020 utáni uniós forrásokra vonatkozó tervezetét. Ismét világossá vált a jelenlegi brüsszeli irányítók álláspontjának leglényegesebb eleme: akik nem értenek egyet a brüsszeli migrációs tervekkel, azok a Bizottság álláspontja szerint nem érdemlik meg, hogy uniós fejlesztési forrásokat kapjanak. Határozott álláspontunk, hogy a felzárkóztatási források nem könyöradományok, hanem az uniós tagországok fejlettsége alapján járnak az adott országoknak, így a magyar polgároknak is. A legutóbbi keretköltségvetés tárgyalásain is éles küzdelem zajlott, és ez most sem lesz másképp. Magyarország kormányának és a néppárti magyar képviselőknek a magyar polgárokért kell harcolnia, harcolni is fogunk ezekért a jogokért, és fogunk annyi szövetségest találni, hogy a nekünk járó uniós fejlesztési forrásokhoz hozzájussunk.

Nagy-Britannia kilépésével egy 10-15%-os szakadék keletkezett az uniós költségvetésben. Az Európai Bizottság javaslata ezt a regionális fejlesztési források és a közös agrárpolitika kárára próbálja betömni. Ez elfogadhatatlan, meg kell védenünk a magyar gazdák és a magyar vállalkozások érdekeit. A magyar kormány többször is kifejezte hajlandóságát, hogy akár befizetései növelése árán is megőrizze a Magyarországnak jutó felzárkóztatási- és agrárforrásokat. Az Unió Alapszerződései szerint a keretköltségvetéshez egyhangú döntés szükséges, azaz minden tagállamnak azonos értékű, akár vétóval is felérő szavazata van. A jelenlegi bizottsági javaslat figyelmen kívül hagyta ezt a tényt.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – O Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia assume como elementos estratégicos todas as orientações de aprofundamento da integração capitalista, responsável pelo desenvolvimento desigual, injusto e assimétrico entre os diferentes países na União Europeia e que tem acentuado a divergência de Portugal neste quadro.

O tempo e a vida demonstraram que os fundos da União Europeia nunca compensaram (nem podiam compensar) as perdas de soberania, a destruição da produção nacional e o comprometimento de possibilidades de desenvolvimento do país, que resultaram e resultam do mercado único, do euro e das políticas comuns da UE.

Ora, isto mais verdade se torna num momento em que se prevê um corte no financiamento a atribuir aos países, como Portugal, que têm sido mais prejudicados com a integração, a favor do aumento de rubricas que aproveitam, sobretudo, aos maiores beneficiários da integração, às principais potências da UE e aos seus grupos económicos.

A proposta de Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 hoje apresentada pela Comissão Europeia vem, assim, criar as condições para acentuar ainda mais o rumo de divergência que tem caracterizado a UE, com o aumento das desigualdades e das assimetrias entre Estados-Membros e dentro de cada Estado-Membro. Além disso, alimenta a escalada militarista e a deriva securitária em que as principais potências europeias se lançam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), in writing. – I see no ambition nor conviction in this MFF proposal, President Juncker. We need the European Commission to act with courage to make governments in the European Council live up to their responsibilities and find ways to substantially increase the Union’s own resources to finance all priorities and common policies, including new challenges in Security & Defence and, of course, Cohesion & Convergence policies, which are strategic for sustaining Euro and Union. Governments in Council must be urged to stop tax dumping and instead harmonise tax policies, so that they do not continue to enable tax evasion, money laundering and huge amounts syphoned into organised crime and even terrorist organisations - that is what’s happening with 50 billion euros per year lost in VAT fraud. VAT reform, as proposed by Commissioner Moscovici, can no longer be delayed by the Council and would increase own resources. The European Commission should forcefully push the Council to adopt CCCTB and a minimum corporate tax rate to ensure that corporations in the digital economy and polluting industries and financial transactions would PAY TAX to increase the Union’s own resources and national incomes. And so that SMEs and European citizens, who pay their taxes, will not be further overburdened.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. – Domnule Președinte Juncker, viitorul Europei după 2020 depinde și de viitorul finanțelor UE. Da, avem nevoie de o Europă mai stabilă, mai puternică, mai socială. Cadrul financiar multianual 2021-2029 prezentat astăzi, din păcate, are foarte multe minusuri care vor afecta valorile europene: solidaritate, coeziune, dezvoltarea IMM-urilor, politica agricolă etc. Reducerea Fondului de coeziune și a fondului pentru PAC va conduce la creșterea disparităților regionale, la fragilizarea IMM-urilor și la dispariția micilor afaceri din domeniul agriculturii. Condiționalitatea cu privire la statul de drept, pe care doriți să o introduceți pentru acordarea fondurilor europene, pe lângă faptul că încalcă Tratatul de la Lisabona, îi va afecta pe cetățeni și nu pe liderii politici, de aceea nu pot fi de acord cu ea. Nu ne-ați prezentat o definiție a statului de drept, dar fiecare stat are constituție proprie și instituții democratice de control, de aceea, introducerea acestei condiționalități va alimenta euroscepticismul. Nu susțin reducerea Fondului de coeziune și a celui pentru politica agricola comună și propun creșterea fondurilor alocate pentru IMM-uri și pentru pilonul social. Trebuie să asigurăm creșterea nivelului de viață și accesul la educație și sănătate pentru toți cetățenii europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – A parlamenti ciklus rendkívül fontos pillanatához érkeztünk. Arról kell majd döntenünk, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakban milyen célokra mekkora forrás álljon rendelkezésre az uniós költségvetésből. Egyfelől a múltbeli döntéseink nagymértékben meghatározóak, hiszen az esetek nagy részében évtizedeken átnyúló célokról van szó. Másfelől a környezet dinamikus változása miatt folyamatos revízióra van szükség: más szempontok esnek nagyobb súllyal a latba ma, mint évekkel korábban. Egy területről kívánok részletesen szót ejteni, ez az energetika. Örömmel láttam a költségvetési tervezetben, hogy az energetikai infrastruktúra fejlesztésére fordított keretösszeg nem csökken. Ezt üdvözlöm, hiszen sok közép-kelet-európai országban a diverzifikáció szintje még mindig alacsony, a versenypiacok nem eléggé fejlettek, az ellátásbiztonság nem kielégítő. Fontosnak tartom, hogy a következő időszakban is rendelkezésre álljon elegendő európai uniós forrás arra, hogy ezeket a régiós problémákat jobban lehessen kezelni.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. – Przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja wieloletnich ram finansowych stanowi dopiero pierwszy krok na drodze negocjacji, w efekcie których będziemy mieć nowy unijny budżet na lata 2021–2027. Część przedstawionych przez Komisję propozycji, jak na przykład zwiększenie środków na inicjatywy dedykowane młodzieży, napawa optymizmem. Martwiące jest jednak planowane zmniejszenie funduszy na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną.

Uważam zatem, iż należy dokonać korekty tych cięć, między innymi poprzez zwiększenie składek narodowych do 1,3 procent DNB. Zwracam też uwagę, że nauczeni doświadczeniem negocjacji ostatnich WRF musimy położyć szczególny nacisk na to, by ostateczna wersja budżetu z jednej strony umożliwiła nam skuteczną realizację priorytetów Unii Europejskiej, a z drugiej strony pojawiła się bez zbędnych opóźnień.

 
  
MPphoto
 
 

  David McAllister (PPE), in writing. – In the interests of European citizens and businesses, the adoption and implementation of the European budget cannot suffer any delay. This means that the MFF should be finalised before the 2019 European elections. Commissioner Günther Oettinger can count on my support. Challenges such as security and migration require European leadership, which is reflected in the European budget with the creation of a European Defence Programme, additional backing for military mobility and the tripling of the funding allocated to border management and migration. The MFF must continue successful policies such as the Common Agricultural Policy (CAP) and Cohesion Policy. Preparing for the future also means investing in our people and knowledge. I fully support the European Commission’s increased budget for Erasmus+, research and innovation. We need to give ourselves the means to realise our ambitions. It is not only about additional resources but using the ones we have more efficiently. ‘Brexit’ may impact the shape of the EU’s budget but it will not change its course nor its priorities. The MFF post-2020 will shape the next decade of our continent. It is our duty to make sure that each European benefits from it.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – Tisztelt Elnök Úr! Jean Claude Juncker bemutatta a javaslatát az Európai Unió 2021 és 2027 közötti költségvetésére. A dokumentum teljes megismerése után az Európai Parlamentben részletesen meg fogjuk vitatni annak tartalmát, és nyilván javaslatokat fogunk tenni a tervezet tökéletesítésére. Juncker úr azt állítja, hogy a bemutatott költségvetés új lökést ad a brexittel 27 tagállamúra csökkent Európai Uniónak, a legfontosabb prioritásokra koncentrálja az erőforrásokat és új eszközöket biztosít az Európát érő kihívások kezelésére. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament partner lesz a lefektetett célok elérésében, mi hiszünk benne, hogy a tagállamok csak egy erős Európai Unióban lehetnek sikeresek. Biztosan lesznek vitáink az Európai Biztossággal számos területen, annyit azonban már most tudhatunk és üdvözölhetünk, hogy a javaslat növelné az Európai Unió költségvetését, valamint a tagállamok bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyított befizetését.

Az Európai Unió szerepvállalásának erősítéséhez az eddigieknél több forrásra van szükség. Szintén pozitívan lehet csak értékelni, hogy a tervezet egyszerre egyszerűsítené és növelné a saját források rendszerét, új területeket bevonva. A tagállamoktól független források egyértelműen erősítik az Unió függetlenségét. Az Európai Bizottság javaslata növelné a költségvetés rugalmasságát. Az elmúlt időszakban több olyan kihívás is érte Európát, amire egy kőbe vésett költségvetéssel nem tudtunk hatékonyan reagálni, a jövőben ezt nem engedhetjük meg magunknak.

 
  
MPphoto
 
 

  Ева Майдел (PPE), в писмена форма. – Бюджетът за 2021-2027 е реалната заявка за амбициите относно бъдещето на ЕС. Ето защо, трябва да мислим амбициозно и действаме отговорно със средствата на данъкоплатците.

Приветствам това, че приоритетите и промените, предложени днес от Европейската комисия, стоят близо до гражданите - финансирането на младежките програми, заетостта, образованието, изследванията. Увеличаването на доверието в институциите на ЕС е свързано със засилването на видимите програми на ЕС - Еразъм+, Инициативата за младежка заетост, програмите за финансиране на МСП, предложението за безплатни Интеррейл пътувания за младите.

Предизвикателството е в това как да постигнем повече с по-малко след излизането на втората по големина икономика от ЕС - Обединеното кралство. Вярвам, че можем да оптимизираме средствата, за да постигнем повече в сфери като сигурността и управлението на миграцията и въпреки това да запазим приоритети като кохезионната политика.

По отношение на кохезионната политика, важно е да я разглеждаме не единствено като солидарност, но и като инвестиция в бъдещето на цяла Европа, както и гаранция за доброто функциониране на вътрешния пазар. Нека не гледаме на тази холистична политика като на разделителна линия между нетни донори и бенефициенти. Всички знаем, че картината е доста по-комплексна.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. – Komisjon esitles järgmise ELi mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) prioriteete aastateks 2021–2027. On oluline silmas pidada, et ELi roll maailmas turvalisuse ja stabiilsuse tagamisel aina kasvab ning Brexit jätab eelarvesse suure augu. Seda silmas pidades näeb järgmine MFF ette kulude vähendamist ja uute tuluallikate loomist. Komisjon teeb ettepaneku määrata 7-aastaseks MFFi kogusummaks 1,135 miljardit eurot, mis võrdub 1,11% ELi 27 liikmesriigi kogurahvatulust. On tervitatav, et järgmine MFF näeb ette suuremaid kulutusi ELi julgeoleku ja kaitse küsimustes ning samuti keskendub rohkem ELi piirivalve toetamisele, mis tänu suuremale rahastusele saab paremini ja efektiivsemalt ELi välispiire hallata. Tuleviku ELi eelarve peab olema piisavalt paindlik, et toime tulla ootamatute küsimustega, nagu selleks oli eelneva programmiperioodi ajal põgenikekriis. Sellest tulenevalt teeb komisjon ettepaneku luua uus ELi reserv, et toime tulla ettenägematustega ning suurendada paindlikkust rahastusprogrammide vahel.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Predloženi Višegodišnji proračunski okvir (VFO) za razdoblje 2021. - 2027. uzima u obzir budućnost EU-a s 27 država članica, pokrivanje manjka od 12 do 14 milijarda eura godišnje zbog izlaska Velike Britanije, te nužno povećanje rashodovne strane proračuna za druga prioritetna pitanja. Iako je predstavljen poboljšani prijedlog u odnosu na prvotne projekcije, kao zastupnica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj ne mogu biti zadovoljna konačnim prijedlogom.

Poljoprivreda kao strateška politika EU-a nije trebala biti zahvaćena rezovima. Sektor poljoprivrede u EU-a danas osigurava oko 22 milijuna stalnih radnih mjesta, a usluge prerade hrane i povezana maloprodaja osiguravaju zajedno oko 44 milijuna radnih mjesta. Izravnim plaćanjima unutar prvog stupa ZPP-a podržavaju se prihodi oko sedam milijuna poljoprivrednih gospodarstava EU-a. Unatoč tome, prosječni prihod poljoprivrednika u EU-u niži je od prosječnog prihoda u drugim gospodarskim sektorima, što poljoprivredu čini neatraktivnim zanimanjem.

Nužno je osigurati dovoljan proračun za Zajedničku poljoprivrednu politiku, posebno u kontekstu sve većih zahtjeva koji se postavljaju pred poljoprivrednike u smislu zaštite okoliša, klimatskih ciljeva i dobrobiti životinja. Ako uzmemo u obzir korist koju poljoprivrednici čine za proizvodnju hrane, očuvanje biološke raznolikosti, opstanak ruralnog prostora, očuvanje vrijednosti pa i obitelji, onda je jasno da se proračun za ZPP ne smije smanjivati.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. – There are contradictory factors within the Commission proposal for the Multiannual Financial Framework. Rightly, it features worries about the sizeable gap in EU budgetary resources that Brexit leaves behind. For this reason, the proposal diminishes crucial spending dedicated to cohesion, as well as agriculture. Nevertheless, proposals for new funding priorities appear. The Defence Fund features prominently here. Although defence is and should remain a national competence, this new fund could be soon eating from money other long established funding programmes. Moreover, bundling tax-based own resources in the form of a CCCTB within an agreement on the new MFF is dangerous. Many countries are clearly against an EU-level system in the field of corporate taxation. This proposal could lead either to conflict or stalemate. Concerning the criterion used when calculating the allocation of cohesion funds, unemployment, climate change and migration will now also be considered as relevant indicators. But the geographic position of regions, especially insularity, is not to be disregarded. Finally, agreeing on a final package by May 2019 will be difficult and democratically questionable. While preparatory work should now be finalised, MEPs elected in 2019 will, following the political campaign and elections, have the democratic mandate to vote the financial package.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. – Comisia Europeană a prezentat, în Parlamentul European, proiectul Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027. În dezbaterile din PE, au fost exprimate diferite puncte de vedere, unele divergente, cu privire la acest CFM. Dar a existat un consens general asupra cerinței ca Parlamentul European, Consiliul și Comisia să convină asupra CFM până la alegerile europene pentru PE din mai 2019. Numai dacă se va respecta acest deziderat, atunci se va putea pregăti în bune condiții folosirea fondurilor europene, încă din primul an al noului CFM, respectiv 2021. Se va evita, în acest fel, situația din CFM curent - 2014-2020, când au existat mari întârzieri în pregătirea legislației necesare implementării CFM.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Vana (Verts/ALE), schriftlich. – Wir Grüne sind enttäuscht, dass die Kommission in ihrem Vorschlag kaum Fokus auf Soziales legt und nur 25 % der Ausgaben an die Verwirklichung von Klimazielen binden will. Wir Grüne haben 50 % gefordert, das Europäische Parlament zumindest 30 %. Gleichzeitig ist ein massiver Ausbau der „Festung Europa“ geplant; so soll Frontex beispielsweise von derzeit 1 200 auf 10 000 Beamte mehr als verachtfacht werden. Ich würde mir ebenso viel Engagement in anderen Bereichen wünschen, etwa im Kampf gegen Lohndumping oder Steuerbetrug. Positiv zu bewerten ist, dass der Vorschlag der Kommission immer noch zukunftsorientierter ist als die Vorstellungen der schwarz-blauen Bundesregierung in Österreich. Unsere Zustimmung findet auch der Einstieg in ein EU-Eigenmittelsystem und mehr Mittel für Erasmus+.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – Os cidadãos europeus estarão neste momento a colocar a seguinte pergunta: tem ou não a UE a capacidade de propor um orçamento que inverta a tendência de divergência social e económica que tem prevalecido nas últimas décadas?

A resposta infelizmente é negativa. Temos uma proposta para o quadro plurianual de 2021-2027 com menos recursos para a coesão e para a Política Agrícola Comum, mas que aumenta o financiamento para a segurança e defesa e para as políticas armamentistas.

Acresce a isto uma maior condicionalidade, com a ligação do orçamento ao Semestre Europeu e ao novo instrumento para a democracia. Ou seja, temos um orçamento curto, que forçará ainda mais as reformas neoliberais que a UE procura impor aos Estados—Membros à revelia dos seus povos.

Este é, portanto, o retrato da UE, uma UE cada vez mais desligada dos reais problemas das populações e dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Urmează o perioadă de negocieri dure, atât în ceea ce privește elaborarea opiniei politice a PE, cât și, către finalul anului, elaborarea raportului bugetar. La fel de dure vor fi și negocierile din Consiliul European. Cel mai important este ca, la finalul acestora, să avem un buget multianual care să întărească coeziunea UE-27. Avem nevoie de mai multă solidaritate în contextul Brexit și nu trebuie să permitem ca negocierile bugetare să adâncească faliile deja existente între statele membre. Propunerea Comisiei pentru noul CFM 2012-2027 vine cu vești bune, dar și cu unele vești îngrijorătoare. Conform propunerii Comisiei, prezentată azi în plenul Parlamentului European, vom avea în bugetul UE noi capitole. Unul legat de migrație și controlul frontierelor și celălalt capitol legat de securitate și apărare. Acestea sunt vești importante pentru România, care participă la cooperarea PESCO și care are lungi frontiere externe ale UE. Avem vești bune pentru tineri. Se dublează programele pentru tineret și finanțarea pentru Programul Erasmus+. Dar sunt și vești îngrijorătoare pentru România. E vorba de reduceri bugetare provocate de ieșirea Marii Britanii din UE, unul dintre cei mai mari contribuitori. Reducerile vor atinge cele două mari capitole bugetare și anume politica de coeziune și PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – Przedstawiony dziś przez KE wniosek dotyczący przyszłego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 uznaję za dobry punkt wyjścia do pragmatycznej, ale i reprezentującej wizję silnej gospodarczo Europy dyskusji nad następnymi wieloletnimi ramami finansowymi. Ze szczególną siłą pragnę położyć nacisk na rudymentarny aspekt WRF jako kluczowego elementu zarządzania wydatkami Unii, który zapewnia skuteczność jej programów inwestycyjnych, w tym kluczowych dla mnie, jako członka oraz wieloletniego sprawozdawcy budżetowego Komisji Kultury i Edukacji, programów w dziedzinie kultury i edukacji.

Z zadowoleniem przyjmuję akcent, jaki Komisja położyła na realną europejską wartość dodaną, którą muszą reprezentować inwestycje w ramach przyszłych WRF. W tym kontekście uznaję za konieczne podkreślenie nieustającego poparcia dla programów w dziedzinie kultury, edukacji, młodzieży, badań i społeczeństwa obywatelskiego, które wyraźnie pokazały swoją silną europejską wartość dodaną, a także cieszą się niesłabnącą popularnością wśród beneficjentów. Z satysfakcją przyjmuję również podwojenie budżetu Erasmus+ oraz znaczne zwiększenie budżetu następcy Horyzont2020 w następnej perspektywie finansowej.

Zaznaczam jednak, że zarysowane prognozy finansowe dla następnych generacji Kreatywnej Europy i Europy dla Obywateli uznaję za wysoce niesatysfakcjonujące. Podkreślam w tym kontekście kluczową rolę znacznego i równomiernego zwiększenia środków na zobowiązania i płatności oraz długoterminowych skoordynowanych inwestycji w celu zagwarantowania udanej realizacji celów tych programów w WRF po 2020 r.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – A proposta de Quadro Financeiro Plurianual, adotada pela Comissão Europeia e apresentada hoje ao Parlamento Europeu, é insuficiente quantitativamente e desequilibrada qualitativamente. Não é aceitável que, perante uma União Europeia em que as assimetrias de desenvolvimento têm vindo a aumentar, as políticas de coesão e convergência em vez de serem reforçadas sejam amputadas na afetação financeira. Não está também implícita na formulação da proposta uma visão robusta para completar a União Económica e Monetária.

A proposta apresentada reflete um quadro de gestão e não um quadro de ambição. Estamos perante um ponto de partida e não perante um ponto de chegada. O Parlamento Europeu deve tudo fazer para corrigir os desequilíbrios da proposta apresentada e tirar o máximo partido das linhas positivas que incluem, designadamente, o reforço das verbas afetas ao programa Horizonte Europa, as propostas no domínio dos recursos próprios e o mecanismo de financiamento de reformas estruturais, o fundo de estabilização financeira ou a duplicação do programa Erasmus.

Tal como apresentada, a proposta da Comissão Europeia não está à altura do que a UE necessita e não merece um voto favorável do Parlamento Europeu. Espero que o processo negocial possa alterar este cenário.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 

21. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Marco Vallego w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (2017/2190(INI)) (A8-0139/2018).

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, relatore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare innanzitutto i colleghi relatori ombra per il lavoro svolto insieme e per il testo prodotto, nonché la BEI, la Banca europea per gli investimenti, per essersi messa a disposizione del lavoro mio e dei colleghi.

La BEI è la banca pubblica più grande del mondo per volumi e svolge un ruolo importante, come quello svolto dalla commissione CONT, nell'evidenziare prontamente – spesso con critiche anche dure ma costruttive – gli aspetti necessari al miglioramento delle istituzioni.

Solo nel 2016, anno di riferimento di questa relazione, l'importo dei finanziamenti totali del gruppo BEI è stato pari a 83,8 miliardi di euro, con la mobilitazione, nello stesso anno, di investimenti totali per 280 miliardi di euro. Vorrei cominciare con gli investimenti per le piccole e medie imprese. Le PMI svolgono un ruolo fondamentale nell'economia europea, generando posti di lavoro e ricchezza e promuovendo l'innovazione: rappresentano infatti oltre il 90 % delle imprese dell'UE e impiegano due terzi della popolazione attiva. Il sostegno all'accesso ai finanziamenti per le PMI e le imprese a media capitalizzazione deve rimanere pertanto una priorità fondamentale per la Banca europea per gli investimenti e la BEI deve fare di più per sostenere le piccole imprese europee.

Per quanto riguarda il FEIS, vorrei innanzitutto sottolineare in questo caso l'importanza dei criteri di addizionalità, che devono essere debitamente documentati – cosa non accaduta nell'ambito del FEIS 1.0. Questo Parlamento si è battuto tanto sull'addizionalità ed è un criterio fondamentale. Sottolineo quindi l'importanza della trasparenza riguardo al quadro di indicatori del FEIS e accolgo pertanto con soddisfazione il fatto che il quadro di indicatori sarà reso pubblico per regolamento nell'ambito del FEIS 2.0. Vogliamo avere parametri riguardo al sociale, all'ambiente, al reale ed effettivo interesse economico nell'approvare degli investimenti nell'ambito di questo tipo di strumento. È comunque preoccupante il fatto che solo il 20 % dei finanziamenti del FEIS abbia sostenuto progetti volti a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, mentre il portafoglio standard della BEI ha raggiunto la soglia del 25 %. Sono investimenti che devono andare nella direzione dell'abbattimento delle emissioni.

Nella relazione sono poi menzionati alcuni progetti specifici. Un punto a me caro è il finanziamento da parte della BEI del progetto del gasdotto transadriatico, che non rispetta, in misura diversa nei paesi di transito (Albania, Grecia e Italia) le norme ambientali e sociali minime degli Equator Principles.

Ricordo inoltre che lo scandalo Dieselgate ha sollevato diversi interrogativi in merito all'ottenimento dei prestiti della BEI da parte di Volkswagen attraverso mezzi fraudolenti e ingannevoli, ed è bene che la BEI esegua le raccomandazioni dell'OLAF relative all'adozione di provvedimenti concreti nell'attuazione della sua politica antifrode.

Sulla trasparenza e responsabilità, mi compiaccio che i verbali del consiglio di amministrazione della BEI siano stati pubblicati e a tal proposito la sollecito affinché pubblichi i verbali delle riunioni del comitato di gestione. È necessario prevedere norme più severe sui conflitti di interessi e criteri chiari, rigorosi e trasparenti per evitare qualsiasi forma di corruzione. Mi compiaccio inoltre delle proposte del Comitato di etica e di conformità della BEI in materia di governo societario e trasparenza, come l'introduzione di aspetti di ordine etico nel suo ambito di competenze. Sottolineo anche l'importanza di rafforzare gli obblighi di integrità successivi alla cessazione del rapporto di lavoro e di predisporre sanzioni concrete per i potenziali casi di "porte girevoli" tra gli alti dirigenti della BEI e il settore privato.

Invito la BEI ad applicare rapidamente la legislazione e le norme pertinenti dell'UE in materia di elusione fiscale, paradisi fiscali e altri aspetti connessi nonché a esigere a sua volta dai propri clienti il rispetto di tali regole e a prevenire in modo più efficace i rischi di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata.

Lascio la parola ai miei colleghi per aprire la discussione e sono pronto anche ad altre considerazioni nel follow up che ci sarà in chiusura.

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Mr President, first of all, I would like to stress that the Commission greatly values the important role that this House plays in scrutinising the activities of the European Union institutions, including the EU Bank. We therefore welcome Marco Valli’s report. The importance that Parliament attaches to monitoring the European Investment Bank mirrors the key role that the Bank plays in the financial implementation and delivery of our political priorities. The European Investment Bank is an indispensable partner in financing infrastructures and in supporting small- and medium-sized enterprises, innovation, employment, climate change, sustainable transport and policies related to external actions.

I would like to focus on the Commission’s actions in two fields of particular relevance highlighted in your report. First, on compliance: we cannot – and must not – allow taxpayers’ money to be channelled through complex structures with high tax avoidance or risk or through tax jurisdictions which do not comply with international tax good governance standards. The European Union has achieved unprecedented progress in its efforts to counter tax avoidance.

Let me give you a few examples. We have swiftly adopted all the elements of the anti-tax avoidance package, dramatically increased tax transparency and adopted the first ever EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. All these collective actions have put the European Union at the forefront of international efforts to improve tax good governance. At the same time, we have been taking steps to improve consistency between our tax policy objective and the delivery of EU funds through international financial institutions. As a result, a number of regulations governing the use of EU funds now contain clauses intended to ensure that EU-funded projects do not contribute to tax avoidance.

All EU partners entrusted with the implementation of the European Union budget will need to meet these requirements. In order to ensure effective application of the new legal rules, the Commission adopted a communication on 24 March providing guidance on the new legal requirements. We have also asked our implementing partners to reflect this guidance as quickly as possible in their policies. However, the impact of the guidance depends on the Union’s ability to send a unified message. For this to happen, it is important that Member States’ representatives in governing bodies of international financial institutions, development financial institutions, and national promotion banks, along with other institutions supporting projects through the use of public funds, adopt a consistent approach that reflects our joint commitment to countering tax avoidance. Parliament’s continued support in this endeavour is most important, not least in order to reach out to the Member States as shareholders of the EIB.

Secondly, on the transparency and the addition of the European Fund for Strategic Investments (EFSI), the first detailed reasoning for the decisions of the EFSI Investment Committee approving the use of the EU guarantee was recently published on the EIB website in line with the new requirements under the EFSI 2.0 Regulation. The first scoreboards related to those decisions have also been made publicly available. They give detailed information on the four-pillar assessment that each project has undergone before being submitted to the EFSI Investment Committee. This significantly increases the transparency in decision-making on EFSI support.

Responding to the criticism in this House, I would say three things. Firstly, you have to bear in mind that EFSI was a revolution for the EIB in terms of expectations as regards the type of operation and risk. Secondly, today’s results are overwhelmingly positive, as all Member States are covered, smaller projects are being pooled through investment platforms and new instruments are being developed, including for the social sector. The top five users of the EFSI are currently Greece, Estonia, Bulgaria, Portugal and Spain.

Finally, I am convinced that collectively we have made a lot of improvements through the EFSI 2.0 Regulation, including on additionality, transparency and both sectorial and geographical balance. I would like to assure you that the Commission continues to be attentive to Parliament’s observations and is committed to ensuring that those observations are best informed. Thank you very much for your attention, and I look forward to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones, Rapporteur voor advies van de Commissie internationale handel. – Voorzitter, wanneer het niet goed gaat in de Europese Unie uiten wij kritiek. Ik denk terecht. Wanneer het wel goed gaat, moeten we dat ook durven erkennen en kunnen erkennen. Eerlijk gezegd, bij de Europese Investeringsbank gaat het redelijk goed, misschien omdat het een intergouvernementeel samenwerkingsverband is tussen lidstaten dat van onderuit is gegroeid omdat ze willen samenwerken en niet omdat van bovenaf wordt opgelegd dat ze dat moeten doen.

Ik vind het bijvoorbeeld interessant om te zien dat de Europese Investeringsbank erkent dat ook onze Vlaamse regering serieus werk aflevert. We zien dat zeer concreet, omdat een lening is goedgekeurd door de Europese Investeringsbank voor onze Oosterweelplannen van één miljard euro.

Zo zullen wij serieus werk kunnen doen. Werk dat nodig is in de Europese Unie, grote infrastructuurprojecten die goed zijn voor onze leefbaarheid en goed zijn voor onze economie en in totaliteit ook voor de Europese economie. Ligt er werk op de plank? Ja, en dat wordt ook erkend in dit goede verslag. In het bijzonder wil ik het werk voor onze kmo's onderstrepen. Ook zij moeten meer dan ooit toegang hebben tot vlotte financiering en wij roepen wij de Europese Investeringsbank dan ook op om de hindernissen en obstakels weg te werken.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Novakov, on behalf of the PPE Group. – Mr President, at the beginning, I would like to congratulate Mr Valli for his hard work on this well-balanced report and especially for his openness to work with all of us, the shadow rapporteurs. This is the third year in a row I’ve been involved in a way in the consideration of the annual report of the activities of the European Investment Bank, and I can see improvement. I can see progress, especially, by the way, in the communication with the Parliament – this is something that we should all welcome. However, there is room for further improvement. For example, I think – especially now with the current proposal of next MFF, bearing in mind that probably the share of financial instruments will be even bigger – the European Investment Bank should guarantee a well-balanced (in geographical terms) distribution of these financial instruments. Moreover, I think not just geographical balance but the distribution of financial instruments towards the different sectors of our economy is crucial as well. I think this is achievable and I’m sure that the good communication between the bank and the Parliament will continue, and I’m looking forward to a fruitful discussion that we’ll have today.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the Valli report acquires added relevance in light of the post-2020 MFF perspective just announced by the Commission. One important aspect is the spending on social investments. The report highlights that EFSI investments in human capital, culture and health amounted to only 4%. Furthermore, it is regrettable that within the annual EIB portfolio social investments amount to less than 6%.

The focus of the EU budget and new challenges such as migration, borders and defence underline the increased need for the EIB to promote investments in priorities set out in the Treaty, such as cohesion.

Given that social cohesion is a key horizontal priority goal for the EIB, and while the bank is still struggling to achieve the mandatory 30% threshold, it is now evermore called upon to identify and include in its activities new forms of investments which are suitable and effective for the social sector and to implement them on a broader geographical scale, taking into consideration the need to implement the social pillar, as well as to counter inequalities, parities and disparities within the EU. Mr President, without adequate social investments, the very future of the European project will be severely jeopardised.

And by the way, Mr President, how come there is no representative of the Bank at this discussion? Is it possible that Parliament failed to invite any Bank representatives? President Hoyer always takes part in a very engaged way. I would be grateful if you would find out how this most unusual situation could have arisen.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Panie pośle, przyjmuję to pańskie zapytanie. Postaramy się wyjaśnić, jak doszło do tej niezwykłej sytuacji.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Pani Komisarz! Panie Przewodniczący! Rok temu w czasie tej debaty mieliśmy gościa z Luksemburga, dwa lata temu i trzy lata temu też, i tak mogę wymieniać – jestem posłem trzeciej kadencji. Zawsze prezes EBI był. Nie wiem, co się stało, i jest to dziwne.

Proszę Państwa! Niestety Europejski Bank Inwestycyjny w moim przekonaniu pełni rolę mniejszą, słabszą niż jeszcze kilka lat temu. Czemu? Bo nagle zapragnął być bankiem takim jak i inne, bo bardziej mu teraz zależy na rankingu AAA, na tych ratingach, na tych ocenach ekspertów, natomiast nie rozumie swojej specjalnej roli, także w kontekście krajów nowej Unii, krajów naszego regionu.

Myślę, że EBI w tej chwili zamknął się na inwestycje w nowoczesne technologie, bardzo ograniczył te inwestycje, które są trochę bardziej ryzykowne, ale bez takich inwestycji nie będzie postępu ekonomicznego w naszej Europie. W tej chwili EBI ściga się z bankami komercyjnymi – to jest bez sensu, to nie jest ta liga, on nie po to został powołany, między innymi z naszym – Unii Europejskiej – udziałem. Myślę, że –kończąc, Panie Przewodniczący – myślę, że EBI jest bankiem specjalnym i nie powinien udawać, że jest takim samym bankiem, jak inne, bankiem komercyjnym. Powinien podejmować większe ryzyko przy projektach i inwestycjach.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan, on behalf of the GUE/NGL Group. – Mr President, first of all I’d like to congratulate Mr Valli on what I believe is an excellent report. Unfortunately, however, and as happens so often in these cases where one of their own isn’t the rapporteur, the EPP and its supporters have managed to dilute the report somewhat, forcing Mr Valli into the position of trying to introduce in plenary, via amendments to his own file, elements that were rejected in committee. I have a problem with the European Investment Bank in the manner in which it has funded what is meant to be a semi-state body in Ireland called Coillte but which is in fact run like its own little kingdom, dominating the timber supply market in Ireland. These loans are provided at interest rates that ordinary farmers who might like to get into agri-forestry, or even individuals who would like to get into the timber supply, can only dream of. Perhaps the EIB would like to revisit the issue and at least create a level playing field. Again, I congratulate Mr Valli and I wish him well with these amendments.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Sprawdziliśmy: ostatni raz gościliśmy pana prezesa Hoyera w Strasburgu 7 lutego 2018 r., kiedy to rozpatrywaliśmy Annual report on the financial activities of the European Investment Bank. To była debata. To jest pierwsze wyjaśnienie, że na pewno pan prezes Hoyer i EBI nie lekceważą naszej instytucji. Dlaczego nie ma ich dzisiaj? To będzie osobne pytanie.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, danke auch an den Berichterstatter Herrn Valli und an die Schattenberichterstatter! Ich selber mache das dritte Mal in Folge jetzt für CONT den Jahresbericht der Europäischen Investitionsbank, und ich muss sagen, dass es mir eine große Freude bereitet hat, denn man lernt diese Bank somit näher kennen, und es ist eine der wirklichen Erfolgsstorys; die EIB ist nämlich die größte multilaterale Bank und der größte öffentliche Kreditgeber der Welt, die Bank der EU und ihrer Mitgliedstaaten – also eine wirkliche Erfolgsstory, und das soll auch einmal gesagt sein, es wurde auch heute schon kurz angesprochen.

Die Gesamtfinanzierung wurde bereits besprochen: 83,8 Milliarden Euro, insgesamt konnten 280 Milliarden mobilisiert werden. Was wichtig ist: Ein Viertel davon hing direkt mit EFSI-Finanzierungen zusammen, was wiederum wesentlich für das Schließen der Investitionslücke auf europäischer Ebene ist, 1,1 Prozent BIP-Wachstum und das Schaffen von 1,4 Millionen zusätzlichen Arbeitsplätzen. Insgesamt gab es im Jahr 2016 vier Politikbereiche, in denen die EIB investiert hat: Innovation und Wissen, KMU- und Midcap-Finanzierungen, Infrastruktur sowie Umwelt und Klimaschutz. Knapp ein Drittel der Finanzierungen oder 21,3 Milliarden Euro gingen an kleine und mittelständische Unternehmen. Insgesamt wurden 385 000 KMU von der EIB finanziert – diese haben auch Priorität, denn die KMU spielen die entscheidende Rolle, sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Wichtig ist, dass der Zugang zu Finanzmitteln deshalb einfacher und effektiver wird und auch im Ausland tätige Mittelständler Unterstützung durch die Handelsfinanzierungsfazilität bekommen.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, já myslím, že tato debata by měla do Lucemburku vyslat velmi jasný signál, že v globalizovaném světě se velmi rychle mění priority a že je potřeba na ně efektivně a flexibilně reagovat. K tomu je také zapotřebí efektivních a flexibilních nástrojů, jako jsou rychlé půjčky, a právě tyto půjčky musí umět Evropská investiční banka poskytovat s prioritami Evropské unie a musí umět je zaměřit do sektorů, které jsou pro Evropskou unii tak důležité.

Já bych chtěl říct několik příkladů. Jeden za všechny. Třeba myslím si, že investice na dopravní stavby a infrastrukturu by se daly využít právě díky Evropské investiční bance a daly by se dát a nasměrovat do projektů, které mohou mít přidanou hodnotu nebo které mohou mít pákový efekt pro ekonomiku daného státu.

Také investice do start-up, nových technologií, to všechno můžeme realizovat skrze tyto půjčky, které můžou mít přidanou hodnotu právě pro příjemce na základě toho, že Evropská investiční banka dokáže perfektně strukturovat ty projekty a dokáže ocenit i riziko z těchto projektů.

A také může vlastně odrážet závazky Pařížské dohody. Zároveň může také přilákat nové investory a to si myslím, že Evropská investiční banka nedokáže v současné době příliš využít. Také bych jí vyzval k tomu, aby veškeré projekty, které podporuje, byly více viditelné.

 
  
  

Elnökváltás: JÁRÓKA LÍVIA
alelnök asszony

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señora presidenta, bienvenida, señora comisaria. Agradezco al señor Valli su informe, que es muy interesante, aunque algunos temas localistas a veces desmerecen.

Solamente plantearé dos preocupaciones. En primer lugar, en relación con el BEI, hay que denunciar la falta dramática de adaptación a los microcréditos, fundamentales en la cooperación al desarrollo. En regiones como el Magreb, o, en general, en África o en América Latina, nos encontramos con que hay muchos contratos firmados pero nada implementado. Ahora que el FED, por fin, entra en el seno del presupuesto comunitario, es más importante que nunca conseguir que ese tipo de microcréditos tenga su representación.

En segundo lugar, su falta de adaptación a las start-ups y la necesidad de cubrir el riesgo necesario para avanzar. Ese sería un gran valor añadido: que no tengan que acudir a los Estados Unidos para la financiación.

Y finalmente, al no estar aquí el señor Hoyer, tal vez la comisaria pueda explicármelo. Una curiosidad: ¿de qué modo se ha integrado el Banco Europeo de Inversiones y su hub asesor de excelencia —en todo caso por lo que nos cuesta— en la configuración del nuevo instrumento de financiación de la Unión Europea? Si es verdad que no se ha trabajado en conjunto, ¿cómo se nos explica y por qué? ¿En qué entidades está, pues, pensando la Comisión Europea?

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL). – Voorzitter, ik sluit me graag aan bij de woorden van mensen die zeggen dat het belangrijk is geworden, het werk van de EIB, ook voor het beleid van de Europese Unie. Maar juist omdat het een steeds grotere bank wordt met steeds meer middelen is het ook belangrijk dat de transparantie en integriteit perfect worden geregeld en daar is echt nog wel het een en ander aan te doen.

De rapporteur zei het al, de notulen van het beheerscomité moeten openbaar worden gemaakt. Ook moet het voorstel van de Europese ombudsman worden overgenomen voor een aanscherping van de gedragscode tegen belangenverstrengeling, mede om te voorkomen dat mensen die bij de Bank gewerkt hebben weer in diezelfde sector gaan werken of omgekeerd, dat het een soort draaideur wordt.

En dan tenslotte – wat mijzelf betreft – het klachtenmechanisme. Daar is een hervorming voor en daarvoor heb ik allerlei voorstellen gedaan in de raadpleging. Die komen ook in dit verslag weer terug. Maar de Bank reageert niet! Ik zou heel graag willen – en daarom is het jammer dat de heer Hoyer er niet is – dat we daar heel snel duidelijkheid over krijgen. Klachten zijn voor transparantie en integriteit heel belangrijk. Die moeten onafhankelijk bekeken worden en daar is op dit moment in de voorstellen van de Bank nog geen sprake van.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). – Madame la Commissaire, en 2012, avec Philippe Maystadt, président de la Banque européenne d’investissement, je proposai la mise en place d’une agence d’investissement pour promouvoir les synergies nationales au niveau européen, mais aussi pour développer de nouveaux projets. C’est cela l’Europe des nations.

L’erreur du plan Juncker vient du fait d’un financement de projets qui se serait fait de toute façon – l’effet d’aubaine – sans de nouvelles dynamiques de développement dans le sud de l’Europe, mais aussi le développement et la sécurité en Afrique. C’est la combinaison, au sein d’une telle agence européenne d’investissement à bâtir sur des bases nationales, d’un plan de développement européen, du montage de projets dans les pays en difficulté, du financement à capital et de la mobilisation des acteurs privés qui est indispensable.

L’actuelle politique ne répond pas suffisamment à ce besoin. Elle est donc inutile si on ne mène concurremment une agence européenne d’investissement et de développement bâtie sur la base des synergies de l’Europe des nations.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). – Eiropas Investīciju banka ir svarīgs instruments, lai mēs sasniegtu Eiropas Savienībā mūsu ekonomiskās attīstības mērķus.

Par vienu no darbības aspektiem, proti, par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu. Kopumā šis fonds ir darbojies veiksmīgi, sākotnējais trīs gadu periods ir pagarināts, taču es domāju, ka gan Eiropas Investīciju bankai kopumā, gan arī Stratēģisko investīciju fondam tomēr vairāk ir jāpievēršas kohēzijas politikas mērķiem.

Ko mēs šodien dzirdējām, budžeta jautājumus apspriežot? Tātad daudzgadu finanšu shēmā ir paredzēts 7 % samazinājums kohēzijas mērķiem. Lūk, Eiropas Investīciju banka ir tas instruments, ar ko mēs šos mērķus varētu īstenot, bet, kad mēs apskatām kopumā aizdevumus projektiem Eiropas Savienības iekšienē, tad piecas valstis — Spānija, Itālija, Francija, Vācija un Apvienotā Karaliste — ir saņēmušas 55 % procentus, bet, piemēram, Baltijas valstīm paredzētie līdzekļi pat nedaudz ir samazinājušies.

Protams, mums ir vajadzīga ļoti kvalitatīva infrastruktūra (es domāju — tas ir viens no galvenajiem mērķiem), tāpat arī mazie un vidējie uzņēmumi, un kopumā ir vajadzīgs daudz vairāk pievērsties arī tehniskai palīdzībai, kas sevišķi ir svarīgi mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospođo predsjedavajuća, želim se složiti sa svim što su rekli moji kolege i naglasili da su aktivnosti EIB-a jako važne za gospodarski rast i razvoj te za održavanje poželjne razine investicija u Europskoj uniji.

Međutim, isto tako su naglasili da je jako bitna uloga Europske investicijske banke za ravnomjerni razvoj svih krajeva Europske unije i kohezijsku politiku, i upravo ono što je u ovom izvješću istaknuto, to jest da je 70 % svih kreditnih aktivnosti bilo usmjereno u šest država članica, a niti jedna od tih šest država članica ne spada u onih EU 13 novih država članica, koje su i najveće korisnice kohezijske politike. To je ono što Europska investicijska banka mora promijeniti.

Ovo je izvješće za 2016. godinu, sada u 2018. možemo vidjeti da je više aktivnosti tehničke pomoći za pripremu projekata i za nove investicijske instrumente i financijske instrumente usmjereno u manje razvijene države članice. To podržavam i želim da EIB nastavi na taj način još snažnije raditi.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Inwestowanie to sztuka, a skoro jest to sztuka prawdziwa, to powinna uwzględniać także przemysły kreatywne. Niestety nie uwzględnia. Chcę zwrócić uwagę nie tyle w imieniu Komisji Kultury, ale z Komisji Kultury, że bardzo często zwracamy uwagę na to, że przemysły kreatywne nie mieszczą się w projektach, nie mieszczą się w priorytetach, nie mieszczą się w tych instrumentach i oprzyrządowaniu, które bank preferuje w ramach EFSI.

Zwracam na to uwagę dlatego, że to co nas otacza – przedmioty design, rozmaite start-upy – bardzo często bazuje właśnie na tej kreatywności. I krótko mówiąc, domagam się, aby poszerzać cele inwestowania, zwracać uwagę na kulturę i uwzględniać siłę właśnie tkwiącą w kulturze, jeżeli chodzi o, także, efekt finansowy.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφο Valli για την αρχική του έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα επισημάνω βεβαίως ότι την ώρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μου, την ώρα που κρατά παράνομα τους δύο στρατιωτικούς μας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνει πακτωλό χαμηλότοκων δανείων στην Τουρκία. Είναι έβδομη στη σειρά των τρίτων χωρών στα χρήματα τα οποία λαμβάνει. Το 2014 η Τουρκία πήρε δάνεια 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ· το 2016 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Επομένως πρέπει να υπάρξει πλήρης διακοπή των κονδυλίων που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς την Τουρκία, για να συνέλθει, για να αναγκαστεί να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και σε σχέση με αυτά που είπε προηγουμένως ο κ. Oettinger, εγώ ζήτησα να μην υπάρχουν κονδύλια στον προϋπολογισμό για την Τουρκία. Ο κύριος Επίτροπος είπε ότι παγώσαμε τα κονδύλια αυτά. Όμως τίποτε δεν μας εγγυάται ότι στο μέλλον δεν θα ξεπαγώσουν. Πρέπει να μην πηγαίνουν κονδύλια στην Τουρκία όσο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, the EIB has come more into focus, especially in recent years with the development of EFSI. There is no doubt that this has been a huge success, which has been recognised internationally by many people who very dubious about it initially. So credit goes to the EIB, the Commission and particularly President Juncker.

I myself have hosted four or five public events in my constituency on EFSI. There was a big attendance and the attendees were really appreciative, especially of the presence of Mr Murphy, who is the head of the EIB Office in Dublin. I think that all this is helping to bridge what was once a financial gap, create employment and give a good positive image of European institutions and especially of the EIB itself. One thing that speakers mentioned – and which I would reiterate – is that, if at all possible, we need to do more for SMEs so that thresholds can be lowered and SMEs can benefit from the great work of the EIB.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, I would like first of all to thank you for this interesting debate which we have had today. We will surely have the opportunity to continue the discussions on the EIB’s role as a strategic implementing partner in the forthcoming months in the context of the Commission’s proposal for the next multiannual financial framework. As I said in my opening debate, this strategic investment fund was a revolution for the EIB, and we have worked together also on the omnibus to make some blendings between structural funds and strategic investment funds in order to maximise the impact, and we are working very well with the EIB.

Also, regarding the request of Mrs Ines Ayala, I would like to say that the EIB has adapted and changed its business model with EFSI, taking on more risk, developing new products and benefiting smaller projects. You know that small and medium-sized enterprises incentivising start-ups are the biggest beneficiary so far of EFSI. We expect more than 611 000 SMEs to benefit from the EFSI fund.

For start-ups, we just launched the so-called ‘Venture EU’, which will target specifically start-ups to help them grow in Europe, and also we expect to attract EUR 55 billion with this new initiative to support over 150 000 start-ups and scale-ups.

As I said, we are continuing to pay attention to the valuable observations and suggestions of the European Parliament. I would like to thank once again the rapporteur for this important work and of course, it’s a pity that the representative of the EIB is not here, but hopefully we will have the opportunity to speak again. Thank you Madam President, thanks to the rapporteur and also the honourable Members who have the patience to say so much today.

 
  
MPphoto
 

  President. – We thank you so much for your points.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, relatore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, ringrazio tutti per i complimenti, è stato un buon lavoro che abbiamo fatto insieme e vedo un ampio consenso trasversale, soprattutto su alcuni temi, tra cui la necessità di aumentare gli investimenti per le piccole e medie imprese, che sono la colonna portante dell'economia europea, e soprattutto le startup innovative che possono generare posti di lavoro, soprattutto in settori innovativi, e che quindi possono portare un contributo notevole alla crescita nell'eurozona e nell'Unione europea in generale.

Per quanto riguarda il FEIS, il Parlamento si e già speso molto per chiedere dei criteri di addizionalità che siano definiti in modo concreto con il regolamento 2.0. Quindi vogliamo che questi criteri siano applicati, che venga resa trasparente tutta la questione legata all'impatto ambientale, sociale (perché è importante che ci sia un impatto sociale, con la creazione di posti di lavoro) ed economico (cioè che ci siano i criteri per la sostenibilità economica e che non si vadano a finanziare delle opere che poi sono un buco nero per le casse pubbliche, perché la garanzia della Banca europea per gli investimenti è pubblica).

Trasparenza fiscale: mi raccomando, su questo punto siamo tutti d'accordo, non bisogna che la Banca europea per gli investimenti incentivi operazioni in paradisi fiscali e con aziende che si dimostrano incapaci di gestire in modo trasparente la propria dimensione interna relativa alle questioni di trasparenza fiscale. Conflitti di interessi e revolving doors: sono una delle cose principali che chiede il Parlamento con questa relazione, bisogna evitare che ci siano queste pratiche e trovare delle soluzioni innovative e all'avanguardia.

Per quanto riguarda la redistribuzione geografica, è fondamentale che ci siano più investimenti in alcuni paesi ed è fondamentale che questi paesi si dotino delle strutture per riuscire ad attrarre questi investimenti, ovvero le banche di promozione sul territorio. Se implementeranno questo tipo di strutture, sicuramente vedranno anche più investimenti arrivare sul territorio.

Ringrazio ancora tutti per l'ottimo lavoro che abbiamo fatto.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2018. május 3-án, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. – La Banca europea per gli Investimenti rappresenta la banca più grande del mondo per volumi e svolge un ruolo chiave nell'integrazione e coesione socio-economica all'interno dell'Unione europea. Ritengo la relazione nel complesso soddisfacente, in quanto fornisce un quadro analitico esaustivo dei punti critici e delle debolezze delle attività della BEI, in particolar modo per quanto concerne la necessità di migliorare la prevenzione dei conflitti di interesse, definendo norme più severe e criteri più rigorosi e trasparenti al fine di evitare qualsiasi forma di corruzione. Mi compiaccio del fatto che la BEI sia stata invitata a fornire una relazione annuale più armonizzata, completa e dettagliata sulle sue attività d'investimento e sull'impatto atteso. Nello specifico, ritengo molto positiva la richiesta affinché la banca provveda a un miglioramento della presentazione delle informazioni, includendovi una descrizione dettagliata e attendibile degli investimenti approvati, firmati ed erogati, nonché le informazioni relative ai beneficiari e la specificazione delle fonti di finanziamento impegnate e i settori sostenuti, includendo infine i risultati delle valutazioni ex post. Con l'auspicio che le valutazioni e le raccomandazioni scaturite da questa relazione possano avere un seguito e un'applicazione concreta, mi complimento coi colleghi per l'ottimo lavoro svolto.

 
  
MPphoto
 
 

  Carolina Punset (ALDE), por escrito. – El mensaje oficial de la Comisión Europea es la transición hacia una economía baja en carbono que alcance la neutralidad de emisiones en 2050, pero la realidad es otra bien distinta. Al mismo tiempo que el comisario Cañete y el vicepresidente Šefčovič insisten en la importancia de la reducción de emisiones, el BEI se dedica a financiar los combustibles fósiles, destinando miles de millones de euros a la construcción de infraestructuras para este tipo de combustibles. Esta bochornosa financiación institucional lanza un mensaje contradictorio a los inversores privados en energías renovables, cuyos precios en continuo descenso ponen en riesgo de convertir las infraestructuras financiadas en activos varados en pocos años. En aras de la diversificación y la seguridad de suministro, lo único que asegura la UE es el negocio de los combustibles fósiles, y pone en riesgo el cumplimiento del Acuerdo sobre el clima, al promocionar el uso de combustibles fósiles, como el gas natural, con preocupantes tasas de fuga y un potente impacto sobre el calentamiento global equiparable a las emisiones derivadas de la quema de lignito, el carbón más contaminante. Financiar inversiones en combustibles fósiles mina las exceptivas de desarrollo de las energías renovables y siembra incertidumbre en un mercado energético en transición.

 

22. Prezidentské voľby vo Venezuele (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő pont a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata a venezuelai elnökválasztás témájában (2018/2695(RSP)).

 
  
MPphoto
 

   We welcome you with a very warm heart to the European Parliament. Thank you very much for joining us in the debate.

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, Venezuela urgently needs a political solution to end the current crisis and, first and foremost, to deliver on its people’s needs. You know that many Venezuelans are also European citizens and you know how deep the ties are that link the country and the European Union. They are cultural, social and even family ties.

Yet, the latest developments have pushed the possibility of a compromise even further away. Since we last discussed Venezuela in the plenary just a couple of months ago, the negotiations in Santo Domingo have been suspended indefinitely without an agreement between the Government and the opposition. In spite of this, the Government decided to go ahead with early presidential elections, to be held on 20 May. There was no agreement on the electoral calendar, and the current electoral process does not guarantee transparent and credible elections with the participation of all political parties in an equal manner and without obstacles. This non-inclusive decision will only exacerbate polarisation and tension and it will create more obstacles to a political solution.

As these events unfolded, we reacted immediately over the bans and difficulties created to prevent the participation of opposition political parties and their leaders, including the exclusion of the opposition platform, Mesa de la Unidad Democrática. The National Electoral Council has also decided to prevent the participation in the regional elections of those parties that do not present candidates for the presidential election. This is a further blow to the credibility of the process. Back in February, as you know, we agreed with the European Union Member States’ Foreign Ministers that we would follow the electoral process in Venezuela very closely, together with our regional and international partners. On 19 April, we issued a declaration on behalf of the European Union calling for free, transparent and credible elections. We asked for an agreed electoral calendar and for guarantees in conformity with international standards. We will reassess the situation with Member States after the elections. We will consider the possibility of further appropriate measures to react to actions that would undermine democracy, the rule of law and human rights in the country.

In the meantime, I have been in close contact with several of our partners, first of all, inside Venezuela – I will come to that in a minute – but also in the region and in the international community, where we have coordinated positions and exchanged views on the best way to address this crisis. As regards our partners inside Venezuela, I met here in Brussels with both the Government of Venezuela and the opposition. Our goal has always been to support Venezuela and to help it hold inclusive and credible elections. On 11 April, I met the Foreign Minister and encouraged the Government to go back to the negotiating table and to show flexibility towards an agreement with all the opposition on the date and the electoral conditions. I also informed the Minister that the European Union could not accept the invitation from the Venezuelan authorities to monitor these elections because the current conditions of the electoral process do not allow a proper observation to take place. We have clear standards for monitoring and observing elections and obviously, in this case, these conditions are not in place. Last week I met with the President of the National Assembly and the representatives of the four main opposition parties. This was, first and foremost, to show our full support for the National Assembly. I also encouraged the opposition to continue working in a united manner towards a democratic and peaceful solution to the crisis.

This is not only a political crisis: Venezuela is facing huge economic and social challenges. We hear this from so many Venezuelans. Inflation is expected to reach 13 000%. The population has to deal with shortages of food, medicines, water and electricity. Many Venezuelans have sought refuge in Colombia and Brazil, but also in Panama, in Chile and in the Caribbean. The European Union is stepping up its humanitarian support for the people of Venezuela, both inside and outside the country. The European Union will provide EUR 8 million in humanitarian assistance and we are mobilising other financial instruments in support of Venezuelan refugees and the host countries and communities.

Against this background, it is time for all sides to engage seriously in working towards shared solutions. The Government has the responsibility to create the conditions for free and fair elections, based on a consensual calendar and with the participation of all political parties. We call for a revision of the electoral calendar, based on an agreed and credible timeline. As the European Union, we will continue to monitor any development, together with our partners, and we will calibrate future actions in the light of the development of the situation.

Let me conclude by saying explicitly that the European Union does not interfere in domestic politics. We never do. We do not impose solutions. We simply do everything we can to accompany and to help the Venezuelan parties and Venezuelan people to find their own solution, which the country and the citizens deserve to achieve. This crisis is not a natural disaster. This crisis is a man-made crisis. There is nothing inevitable about it and this means that a political solution is possible and so is a better future for the people of Venezuela. We care about Venezuela because we care about the people of that country, as friends and as family. We hope for the best for those we care about: a peaceful, democratic, shared political solution for Venezuela.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE. – Señora presidenta, señora Mogherini, hace solo cinco meses este Parlamento, puesto de pie, aplaudía a la oposición democrática y a los presos políticos venezolanos. Ninguno de ellos puede estar presente en las elecciones del 20 de mayo, porque unos están en la cárcel, otros están exiliados y otros están inhabilitados. Si somos consecuentes, no podemos aceptar, no podemos reconocer un proceso electoral en el que aquellos a los que nosotros hemos reconocido con el Premio Sájarov no pueden estar presentes.

En Venezuela, el 90 % de los partidos democráticos han sido declarados ilegales. En Venezuela hay más de 600 presos políticos, sin contar cuántos desaparecidos hay también. En Venezuela, en el último año murieron 6 300 personas por enfrentamientos con la autoridad. Ayer mismo supimos que se suicidó la madre de Daniel Queliz, muerto en las protestas del 17, porque no podía soportar vivir sin su hijo.

Y esa crisis política se ha transformado ya también en una crisis humanitaria. En Venezuela se vuelve a morir por hambre y se vuelve a morir por enfermedades comunes. Cáritas nos dice que prácticamente todos los días muere un bebé en Venezuela. Y el New York Times ha hecho un informe dolorosísimo sobre los niños que mueren por falta de alimento en este querido país. Cuenta el caso de Nerianyelis Torres, de siete meses, que murió precisamente porque sus padres no pudieron encontrar leche en polvo con que poderla alimentar.

No podemos aceptar unas elecciones en las que hay presos políticos. No podemos aceptar unas elecciones en las que no pueden concurrir todos los partidos en igualdad de condiciones. No podemos aceptar unas elecciones en las que la autoridad electoral no es neutral ‒la presidenta de la autoridad electoral venezolana precisamente está sancionada por la Unión Europea‒. No podemos aceptar unas elecciones en las que no hay una observación internacional neutral, una observación internacional decente.

Por eso, como Parlamento Europeo, deberíamos exigir a Maduro que suspenda la convocatoria electoral del mes de mayo y convoque otras elecciones, con participación de todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Deberíamos decir claramente que no podemos reconocer el resultado de esas elecciones del 20 de mayo y que se atengan a las consecuencias que vengan después. Debemos también aclarar que no vamos a enviar observadores ni la Comisión ni el Parlamento ‒y quien vaya a observar va como invitado personal de Maduro‒, y que vamos a continuar persiguiendo el patrimonio de aquellos que se han enriquecido a costa de empobrecer y hacer sufrir al pueblo venezolano.

En Venezuela la situación ha llegado a tal extremo que ya es solo cuestión de estar o con los que hacen sufrir o con los que sufren. Y la Unión Europea, sin entrometerse jamás en lo que es la autonomía, en la soberanía del noble pueblo, del bravo pueblo venezolano, tiene que estar siempre ‒como usted está haciendo, señora Mogherini‒ con los que sufren, no con los que les hacen sufrir.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, yo estoy de acuerdo con usted, señora Mogherini, con su tono de prudencia y de inteligencia política sobre este grave problema que tenemos en Venezuela.

El jueves de la semana pasada vino a visitar a los diferentes grupos políticos una representación del Parlamento venezolano: ocho representantes de la oposición venezolana, dos de ellos presidentes de la Asamblea —uno que lo fue y otro que lo es— de cuatro partidos políticos muy importantes que representan al 80 % aproximadamente del voto que se produjo en el mes de diciembre del año 2015. Nos pidieron expresamente una declaración del Parlamento Europeo pidiendo la suspensión de las elecciones. Yo sé que es testimonial, pero ellos nos insistieron en que hiciéramos esa petición, y esa es la razón de que le hayamos convocado a usted urgentemente. Yo le agradezco su presencia, señora Mogherini.

¿Por qué nos pidieron el aplazamiento? Pues porque, como se ha dicho, la convocatoria electoral es ventajista; no es igual, porque hay partidos políticos ilegalizados, porque hay líderes políticos que están inhabilitados, porque el sistema electoral no es justo, porque no hubo un acuerdo entre oposición y Gobierno.

Por eso, el problema que tenemos ahora, señorías, es que podemos seguir reiterando nuestras condenas al régimen de Maduro, pero yo querría expresarles con un poco de equilibrio esa solidaridad con la petición de suspensión que yo comparto. Tenemos que pedir que aplacen las elecciones, porque van a crear una brecha mayor, un punto de inflexión más grave todavía de ruptura interna.

Pero también quiero expresar en nombre del Grupo S&D que pedimos al Gobierno y a la oposición que, si aplazan las elecciones, reanuden el diálogo; que sea posible volver a encontrar un marco de acuerdo para una convocatoria electoral limpia y que, al mismo tiempo, sean capaces de encontrar un compromiso para sacar a los venezolanos de la crisis humanitaria en la que viven; que se comprometan en la solución socioeconómica. Y que la Unión Europea ayude humanitariamente a Venezuela.

Esa es la posición del Grupo S&D.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Madam President, Madam High Representative, the elections to be held in Venezuela on 20 May represent nothing less than the final act by President Maduro in his construction of a de facto one-party state, characterised by repression and holding of political prisoners. The legitimate National Assembly and subsequently the Supreme Court having been neutered, 20 May is merely a coronation in a race devoid of any legitimate opposition. The collapse of the Santo Domingo talks made clear Maduro’s intentions to avoid any real challenge to his power now, as was also demonstrated by the banning of virtually all opposition parties from these elections. I welcome the targeted EU sanctions brought in by the Council against some Venezuelan officials. However, these remain limited, and we must now look to widen their scope. As the energy sector, which accounts for around 90% of Venezuela’s exports, begins to shrink, we see food shortages continuing and domestic dissatisfaction growing. Reports that the Government is looking to open up commercial opportunities for the military are also a worrying sign for the future, suggesting that Maduro intends to follow what was in the past an all too common Latin American authoritarian tactic for holding on to power via the army. I fear that these elections may be the first in a long line of staged elections made all the easier by the 2009 constitutional amendments to abolish term limits. I am pleased that at least we will be on record today in this House as having made our condemnatory position very clear to everybody.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE. – Señora presidenta, señora Mogherini, gracias por estar aquí y por su sensibilidad.

Las elecciones son mucho más que unas urnas y unas papeletas, y se lo digo con la experiencia de quien vivió bajo el régimen franquista, que también tenía urnas y papeletas. Pero no había algo esencial, que era la libertad, la libertad de que carece el hermano pueblo venezolano. Y como español que soy, soy también venezolano, y lo siento en el corazón y lo siento en el alma.

Yo, a aquellas personas que se sienten solidarias con ciertos regímenes que bajo el nombre de antimperialistas son capaces de hacer la revolución hasta el último cubano o el último venezolano, les recomendaría que vivieran cinco días en Venezuela como un venezolano, como un venezolano de a pie, con todas las miserias que le crea un régimen corrupto hasta la médula, que ha sido incapaz de gestionar con una elemental decencia los miles de millones de euros de un flujo ininterrumpido de petróleo. Que Venezuela hoy carezca de todo es un escándalo en un país riquísimo, es algo así como si Qatar estuviera en la miseria.

Por lo tanto, mi solidaridad y la solidaridad que requiero no es con el abyecto régimen venezolano madurista, sino con el verdadero pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano son todos y cada uno de aquellos que cumplen con aquella frase que decía que el exilio es un referéndum que se vota con los pies. Y los centenares de miles de venezolanos que tienen que marchar de su tierra por miseria son la consecuencia de ese abyecto régimen; un régimen liberticida que ha castrado la Asamblea Nacional; un régimen liberticida que tiene dominado el poder judicial, porque todo en realidad es poder ejecutivo, o sea, la oligarquía más repugnante.

Frente a eso tenemos, primero, que requerir que cese el proceso supuestamente electoral. En segundo lugar, que la Corte Internacional acelere su investigación sobre la violación de derechos humanos y que la cortísima lista de siete personas que están represaliadas por crímenes contra los derechos humanos se complemente, porque no solamente son siete, son muchas más.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, debatimos sobre Venezuela otra vez. Y ya van once veces entre resoluciones, pronunciamientos, etcétera, etcétera, gracias a que el Grupo PPE y el presidente de este Parlamento han violentado el Reglamento de esta Cámara para su beneficio político. Incumplen el artículo 156: necesitábamos al menos veinticuatro horas antes de votación. No es urgente: ya lo sabían desde que las anunció el CNE en marzo de 2018; hubiéramos tenido los Plenos de marzo y abril.

Estamos, pues, ante un debate irregular introducido con el desconocimiento consciente de las reglas que todos y todas nos hemos dado para el funcionamiento de este Parlamento. Nada nuevo viniendo del Grupo PPE y de un presidente no de todos y todas sino del Partido Popular. Algo que conocemos bien en España: normas rotas para eludir la corrupción del partido más corrupto de Europa.

Los que impulsan esta Resolución usan Venezuela para todo. Que alguien de su partido se lleva dinero, Venezuela; que le regalan un máster a alguno de los suyos, Venezuela; que hay recortes, Venezuela; que hay que atacar a otras fuerzas políticas, Venezuela. Un comodín gastado y lleno de mentiras.

Su obsesión con Venezuela contrasta con sus olvidos en América Latina. ¿Sabe usted, señor Pons? Dieciséis niños muertos por desnutrición en Colombia. Lo dice el Defensor del Pueblo, pero al Partido Popular no le importan esos muertos.

Esas elecciones se harán pese a sus pataletas, pese a que sus marionetas no se presenten. Hay cuatro candidatos, hay libertad para hacer campaña, hay auditorías y, sobre todo, la voluntad de votar de millones de venezolanos y venezolanas, como se ha hecho veinticuatro veces, aunque no les guste porque no ganan los suyos y aunque no lo quieran porque los suyos no se presentan. Venezuela votará.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante (che ringrazio per la sollecitudine dell'intervento), è veramente incredibile e grottesco che si cerchi ancora di difendere un regime che ha trasformato un paese pieno di ricchezze naturali, a cominciare dal petrolio e soprattutto dalla ricchezza di centinaia di migliaia di emigrati: emigrati dall'Europa, emigrati dall'Italia, gente che è andata a lavorare e ha fatto grande questo paese, perché il Venezuela è un grande paese e ha un grande popolo che ha creato ricchezza. Solo il regime di quella gente lo ha trasformato in un paese povero, dove non c'è libertà.

Si dovrebbero solo vergognare e stare almeno zitti, anziché criticare il Parlamento europeo, che semmai dovrebbe essere invitato a fare di più, ad aprire le porte di quest'Europa che spesso apre le porte a tutto il mondo, e ancora oggi esita a dire che devono esserci le porte aperte ai rifugiati del Venezuela. Questa è gente che ha il nostro stesso sangue, come ricordava bene il nostro collega, a cui deve essere riconosciuta una priorità. È un paese che va aiutato, si tratta di gente in fuga a cui dobbiamo aprire le nostre porte. C'è un posto a tavola per chiunque venga dal Venezuela scappando dalla miseria, scappando dalla dittatura. Elezioni rinviate: si vergognino di truccare così la democrazia, non hanno neanche il diritto di parlare di democrazia.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Madame la Présidente, on discute du Venezuela et je vois que M. Couso Permuy a un problème avec le PPE, pas avec Maduro. Monsieur Couso Permuy, vous défendez une dictature. C’est dans une dictature qu’on interdit aux partis d’opposition de participer. Monsieur Couso Permuy, c’est une farce électorale ce qui va se passer le 20 mai au Venezuela. Le régime chaviste a interdit à l’opposition d’y participer. On n’aura pas du tout des élections transparentes et inclusives.

Et pour cela, Monsieur Couso Permuy, notre réponse européenne doit être très claire: nous n’allons ni observer ces élections, ni reconnaître le résultat de ces élections. Et si vous permettez, – puisque le gouvernement tente de bloquer toutes les voies de sortie de crise – je crois que les sanctions que l’Union a adoptées à l’encontre du Venezuela doivent être maintenues et être accompagnées d’une pression encore plus grande jusqu’à ce que votre ami Maduro libère les prisonniers politiques, cher collègue, jusqu’à ce que cessent les violations quotidiennes des droits de l’homme et jusqu’à ce que les partis d’opposition puissent s’exprimer.

Il ne faut pas que nous hésitions à adopter de nouvelles sanctions après ces élections afin de montrer à Maduro, Monsieur Couso Permuy, que l’impunité n’est pas une option.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Mogherini, queria manifestar a minha total adesão às considerações iniciais que fez.

Não há manifestamente condições para garantir um processo democrático limpo e livre na Venezuela. Não há possibilidade de eleições democráticas num país onde há pessoas que estão nas cadeias por razões de ordem política.

Não há condições para umas eleições livres e democráticas quando setores importantíssimos da sociedade e personalidades iminentes não estão em condições de se apresentar a essas mesmas eleições.

Não há possibilidade de eleições livres e democráticas quando há um conjunto de regras procedimentais que não estão minimamente garantidas, como é hoje o caso na Venezuela. E por isso mesmo este apelo do Parlamento Europeu para que se promova um adiamento destas eleições é um apelo que vai no bom sentido.

A Venezuela não está apenas a atravessar uma gravíssima crise política. Atravessa também uma grave crise económica e social e uma profunda crise de natureza humanitária. Nós pensamos que a única solução possível passa pelo diálogo, não há outra. Nós continuamos a apostar no diálogo entre as várias forças políticas com expressão na Venezuela, quer as que estão atualmente no poder, quer as que estão na oposição.

E, por isso mesmo, apelamos justamente ao atual regime da Venezuela para que compreenda que insistir nestas eleições não só não contribui para a resolução do problema da Venezuela como vai agudizar fortemente esse mesmo problema.

Pelo contrário, um adiamento das eleições, criando as condições para a participação de todos quantos queiram participar nestas eleições presidenciais, umas eleições realizadas de forma livre e democrática, sob observação e escrutínio de várias instâncias internacionais, incluindo da União Europeia e deste Parlamento Europeu, esse, sim, é o caminho que poderá contribuir para a resolução dos gravíssimos problemas que continuam a afetar a Venezuela.

E, por isso, reitero aquilo que disse de início: concordo inteiramente com a posição sensata, justa e equilibrada que anunciou no início deste debate.

 
  
MPphoto
 

  Karoline Graswander-Hainz (S&D). – Frau Präsidentin, werte Kommissarin! Mit großer Sorge blicken wir nach Venezuela. Die Lage der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verschlechtert sich deutlich. Venezuela durchlebt eine politische, soziale, ökonomische und humanitäre Krise, die mit tragischen Ereignissen und Todesfällen einhergeht. Es kann und darf so nicht mehr weitergehen. Eine Lösung muss dringend gefunden werden.

Diese Lösung kann aber nicht in den geplanten Wahlen am 20. Mai liegen, denn für faire und freie Wahlen bedarf es gewisser Voraussetzungen wie z. B. der Teilnahme aller politischen Parteien. Diese Bedingungen sehe ich aber nicht erfüllt. Bevor Wahlen in Venezuela stattfinden können, müssen Regierung und Opposition eine Vereinbarung treffen, die das Wahlverfahren festlegt, auf jeden Fall – wie schon gesagt – unter Teilnahme aller politischen Parteien. Die Wahlen müssen fair, frei und transparent ablaufen, und der besorgniserregende Zustand muss so schnell wie möglich beendet werden. Die Menschen in Venezuela sollen nicht länger unter dieser schweren Krise leiden müssen.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, desde luego, hoy el Grupo del PPE se ha lucido. Se ha lucido porque se ha saltado las reglas democráticas de este Parlamento, el plazo de 24 horas. ¿Es esto realmente democrático? No me lo parece. No me lo parece y miro para ustedes, sí. Porque, si estuviesen más preocupados por las cosas que pasan en el Estado español que por las cosas que pasan en Venezuela, hablaríamos más claro. Si estuviesen más preocupados por los recortes, por las violaciones, por las sentencias judiciales, por tener presos políticos también en el Estado español, estaríamos más tranquilos. Pero venir aquí a juzgar a un Estado que ha convocado unas elecciones democráticas no es ético y, por lo tanto, tenemos que asumir cualquier vía de diálogo para solucionar diferencias, por supuesto.

El propio Gobierno venezolano —Gobierno de la República Bolivariana Venezolana, que así se llama— estaría dispuesto a ello. Todos están dispuestos a ello, incluida yo creo que la señora alta representante, todo el mundo. Pero lo que no valen son trampas ideológicas ni tampoco trampas para hacerse los protagonistas en una Cámara que precisa celebrar debates democráticos y no tratar cuestiones que afectan a terceros países que están convocando unas elecciones justas y loables.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señora presidenta, señora Mogherini, el pueblo de Venezuela no puede seguir aguantando ni un segundo más. La gente pasa hambre, no tiene medicinas, es perseguida, acosada y encarcelada. Y todo eso no se puede enmascarar con una convocatoria fraudulenta de elecciones que ni son democráticas ni son libres. A los partidos de la oposición se les declara ilegales y a los adversarios se les encierra y se les inhabilita. No se permite la observación electoral y no hay ni una sola garantía de legitimidad democrática, porque quien tiene que garantizarla —el CNE— ni es independiente ni es democrático.

Con estos antecedentes no podemos hacer el análisis a posteriori. La Unión Europea no puede aceptar la celebración de unas elecciones fraudulentas y mucho menos el resultado de unos comicios amañados de antemano. No es hora de prudencia política, es hora de una actuación decidida en defensa del pueblo venezolano. Lo he dicho muchas veces: la Unión Europea no puede abandonar a Venezuela.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE). – Señora presidenta, gracias señora Mogherini por volver a recordarnos que ser ecuánime es distinto de ser neutral. Y Europa no es neutral respecto a Venezuela. Por eso lo que estamos haciendo aquí es recordar que en febrero aprobamos una Resolución muy completa en la que avanzábamos que desconoceríamos cualquier proceso electoral fraudulento, cualquier proceso electoral que no fuera creíble, transparente e inclusivo.

Usted lo ha recordado. Hizo un comunicado hace poco, el 19 de abril. Y yo lo que le pido aquí es —como bien ha dicho— que, cuando el próximo Consejo de Asuntos Exteriores se reúna este mes, tomen las medidas que les proponíamos, les instábamos a tomar en esa Resolución de febrero. Les instamos a que haya unas elecciones de este carácter, que sean aceptables de manera completa, que toda la oposición pueda participar, que el canal humanitario se abra para que podamos desarrollar toda la acción que estamos proponiendo y, sobre todo, que Venezuela de verdad pueda volver a la senda democrática de la que le han apartado.

Porque lo que tenemos claro aquí es que pedir que se suspendan unas elecciones fraudulentas, pedir suspender un fraude, no es aceptar ese fraude, es dar una oportunidad a ese gobierno que ha tomado ese camino suicida de destrucción de su país para que corrija y acepte la oportunidad de acompañarlos y de solucionar juntos lo que Venezuela necesita y lo que Venezuela se merece.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, mais uma discussão sem novidades sobre a Venezuela com uma resolução que viola o próprio Regimento deste Parlamento para prosseguir as intenções de interferência e ingerência sobre um país soberano.

Admitam, a vossa estratégia tem fracassado. A mesma estratégia que tem alimentado o assalto e a desestabilização em toda a região, que legitimou o golpe no Brasil e as eleições fraudulentas nas Honduras. Procuram agora desacreditar as eleições presidenciais, as mesmas por que clamaram incessantemente, as mesmas que parte da oposição, dividida, opta agora por boicotar, a mesma oposição que os senhores têm promovido, responsável pelos mais ignóbeis atos de violência e distúrbio económico, social e político naquele país.

Daqui saudamos e nos solidarizamos com o determinado povo venezuelano que tem sabido resistir à ofensiva imperialista, à crise que lhe impõem de fora, às criminosas e brutais sanções económicas e financeiras, e que no dia 20, mais uma vez, vos dará a melhor resposta, afirmando soberanamente a escolha do seu futuro.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, I think we share the same objective here, even with the differences that I recognise and are not new in this chamber on the situation in Venezuela, but I think we share two things.

One is the sincere feeling of friendship and support for the country and the people of Venezuela. I think that unites us and that is behind all our efforts to support and accompany the country out of a crisis that has different aspects.

The second thing that I believe unites us as our common aim, goal and objective is guaranteeing that Venezuelan citizens have the opportunity, the right and even the duty to express through a democratic, transparent process their political will and determine themselves the future of their country. We are all hoping for a peaceful, constitutional outcome through dialogue, bringing the regime and the opposition together in a credible way and ensuring that democracy, the rule of law and human rights are guaranteed. This is the objective that we share.

We will continue to use all our instruments and means to try to accompany the country in this way, but it’s a difficult way, however, I can guarantee you that the channels for dialogue from our side are always open. I think it is the right thing to do at the moment, and I’m glad to have the support of the European Union Member States in our dialogue not only with the Government in Caracas but also with the opposition and with the National Assembly, the legitimate institution of the country. That needs to be recognised. I was glad to meet the President myself, together with the opposition parties, last week. We met here, in this Parliament, by the way.

We will continue to coordinate positions with our regional and international partners, from Latin American and Caribbean partners to the United Nations, to the Holy See and others that can help to bring the different parties inside Venezuela back to the negotiating table. We will continue to support and even step up our assistance to a population that needs it. For their generosity in welcoming and supporting Venezuelan people who are crossing the borders at the moment, the neighbouring countries and communities also need to be supported.

I mentioned in my opening remarks that we called for a revision of the electoral calendar, but I want to be clear here. For us, a revision of the electoral calendar would also mean the elections being held in different conditions. It’s not just a matter of dates; it’s a matter of how an electoral process is prepared and, for the European Union, it would involve an electoral observation mission. You know that very well because you have lead them across the world. It’s never a matter of one day, the day of the election; it’s about the preparation of the electoral campaign, the participation in elections, the transparency, the open access opportunities for all, the day of the elections and the follow—up of the electoral results. In order to serve the democratic aspirations of the peoples all over the world, all of these processes are subject to some international standards that have recognised criteria and that we, the European Union, follow inside our borders and promote outside of our borders.

Again, as most of you have said, we are making no attempt – and even have no desire – to interfere in the domestic politics of a third country. We have enough to worry about in our own domestic politics in the European Union, particularly you, elected Members of the European Parliament. What we care about is that the processes of the democracy in the world are solid, credible and transparent. This is the only purpose we have in our partnership with our Venezuelan friends. As many of you mentioned, there is a strong feeling of friendship between Europeans and Venezuelans. There are close ties, we know each other very well. I myself come from a country, as one of my compatriots has mentioned, that has many Venezuelans – Italy. The situation is the same for Spanish and Portuguese colleagues. We know what we are talking about. There is no antagonism, there is no polarisation, there is a true sense of friendship and communality of purpose here, and it is in this spirit that the European Union offers all its support for a truly democratic, transparent, credible process in Venezuela that I hope can take place inside the country.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

A szavazásra 2018. május 3-án, csütörtökön kerül sor.

 

23. Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont a Gilles Pargneaux által a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében készített, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről folytatott vita (2017/2216(INI)) (A8-0135/2018).

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, rapporteur. – Madame la Commissaire, Madame la Présidente, en tant que rapporteur sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne pour l’année 2016, mon objectif premier est de m’assurer que l’argent public venu des contribuables est correctement utilisé au sein de l’Union européenne. La bonne gestion des dépenses publiques et la protection des intérêts financiers de l’Union doivent être notre priorité.

Pour l’année 2016, les résultats obtenus en matière de protection des intérêts financiers, de lutte contre la fraude, sont globalement positifs. L’adoption de la directive sur la protection des intérêts financiers et la création prochaine d’un parquet européen sont deux succès qui méritent d’être mis en avant.

Ces avancées nous permettront de mieux protéger l’argent et les intérêts des contribuables européens et de faciliter le recouvrement des fonds de l’Union frauduleusement utilisés. Je regrette cependant que la totalité des États membres n’ait pas souhaité participer à la mise en place de ce parquet européen (20 sur 28 États membres).

En termes de résultats à proprement parler, je tiens à saluer la réduction de 15 % des irrégularités frauduleuses et non frauduleuses et la diminution de leur valeur de 8 % par rapport à l’année 2015.

Malheureusement, le nombre encore très important d’irrégularités constatées dans les domaines du développement rural, de la politique de cohésion et de la pêche m’inquiète profondément. J’espère sincèrement que la simplification des règles administratives annoncée permettra de réduire le nombre d’irrégularités non frauduleuses, de détecter les cas frauduleux et d’améliorer l’accès des bénéficiaires aux fonds de l’Union.

Ensuite, je souhaite revenir sur certains aspects spécifiques de mon rapport.

Premièrement, je considère que la sous-évaluation des droits de douane sur des produits chinois constitue la question politique majeure de ce rapport. Comme vous le savez, entre 2013 et 2016, des importations chinoises de vêtements et de chaussures destinées au marché noir ont été sous-évaluées à leur entrée au Royaume-Uni. Des pantalons étaient déclarés avec une valeur ridicule de 91 centimes d’euro le kilo, au lieu de 26 euros le kilo habituellement. Le 8 mars 2018, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre le Royaume-Uni afin de récupérer les 2 milliards d’euros qui auraient normalement dû profiter au budget de l’Union européenne. Madame la Commissaire, je tiens à saluer le lancement de cette procédure. Selon moi, le recouvrement de ce manque à gagner, doit absolument être évoqué dans le cadre des négociations budgétaires du Brexit. Le groupe socialiste et démocrate y veillera tout particulièrement.

Deuxièmement, j’appelle la Commission européenne à transmettre dans les plus brefs délais une proposition législative sur la protection des lanceurs d’alerte, comme demandé par le rapport du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur cette question cruciale. J’encourage également la Commission européenne et les États membres à adopter des mesures pour protéger la confidentialité des sources d’information afin de prévenir toute action discriminatoire ou menace vis-à-vis des lanceurs d’alerte.

Troisièmement et dernièrement, j’aimerais revenir plus amplement sur notre combat contre le commerce illicite des produits du tabac. En tant que président du groupe de travail contre l’ingérence de l’industrie du tabac au Parlement européen, je tiens à rappeler que 12 % des 6 000 milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l’objet de commerce illicite. Les conséquences sont bien évidemment sanitaires et en tant que vice-président de la commission de l’environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire, je tiens à souligner que les cigarettes contrefaites ou de contrebande sont moins chères, plus facilement accessibles pour les jeunes et plus dangereuses. L’éradication du commerce illicite du tabac entraînerait une baisse de la consommation de 2 %. Face à ce défi concernant la lutte contre ce commerce illicite, nous devons mettre en œuvre une stratégie globale pour lutter efficacement contre ce commerce illicite du tabac.

Voilà, Madame la Commissaire les différentes observations ou constatations que je voulais vous faire dans mon propos liminaire à propos de ce rapport sur la protection des intérêts financiers de l’Union pour l’année 2016.

 
  
  

VORSITZ: EVELYNE GEBHARDT
Vizepräsidentin

Danke schön, Herr Berichterstatter. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie eine Minute länger geredet haben. Vielleicht können Sie nachher bei Ihrer Antwort etwas kürzer sein, damit wir die Zeit wieder einholen können.

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Madam President, you know very well that the fight against corruption and fraud is higher on the agenda for the Commission than it is for Parliament.

Several hours ago, the Commission President, Jean-Claude Juncker, and the Commissioner for the budget presented the Commission proposal on the post-2020 multi-annual framework. The EU budget is, of course, a means to achieve our joint political goals and to have the resources needed to turn political priorities into tangible results for Europe and for European citizens in order to have a truly positive impact on their lives. To make that happen, however, we must fight fraud and corruption. The financial interests of the Union should be protected through effective measures both on the expenditure and on the revenue side. This includes prevention, detection and investigation of fraud, the recovery of funds and the imposition of penalties.

I therefore thank the rapporteur for the Committee on Budgetary Control, Mr Pargneaux, for the good work done on Parliament’s annual report on the protection of financial interests and in particular for taking a holistic approach to the fight against fraud. The result of your work is a comprehensive report, and there is indeed a continuing need for such a holistic and comprehensive approach to combating fraud affecting the EU’s financial interests in all budget areas.

Take the example of regional policy, for which I am responsible. The Union’s main policy to reduce disparities among regions and Member States is a major driver of job creation, sustainable growth and innovation in Europe. According to the Commission’s 2016 report on the protection of the EU’s financial interests, 45% of reported irregularities concerned the area of cohesion policy and fisheries, 2.10% being related to fraud. That is why OLAF has included the protection of cohesion expenditure among its investigation policy priorities and has recommended the recovery of hundreds of millions of euros spent fraudulently in this area.

Only an effective and also a trustworthy and comprehensive system, including, as I have said, prevention, detection, investigations, penalties and recovery, will persuade Member States to support a strong cohesion policy in the future MFF.

Over the last six or seven years, we have progressed significantly in the anti- fraud area at Member State level. The Commission has developed new and innovative concepts. The basis of the Commission anti-fraud strategy and the idea behind the national anti-fraud strategies is that the Commission helps Member States to develop. The Commission fosters the sharing of knowledge and best practice and enables a network to be created among competent authorities of the Member States. We finance dedicated programme projects and put anti-fraud tools guidance at the disposal of Member States. These initiatives have boosted cooperation with and among Member States, but, again, we will do more.

That is why the Commission is currently in the process of reviewing its anti- fraud strategy in the context of the new multi-annual financial framework, taking into account recent changes in the fraud landscape. This new Commission anti-fraud strategy, an update of the strategy dating from 2011, will respond to the major risks affecting new financial interests, for example organised crime. The new strategy might inccorporate oversight of the anti-fraud measures in Commission departments and agencies and strengthen the role of analyses.

Let me now turn to the legislative domain. Over the past few years we have together reinforced the legal framework for protection of the Union’s financial interests, achieving significant results. 2017 was a year of great achievement in that respect, with the adoption of two major legislative acts: the regulation establishing the European Public Prosecutor’s Office and the directive on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law.

Continuing in the same vein, the Commission will later this month adopt a proposal to amend the OLAF Regulation (Regulation (EU, Euratom No 883/2013) to ensure close cooperation with the EPPO and the effectiveness of OLAF’s investigations. The creation of the EPPO is a fundamental advance in the EU approach to fraud affecting its budget. Once European Prosecutor investigation has been set up, we will have two EU bodies with distinct but complementary mandates to investigate in this area. European Prosecutor investigation will increase the effectiveness of the criminal law response to fraud, and it will be in line with European criminal prosecution policy proper, whereas OLAF will complement the Prosecutor’s activities through its administrative investigations.

The Commission is currently taking the necessary steps to set up the European Prosecutor’s Office. Our aim is to ensure that it will start operations in late 2020, thus contributing to successful implementation of the new multi-annual financial framework. In order to ensure that all available means are used to counter fraud and other illegal activities affecting the EU budget, the European Prosecutor and OLAF will work in close partnership and be mutually reinforcing, each acting within its own mandate. This is one of the main drivers of the proposal to amend Regulation (EU, Euratom) No 883/2013.

The Commission wants OLAF to remain strong and fully functioning so as to complement the European Prosecutor’s criminal law approach with administrative investigation. OLAF’s role will remain essential in several respects. Firstly, OLAF will keep its mandate in all Member States in the area of non-fraudulent irregularities concerning the Union’s financial interests. The EPPO will have no competence for these purely administrative irregularities. Let me give you concrete numbers from the reports that we have been discussing today, which show the impact that non-fraudulent irregularities have on the Union’s financial interests. In 2016, for instance, a total of 19 080 fraudulent and non-fraudulent irregularities were reported to the Commission, involving a total of approximately EUR 2.97  billion. Out of that figure, 17 700 irregularities were reported as non-fraudulent, with

a financial impact of approximately EUR 2.5 billion. This means that 93% of all irregularities reported in 2016 were not of a criminal nature and thus do not fall within the mandate of the European Prosecutor.

Secondly, OLAF will continue its investigations on the same basis as now in Member States not participating in the European Prosecutor’s Office. In those Member States, the national authorities, as well as OLAF, should create the conditions to ensure an effective and equivalent level of protection of the Union’s financial interests throughout the EU.

Thirdly, in the Member States participating in the European Prosecutor’s Office, OLAF’s operations will be adjusted. Today, when OLAF encounters possible criminal offences, it can only address a recommendation to national judicial authorities, but with no guarantees as to whether a criminal investigation will be opened. In the future, OLAF will report such suspected offences to the European Prosecutor’s Office and collaborate with it in its investigations in order to complement EPPO operations to the greatest possible degree. OLAF investigations in participating Member States will lay particular emphasis on facilitating recovery and preventing further harm to the new financial legislative measures, thus supplementing the EPPO’s criminal law approach. In coordination with the EPPO, it may need to carry out action to complement an EPPO investigation, for instance in cases where there is a risk related to time or where the amounts at rsik are very high. OLAF must therefore become a close and a dependable partner for the EPPO in the Member States participating in the enhanced cooperation. carry on its work concerning irregularities of a non-criminal nature in all Member States and continue to fulfil its mandate as it does today in non-participating Member States.

We will need the strong support of the European Parliament and the European Council to ensure that by the time the EPPO becomes operational, the OLAF Regulation is amended in order to allow full cooperation and the smoothest coexistence with the EPPO. As I have said, we must keep on stimulating, encouraging and also – when necessary – criticising the Commission and the Member States in our efforts, when dealing with fraud and irregularities, to protect Europeans’ financial interests effectively.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka, autorka projektu opinii Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. – Pani Przewodnicząca! Nie ulega wątpliwości, że obowiązkiem instytucji unijnych, jak i krajowych jest przede wszystkim dbałość o pieniądze podatników. Jak wynika ze sprawozdania Komisji za 2016 rok, wysokość kwot z tytułu nieprawidłowości zgłaszanych jako nadużycia sięga 391 milionów euro rocznie. Należy jednak zauważyć, iż w 2015 roku kwota ta była dużo wyższa i wynosiła 640 milionów euro.

Zaniepokojenie budzi jednak wzrost liczby nadużyć finansowych związanych z podatkiem VAT. Skuteczną ochronę interesów finansowych Unii zapewnią z pewnością dyrektywa w sprawie zwalczania nadużyć finansowych w Unii Europejskiej za pomocą prawa karnego (dyrektywa PIF) i rozporządzenie EPPO, ponieważ przyznają one organom ścigania środki, których dotychczas w walce z korupcją nie miały. Z kolei wprowadzenie instytucji sygnalistów oraz wezwanie Komisji i państw członkowskich do zapewnienia im należytej ochrony również powinno przyczynić się do skuteczniejszej walki z defraudacją środków unijnych. Publikowanie przez Komisję rocznych sprawozdań antykorupcyjnych pozwoli też na lepsze monitorowanie sytuacji we Wspólnocie.

W celu uniknięcia transnarodowych nadużyć finansowych niezbędne jest jednak ustanowienie ściślejszej współpracy państw członkowskich w obszarze Eurofisc, OLAF i Eurojust. Stworzenie skutecznie funkcjonującego systemu wymiany informacji w ramach sieci współpracy państw członkowskich z pewnością przyczyni się do dalszego ograniczenia transnarodowych nadużyć finansowych.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, în numele grupului PPE. – Doamnă președintă, mulțumesc raportorului pentru raport. Este adevărat că s-au făcut eforturi în protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Este foarte bine că se depistează frauda și trebuie recuperate pagubele și, în acest sens, trebuie să existe o cooperare foarte importantă între Curtea de Conturi Europeană, OLAF și, bineînțeles, viitorul Birou al Procurorului European. Sper ca toate statele membre să facă parte din acest birou, pentru că este important pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Cred însă că și activitatea de prevenție este importantă, pentru că e mai important să previi și să nu existe fraudă și, în acest sens, aș cere - și există și în raportul Parlamentului European această cerere - să se insiste foarte mult pe proceduri online pentru tot lanțul de licitare, de aplicare, de urmărire a proiectelor cu bani europeni. Cred că acest lucru ar ajuta foarte mult la prevenire și, în același timp, cred că simplificarea procedurilor, a regulamentelor ar fi iarăși un lucru benefic în acest sens.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, signora Commissaria, dalla relazione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, come già sottolineato dal collega Pargneaux, emerge effettivamente una diminuzione del numero totale delle segnalazioni di irregolarità fraudolente. Tuttavia, non si può nascondere che il livello di frode ai fondi dell'Unione rimane ancora elevato e così anche i casi di corruzione.

In questo scenario, la direttiva PIF e l'istituzione della Procura europea rappresentano strumenti fondamentali nella lotta ai reati a danno degli interessi finanziari dell'Unione e conseguentemente anche nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, che spesso si finanziano attraverso tali reati. Nell'attesa della loro definitiva entrata in vigore, però, bisogna intanto continuare a rafforzare le capacità di coordinamento fra le strutture nazionali di controllo e assicurare che il nuovo regolamento OLAF dia risposte chiare e precise sul nuovo sistema di contrasto alla frode a livello amministrativo e sulle future relazioni con la nuova dimensione penale introdotta dalla Procura europea. In proposito, infatti, non si può non sottolineare come la cooperazione rafforzata con cui è stata istituita la Procura europea ponga notevoli sfide sul corretto riparto di competenze fra la dimensione penale e quella amministrativa, in particolare rispetto ai paesi non aderenti.

Il delicato obiettivo che dobbiamo perseguire anche attraverso la Procura europea è il miglioramento del sistema di recupero dei fondi illecitamente frodati per far sì che questo denaro torni nel bilancio dell'Unione e possa essere utilizzato per le necessità dei nostri cittadini e penso soprattutto per la creazione di posti di lavoro e per l'aumento degli investimenti da parte delle aziende.

Anche in questa discussione, infine, va a mio avviso sottolineato come nella lotta alla frode non debba essere sottovalutato il ruolo che possono svolgere gli informatori. Per l'importanza del loro contributo e la delicatezza del loro ruolo, occorre un deciso impegno da parte della Commissione attraverso una proposta legislativa che ne definisca chiaramente diritti e obblighi.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Pani komisarz! Tak naprawdę to trzeba lepiej koordynować to, co można zrobić dzisiaj bez wprowadzania dodatkowych instytucji czy organów. Bynajmniej nie prokuratura europejska jest panaceum w walce z korupcją na poziomie unijnym.

Po pierwsze jest kwestia, i mówię to w oparciu… powiem bardzo wprost: przygotowując się do tej debaty rozmawiałem z szefem służb antykorupcyjnych Polski. Zwrócił mi uwagę na dwie rzeczy: po pierwsze kwestia tajemnicy bankowej rozciągniętej wbrew dyrektywom Unii Europejskiej o walce z praniem brudnych pieniędzy. Tu trzeba dać większą możliwość dostępu do kont różnych podejrzanych osób i struktur, to trzeba zgrać i koordynować. Często tak rozciągnięta tajemnica bankowa jest realizowana wbrew dyrektywom unijnym.

I druga kwestia to skoordynowanie danych dotyczących systemów podatkowych w poszczególnych krajach członkowskich w Unii Europejskiej. To też trzeba bardzo poprawić, bo tu brak tej koordynacji.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, corruption and fraud are systematically endangering the spending of EU resources in several Member States. In some countries it is affected by organised crime groups, such as in Slovakia. In some others, such as my own country, Hungary, governmental corruption distorts the proper use of EU funds.

With all due respect, the Commission, OLAF and the new EPPO have limited resources and capacity to properly control the use of EU funds. Not only the Hungarian or the Slovakian case, but also LuxLeaks, the Panama Papers, the Paradise Papers, taught us how much investigative journalists can do for the protection of the financial interests of the EU. Therefore, it is of direct interest to the EU to invest in media freedom, both legally and financially.

The press can perfectly complement the work of other investigative bodies of the EU and the Member States. And we already called for these steps in previous PIF reports as well. So we need, as was mentioned, good protection for whistle-blowers, also anti-SLAPP measures from the Commission, and we need a commitment from the Commission for a fixed budget line in the next MFF after 2020.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, eu apenas iria levantar dois pontos: o primeiro tem a ver com o IVA, e queria desde já lamentar que a União Europeia, que é implacável perante os países que façam um desvio de algumas décimas em relação ao défice, a mesma União Europeia seja tão permissiva em relação ao IVA e não seja capaz de combater este fenómeno que representa uma perda de 150 mil milhões de euros anuais.

O segundo aspeto que queria levantar são as irregularidades que não são fraudulentas, como diz o relatório, que são detetadas na PAC e que estão naturalmente relacionadas com a última reforma da PAC, que trouxe uma burocracia enorme aos agricultores e que está na origem de uma série de irregularidades. Desse ponto de vista, as conclusões deste relatório devem apontar para a necessidade de simplificar a PAC, porque este será um passo decisivo para resolver parte do problema.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, toen ik het onderwerp van dit debat zag was ik een beetje verbaasd, want ik dacht namelijk dat we twee weken geleden in Straatsburg hebben gesproken over het grote gevecht tegen fraude. We hebben het namelijk gehad over de zaak Selmayr. En dat was nu het uitgelezen moment om iets te doen tegen klip en klare fraude. Alleen toen bleef het in dit Parlement in meerderheid stil. En dat, Voorzitter, dat toont de hypocrisie aan. Veel woorden over fraude, veel stoere woorden over fraude. Maar als het er echt op aankomt en als we echt iets kunnen doen, dan blijft het stil.

Maar u hoort mij niet klagen, natuurlijk. Ik zou zeggen: hou dit vol, hou dit vast, blijf doorgaan. U bent de schaamte al voorbij hier, push het nog een klein beetje verder en dan weten volgend jaar bij de verkiezingen de mensen in Nederland en in de andere lidstaten in ieder geval wat ze moeten stemmen, en dat is tégen dit mislukte experiment.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, το πρώτο και κυριότερο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το γεγονός πως δεν συζητάμε σήμερα εδώ για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως αλλά κυρίως για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Χρήματα που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από αυτούς διαχειρίζεται η Ένωση και αυτό μεγιστοποιεί την ευθύνη που όλοι έχουμε για τη χρήση των χρημάτων αυτών. Θα συμφωνήσω απόλυτα πως πρέπει να επιβληθούν πολύ αυστηρότεροι έλεγχοι στη διάθεση και χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει πολύ πιο απλό και ξεκάθαρο το πλαίσιο χρήσης τους, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στις οποίες δεν υπάρχει δόλος αλλά απλή άγνοια των κανονισμών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν άμεσα και πολύ πιο αποτελεσματικά μέτρα στους τελωνειακούς ελέγχους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού και πετρελαιοειδών καθώς και του εμπορίου παράνομων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης. Τα συγκεκριμένα είδη λαθρεμπορίου στοιχίζουν κάθε χρόνο πολλά εκατομμύρια ευρώ στους Ευρωπαίους. Πλήττουν το νόμιμο εμπόριο και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν καταπολεμηθεί ικανοποιητικά. Όμως θα ήθελα να επισημάνω πως δεν μπορεί να ασκούνται πιέσεις για ορθή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όταν στα ίδια τα όργανα της Ενώσεως παρατηρείται πολύ συχνά κακοδιαχείριση και αλόγιστη σπατάλη κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев (PPE). – Благодаря, госпожо Председател, уважаема г-жо Комисар, дами и господа, годишната оценка на изразходването на европейските средства под формата на сега обсъждания доклад е изключително важна, защото допринася към анализа на ефективността на европейското финансиране. Затова съм изключително доволен, че като цяло се наблюдава спад на грешките и измамите с европейски средства – това означава, че повече пари достигат до тези, които наистина имат нужда от тях, а именно европейските граждани.

В същото време не трябва да спираме да сме взискателни – всеки евроцент, изразходван не по предназначение, е в ущърб на гражданите. В този контекст приветствам създаването на Европейската прокуратура, приемането на директивата за борба срещу измамите с европейски средства, както и по-общата директива за борба срещу изпирането на пари, защото всички тези мерки ще дадат допълнителни инструменти на държавите членки за борба срещу всякакви финансови измами.

Ефективното прилагане на законодателството на практика е ключово в това отношение и се надявам то да бъде транспонирано колкото се може по-скоро!

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señora presidenta, agradezco a mi colega Gilles Pargneaux su excelente documento y también agradezco la participación de la Comisión, la OLAF y las distintas instancias precisamente para luchar contra este fraude que tiene un impacto a veces inmenso, como nos ocurrió con el fraude del IVA aduanero en 2015, que llegó a los 159 500 millones, es decir, casi la mitad más de lo que nos acaba de decir el comisario Oettinger que vamos a tener para el próximo Horizonte 2020. Por no hablar también del fraude fronterizo o de carrusel, o también lo que ha comentado el señor Pargneaux en relación con el fraude aduanero con China que se acaba de descubrir y también el relacionado con las pérdidas que nos genera el contrabando de tabaco, que ascienden a unos 10 000 millones.

Es decir, que realmente estamos hablando de importantísimas cifras que tienen que ver con algo que hay que evitar definitivamente. De ahí que salude, en la estrategia anticorrupción, que sea un sistema fiable no solo a nivel de la Unión Europea sino también de los Estados miembros, y que el seguimiento y la trazabilidad de los productos del tabaco sean realmente efectivos. Y, desde luego, apostamos por la eficiencia y la capacidad de la Fiscalía Europea, que cuanto antes se ponga en marcha mejor.

Y, desde luego, agradezco al señor Pargneaux su planteamiento en relación con la protección de los informantes y también de los periodistas de investigación, que son absolutamente esenciales para que muchos de estos fraudes y muchas de estas noticias puedan llegar al público y, de esta manera, sea más fácil luchar contra ellos.

Y, finalmente, deseo solo expresar una cierta preocupación. En la nueva apuesta por el cambio en cuanto a los ingresos de la Unión, veo que hay interés en ir desmantelando en parte el IVA y otros ingresos. Yo preferiría que eso no lo desmantelásemos de ninguna manera hasta que no tengamos claros los nuevos ingresos.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Asszony, Jean-Claude Juncker néhány órával ezelőtt ismertette itt a Bizottságnak a tervezetét az Unió következő hétéves költségvetéséről. Most pedig az Unió pénzügyi védelméről szóló, a csalás ellen szóló jelentést tárgyaljuk. A kettő összefügg. Sajnálatos módon a kohéziós alapok 7%-kal csökkeni fognak. Ez azt jelenti, hogy még inkább hatékonyan, célszerűen kell ezeket a forrásokat elkölteni. A jelentés megdöbbentő adatot közöl: 2015-ről 2016-ra a kohéziós alapokkal kapcsolatos szabálytalanságok 73%-kal növekedtek. Tehát elemi érdek a korrupcióval való szembenállás. Én azt javaslom azoknak az országoknak, amelyek érintettnek érzik magukat ezekben a kérdésekben, hogy csatlakozzanak az Európai Ügyészséghez, ahhoz a húsz országhoz, amely önként vállalta az ellenőrzésnek ezt a világos, tiszta formáját.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Mamy właściwie trzy obszary takiej ważnej potencjalnej aktywności. Pierwsze to są oszustwa. I w tej dziedzinie odnotowaliśmy pewien sukces, spadła ta kwota z 600 mln do 400 mln rozmaitych zobowiązań, które powinny de facto trafić do budżetu Unii Europejskiej.

Drugi problem to są rozmaite luki. Luki w prawie, luki właśnie w obszarze celnym, i tam trafiają te wszystkie rzeczy, które są związane przede wszystkim z handlem tytoniem, handlem towarami chińskimi, etc.

Jest jeszcze trzeci obszar – obszar legislacyjny – i tu na szczęście odnotowujemy sukces, choć chcielibyśmy wszyscy, aby ten sukces był szybszy, sprawniejszy. Jeżeli mówimy o różnych bonusach, o różnego rodzaju rabatach, to dobrze byłoby, aby je redukować tak szybko, jak szybko pojawiają się sygnały o możliwych nadużyciach. I na to chcę szczególnie zwrócić uwagę.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați colegi, cred că ce ne-a prezentat Comisia mai devreme, CFM-ul, are mare legătură cu raportul pe care îl analizăm acum. De fapt, minusul pe care l-am regăsit la Fondul de coeziune, la politica agricolă comună, la susținerea IMM-urilor și celelalte elemente din cadrul financiar prezentat le putem rezolva, iată, prin combaterea fraudei. Și raportorul a prezentat bine și toți colegii care au vorbit: care sunt scurgerile de bani și pe unde? La achiziții publice, la utilizarea fondurilor europene, la subevaluarea produselor, nu numai din China, a produselor non-europene care intră pe piața internă a Uniunii Europene, pe lângă faptul că fac o concurență neloială.

Eu aș dori să subliniez din raport două lucruri. În primul rând, cred că ar trebui să ne axăm foarte mult pe prevenție, să asigurăm acea transparență dar și asistență pentru personalul care lucrează în instituțiile ce gestionează aceste fonduri. Apoi cred că ar trebui să - și susțin propunerea raportorului de a avea un raport anual din partea Comisiei privind utilizarea fondurilor europene și transferurile bancare de la BEI și BERD. Și, de asemenea, regret că nu mai avem acel raport public privind combaterea corupției. Aceasta este propunerea raportorului și o susțin.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της απάτης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Κυρία Crețu, έχω επανειλημμένα αναφερθεί, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, στον τρόπο διαχείρισης, εκ μέρους των ΜΚΟ, των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία πηγαίνουν για τη στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα. Διατίθενται πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Κι όμως η διαχείριση των κονδυλίων από τις ΜΚΟ γίνεται με πλήρη αδιαφάνεια. Οι ΜΚΟ κάνουν κυριολεκτικά πάρτι, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν και ήρθε η ώρα να ελεγχθούν. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα; Πώς αξιοποιούνται;

Να σας φέρω επίσης ένα παράδειγμα: Σήμερα στη Σάμο, ένα νησί 180 μίλια μακριά από τον Πειραιά, δέκα ώρες μακριά από τον Πειραιά, μοιράστηκαν 3.133 μερίδες φαγητό. Αυτές οι μερίδες ήρθαν από τον Πειραιά. Έχουν αποψυχθεί και θερμανθεί στη Σάμο, για να διανεμηθούν στους πρόσφυγες. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Εσείς το θεωρείτε σωστό; Είναι δυνατόν να αποστέλλονται έτοιμα φαγητά με κέτερινγκ από την Αθήνα στο νησί της Σάμου, τα οποία φαγητά οι πρόσφυγες δεν τα τρώνε καν· τα πετάνε! Αυτή είναι η πραγματικότητα! Πρέπει να γίνει έλεγχος. Πρέπει να μπει η OLAF.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Danke schön, Herr Marias. Ich hoffe, dass Sie das, was Sie gerade gesagt haben, auch belegen können, weil das schon heftige Vorwürfe sind. Da sollte man schon sehr vorsichtig sein.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η ρητή ονομαστική αναφορά στο λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και η διαφοροποίηση μεταξύ των δόλιων και μη παρατυπιών σε τυχόν διαπραττόμενα σφάλματα είναι ορθή. Όμως, ανεξαρτήτως στόχευσης, κάθε υπόδειξη σε δικονομικές διαδικασίες της διερεύνησης υποθέσεων υπό εθνική δικαιοδοσία είναι αβάσιμη. Οι συστάσεις των οργάνων της Ένωσης ως άσκηση δίωξης ή άλλη δικαστική δράση επαφίενται στις αρμόδιες εθνικές αρχές και δεν συνιστούν υποχρέωση σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς και την υφιστάμενη νομική τάξη.

Τέλος, η σχεδιαζόμενη σύνδεση της κατάστασης του κράτους δικαίου με τη διαχείριση των δικαίως καταβληθέντων κονδυλίων είναι καταχρηστική και η επιδιωκόμενη παύση τους αποτελεί μεροληπτική στάση απέναντι στα συγκεκριμένα κράτη. Εν ολίγοις, παρά τις ορισμένες θετικές αναφορές, η έκθεση υπό την παρούσα μορφή αποτελεί σταχυολόγηση δεδομένων και όχημα άσκησης πίεσης για σκοπούς άσχετους με το θέμα της έκθεσης, παρά το γεγονός ότι αποτελεί απαίτηση και ανάγκη η καταπολέμηση κάθε απάτης, παρανομίας και εστίας διαφοράς για την ορθή λειτουργία ενός κράτους.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, esta mañana hemos comenzado el debate con la Comisión sobre el marco financiero plurianual, en un contexto en el que decrecen las partidas de cohesión y de solidaridad que tanto importan a su cartera de política regional.

Sin que esté clara la incorporación de recursos propios, sin embargo se discute la desaparición del recurso del IVA, que tan relevante ha resultado en la lucha contra el fraude, que importa millones de euros en un momento de recursos escasos para atender las necesidades esenciales y las políticas cohesivas de la Unión. La OLAF, Eurojust y Europol deben coordinar sus esfuerzos en la lucha contra el fraude, pero, sobre todo, deben apuntalar con su experiencia la puesta en marcha, cuanto antes y con la incorporación del mayor número de Estados, de la Fiscalía Europea. Y, por supuesto, que veamos, también cuanto antes, el cumplimiento del compromiso de la Comisión, largamente reclamado en cada una de las comisiones de investigación que hemos sostenido en este Parlamento Europeo, del establecimiento de una protección procesal, procesal penal, integral del denunciante, del delator, del informante, del wistleblower, que pone de manifiesto la importancia del fraude y de combatirlo a escala europea.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Membră a Comisiei. – Doamnă președintă, cred că în cadrul dezbaterii noastre de astăzi a devenit evident că protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă o importanță primordială, atât pentru Comisie, cât și pentru dumneavoastră ca și colegislatori și sper că vom continua să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți acest mecanism care funcționează deja.

S-au vehiculat foarte multe cifre. Aici, eu pot să vă spun că în cadrul politicii de coeziune, de trei ani de când sunt comisar, am înregistrat scăderi, dar, într-adevăr, am ridicat cu foarte mult numărul proiectelor pe care încercăm să le verificăm. Dar, pentru prima oară, rata de eroare s-a înregistrat sub 5 %, dintre care numai 0,5 % înseamnă fraudă. Deci, în rest sunt iregularități, care reprezintă achiziții publice și cred că acest nou cadru financiar multianual prezentat de președintele Juncker și de comisarul pentru buget astăzi va aduce, de asemenea, o îmbunătățire, o consolidare a protejării intereselor financiare, care este deja foarte sus pe agenda Comisiei Europene. Pentru că pentru noi ceea ce contează este rezultatul final al cheltuielilor banilor contribuabililor europeni.

Sunt convinsă și știu că Comisia nu este singură în această bătălie și contăm pe sprijinul Parlamentului European pentru a continua această luptă. Sunt convinsă că pe 29 mai, atunci când Comisia va prezenta noile reguli sectoriale, vom veni cu mai multă transparență, care s-a cerut aici, o simplificare a regulilor și, deja în procedura Omnibus, am introdus câteva chestiuni legate de transparență și de lupta anticorupție, necesitatea de a avea aparate pe care ne putem baza în cadrul statelor, pentru că s-a dovedit, din păcate, că 70 % din iregularități ar fi putut fi detectate la nivel național și nu au fost raportate. Deci, din acest punct de vedere, aș vrea să îi răspund doamnei Grappini și celor care au mai ridicat acest subiect legat de raport: știți foarte bine că integritatea și lupta anticorupție sunt relevate în cadrul semestrului european pentru fiecare țară; iar domnului Marias: vă invit să vă adresați Comisiei Europene, să va adresați comisarului pentru buget, domnul Günther Oettinger, de asemenea, vă invit să vă adresați cu date exacte OLAF-ului pentru că, așa cum spunea și doamna președintă de ședință, cred că ceea ce ați semnalat dumneavoastră, ar fi foarte grav, dacă ar fi adevărat.

Deci, vă mulțumesc foarte mult și, așa cum am spus, puteți conta pe Comisia Europeană pentru a ne încuraja, a ne stimula, a ne da idei despre cum am putea să protejăm mai bine interesul și banul european al cetățenilor și impactul acestora pe teren. Mulțumesc foarte mult, deoarece cred că în asta constă încrederea și legătura între europeni și ceea ce facem noi. Poate nu spunem îndeajuns și cred că e o greșeală să ne concentrăm, într-adevăr sunt multe nereguli, dar, pe de altă parte, per ansamblu, dacă vedem ceea ce a făcut politica de coeziune, politica de agricultură și cât au contribuit la creșterea produsului intern brut, sunt convinsă că trebuie să vedem imaginea de ansamblu și nu totul în negru. În ceea ce privește lupta anticorupție, facem tot ce putem și lucrăm cu statele membre, cu OLAF, acum, mai nou, cu Parchetul European, deci, avem toată încrederea că putem detecta la timp orice nereguli pentru a proteja banul european.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Vielen Dank, Frau Kommissarin! In der Tat, weniger als 5 % Betrug heißt mehr als 95 % kein Betrug. Das muss auch herausgestellt werden.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, rapporteur. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, un grand merci à tous les collègues pour les remarques et observations positives concernant mon rapport.

Madame la Commissaire, dans la minute qui reste, je voulais vous dire que bon nombre de nos collègues ont abordé cette nécessaire lutte contre le commerce illicite du tabac et ainsi, comme je l’ai dit dans mon rapport, attirer simplement votre attention sur quelques points.

Premièrement, de ne pas renouveler les accords de coopération de l’Union européenne avec la British American Tobacco, la Japan Tobacco International et l’Imperial Tobacco Limited, comme nous l’avions fait par rapport à Philip Morris, le 9 juillet 2016. Deuxièmement, d’encourager neuf États membres restants – la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède – à ratifier très rapidement le protocole de l’Organisation mondiale de la santé pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, et, enfin, de rapprocher les niveaux de taxation des produits du tabac en Europe.

Voilà les observations que je voulais formuler pour conclure notre débat.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 3. Mai 2018, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – On peut douter du sérieux de la Commission s’agissant de la corruption financière, au regard de son peu de zèle en matière de lutte contre les paradis fiscaux. De même, les drames survenus avec l’assassinat de deux journalistes d’investigation n’ont pas fait l’objet de sa part de l’attention que la gravité des faits exigeait. Certaines fraudes, comme le système du «carrousel» en matière de TVA, ne sont rendues possibles que par la suppression des contrôles aux frontières internes de l’Union européenne. Pour autant, au regard de l’importance des montants en jeu, la fraude à la TVA ayant occasionné un manque à gagner de 50 milliards d’euros environ (2015), il est urgent de muscler la riposte policière et judiciaire. Je ne saurais néanmoins m’associer avec la proposition d’un parquet européen, qui contreviendrait à la souveraineté nationale des États membres en matière judiciaire. De même, je conteste la légitimité de l’OLAF pour mener toute investigation, a fortiori pour condamner certains États membres à des sanctions pécuniaires. Cet organisme ne respecte en effet pas les règles du procès contradictoires, et des clarifications doivent également être apportées sur ses méthodes d’enquête.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. – Cieszy mnie fakt, że po czterech latach negocjacji, w listopadzie 2016 r. osiągnęliśmy porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy o zwalczaniu za pośrednictwem prawa karnego nadużyć interesów finansowych Unii. Ponadto z ostatnich analiz wynika, że łączna liczba zgłoszonych w 2016 r. nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi spadła o 15 % w stosunku do 2015 r., a wartość tych nieprawidłowości spadła o 8 % (z 3,21 mld EUR w 2015 r. do 2,97 mld EUR w 2016 r.).

Warto pamiętać, że nie wszystkie nieprawidłowości stanowią nadużycia finansowe i że należy wyraźnie odróżniać je od popełnionych błędów. W tym kontekście niezbędne będzie wzmocnienie współpracy Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi w wykrywaniu nadużyć finansowych. Dodatkowym problemem jest fakt, iż do tej pory nie wszystkie państwa członkowskie przyjęły krajowe strategie zwalczania takich nadużyć, dla tego konieczne będzie wsparcie KE również w tej dziedzinie.

Podsumowując, niezbędne są działania zapobiegawcze prowadzone przez Komisję Europejską i OLAF mające znaczący wpływ na zmniejszanie poziomu nadużyć w wydatkowaniu środków UE. Takie działania obejmują lepsze wdrażanie systemów EDES i systemu informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS), a także realizację krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Ez a jelentés is rendkívül fontos figyelmeztetéseket tartalmaz az Unió pénzügyi érdekeit és ezáltal a tagállamok demokratikus működését, az állampolgárok bizalmát veszélyeztető korrupció és csalások okozta károkról. Napjainkra az európai szintű csalásveszély minőséget lépett. A közösségi forrásainkat megcélzó korrupció kilépett a kriminalitás szférájából és legalább egy tagállamban – kormányzati szintről szervezett, a helyi igazságszolgáltatás kulcsszereplőinek segítségével folyó, rendszerszerű csalásként jelenik meg. Ez ma az egyik legsürgetőbb jogi és immár súlyos politikai kihívás az EU intézményei és tagállamai számára. Ez a kihívás jelenleg a legnyilvánvalóbb formában a magyar Orbán-kormány által kiépített, a rezsim fenntartását az uniós források, a közbeszerzések szinte teljes kisajátításával biztosító korrupciós hálózatban mutatkozik meg.

A probléma – habár megkésett – felismeréséről OLAF-jelentések, kötelezettségszegési eljárások sora, újabban pedig a 7. cikkely szerinti eljárás javaslata tanúskodik, ám az uniós jog jelenlegi eszközeivel nem sikerült gátat vetni az egyszerre politikai és személyes célú kormányzati korrupciónak. Az európai adófizető és a magyar lakosság érdeke egyaránt az EU legmagasabb szintű, határozott politikai fellépését sürgeti Orbán – és esetleges követői – ellen. Ezen a téren is fontos reménysugár az Európai Ügyészség hivatalának felállítása és – a jelentésben is szorgalmazott – összehangolt működése az OLAF-al és más uniós intézményekkel, valamint a még kimaradó tagállamok ösztönzése a mielőbbi csatlakozásra.

 

24. Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Andrey Novakov im Namen des Ausschusses für regionale Entwicklung über die Umsetzung der Kohäsionspolitik und die Verwirklichung des thematischen Ziels „Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen“ (Artikel 9 Absatz 7 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen) (2017/2285(INI)) (A8-0136/2018).

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков, докладчик. – Уважаема г-жо Председател, г-жо Комисар, още в началото искам да благодаря на всички, които взеха участие в писането на този доклад и спомогнаха за това да постигнем, считам, добър резултат. Искам да благодаря и на координатора г-н Нистелрой за това, че също посвети част от своите усилия, за да завършим доклада навреме.

Когато Европейският съюз започне да изгражда пътища, с които спестява потенциално стотици жертви, когато Европейският съюз започне със своите магистрали да свързва села, градове и семейства, когато Съюзът, благодарение на пътищата и жп линиите, които изгражда, започва да спестява десетки часове на пътуващите, тогава започваме да говорим на разбираем за хората език. Тогава Европейският съюз не е далечно, имагинерно същество за хората, а започва да е нещо, което те разбират и в което вярват, и се чувстват съпричастни.

Заглавието на моя доклад е доста дълго и сложно, макар целта зад него да е много простичка: да покажем, че за последните десет години никога Европейският съюз не е постигал повече в инвестициите в транспортна инфраструктура. Нещо повече, радвам се, че този доклад идва толкова навреме, само два часа след като бе представен проектът за следващата многогодишна финансова рамка.

Имахме много простичка цел. Първо, да оценим колко полезни и ефективни са били инвестициите в периода 2007-2013 г., да видим на полувремето как се справяме в сегашния програмен период и да отправим препоръки за следващия. Считам, че се справихме добре. Очевидно е обаче, че имаме накъде да подобряваме начина, по който функционира Съюзът.

Не на последно място, всеки от Вас, сигурен съм, знае, че за да довършим „Тен-Т“ мрежата в Европейския съюз, ни трябват половин трилион евро. Не съм сигурен, че сме близо до това число в намирането на тези средства, но сме длъжни да кажем: ако успеем да го направим, а сме длъжни, Европейският съюз ще осигури почти 10 милиона нови работни места и ще осигури още допълнителни 2% на годишна база към икономическия ръст на Съюза. Това не е за пренебрегване. Нещо повече, ако трябва да оставим на страна километрите, пристанищата, магистралите, жп линиите, имаме една основна цел, когато говорим за транспорт в Съюза, и тя е Източна и Западна Европа, Северна и Южна Европа да останат само географски понятия. Толкова добре да сме свързали регионите помежду им, че да можем за часове да преодоляваме разстоянията, че наистина да можем да кажем: имаме свободно движение на хора, стоки и капитали без да се налага да чакаме по границите или да се налага, въпреки прекрасно изградените пътища, някоя държава да каже: за мен това не е приоритет, и да се налага да има така наречените „Ботонекс“. Не е допустимо.

Аз считам, че е напълно възможно да направим крачка напред и съм сигурен, че в рамките на този дебат всички ще се обединим около мнението, че безвъзмездното финансиране от кохезионната политика на Европейския съюз няма алтернатива, особено когато говорим за транспорт, особено в регионите, които не могат да си позволят да привлекат частни инвестиции за тази цел. Благодаря на всички още един път, че се включиха в този дебат и очаквам с интерес мнението на всички Вас.

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, first and foremost of course I would like to congratulate Mr Novakov, the rapporteur, for this comprehensive and very balanced report. As you rightly underlined, there are many success stories brought by EU transport investments over the last decade. You mentioned the completion of the motorway linking Sofia to the Black Sea, but this section of the Orient/East-Med corridor is indeed very strategic. Coupled with ongoing works along the Rhine-Danube corridor, it has contributed to improving the connectivity between the Western Balkans/Greece and Central Europe.

I also have in mind the significant improvements, for instance, brought to the high-speed rail network in Spain, the metro extension in Warsaw, and the line recently inaugurated between Munich and Berlin. Of course we need to continue to be ambitious about our transport policy, and this message was very strongly sent and widely conveyed during the TEN-T days in Ljubljana last week. I was there, Commissioner Bulc was there, also Vice-President Šefčovič, and also Commissioner for the budget Mr Ottinger.

I am please to confirm that the Commission proposal of the new multiannual financial framework reflects our high ambitions in the transport field, also within the future cohesion policy. If we want to make our transport fit for the future, we must solve, as we said, once and for all the persisting bottlenecks and missing links, especially across borders. Beyond infrastructure, transport must become cleaner and more efficient by promoting multimodality and by driving forwards the digitisation and decarbonisation of the sector.

I hear your call for the promotion of alternative and innovative mobility, and I think that we can do it thanks to the cohesion policy. Its long-term, cross-cutting and cross-border development strategies offer the right frame both for action and for reform.

So ladies and gentlemen, I can assure you that cohesion policy will remain a decisive catalyst for sustainable transport investments. Of course, we need to take into account new ways of supporting such investments, and financial instruments can play an important role in this regard for certain bankable projects, but I agree with you: I think in most cases, grants remain the most effective. We will ensure better coordination between cohesion policy and the Connecting European Facility in the next financial framework, and of course I would like to thank the rapporteur for this high-quality project. I am looking forward to hearing your views, because it is a very important debate for me and for all of us.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, autor projektu opinii Komisji Transportu i Turystyki. – Pani Przewodnicząca! Pani komisarz! Nie bez powodu najwięcej emocji w dyskusji na temat przyszłego budżetu budzą wydatki na politykę spójności. Potrzeby w tym obszarze są i będą wciąż ogromne, a wiele kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym najważniejszy z nich, jakim jest sieć TEN-T, wciąż jest w fazie realizacji.

Potrzebujemy zintegrowanej europejskiej sieci transportu: nie tylko autostrad czy szybkich kolei, ale także nowoczesnej infrastruktury o zasięgu lokalnym i regionalnym, gdzie problemy z przepustowością, korkami czy bezpieczeństwem są największe. Finansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności musi być utrzymane na wysokim poziomie przede wszystkim dlatego, że cele polityki spójności wciąż nie zostały zrealizowane, a różnice między stanem infrastruktury we wschodniej i zachodniej części Unii są wciąż bardzo widoczne.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, rapporteur, we kunnen inderdaad veel leren van wat er nu op een rij is gezet over de uitgaven voor transport. We zien ook dat verschillende fondsen daarbij heel goed kunnen samenwerken. Het werd daarnet ook al gezegd: deels gaat het over Ten-T, maar er is nog veel meer wat eronder ligt aan modaliteiten, aan mobiliteit en aan de andere kant ook het onderliggend wegennet dat in de Interreg-programma's bijvoorbeeld op een hele goede manier wordt ondersteund. Dat is óók van belang.

Wat we ook geleerd hebben is toch wel dat je op een andere manier druk kunt uitoefenen op de lidstaten. Kijk, in de periode 2007-2014 hadden we de ervaring dat natuurlijk het Cohesiefonds miljarden aan steun verleende, maar dat de lidstaten vaak naar hun eigen vraagstukken rond steden keken, stukken weg of rail verbeterden of vliegvelden aanlegden zonder naar die ander te kijken. En wat is er nu gezegd: door de miljarden die we uit het Cohesiefonds hebben gehaald en in dat CEF hebben gestoken, krijgt u de kans om snel tot verbintenissen te komen. Als u dat niet doet dan gaat er centraal management overheen.

Dat heeft toch de neuzen die naar beneden, naar de eigen ik van de eigen lidstaat waren gericht, meer gericht op de ander. Het heeft de neuzen naar elkaar gericht. Daarin zit een belangrijk leerpunt dat we voor de volgende periode – daar was ook de heer Novakov naar op zoek – zeker zullen hanteren. Het bij elkaar brengen van studies, van lidstaten en daarbinnen – wat eigenlijk ook het CEF doet – het aanwijzen van trekkers, van leaders voor diverse vraagstukken van havens en van transport heeft gewerkt. Dus mijn conclusie is met name: de methode heeft gewerkt. Laten we dit in de nieuwe periode zo voortzetten.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula, u ime Kluba S&D-a. – Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem izvjestitelju na suradnji i prihvaćenim prijedlozima. Slažemo se, naravno, da je adekvatna prometna povezanost pretpostavka za ostvarenje punog potencijala jedinstvenog tržišta te da svi dijelovi Unije zaslužuju biti primjereno povezani. Bez obzira na inzularnost, ako se radi o otocima, ili na nepristupačan teren, ako je riječ o planinskim i rijetko naseljenim područjima.

Procjene govore da ekonomski gubici zbog nedovoljnog prometnog povezivanja iznose i do 1 % godišnjeg bruto društvenog proizvoda Unije. Dakle, korist od razvoja adekvatne prometne mreže je višestruka. No kada raspravljamo o budućem razvoju prometne infrastrukture i optimalnoj povezanosti, moramo razmišljati i o tome kakvu infrastrukturu razvijamo. Cilj današnje rasprave je promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla. Raduje da izvješće sadrži prijedloge kojima se dodatno pomiču održivost prometnih rješenja, pametna mobilnost, višemodalni i čisti prijevoz te gradska mobilnost, kao i, naravno, sigurnost putnika u prometu.

Poseban izazov je daljnji razvoj željezničke infrastrukture; ona bilježi značajno nižu stopu iskoristivosti raspoloživih fondova. U postojećem financijskom okviru od 7 000 km željezničkih pruga planiranih za obnovu, donesena je odluka za svega 980 km, a od planiranih 628 km novih željezničkih pruga potvrđen je postupak za samo 16 km.

Kohezijska politika zato bi trebala i dalje imati tematski naglasak, uz omogućavanje određenog stupnja fleksibilnosti kako bi specifične potrebe svake regije bile uzete u obzir.

Nisu iste okolnosti u izrazito urbanim ili ruralnim područjima, takozvanim regijama koje zaostaju, kao i regijama s trajnim prirodnim ili geografskim ograničenjima. Jedino tako možemo ostvariti temeljni cilj - unaprjeđenje i ujednačenost funkcioniranja jedinstvenog europskog tržišta, olakšavanjem slobodnog protoka ljudi, robe i usluga na cijelom teritoriju Europske unije. Svi građani Unije zaslužuju jednak pristup prometnoj infrastrukturi, a oni koji žive u zemljopisno zakinutim područjima zaslužuju bolje šanse za održivi razvoj.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, u ime Kluba ECR-a. – Gospođo predsjedavajuća, kvalitetna prometna infrastruktura preduvjet je za stabilan gospodarski rast i razvoj. Osim što olakšava prijevoz roba i tako proizvode i usluge čini dostupnijima i povoljnijima, djeluje poticajno na mobilnost radne snage, a time i na zaposlenost.

Ulaganja u prometnu infrastrukturu predstavljaju jedan od najboljih načina za ostvarenje kohezijskih ciljeva. U tom kontekstu moram pozdraviti otklanjanje i posljednjih prepreka za gradnju Pelješkog mosta u Hrvatskoj.

Iako smo bili svjedoci raznim pokušajima ucjene od pojedinih struktura u susjednoj Bosni i Hercegovini, politička i financijska potpora koju je Europska unija dala ovom projektu pokazala je da Unija zna svoje prioritete i neće popustiti pred opstrukcijom iza koje se kriju tuđi geopolitički interesi.

Isto stajalište valja zauzeti i kod drugih infrastrukturnih projekata koji učvršćuju Uniju na njezinim vanjskim granicama. Prioritet nam uvijek moraju biti sigurnost naših granica te stabilno i poticajno okruženje za razvoj država članica Unije.

 
  
MPphoto
 

  Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, investeringen in vervoersinfrastructuur onder het cohesiebeleid leveren concrete en zichtbare resultaten op. Vervoersprojecten dragen bij aan het verkleinen van de achterstanden in ontwikkeling van delen van Europa. We hebben dat met een delegatie van de Commissie regionale ontwikkeling zelf mogen aanschouwen, bijvoorbeeld in Sofia, waar de Europese Unie investeert in de metro. Maar investeringen in infrastructuur – wil ik benadrukken – versterken ook de interne markt. Wij zeggen in Nederland heel vaak: zonder vervoer staat alles stil.

Het verslag van collega Novakov schetst heel terecht de uitdagingen voor de vervoersinfrastructuur na 2020. Afronding van het trans-Europese vervoersnetwerk, verduurzaming van het vervoer, toepassen van innovaties. Dat zijn allemaal hele belangrijke uitdagingen. Daartoe moeten we na 2020 de middelen van de Connecting Europe Facility, het Cohesiefonds, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, maar ook financiering door de Europese Investeringsbank allemaal complementair gaan inzetten.

Ik pleit daarnaast voor meer middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, juist voor grensoverschrijdende investeringsprojecten in duurzame vervoersinfrastructuur in Europa. De Interreg-programma's kunnen daar perfect voor benut worden. Op deze manier, met de middelen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, kunnen we investeren in ontbrekende schakels in de infrastructuur in onze grensregio’s. En dan, Voorzitter, kunnen we daadwerkelijk inwoners van Europa met elkaar gaan verbinden.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, la verdad es que es una pena que se haya perdido la oportunidad de aprovechar este informe para tratar acerca del modelo socioeconómico, de globalización, de competitividad, de mercado único, de necesidad de incremento constante de infraestructuras y sus capacidades. Antes de asumir que necesitamos más y mejores infraestructuras sería necesario proponer cambios en el modelo para hacerlo más equilibrado, más descentralizado, evitando así el enorme transporte de mercancías y trabajadores, la brecha entre las ciudades y el mundo rural y las tensiones entre la superpoblación de unas zonas y el despoblamiento de otras.

Tampoco estoy de acuerdo con el enfoque que se da a las colaboraciones público/privadas ofreciendo garantías públicas, es decir, dinero de la ciudadanía, a inversiones privadas. España está utilizando más de dos mil millones de euros de dinero público para rescatar varias autopistas de inversión privada.

Además, no se ha puesto énfasis suficiente en el transporte público de viajeros, y en especial el ferrocarril, tanto para mercancías como para pasajeros, que es el medio más sostenible y a la vez menos contaminante. Y tampoco se ha prestado la necesaria atención a las líneas de ferrocarril convencional abandonadas, que tienen un gran potencial en cuanto al mantenimiento de la cohesión social y territorial, así como en la lucha contra la despoblación.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, les grands axes de transport européens servent notamment à acheminer aux quatre coins du continent les productions obtenues par un dumping social incontestable.

Monsieur le rapporteur, vous prétendez que votre objectif est de «construire un marché unique solide pour une Europe compétitive». Certes, mais à quel prix? Faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs est en fait la vraie devise de l’Union européenne et les infrastructures essentielles de transport en sont un des outils.

Vous voulez lutter contre les goulets d’étranglement en facilitant le passage de camions, de plus en plus nombreux. Qu’importent les conséquences humaines ou écologiques, puisque cela permettra le plus important: accroître les profits des entreprises opportunistes.

Quant au respect de l’environnement, je note qu’alors que la durabilité des transports est, une fois de plus, brandie comme un étendard, il n’y a rien dans ce rapport sur le rôle essentiel que pourraient jouer le transport ferroviaire et le transport fluvial dans la lutte contre ces goulets d’étranglement.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Doamnă președintă, avem o politică de transport europeană solidă, reprezentată prin Regulamentul pentru rețelele europene. Este nevoie de investiții importante, atât la nivel național, cât și la nivel european. La nivel european aceste investiții se fac prin Fondul de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și prin MIE. Din păcate, din ce am văzut eu în propunerea de astăzi, toate aceste trei fonduri scad în propunerea pentru perioada de după 2020.

Pe de altă parte, statele membre au fost obligate să prezinte o strategie de transport până în 2030. Cred că ar fi util să avem în Parlament, de la Comisie, o hartă cu ceea ce statele membre propun pentru completarea rețelelor, a rețelei de bază, în special, a rețelelor de transport. Cred că este nevoie de o mai bună coordonare între DG MOVE și DG REGIO, pentru că banii sunt în majoritate la DG REGIO, numai că sunt pentru transport și DG MOVE ar trebui să aibă un cuvânt mult mai important de spus în ceea ce privește investițiile care se fac pentru a se completa aceste coridoare de transport extraordinar de importante pentru economia europeană.

Deci, după opinia mea, în următoarele regulamente ar trebui să vedem niște proceduri de cooperare între cele două direcții generale, astfel încât să putem discuta în viitorul apropiat de completarea coridoarelor de transport.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, gentile Commissaria, è un momento particolare per il futuro dell'Unione europea, questo, con la presentazione del prossimo quadro finanziario pluriennale, e quindi è importante discutere della linea che vorremmo dare all'Unione europea dei prossimi anni.

Come può immaginare, qualche preoccupazione per la politica di coesione l'abbiamo, perché servono – come hanno detto i colleghi – risorse adeguate che possano coprire tutte le regioni europee, tutte le politiche che sono all'interno della politica di coesione. Sappiamo che negli anni a venire ci sarà un aumento vertiginoso sia nel trasporto merci che passeggeri, nelle varie forme a disposizione. Non possiamo lasciare che questo processo vada avanti da solo: si tratta di orientarlo molto di più verso le infrastrutture collettive – i treni veloci, ma anche un migliore trasporto locale, perché altrimenti non c'è l'interconnessione – che richiedono forti investimenti, ed è un campo nel quale probabilmente il FEIS e i Fondi strutturali possono lavorare in modo sinergico. È quindi molto importante che questi investimenti vengano consentiti e che il quadro finanziario sia adeguato.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Omawiamy sprawozdanie dotyczące szlaków komunikacyjnych w Unii Europejskiej i ich finansowania. Około jedna trzecia środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, przeznaczona na rozwój sieci transportowych, jest pozytywnie przyjmowane przez obywateli Unii. Jak zaznaczono w sprawozdaniu, zatory komunikacyjne w Europie kosztują około 1% rocznego PKB krajów Unii.

W sprawozdaniu w punkcie F wymienia się explicite modernizację drogi kolejowej Kraków–Rzeszów. Dobrze byłoby kontynuować ten kierunek polityki na ścianie wschodniej Unii Europejskiej i wesprzeć rozbudowę multimodalnych sieci transportowych, czyli zarówno kolejowych, drogowych, jak i wodnych. W punkcie 8 mowa jest o transgranicznych drogach wodnych, dlatego już teraz zwracam uwagę, aby zarezerwować odpowiednie środki na drogę wodną E40, która ma połączyć Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, i której część ma przebiegać przez mój okręg Lubelszczyznę.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σήμερα παρά ποτέ είναι ιδιαίτερα επίκαιρο να συζητήσουμε για τις βιώσιμες μεταφορές, καθώς φαίνεται πως τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής μειώνονται αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι προκλήσεις και για βιώσιμες μεταφορές και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι λοιπόν απαραίτητο παρά ποτέ τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, είτε είναι το Ταμείο Συνοχής, είτε είναι το EFSI του σχεδίου Γιούνκερ, είτε είναι το Connecting Europe Facilities, είτε είναι και μαζί ο ιδιωτικός τομέας. Οι βιώσιμες μεταφορές πρέπει να δίνουν έμφαση στους σιδηροδρόμους, κάτι που συχνά παραλείπουμε εδώ αλλά παραλείπουν και τα κράτη μέλη.

Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ταυτόχρονα και το ενεργειακό μείγμα των μεταφορών. Σίγουρα υποδομές που μιλάνε για ηλεκτροφόρτιση αυτοκινήτων, υποδομές που αναφέρονται σε ξηρά ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων πλοίων αλλά και η διεύρυνση της χρήσης του LNG, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα σε βιοκαύσιμα διευκολύνουν τους τελικούς χρήστες και κάνουν τις μεταφορές περισσότερο βιώσιμες. Είναι λοιπόν ανάγκη, πέρα από τον σχεδιασμό των υποδομών, να δούμε την παράμετρο της βιωσιμότητας του ενεργειακού μείγματος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που περιλαμβάνονται και στο νέο πνεύμα του προϋπολογισμού από το 2020-2027.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – Vážená pani predsedajúca, dopravná infraštruktúra je dôležitou hnacou silou regionálneho rozvoja. Efektívna dopravná sieť je nevyhnutná pre udržateľný hospodársky rast, ako aj pre územnú vyváženosť.

Zaostávajúce regióny sa stretávajú s problémami hospodárskeho rozvoja, ktoré sčasti vyplývajú aj z nevhodných a nedostatočných dopravných systémov a zlých spojení s ostatnými regiónmi v daných krajinách či inými regiónmi v rámci EÚ. Týka sa to všetkých druhov dopravy.

Bez efektívnych dopravných sietí hrozí, že obyvatelia vzdialenejších regiónov alebo geograficky izolovaných miest budú odrezaní od služieb a pracovných miest. Z toho vyplýva, že práve investície do lepšej prepojenosti a dostupnosti dopravnej infraštruktúry podporujú aj rozvoj najzaostalejších regiónov, čím sa stierajú regionálne rozdiely. Preto je mimoriadne dôležité, aby aj po roku 2020 boli investície do dopravnej infraštruktúry prioritou v každom rozpočte Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, apesar de todos os esforços, temos ainda nesta União populações e regiões com poucas alternativas ao nível dos transportes, o que tem implicações negativas no seu desenvolvimento económico sustentável.

Uma boa rede transportes é também essencial para a inversão de tendências de despovoamento de determinadas regiões e para o reforço da coesão económica, social e territorial da União Europeia. No caso específico das regiões ultraperiféricas, dada a sua excessiva dependência do transporte aéreo, urge aumentar o investimento na segurança dos seus aeroportos, como é o caso do aeroporto da Madeira que exige atenção redobrada, muito por força das alterações climáticas.

Gostaria ainda de referir, a propósito deste relatório, que as subvenções de facto devem continuar a ser a principal fonte de financiamento. Por outro lado, nada me move contra o investimento privado, devendo no entanto evitar-se quaisquer contratos abusivos e lesivos do interesse público nas parcerias público-privadas.

Assim, também devemos prevenir a constituição de monopólios que deturpem o mercado e a prática concorrencial saudável.

 
  
MPphoto
 

  John Howarth (S&D). – Madam President, I would like to thank Mr Novakov for an important and useful report. If the numbers in the next MFF are anything like those in the first debate today – and I very much hope that they can be improved upon – then cohesion policy is going to need to be smarter. The transport projects in which we invest are going to need to deliver results, and the bottlenecks approach is the right way to go in terms of leveraging spend in the network, but in taking effective decisions, it is best that we can use the right sort of information, the right sort of evidence. There is a strong case for the directorates-general investing in effective modelling technologies that enable us to demonstrate economic return, added value, modal shift and wider network impact. Also, as we work towards the goals of the Paris climate targets, the bottlenecks to sustainable transport may prove to be bottlenecks in the power networks that we need to power that transport. We need to bear that in mind.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Wir kommen nun zum Verfahren der spontanen Wortmeldungen. Da sehr viele Redner ihre Zeit überzogen haben, werde ich nur je eine Person der Fraktionen, die sich gemeldet haben, zu Wort kommen lassen, um etwas Zeit zu sparen.

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE). – Senhora Presidente, a política de transportes da União tem efetivamente o caminho feito para ser um verdadeiro sucesso na União. Os Estados-Membros acedem a fundos específicos para desenvolver os seus sistemas de transportes, para desenvolver as infraestruturas de apoio aos transportes, para que sejam mais eficientes, mais desenvolvidos e que deem melhor resposta a várias situações.

As regiões ultraperiféricas têm particularidades específicas e acrescidas e portanto a política de transportes da União deve olhar para estas regiões com as suas particularidades. Relembro que quer as infraestruturas portuárias quer as aeroportuárias necessitam de apoios da União.

Por isso, enderecei já uma pergunta à Comissão, apresentei um projeto-piloto para que as infraestruturas aeroportuárias das regiões ultraperiféricas tenham uma atenção específica para casos de condicionalismos e alterações climatéricas, que estão a ocorrer cada vez mais.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). – Senhora Presidente, o relatório apresentado salienta a importância do desenvolvimento de plataformas de interligação. Conjuga este desígnio com a necessidade de a Europa apostar na sustentabilidade, integrando a mitigação do aquecimento global na política de coesão. A transição para os transportes sustentáveis é, assim, uma necessidade que contribuirá para o cumprimento dos objetivos da União Europeia de redução de emissões de CO2.

Os Açores, região de onde sou oriundo, enquanto fronteira ocidental da Europa, situados entre a Europa continental e a América do norte, têm vindo a posicionar-se no sentido de responder a estes desafios. E querem fazê-lo por via da criação de um posto de abastecimento de navios com gás natural liquefeito alicerçado num hub logístico situado no porto oceânico da Praia da Vitória.

São projetos como este que intensificam a coesão, aliando novas oportunidades económicas, objetivos ambientais e maior eficiência na utilização das infraestruturas, que devem merecer um apoio incondicional na estratégia após 2020.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, οι βιώσιμες μεταφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα νησιά, ιδίως για τα νησιά στην Ελλάδα, τα οποία λόγω της απόστασής τους από την ηπειρωτική χώρα έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Αυτό, κυρία Crețu, ισχύει ιδίως για τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία πλήττονται από τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Έτσι λοιπόν μπορεί το πρόβλημα της απόστασης να αντιμετωπιστεί με τη θεσμοθέτηση του μεταφορικού ισοδύναμου, δηλαδή την εναρμόνιση της τιμολογιακής επιβάρυνσης του χρήστη θαλασσίων μεταφορών με τις χερσαίες μεταφορές, αυτό που λέγεται Road Equivalent Tariff. Αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ρωτώ, κυρία Crețu, εάν εσείς συμφωνείτε να γίνει χρήση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του μεταφορικού ισοδύναμου για τα νησιά του Αιγαίου και σας ρωτώ αν η ελληνική κυβέρνηση σάς έχει θέσει το θέμα αυτό, αν έχει ζητήσει τη συνεργασία σας, προκειμένου να θεσμοθετηθεί το μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά του Αιγαίου.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora presidenta, señora comisaria, nuestra Unión tiene sentido, gana adeptos y se comprende mejor, y se acerca más a la gente, cuando es útil. El impulso desde las instituciones comunitarias a las inversiones en infraestructuras, que añaden valor europeo a los planes estatales, es útil. Contribuye a conectarnos mejor, elimina los cuellos de botella entre Estados miembros, reduce emisiones, combate la saturación, mejora la combinación entre modos de transporte y fomenta la cooperación transfronteriza. Es decir, construye Europa, ayuda al desarrollo económico y social y crea empleo.

En mi país tenemos un ejemplo con la «Y» vasca, un proyecto prioritario desde la década de los años noventa. Por eso, apoyo que se refuerce la capacidad comunitaria para impulsar este tipo de inversiones, elevando los niveles de apoyo a las inversiones, y que se aplique el principio de usar o perder, para señalar claramente las prioridades y estimular que se realicen en los plazos previstos para completar las redes transeuropeas previstas en las TEN-T.

Analizar desde esta perspectiva el debate sobre las infraestructuras en Europa es la mejor manera de colaborar con la construcción europea y preservarla del populismo y de las falsas noticias.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Membră a Comisiei. – Doamnă președintă, în lumina intervențiilor dumneavoastră, cred că împărtășim același punct de vedere. În primul rând acela că în politica noastră, în politica de coeziune, transportul trebuie să rămână motorul principal pentru investiții durabile și sustenabile în transport. De asemenea, unii dintre dumneavoastră ați dat exemple concrete care ne arată, așa cum am spus, că am realizat foarte multe de-a lungul anilor cu ajutorul fondurilor europene în vederea îmbunătățirii rețelei europene de transport. Bineînțeles, înțeleg că unii dintre dumneavoastră ar dori o finanțare mai mare pentru domeniul transporturilor. Astăzi, în termeni relativi, 20 % din finanțările politicii de coeziune merg în domeniul transporturilor și al mobilității. Din experiența mea, politica de coeziune a fost foarte importantă mai ales prin stabilirea acestor condiționalitățile ex-ante, care au ajutat statele membre sau uneori le-au obligat să elaboreze o strategie pe termen lung și să asigure un echilibru între dezvoltarea teritorială și dezvoltarea transportului.

Sinceră să fiu, cred că ceea ce este crucial în anii următori, este important, în primul rând, să avem rezerve de proiecte mature, de calitate, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale statelor membre. Pentru că, vă spun sincer, pentru multe state membre avem alocări care așteaptă să fie consumate aici la Bruxelles și nu avem depuse proiecte complete, vorbesc de studii de fezabilitate, de analizele cost-beneficiu, acordurile de mediu. Deci, din punctul meu de vedere, cred că de foarte multe ori capacitatea administrativă este mult mai importantă decât alocările, decât banii, care există. Noi ne vom face munca în continuare în fiecare stat membru și cu aceeași dedicație vom oferi asistență tehnică și servicii de consultanță.

În ceea ce privește chestiunea, ridicată în mod special, legată de regiunile ultraperiferice, de Madeira și Azore, știți foarte bine că noi în cadrul Comisiei am adoptat deja o comunicare care acordă un statut specific acestor regiuni ultraperiferice, dar alocările stau în mâinile autorităților naționale. În ceea ce privește insulele grecești, de asemenea, știți foarte bine că le-am vizitat. Este o chestiune pe care am o discutat-o de multe ori cu guvernele. Cred că am spus de câteva ori că ceea ce ați cerut dumneavoastră este o decizie care ține iarăși de guvernul grec, de a introduce această chestiune în programele operaționale pentru perioada post-2020.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков, докладчик. – Уважаема г-жо Председател, искам да благодаря на всички, които взеха участие в дебата.

Г-жо Комисар, зад Вас има 28 знамена на 28 държави членки. Благодаря Ви, че бяхте във всяка една от тези държави и че показахте човешкото лице на кохезионната политика, промотирахте толкова много проекти във всяка от тях. Това е и този доклад, визитка на това, което можем да постигнем. Считам, че има истории на успеха от Дери до Никозия и от Мадейра чак до Хелзинки и това е посоката, в която трябва да продължим.

Малко разочарован съм, че в предложението за следващата многогодишна финансова рамка има незначително увеличение на парите по „Програма за свързана Европа“. Ако не осигурим достатъчно финансиране за тези проекти, ще се намерят трети държави, които да го направят и тогава бихме рискували европейските си стандарти и цели, които сме си заложили.

Считам, че занапред трябва са обърнем внимание и на нови критерии. Брутният вътрешен продукт на глава от населението не ни дава цялата картинка. Преди да инвестираме в пътища, нека да видим какво е състоянието на пътната инфраструктура и концентрираме усилията си и инвестициите си там, където са най-необходими. Тогава и нашият успех е по-видим, тогава ставаме и по-разбираеми за хората.

Считам, че се движим на прав път. Самият факт, че този доклад е един от първите, които говорят за оценката на изминалия програмен период и за междинен преглед на настоящия по отношение на транспорта, е окуражаващо. Считам и че е съвсем навременен и ще окаже влияние върху това как ще продължим да харчим пари за транспорт в бъдещето. Считам още, че оттук насетне, каквото и да сме направили за транспортна инфраструктура, ще бъде надграждано и ще го използваме като пример за това, как Европейският съюз може да работи в сътрудничество с отделните държави членки, отделните общини. Сигурен съм, че ще успеем и хората ще го оценят. През следващите 12 месеца това ще бъде нашата работа.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Danke schön, Herr Berichterstatter. Sie sind auch einer der wenigen, die sich immer an die Redezeiten gehalten haben. Danke auch dafür.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 3. Mai 2018, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. – Samo integriraniji pristup ulaganjima u prometnu infrastrukturu i jača prekogranična suradnja mogu ukloniti uska grla. Važnost kohezijske politike EU-a prepoznata je osobito na regionalnoj i lokalnoj razini, dok su ulaganja u prometnu infrastrukturu EU-a jedna od politika kojom se ostvaruje najveća dodana vrijednost EU-a.

Snažno podržavam uklanjanje prometnih infrastrukturnih nedostataka povezanih sa zapadnim Balkanom, osobito u pogledu integracijskih procesa slijedom komunikacije Komisije o europskoj perspektivi zapadnog Balkana, te u tom kontekstu naglašavam važnost europske teritorijalne suradnje i makroregionalnih strategija za integrirane projekte u području prometa.

Instrument za povezivanje Europe (CEF), KF i EFRR i u idućem programskom razdoblju trebaju biti osnovni izvori EU-a za ulaganja u prometnu infrastrukturu. U tom kontekstu pametni promet i digitalizacija omogućavaju učinkovitije korištenje postojećih infrastruktura i preusmjeravanje prometa na razdoblja smanjenog opterećenja

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Sytuacja w Unii Europejskiej pod względem przepustowości transportu jest niestety z roku na rok gorsza. Wynika to z coraz częstszego swobodnego przemieszczania się obywateli wewnątrz Unii Europejskiej oraz ze wzrostu skali transportu towarów. Odzwierciedla to coroczny wzrost produkcji, zauważalny zwłaszcza w ostatnich trzech latach, oraz rozbudowa powiazań kooperacyjnych.

Jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów komunikacyjnych jest wprowadzenie efektywnego i zintegrowanego europejskiego obszaru transportu. Szczególnie ważne byłoby rozszerzenie usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej. Prawdziwy wspólny europejski rynek usług kolejowych wymaga jego otwarcia na konkurencję, zintegrowanego zarządzania korytarzami transportu towarów oraz niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej.

Niedocenianym nadal rodzajem transportu jest żegluga śródlądowa. W jej rozwoju tkwią nadal bardzo duże rezerwy, których uwolnienie wymagałoby likwidacji licznych barier technicznych, organizacyjnych i prawnych. Jest to bowiem najbardziej efektywny ekonomicznie i społecznie rodzaj transportu, którego dodatkowym walorem jest korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

 

25. Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zum Thema Stalking-Vergehen und Opferschutz in der EU (2018/2665(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Monika Panayotova, President-in-Office of the Council. – Madam President, honourable Members, we are grateful to have the opportunity to address this important issue today. Let me start by stressing that stalking is harmful behaviour of a complex nature and most often a form of serious psychological gender-based violence that as such can go against our fundamental rights and values such as human dignity and equality.

Stalking is a matter of great concern and may result in serious emotional suffering and distress. It is most frequently of women, who are threatened by former or current partners and often subject to repeated victimisation. Therefore, it requires appropriate attention at all levels from the European Union and its Member States.

Our challenge in this respect is both to ensure prevention and repressive measures and to guarantee appropriate protection for the victims of stalking anywhere in the European Union. We should place their rights at the centre of all relevant initiatives and actions in our countries and across the Union.

The Council shares the concerns expressed by the European Parliament in its report of 14 March 2018 on the implementation of the European Protection Order Directive, in particular as regards cross-border cases, where victims, having obtained protection measures in one Member State, move to another Member State.

There are differences in Member States’ legal systems as regards the criminalisation – or not – of stalking and in respect of the protection measures guaranteed. The Council believes that, despite these differences, we should pursue the common objective of ensuring adequate and equivalent protection of victims throughout the Union.

The Council has played a significant role both as a co-legislator and within other initiatives in respect of this sensitive issue. The European Union legal framework that we have established contains a comprehensive set of rules that, if fully implemented, can contribute to broad and effective protection of victims across the European Union.

The European Protection Order may not be applicable to all cases of stalking, as it is not currently recognised as a criminal offence in all Member States, but the Council shares the view that the expected EU accession to the Istanbul Convention – and possibly its ratification by Member States whih have not yet done so – should contribute to a more effective and coherent response to this form of violence.

The European Protection Order Directive has to be considered in conjunction with the Victims’ Rights Directive. That instrument provides for additional protection measures and for procedural rights for victims of crime. However, there are also other EU legal instruments that strengthen the position of victims, namely the Compensation Directive and the Regulation on mutual recognition of protection measures in civil matters.

Stalking was explicitly mentioned by the Council in its conclusions from 2014 on the need to prevent and eliminate all forms of violence against women. Since then, the Council has – on several occasions – recalled this commitment and invited Member States to sign and ratify the Istanbul Convention.

The Council has also taken non-legislative initiatives for victim protection, in particular, the establishment of the European Network on Victims’ Rights aimed at enhancing cooperation between the competent authorities of the Member States and the access of victims to their rights. As of January this year, ENVR has a permanent organisation. It held its kick-off meeting on 23-24 April 2018 in Budapest.

The Presidency devotes particular attention to combatting all forms of gender-based violence. As a matter of fact, draft Council Conclusions on improving police co-operation in combating domestic violence and violence against women are currently being discussed, with particular focus on the protection of vulnerable victims within a multidisciplinary approach. The text of the conclusions draws on replies to a questionnaire which also covered stalking and will be submitted to the Justice and Home Affairs Council for adoption on 5 June.

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, thank you for putting this point on the agenda of the plenary today. The definition of stalking included in the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, in its Article 34, is that it is the intentional conduct of seriously impairing a person’s psychological integrity through coercion or threats. Stalking can lead to subsequent assault. In all cases, it leaves its victims extremely vulnerable.

The Istanbul Convention obliges Member States to criminalise this behaviour, and 19 Member States have done so in the process of their ratification of the Istanbul Convention. All of us here should continue to push for the ratification of the Convention by the rest of the Member States. I thank all of you who have been active on this issue. I am planning to visit those Member States that have not yet ratified the Convention. I stand ready to discuss the proposal both with citizens and with political representatives, and I will explain and try to dismantle many myths surrounding it. Two of the Member States which have not ratified the Convention have, however, criminalised stalking. These are the United Kingdom and Ireland.

The Commission is aware of the differences in the legal systems of the Member States and of the fact that their national protection measures differ in scope, duration and nature. Where stalking is classified as a crime under national law, its victims can rely on all rights under the 2012 Victims’ Rights Directive. This means that such victims have a right to access to information, support and protection according to their individual needs. It is therefore crucial that Member States treat stalking as a crime.

Let me underline that the right to have access to victim support services is not dependent on a formal complaint with regard to a criminal offence. This means that, even in the Member States that do not criminalise stalking, the victims should receive assistance from those services. For example, they could be guided on how to deal with their situation by other measures, like applying for an injunction order or damages for anxiety and harassment.

In addition, under the rules of the European Protection Order, any victim of stalking who has been granted protection in one EU Member State should benefit from protection when she or he travels or moves to another Member State. The Commission is aware of the fact that the European Protection Order is rarely used in practice, and this needs to be addressed. National practitioners, law enforcement and judicial authorities should recommit to combating all forms of violence, including stalking. This could, for instance, be achieved by informing or offering the victim the possibility of a European Protection Order each time the domestic protection measure is adopted.

I look forward to hearing your views on this matter.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi, a nome del gruppo PPE. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la Commissione e ringrazio il Consiglio per le parole che avete espresso nei fatti e anche in quelle che sono le vostre intenzioni. Ringrazio soprattutto le colleghe e i colleghi che hanno supportato questa mia proposta, che vivo naturalmente in prima persona, insieme a tante altre donne.

Vedete, la piaga della violenza basata sul genere continua a essere al centro dell'attenzione internazionale ormai da diversi decenni. È un problema che si tarda a fermare. Certamente, molti sono i progressi che sono stati realizzati, soprattutto a livello di Unione europea, attraverso l'adozione di disposizioni legislative per prevenire questa pericolosa condotta: perseguire gli autori e proteggere le vittime e le persone a rischio, fornendo loro servizi adeguati. Mi riferisco ad esempio, come voi avete già espresso, all'ordine di protezione europeo, alla cosiddetta direttiva "Vittime" e alla Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul è il primo strumento in Europa con il quale sono state fissate norme giuridicamente vincolanti per prevenire, proteggere e punire questa condotta criminale, ma è anche il primo strumento ad intervenire e inserire tra i vari reati quello di stalking, definito come "atti persecutori".

Lo stalking è un reato spesso ancora sottovalutato giuridicamente e, ahimè, riconosciuto in Europa in solo 21 dei paesi europei. Questo è un problema, perché dobbiamo renderlo il più possibile omogeneo e dobbiamo il più possibile armonizzare questo aspetto che, ahimè, non trova un'uniformità, un'armonizzazione in tutti e 28 gli Stati membri. I comportamenti che vediamo in merito allo stalking, come purtroppo ci insegna la cronaca quotidiana, addirittura degenerano in ulteriori e più gravi delitti, quali lesioni personali e omicidi.

E allora, alla luce di questo – e vado verso le conclusioni – vorrei porvi delle domande, delle intenzioni alla Commissione. Primo: intervenire con una specifica proposta legislativa; secondo: procedere verso un'attività di sensibilizzazione e nello stesso tempo, sull'esperienza di una concreta analisi dei dati che avete verificato, se utilizzare il mandato di arresto europeo.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la violenza fisica e psicologica a cui sono sottoposte le vittime di stalking nell'Unione europea è aberrante. Le persecuzioni possono assumere innumerevoli modalità di manifestazione, ma hanno sempre in comune un'impronta ossessiva che porta la vittima a temere soprattutto per la propria incolumità, un senso di timore che caratterizza la vita quotidiana, una vera e propria limitazione alla libertà personale.

Come sono molteplici le forme, lo sono anche gli aguzzini. Le statistiche dimostrano che sono alti i numeri dei casi di stalking all'interno delle mura domestiche o successivi al termine di una relazione. Il controllo che un coniuge, un convivente, può esercitare è enorme e lascia la vittima priva di un qualsiasi posto in cui sentirsi sicura. E proprio per questo ci vuole anche più attenzione alle donne migranti.

Misure quali gli ordini di protezione, l'allontanamento dalla casa familiare o la prescrizione di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati sono strumenti di tutela che possono fare la differenza e migliorare notevolmente la vita quotidiana delle vittime, ma non possono essere le uniche vie percorribili. Occorre fornire una migliore garanzia legislativa per la protezione delle vittime di persecuzione, prendere le buone prassi che esistono in Europa – parlo per esempio del mio paese, l'Italia. Serve anche un investimento forte da un punto di vista educativo, perché la migliore misura a lungo termine è un'istruzione più efficace e un impegno culturale attivo.

Non possiamo più aspettare. Non possiamo lasciare che un tema così importante abbia una regolamentazione non uniforme all'interno dell'Unione europea. Chiudo dicendo che sono ancora troppi, ad oggi, i paesi dell'Unione europea che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek, za skupinu ECR. – Vážená pani predsedajúca, ochrana obetí násilia je citlivou oblasťou, pri ktorej určite nestačí len chladný byrokratický prístup. Pri prvom kontakte je potrebné zabezpečiť prístup ku všetkým informáciám čo najjednoduchším jazykom, preklad a tlmočenie, pokiaľ ide o výsluch cudzinca a priebežné informovanie, a dostatočnú právnu a psychologickú podporu. Téma stalkingu, to znamená nebezpečné prenasledovanie alebo obťažovanie prenasledovaním, je veľmi závažná. Chcem však poukázať na tenký ľad, na ktorom sa pohybujeme. Hrozí nebezpečenstvo, že krivými obvineniami môže byť zničená reputácia nevinných ľudí. Podľa správy ministerstva spravodlivosti Spojených štátov 43 % mužských obetí stalkingu uviedlo, že páchateľom bola žena. Ja chcem vyzvať svojich kolegov k férovej debate, ktorá nebude démonizovať iba jedno pohlavie, teda hlavne mužov. Chráňme ženy pred akoukoľvek formou násilia, nerobme však z mužov a žien nezmieriteľných rivalov. Naše rozdielnosti sú darom od Stvoriteľa, ktorými sa máme dopĺňať a žiť v harmónii. Ale mrzí ma, že tu pani komisárka Jourová opäť použila výraz, že budeme tlačiť na členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. Nechápem, čo je toto za prístup, že sa ideme tlačiť, je tu Európska únia na tlačenie, je tu na presadzovanie, manipulovanie? Mnoho štátov má k tomu oprávnené výhrady a je omnoho rozumnejšie použiť iný dokument a zrušiť chybne naformulovaný Istanbulský dohovor a vytvoriť iný a lepší.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Mlinar, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, as the LIBE co-rapporteur for the Victims Rights Directive, I would like to remind everyone that the Istanbul Convention to combat gender violence has been signed but not yet ratified by the EU and all Member States. In fact, I'm very sorry to say so, but the Bulgarian Presidency which is present here tonight has not yet done so. I thank the Presidency for being present here and I would like to call upon it to do this as soon as possible. The Convention stipulates that all of its provisions, in particular, measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground and it explicitly ensures that its signatories to recognise stalking as a criminal offense. Stalking is a serious crime that deserves serious consequences and it must be defined as such.

A legal definition of stalking is needed in order to protect the victims’ personal safety and to enforce her or his right to safe determination. The safety of victims of stalking relies upon criminal justice professionals’ ability to recognise this damaging pattern of behaviour and to take appropriate action to stop it. We must ensure that police officers and prosecutors across the European Union take stalking seriously and treat every allegation with serious concern.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, efectivamente, el acoso es una de las formas de violencia hacia las mujeres más extendida, muy importante. Y hay que combatirlo por todos los medios. Es verdad —se ha dicho en la Cámara, lo ha dicho la señora comisaria — que existen aún siete Estados miembros de la Unión Europea que no contemplan el acoso dentro de sus códigos penales. Y hay que cambiar esta situación, porque debemos poner en práctica medidas como formación para los fiscales, formación para los policías, tener una lista no exhaustiva en nuestros ordenamientos jurídicos de lo que significa el acoso. Todas estas cosas deben estar en nuestros ordenamientos jurídicos, y es muy importante que las instituciones actúen.

Por lo tanto, yo creo que hay que hacer dos cosas fundamentalmente. La primera, como se ha dicho, instar a todos los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio de Estambul, que establece de una manera muy clara que los Estados miembros deben introducir el acoso en sus códigos penales. Y, desde ese punto de vista, me sumo a las voces que piden a la Presidencia búlgara que, por favor, ratifique de una vez el Convenio de Estambul, porque que la Presidencia no lo haya hecho resta mucha legitimidad a muchas de las cosas que nos viene a decir.

Y, en segundo lugar, se debe pedir a los siete Estados miembros que faltan que contemplen en su código penal la cuestión del acoso.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, parliamo di un fenomeno, quello dello stalking, che solo nel 2016 hanno subito 3,5 milioni di donne europee. Sappiamo che la Convenzione di Istanbul, specificamente all'articolo 34, richiede che vengano intraprese misure legislative o di altro genere nei confronti di comportamenti di violenza psicologica reiterata, appunto di stalking. Sappiamo che 9 paesi non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul.

Ma chiediamoci anche cosa avviene in paesi come l'Italia, che pure la Convenzione l'hanno ratificata. Avviene, ad esempio, che proprio sul reato di stalking non aggravato si attui di fatto una depenalizzazione reputando la condotta estinguibile attraverso un risarcimento alla vittima. Crediamo che questo sia vergognoso, come ha detto anche il movimento femminista italiano, come ha detto "Non una di meno". Sappiamo che la violenza contro le donne non si contrasta principalmente in tribunale ma attraverso un intervento politico, sociale e culturale.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha finalmente intenzione di mettere in atto delle azioni concrete per combattere il reato di stalking, che ogni anno colpisce milioni di cittadini europei, in particolare le donne. I dati sono impressionanti: il 18 % delle donne, cioè 9 milioni di cittadine europee, sono state vittime di comportamenti persecutori. Una donna su dieci ha subito tali atti da parte di un ex partner che non accettava la fine della relazione. Come sappiamo, lo abbiamo detto, non tutti gli Stati membri riconoscono nella loro legislazione il reato di stalking e anche in quegli Stati dove esiste una legislazione in proposito, risulta difficile applicare la legge.

È per tale motivo che dobbiamo fare di più: legiferando, prima di tutto, in maniera omogenea per tutti gli Stati. Capita spesso, infatti, che chi denuncia tali reati si trovi da sola a combattere non solo contro chi si macchia di tale reato, ma al tempo stesso contro la lentezza della giustizia. Diversi sono i casi di cronaca, avvenuti per esempio in Italia, dove, nonostante le svariate denunce per stalking da parte delle vittime agli organi competenti, esse sono state sfigurate e percosse per mano dei loro partner, ex partner e in alcuni casi, ahimè, uccise. Bisogna dire basta! Quindi ben venga quest'azione della Commissione, perché l'Europa ha il dovere di tutelare le sue cittadine.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). – Señora presidenta, la gente se preguntará qué es stalking. Pues es lo que se conoce como un acoso persistente en el que una persona impone comunicaciones no deseadas a otra, cortando de manera peligrosa su libertad y su seguridad.

Al menos un 10 % de la población europea ha sufrido acoso; en la mayoría de los casos son mujeres. Cada día hay más víctimas que denuncian ciberacoso. También los niños, que sufren acoso escolar, que llegan incluso al suicidio. Creo que las consecuencias para las víctimas de los hechos pueden ser dramáticas. Por ello, como legisladores, tenemos la obligación de legislar y no minimizar lo que realmente supone el acoso, que puede destrozar la vida de las víctimas, para que este delito sea penado como corresponde.

En la orden europea de protección de víctimas, de la que he sido coponente, nosotros introdujimos ya en 2012 y ahora, en la implementación, el acoso como delito. Pero hay siete países que aún no lo han hecho, con lo cual hay países en los que las víctimas no van a estar protegidas como en otros países. Por lo tanto, es una discriminación. Por tanto, tenemos que intentar que esos países ratifiquen el Acuerdo de Estambul y, además, que el acoso y el stalking sean un delito.

Por tanto, necesitamos una definición y una regulación clara para proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. No podemos tener veintiuna definiciones legales, porque eso dificulta la armonización y la cooperación judicial europea.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, comisaria Jourová, siete Estados miembros de la Unión Europea aún no han tipificado como delito el acoso, tal y como ordena el artículo 34 del Convenio de Estambul contra la violencia sobre la mujer.

Y eso tiene consecuencias prácticas muy relevantes en un contexto de deterioro del reconocimiento mutuo y de la confianza mutua en el espacio de libertad, justicia y seguridad, porque, cuando no existe una tipificación adecuada, se puede dar el problema de doble incriminación que impida el cumplimiento y la ejecución de una orden europea de protección de víctimas transfronteriza, que es exactamente lo que hemos aprobado en esta Cámara.

Además, hay diecisiete Estados miembros que aún no han ratificado el propio Convenio de Estambul, y es urgente que lo hagan. Notoriamente Bulgaria y la República Checa, que ya han anunciado que ni siquiera lo van a ratificar, lo que es muy doloroso en el caso de Bulgaria, cuya Presidencia se encuentra en estos momentos empañada por un acto de connotaciones bochornosamente sexistas en la Presidencia búlgara que tuvo lugar con motivo de un acto juvenil hace escasos días.

Resulta, por tanto, intolerable que esta falta de compromiso con el cumplimiento del Convenio de Estambul en la protección de víctimas de acoso pueda dar lugar a situaciones de desprotección contrarias a la orden europea de protección de víctimas. Pero, además de normas penales, hace falta sobre todo un sistema judicial que proteja y que incorpore, no solamente en la formación de los jueces sino en las sentencias, la variable de género, que afirme un compromiso inequívoco y rotundo de toda la Unión Europea contra toda forma de violencia sobre la libertad y la indemnidad sexual de las mujeres.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjedavajuća, žrtve nasilja moraju se nakon pretrpljene traume osjećati sigurno u svakom kutku Unije i sva prava na zaštitu koja ostvaruju u matičnoj državi trebaju im biti osigurana i u ostalim državama članicama. Naravno da nam fokus uvijek treba biti na prevenciji nasilja, ali jednako je važno pomoći žrtvama da prebrode teško razdoblje bez dodatnih trauma u vidu straha od ponavljanja nasilja ili čak straha za vlastiti život.

 

U tom smislu bezrezervno podržavam Uredbu o međusobnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima i Direktivu o europskom nalogu za zaštitu. Smanjenje birokracije i pojednostavljenje postupaka u osiguravanju zaštite žrtvama prilikom putovanja u druge države članice važni su koraci u pravom smjeru.

 

Ono što je odavno omogućeno svim ljudima u Europskoj uniji novim će zakonodavnim okvirom biti posebno zajamčeno žrtvama nasilja. Moći će se sigurno kretati kontinentom i bez straha tražiti nove prilike za obrazovanje, rad ili odmor.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Dank u, Voorzitter. Dank ook voor de bijdragen van de Raad en de Commissie. Dank ook aan collega Lara Comi voor het op de agenda zetten van dit belangrijke debat, want het is belangrijk. Alleen al in mijn land, Nederland, hebben we enkele duizenden gevallen van stalking per jaar. Als we het hebben over de combinatie van stalking en bedreiging, dan gaat het zelfs om tienduizenden gevallen per jaar.

De vraag die we ons hier vandaag moeten stellen is of de Europese instrumenten die we hebben, wel voldoende toegerust zijn om ook daadwerkelijk een verschil te maken in de aanpak, met name waar het gaat om grensoverschrijdende situaties. Commissaris Jourová, u zei terecht: slachtoffers hebben overal in de Europese Unie rechten die ze moeten kunnen uitoefenen. Maar hoe staat het met de aanpak van de daders? Stalking staat niet op de lijst van delicten waarvoor een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd kan worden. Dat betekent tegelijkertijd dat we, wanneer we vermoeden dat een dader wellicht in herhaling valt, geen waarschuwing kunnen opnemen in het Schengeninformatiesysteem voor het geval hij naar een ander land vertrekt.

De vraag is of we daaraan niet iets zouden moeten veranderen. En mijn oproep is aan de Europese Commissie en aan de lidstaten: ga samen met ons op zoek naar een oplossing voor specifiek deze problemen. Het mag in Europa niet zo zijn dat iemand die tot dit soort daden in staat is, simpelweg aan het gezichtsveld van politie en justitie kan ontsnappen door een grens over te steken. Dat is onaanvaardbaar!

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señora presidenta, más de nueve millones de mujeres y niñas mayores de quince años han sido perseguidas o acosadas. Alrededor del 10 % de la población en Europa, la mayoría mujeres y niñas, se ha visto afectada por el acoso en todas sus formas. Y hay hoy varios Estados de la Unión Europea que no tienen una regulación de ese tipo de delitos, que, por lo tanto, no pueden ser perseguidos. También una parte de los países de la Unión no ha ratificado el Convenio de Estambul como el tratado internacional más eficaz contra la violencia contra las mujeres.

Cuando hablamos de acoso, hablamos de muchos tipos de acoso: stalking crime significa una persecución ininterrumpida, constante, intrusiva, de un sujeto contra su voluntad. Puede ser acoso escolar. Hoy celebramos el Día Internacional contra el Acoso Escolar, desde el año 2013, contra el bullying, un abuso de poder en las escuelas que a veces tiene resultados dramáticos. Puede ser acoso laboral, puede ser acoso sexual, puede ser ciberacoso. En cualquier caso, las consecuencias son dramáticas y no podemos desde Europa cerrar los ojos, para que ningún caso quede impune. Por lo tanto, todos juntos para que esto se regule, para que haya una definición y para que se persiga.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι από τη συζήτηση υπάρχει πλήρης συμφωνία σε όλες τις πλευρές εδώ στο Σώμα, ότι πρέπει προφανώς να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα, να υπάρξει η δυνατότητα να στηλιτευθούν και να τιμωρηθούν οποιεσδήποτε δράσεις και πράξεις –παράνομες πράξεις– οι οποίες έχουν σχέση με σεξουαλική παρενόχληση, με βία κατά των γυναικών. Η πιο αποτελεσματική δράση πρώτα απ’ όλα είναι η εφαρμογή της περίφημης σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το έχουμε πει σε αυτή την αίθουσα πάρα πολλές φορές: Πρέπει επιτέλους να υπάρξει εφαρμογή αυτής της συνθήκης, μετά από αυτή την εφαρμογή να θεσμοθετηθούν μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως σε επίπεδο εθνικών κρατών και να υπάρξει αποτελεσματική τιμωρία όσων πραγματικά διαπράττουν εγκλήματα και ασκούν βία κατά των γυναικών.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, kedves Jurová Biztos Asszony, engedje meg, hogy tájékoztassam, Magyarország is azon országok közé tartozik, amely ugyan nem ratifikálta a nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezményt, de kriminalizálta, büntetni rendelte a Büntető Törvénykönyvben hosszú évekkel ezelőtt a zaklatás bűncselekményét. Mi sem jellemzőbb az Európai Unióra és az Európai Bizottságra, minthogy ilyen tudatlanul, ilyen információhiányban tesznek kinyilatkoztatásokat, és például a 7. cikkely alapján ilyen információhiányosan gyalázzák az én hazámat, úgymond a jogállamiság megsértése miatt. Zárójel bezárva. Pontosan azért, mert kriminalizáljuk a stalkingot, a zaklatást, és nagyon komoly joggyakorlatunk alakult ki, én büntetőjogászként és európai parlamenti képviselőként, a nőjogi bizottság tagjaként elég komoly kutatást folytatok arról, hogy hogyan lehet differenciálni a zaklatásos cselekményeknél, főleg, hogy milyen szempontok alapján lehet kvázi bejósolni az életveszélyességét a zaklatásnak, amikor nem elég, kedves Jurová Asszony és kedves szakemberek, nem elég a távoltartás, ilyenkor előzetes letartóztatásra van szükség. Szívesen megosztom Önnel a kutatásaim eredményeit, hogy ha nem jelent problémát, hogy magyar szakember vagyok.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, I think that we have the solution in our hands. We have important pieces of European legislation and a lot of national laws – for instance, as was just mentioned, the criminal law in Hungary – which must be properly enforced. That’s the point: that we need legislation plus enforcement. I think that we still have a lot of work to do on a European Protection Order. I mentioned before that we have to increase awareness among the professionals and also among the victims that this instrument exists and that they can use it in a situation when it is needed.

A lot has been said here about the Istanbul Convention, so I want to come back to this briefly. I want to inform you that, on the EU accession to the Istanbul Convention, the Commission is working closely with the Bulgarian Presidency to make progress on the conclusion of the EU’s accession to the Convention. We are now working on the Code of Conduct and the specification of all the legal circumstances, so I think we are on the right track.

Regarding ratification in the Member States, on Monday I was in Bulgaria and had a very fruitful – although quite heated – debate with people who are for and people who are against the ratification of the Istanbul Convention, and I realised that we have to do much better in explaining to our citizens what the Istanbul Convention is about: that it is not, for instance, introducing the third gender into the national legal order, nor is it pushing the Member States to legalise gay marriage. This is the Convention whose main purpose is to fight against violence against women and children; to fight against domestic violence and all very brutal forms of violence, including female genital mutilation, forced sterilisation, forced marriages, and all kinds of violence, including stalking, rape and so on. We need to do be much better at explaining and also in looking into the translation of the text of the Convention in different Member States, because in the Bulgarian language – and also in the Czech language by the way – we do not differentiate between the words gender and sex, and this creates a lot of misunderstanding and misconceptions.

So we have to work more on this. I confirmed in Bulgaria that I am not pushing any Member State to ratify, but I am honestly trying to convince the Member States, because from the bottom of my heart I am convinced that this is the way to achieve the proper harmonisation of the criminal offences of violence against women and children, and this is simply a very useful piece of legislation which we are obliged to have in order to help the victims of such violence.

Finally, concerning the Victims’ Rights Directive: you all know that the directive was adopted in 2012 and entered into force in November 2015. The level of transposition was not satisfactory so, in January 2016, the Commission started infringement proceedings against 16 Member States for non—notification of national measures transposing the directive. Some of the infringements are still ongoing. This is again a very practical piece of legislation which needs proper implementation in the Member States and the introduction of all the measures, which should serve the better treatment of victims and give better assistance to victims, which requires this to be brought into practical life in the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Monika Panayotova, President-in-Office of the Council. – Madam President, I would like to conclude by stressing that we share the view that stalking and the protection of its victims is an issue of common concern that touches upon the core values of the European Union, and therefore need to be addressed with a high level of commitment by both the European Union institutions and the Member States.

Concerning the calls upon Bulgaria made by the honourable Members of the European Parliament Lenaers, Urtasun and López Aguilar, the Convention is part of an internal debate in my country and I would like to underline that I am here today in the capacity of Presidency of the Council, representing all EU Member States. Therefore, I am not in a position to enter into details of the current situation in Bulgaria. Nevertheless, I would like to underline that it is beyond any doubt that Bulgarian society is firmly opposed to any form of violence against women. The fact that the Convention was included as a priority file in our presidency programme is a clear demonstration that the Bulgarian Government is convinced of its importance, and we have taken the decision to do so in permanent consultation with the European Parliament, and in particular with the Chair of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. Unfortunately, there is still a high level of polarisation in the Bulgarian political elite and society. Society is not ready and the government has to act within these limits. We would like to broaden the debate to have our whole parliament and our society on board so that the Convention can be implemented effectively.

At present, we are waiting for clarification from the constitutional court concerning certain aspects of the Convention in relation to the Bulgarian constitution, and I am convinced that this will contribute to reassuring public opinion. It will also clarify many legal issues and will contribute to a more constructive debate on the topic. We will assess the situation in the light of the court’s ruling.

As a presidency, we are doing our best to finalise the discussions on the code of conduct so that the Council is in a position afterwards to adopt the decision on the conclusions of the Istanbul Convention by the European Union. The Council is also committed to proceed further on the subject. During the forthcoming Justice and Home Affairs Council in June, the Council is expected to call for a comprehensive approach and for a wide range of actions to be taken by the Commission, the Member States and the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) in order to enhance the prevention and detection of, investigation into and protection against all acts of gender-based violence, including those that cause or are likely to cause psychological harm or suffering to women, for example, stalking.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 162 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – Siete Estados miembros de la UE aún no han tipificado como delito el acoso, tal y como ordena el artículo 34 del Convenio de Estambul contra la violencia sobre la mujer. Eso tiene consecuencias prácticas muy relevantes en un contexto de deterioro del reconocimiento mutuo y de la confianza mutua en el espacio de libertad, justicia y seguridad, porque, cuando no existe una tipificación adecuada, se puede dar el problema de doble incriminación que impida el cumplimiento y la ejecución de una orden europea de protección de víctimas transfronteriza. Además, hay diecisiete Estados miembros que aún no han ratificado el propio Convenio de Estambul, y es urgente que lo hagan. Resulta intolerable que esta falta de compromiso con el cumplimiento del Convenio de Estambul en la protección de víctimas de acoso pueda dar lugar a situaciones de desprotección de las víctimas. Necesitamos un sistema judicial que proteja y que incorpore, no solamente en la formación de los jueces sino en las sentencias, la variable de género que ayude a acabar con la violencia contra las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Siete Estados miembros de la UE aún no han tipificado como delito el acoso, tal y como ordena el artículo 34 del Convenio de Estambul contra la violencia sobre la mujer. Eso tiene consecuencias prácticas muy relevantes en un contexto de deterioro del reconocimiento mutuo y de la confianza mutua en el espacio de libertad, justicia y seguridad porque, cuando no existe una tipificación adecuada, se puede dar el problema de doble incriminación que impida el cumplimiento y la ejecución de una orden europea de protección de víctimas transfronteriza. Además, hay diecisiete Estados miembros que aún no han ratificado el propio Convenio de Estambul, y es urgente que lo hagan. Resulta intolerable que esta falta de compromiso con el cumplimiento del Convenio de Estambul en la protección de víctimas de acoso pueda dar lugar a situaciones de desprotección de las víctimas. Necesitamos un sistema judicial que proteja y que incorpore, no solamente en la formación de los jueces sino en las sentencias, la variable de género que ayude a acabar con la violencia contra las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. – Разбира се, че защитата на жените от насилие е нещо важно и трябва всички преследвани в една страна членка да получават помощ във всички останали. Но тук трябва да внимаваме: не бива да демонизираме единия пол за сметка на другия, та нали всички Вие говорите за равноправие. Не разбирам желанието на г-жа Юрова, подкрепяна от Съвета, за възобновяване на разговора за Истанбулската конвенция. Правата на жените са защитени от редица други международни инструменти и не е нужно отново да повдигаме въпроси, които съвсем скоро приключихме. България не е съгласна с тази конвенция и няма да подкрепим нейното приемане. Г-жо Юрова, Вашата собствена Чехия не иска да чува за тази конвенция, а вие се опитвате чрез европейските институции да прокарате нейното ратифициране. Мисля, че е ясно суверенното право на всяка страна и че не може да ѝ се налага към коя конвенция да се присъедини или не. Смятам, че дебатът за нейното ратифициране трябва да бъде прекратен, тъй като натискът, оказван върху страните членки, няма да доведе до нищо добро, а напротив, ще разклати допълнително и без това нестабилния ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Siete Estados miembros de la UE aún no han tipificado como delito el acoso, tal y como ordena el artículo 34 del Convenio de Estambul contra la violencia sobre la mujer.

Eso tiene consecuencias prácticas muy relevantes en un contexto de deterioro del reconocimiento mutuo y de la confianza mutua en el espacio de libertad, justicia y seguridad, porque, cuando no existe una tipificación adecuada, se puede dar el problema de doble incriminación que impida el cumplimiento y la ejecución de una orden europea de protección de víctimas transfronteriza.

Además, hay diecisiete Estados miembros que aún no han ratificado el propio Convenio de Estambul, y es urgente que lo hagan. Resulta intolerable que esta falta de compromiso con el cumplimiento del Convenio de Estambul en la protección de víctimas de acoso pueda dar lugar a situaciones de desprotección de las víctimas.

Necesitamos un sistema judicial que proteja y que incorpore, no solamente en la formación de los jueces sino en las sentencias, la variable de género que ayude a acabar con la violencia contra las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Siete Estados miembros de la UE aún no han tipificado como delito el acoso, tal y como ordena el artículo 34 del Convenio de Estambul contra la violencia sobre la mujer. Eso tiene consecuencias prácticas muy relevantes en un contexto de deterioro del reconocimiento mutuo y de la confianza mutua en el espacio de libertad, justicia y seguridad, porque, cuando no existe una tipificación adecuada, se puede dar el problema de doble incriminación que impida el cumplimiento y la ejecución de una orden europea de protección de víctimas transfronteriza. Además, hay diecisiete Estados miembros que aún no han ratificado el propio Convenio de Estambul, y es urgente que lo hagan. Resulta intolerable que esta falta de compromiso con el cumplimiento del Convenio de Estambul en la protección de víctimas de acoso pueda dar lugar a situaciones de desprotección de las víctimas. Necesitamos un sistema judicial que proteja y que incorpore, no solamente en la formación de los jueces sino en las sentencias, la variable de género que ayude a acabar con la violencia contra las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Przestępstwo stalkingu, czyli nękania innych, może przybrać drastyczne formy. Może prowadzić do uzasadnionych obaw o życie i zdrowie, może dawać poczucie naruszania sfery osobistej. Może występować w pracy, jak i w sytuacjach prywatnych. Dzisiaj jest ono karane w ustawodawstwie większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Mój kraj wprowadził odpowiedni przepis do kodeksu karnego kilka lat temu.

Jednocześnie należy podchodzić do zarzutów o popełnienie tego przestępstwa z pewną ostrożnością. Gdyby radykalnie interpretować pojęcie „nękania”, karalna mogłaby być każda próba nawiązania kontaktu, która nie byłaby pożądana przez drugą osobę. Taka interpretacja ryzykowałaby odhumanizowaniem kontaktów między ludźmi, gdyż balibyśmy się nawiązywać jakiekolwiek relacje pozazawodowe ze względu na ryzyko posądzenia o nękanie.

Mam zatem nadzieję, że interpretacja tego prawa, jakkolwiek mającego sens w dosyć licznych przypadkach, nie będzie rozszerzana ponad zdrowy rozsądek. Należy zwrócić uwagę, że przestępstwo to występuje najczęściej w dwóch sytuacjach: nękanie przez byłych partnerów (tutaj najczęściej ofiarą padają kobiety) oraz w środowisku internetowym (głównie w mediach społecznościowych). Te przypadki da się jednak na szczęście z reguły stosunkowo łatwo udowodnić. Brak jest natomiast świadomości, że zachowanie takie podlega karze. Z tego powodu ofiary często nie zgłaszają przestępstw policji i nad podniesieniem poziomu świadomości co do możliwości podjęcia kroków prawnych odpowiednie instytucje powinny porządnie popracować.

 

26. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

27. Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat seksuaalisen väkivallan määritelmää koskevien kansainvälisten normien soveltamisesta Espanjassa viimeaikaisen nk. Susilauma-tapauksen jälkeen (2018/2696(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Monika Panayotova, President-in-Office of the Council. – Madam President, the facts which we are debating this evening have sent shockwaves through Spain and Europe as a whole. There can be no rest in the efforts to combat violence against women. The Council, on whose behalf I’m speaking today, has always strongly condemned all kinds of violence against women. The debate we just had on stalking and victim protection shows that work is ongoing to prevent such violence, to punish perpetrators and to protect victims. The Council shares the view that the European Union’s accession to the Istanbul Convention will be an important step towards establishing a more coherent new legal framework to better prevent and combat violence against women.

Honourable Members, you will understand that it wouldn’t be appropriate for the Council to comment on a criminal law case, adjudicated by a national court. This was underlined in this room at the opening of our session today and I share this view.

The justice systems of Member States have their own control mechanisms and the victim and the perpetrators have the right to appeal the judgment. It is not the role of the Council to interfere in the process.

To conclude, there is no doubt that in our societies, there must be zero tolerance of all forms of violence against women. Our joint efforts and the message of unity are also needed to ensure the protection of all women and girls in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, allow me to personally wish to the victim of the La Manada case a recovery of both body and soul that were abused two years ago by the most violent act. Sexual violence is a pervasive form of gender-based violence with serious consequences on an individual and societal level, including emotional, psychological and physical harm to survivors that can potentially last a lifetime. More than one in 10 women in the EU have suffered some form of sexual violence by a partner or by someone else. One woman in 20 in the EU has been raped.

The Commission is fully committed to tackling all forms of gender-based violence, including sexual violence. This is one of the five priorities of our strategic engagement for gender equality. The Victims’ Rights Directive is the main EU instrument on the rights of victims of gender-based violence. By implementing the Victims’ Rights Directive properly, Member States ensure that all victims, including victims of sexual violence, are heard, effectively supported, and protected.

Allow me to recall that the EU is also in the process of acceding to the Council of Europe Convention on combating violence against women – the Istanbul Convention – which it signed in June 2017. The Convention criminalises sexual violence, including rape. The Convention’s definition is in Article 36 and clearly states that consent must be given voluntarily as a result of the person’s free will, and that such consent should be assessed in the context of the surrounding circumstances.

Honourable Members, allow me to conclude that, while Spain is among the 19 Member States that have ratified the Istanbul Convention, we still have Member States which have not done so yet.

I understand that the La Manada case is subject to appeal, so I cannot comment further on that ongoing process. But I trust that the Spanish justice system will deliver a swift and fair outcome.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut, en nombre del Grupo PPE. – Señora presidenta, la violencia contra las mujeres es una violación atroz de los derechos humanos. Mientras continúe, no podremos jamás afirmar que avanzamos hacia la igualdad, hacia el desarrollo y hacia la paz. Tenemos derecho a vivir sin miedo, sin violencia, sin culpa, sin cargas, sin angustias y sin incertidumbres, y estamos aquí para luchar por un derecho que nos pertenece. Es una amenaza a la democracia, es un obstáculo a la paz.

Los hechos, sin duda, demuestran el más absoluto desprecio a la dignidad de las mujeres. Los agresores, unos miserables que merecen todo nuestro desprecio por el atropello al derecho más elemental de una persona, la libertad sexual y la dignidad. Todos compartimos que violencia, en la línea del Convenio de Estambul y de las Naciones Unidas, es violentar la voluntad. Es factor de riesgo el ser mujer, no es una violencia aleatoria, pero solo nueve de treinta y tres países de la Unión Europea reconocen esta simple verdad: que el sexo sin consentimiento es violación.

El resto de los países, entre ellos España, define la violación en función de la violencia y la intimidación, y eso es lo que quiso el legislador en el año 1995 en España; y eso es lo que han aplicado los tribunales de justicia; eso es lo que es el marco jurídico en España. Hay dos recursos, habrá recursos ante el Tribunal Supremo, que iluminarán sin ninguna duda la futura jurisprudencia.

Esa regulación arcaica y esa regulación estereotipada llevan a fomentar el absurdo de que tiene que ser la propia mujer la responsable de protegerse de la violación. Eso tiene que cambiar, pero para eso es necesaria una reflexión serena, una reflexión sosegada.

Es urgente también la formación de todos, y especialmente de los operadores jurídicos, en las perspectivas de género para desterrar para siempre estereotipos y también perjuicios.

Criticar a los jueces no es el camino. Es no entender nada del valioso regalo que supone vivir en un Estado de Derecho. Si los criticamos, comprometemos de verdad la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos. El camino es otro. El camino es el de la unidad, el de la reflexión, el del sentido común, el de los derechos humanos y el de la dignidad.

Al volver a casa quiero ser libre, no quiero ser valiente.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señora comisaria, el Convenio de Estambul contra la violencia contra las mujeres obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento, pero son solo nueve los países europeos que reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación.

Desde mi respeto más absoluto a la justicia en España, reconocerán que me cueste aceptar y entender una sentencia en la que el relato de los hechos expone cómo una joven de dieciocho años, atemorizada, agazapada en un cubículo de menos de tres metros cuadrados, sin salida, es penetrada por cinco hombres y grabada en vídeo, y esa víctima ‒tal y como reconoce la sentencia‒ es solo víctima de un abuso y no de una violación.

No pretendemos con este debate interferir en las decisiones judiciales, pero sí es urgente y necesario exigir un mayor compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres, de la misma manera que lo han hecho miles y miles de mujeres y hombres en las calles de España mostrando su indignación. Cómo podemos explicar que esta joven no ha sufrido violación porque simplemente no se enfrentó a ellos porque, posiblemente, el miedo la paralizó y porque esos hombres solo decidieron penetrarla y no partirle la cabeza. ¿Acaso podemos explicar esto?

Este Parlamento se pronunció, en un informe sobre el Convenio de Estambul, sobre la necesidad de formación de los profesionales del sistema judicial y, en ese sentido, esta reivindicación no es nueva. Pero, por desgracia, el Gobierno de España hace oídos sordos. Porque el Gobierno de España ha incumplido el pacto de Estado contra la violencia de género, recortando en 120 millones de euros la partida presupuestaria reconocida para esta materia, y es indispensable, tal y como reconoce ese pacto, profundizar en la formación de los profesionales judiciales. Y por eso estamos celebrando este debate, porque no podemos permitir que en el siglo XXI se cometa un ataque contra las libertades, la dignidad y la integridad de las mujeres. Porque hoy estamos aquí para decirle a la víctima de La Manada y a otras víctimas que puedan estar en esa situación que no están solas, que nosotras sí las creemos.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento interno)).

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), pregunta de «tarjeta azul». – Solamente quiero decir a mi buena compañera Iratxe García que el tema es suficientemente importante para no hacer arma arrojadiza de unos contra otros y utilizar el turno para hacer una crítica al Gobierno de España. Yo no lo hice en mi intervención, pese a que el Código Penal de 1995 se hizo siendo ministro el señor Belloch. Creo que las mujeres se merecen un debate con altura de miras, no un debate arrojadizo de unos contra otros. Y pido, por favor, a la que ha sido presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer que coja la senda de la unidad, de la reflexión y del sentido común.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Me reafirmo en todas y cada una de las palabras que he dicho. La unidad de los demócratas estará en el compromiso de la lucha contra la violencia de género. Y eso también significa presupuestos. Y eso significa no recortar en aquellas políticas que van dirigidas a respetar la dignidad y la integridad de las mujeres. Por lo tanto, mientras siga habiendo recortes en esa materia, el Partido Socialista va a seguir denunciándolo.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. – Señora presidenta, señora Jourová, en primer lugar quiero expresar, como ya ha hecho este Parlamento en varias ocasiones, mi más profundo respeto a la justicia española y a sus tribunales. España es una democracia de primera categoría, fundada en el Estado de Derecho y los valores de Europa. Hoy no cuestionamos ese hecho. Lo que nos reúne es nuestro mandato como legisladores europeos, y es nuestra obligación interpelar a los Estados miembros cuando no cumplen los convenios internacionales que suscriben y promover la armonización de nuestras normas europeas.

El Convenio de Estambul, la más completa herramienta legalmente vinculante para luchar contra la violencia de género, ha sido ratificado ya por la mayoría de los Estados miembros. Gracias al empeño y al esfuerzo de esta Cámara y con el impulso inestimable de la comisaria Jourová, el Consejo decidió hace un año iniciar el proceso de adhesión de la Unión Europea a este Convenio. El requisito que establece el Convenio de Estambul para tipificar los delitos contra la libertad sexual es la ausencia de consentimiento de forma expresa.

Cuando un país ratifica el Convenio, queda obligado a modificar sus leyes para garantizar su correcta implementación. Pero cuatro años después de la entrada en vigor del Convenio, solo seis de los veintiocho Estados miembros tipifican como delito sexual cualquier relación sexual no consentida sin necesidad de que te muelen a palos o te amenacen con un cuchillo en la garganta.

El problema no son los tribunales, señorías. El problema viene cuando los gobiernos no hacen sus deberes. Y nuestro mandato aquí hoy es que los veintidós Estados miembros que aún no han hecho lo debido lo hagan.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, la sentencia de La Manada nos escandaliza a todos: cinco hombres frente a una chica de dieciocho años en un portal y no hay violencia, no hay intimidación. Eso es simplemente fomentar la cultura de la violación y la violencia contra las mujeres. Y, si no, sigan lo que en el hashtag «Cuéntalo» han denunciado muchas chicas en España, que es lo que viven muchas chicas en Europa diariamente. Es un auténtico escándalo.

Y hay un problema legal, evidentemente, que es que la falta de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento suponen violación. Traslada a la mujer la necesidad de, simplemente, tener que defenderse ante una situación de violación; le traslada a ella la responsabilidad, lo cual es auténticamente escandaloso.

Por lo tanto, pedirle a la justicia española que rectifique esta sentencia. Y, sí, se pueden criticar las resoluciones judiciales, porque, como todo servidor público, un juez está sujeto a escrutinio. Y, segundo, cambiar el Código Penal. Y yo no sé quién hizo el Código Penal de 1995, pero sé quién ratificó la Convención de Estambul y a quién le toca modificar el Código Penal actual español para adaptarlo al artículo 36.

Y eso debe hacer el Gobierno de España, y eso la Comisión Europea debe hacerlo con todos los Estados miembros que en estos momentos en su código penal aún no tienen tipificada la violación simplemente por la falta de consentimiento.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, acabamos de conocer que las Naciones Unidas consideran que la sentencia de La Manada subestima la gravedad de la violación. Una sentencia que nos hace sentir más desprotegidas y que nos lleva a un callejón sin salida. Si no te resistes, no es violación, y si te resistes te matan, como le pasó a Nagore en los Sanfermines de 2008. Señorías, solo sí es sí. Si no hay consentimiento válido y explícito, es violación. Esta es la definición de violación del Convenio de Estambul, que solamente han adoptado seis países europeos.

No puede haber lugar a interpretaciones. Ante la desprotección, la incertidumbre y la alarma social, la Unión Europea debe proporcionar certezas a las mujeres. Este es un caso concreto, pero un caso que, por desgracia, se multiplica. Son muchos más. Y en España, con la ley en la mano, una víctima de violación no es reconocida como víctima de violencia de género y no tiene derecho a ninguno de los mecanismos de protección integral a los que sí tendría en ese caso.

Hablábamos de que la Unión Europea debe dar certezas. Y eso pasa por instar a todos los Estados miembros a implementar en su totalidad, y no solo en parte, el Convenio de Estambul; a implementar los convenios del CEDAW, como la Recomendación n.º 35, que insta a desarrollar mecanismos de protección integral; y a asumir la gran cuenta pendiente: una Directiva con un enfoque integral sobre libertad sexual y contra la violencia machista, que permita fundar un nuevo contrato sexual entre hombres y mujeres en términos de igualdad, respeto y relaciones consensuadas.

Pero todas las leyes, señorías, requieren financiación, y especialmente las leyes que defienden a las mujeres. El 8 de marzo supuso un antes y un después en nuestro país. No hay vuelta atrás. Es el tiempo de las mujeres. Es nuestro tiempo.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, chers collègues, cette assemblée ne devrait pas avoir à commenter les décisions prises par les institutions de justice des États membres, censées être indépendantes. C’est la raison pour laquelle mon groupe s’est opposé aujourd’hui, par principe, à l’ajout de ce débat à l’ordre du jour.

Cependant, devant le spectacle pathétique de la décadence morale et du naufrage général de nos sociétés, je dois aussi partager un petit peu mon profond malaise avec vous. Ce cas insoutenable de viol collectif en Espagne fait écho à bien d’autres cas, avant lui, qui n’ont pas eu l’honneur de votre indignation. Je pense par exemple à cette enfant en France dont le viol a été requalifié également d’agression sexuelle, mais aussi et surtout à ces milliers de jeunes filles anglaises qui ont été la proie pendant plus de 30 ans de réseaux organisés de pédophiles et de violeurs pakistanais en Grande-Bretagne. Des milliers pendant 30 ans. Les autorités locales, en toute connaissance de cause, n’ont pas osé réagir afin d’éviter toute accusation de racisme. Et ici, je n’ai entendu aucun écho de votre part depuis la révélation de cette affaire et la seule réponse que j’entends à chaque débat sur ces cas-là, c’est votre désir et votre force de vouloir absolument faire ratifier la convention d’Istanbul.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). – Fru talman! Jag vill bara säga att jag är förfärad, äcklad och förbannad. Hur kan någonting sådant här få hända i EU? Vi vet redan, och forskning har tydligt visat, att personer som befinner sig i en mycket utsatt situation ibland inte klarar av att uttrycka det i ord. Det kallas för frozen fright och är en överlevnadsmekanism som gör att man blir paralyserad. Det var säkert det som hände när den vidriga s.k. vargflocken förgrep sig på den 18-åriga kvinnan.

Sådana här fall av paralysering måste en juridisk bedömning ta hänsyn till. Något annat är otänkbart. Det är mycket viktigt att personer som blir utsatta för brott känner att de kan lita på domstolarna och rättsväsendet, att deras upplevelser av vad de har blivit utsatta för blir tagna på allvar. Tyvärr händer det sällan våldtäktsoffer.

I EU är könsrelaterat våld ett mycket stort problem. Var tredje kvinna i EU har varit utsatt för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en brutal form av diskriminering och en kränkning av mänskliga rättigheter. Det är inte bara skadligt för de kvinnor som utsätts och drabbas utan för hela samhället – hela EU i stort. Därför måste frågan tas på absolut största allvar.

Alla män – ni män som är här i salen och ni andra män som lyssnar – måste ta ansvar, och vi måste börja jobba med mansrollen. Det ska vara en självklarhet för alla, både kvinnor och män, att sex bygger på samtycke. Allt annat än ett ”ja” är ett ”nej” och allt annat är olagligt. Det ska sitta i ryggraden på varenda en av oss.

Därför känner jag mig extra stolt över att mitt hemland, Sverige, nu ska anta en stärkt sexualbrottslagstiftning, en samtyckeslagstiftning. Det borde vara en självklarhet i alla EU:s medlemsländer.

Här kommer nu en allvarlig uppmaning till alla medlemsländers regeringar. Skyddet för dem som utsätts för våldtäkt och sexuellt våld måste öka. Vi kan inte under några förutsättningar acceptera något annat. Därför påminner jag ännu en gång om att alla medlemsstater i EU fullständigt måste genomföra och ställa sig bakom Istanbulkonventionen. Det vore särskilt önskvärt att ordförandelandet Bulgarien tar täten och visar övriga länder, som ännu inte har ratificerat, hur viktig Istanbulkonventionen är.

(Talaren godtog att besvara en fråga (”blått kort”) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN PAVEL TELIČKA
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D), pregunta de «tarjeta azul». – Señoría, yo quería preguntarle si, además de la ratificación del Convenio, hay —digamos— un elemento fundamental, que es la formación de los profesionales que tienen que interpretar las leyes, no solamente de los legisladores, que también, y, de hecho, este Parlamento está planteándose formación también en cuestiones de género. Pero, una vez que la ley está hecha y es interpretable, ¿está en su país puesta en marcha la formación para quienes tienen que interpretar esas leyes, es decir, para los jueces, magistrados y fiscales?

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D), svar ("blått kort"). – Redan i dag finns det utbildningar för de personer som ska arbeta med denna fråga, t.ex. domstolar, poliser och socialarbetare, men det kommer bli ännu tydligare med denna nya samtyckeslagstiftning. Det är otroligt viktigt att även politiker får denna information och kunskap. Det ska vara för alla i hela Europa – en självklarhet.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señor presidente, señora comisaria, «Yo sí te creo. Nik sinisten zaitut». Quiero decirte, víctima de La Manada, que te creemos. Como la sociedad navarra y vasca. Como el Parlamento Europeo, que te aplaudió durante el juicio. Que debemos trabajar para convertir este terrible error en una oportunidad, en mucho más que seguir denunciando a gritos la injusticia. Cada uno de nosotros debemos decir a nuestros hijos que acosar a las mujeres, que tratarlas como objetos es despreciable y que jamás les apoyaremos si lo hacen. Así avanzaremos más que si seguimos pidiendo a nuestras hijas que tengan cuidado solo porque son mujeres. Porque viven en un mundo que considera lógico que tengamos miedo. Nuestra libertad y dignidad necesitan ese cambio.

Acompañarlo obliga además a armonizar en toda la Unión la regulación penal sobre la violencia de género y adaptarla a los criterios del Convenio de Estambul. Con ese objetivo presenté varias enmiendas que se han incorporado el informe sobre la orden europea de protección. Es ridículo que se exija a las mujeres que acreditemos un nivel de resistencia frente a una violación que nunca pedirían a quien sufre un atraco para certificar que le quitaron la cartera contra su voluntad. A Nagore Laffage, también en Pamplona, en 2008, le quitaron la vida por resistirse.

Finalmente asumamos, y los jueces los primeros, y con toda humildad, que deben mejorar su formación. Demasiados informes internacionales señalan que en materia de delitos de género, y en España también en Derecho comunitario, o en materia de libertades fundamentales sufrimos un importante déficit. No banalicemos sobre la duración de una pena de cárcel, especialmente si creemos que su objetivo es la reinserción. No legislemos a golpe de manifestación.

Apostemos por asegurar... (el presidente retira la palabra a la oradora).

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Señor presidente, las sentencias judiciales deben poder ser criticadas, faltaría más. Y esta en concreto es muy criticable. De hecho, ha causado una justificada ola de indignación y acaba de ser criticada hasta por las Naciones Unidas.

Cinco hombres acorralan de manera cobarde a una joven de dieciocho años y la violan de manera salvaje. Aun así, la justicia considera que no fue una violación, sino abuso sexual, ya que los magistrados no aprecian violencia ni intimidación en esta salvajada. ¿En qué sociedad vivimos? Solo una sociedad que dimite de sus responsabilidades aceptaría sin rechistar que un acto tan detestable no sea considerado un acto de violencia.

Esta sentencia también puede sentar una jurisprudencia peligrosa: si una mujer se resiste a una agresión sexual, esta resistencia puede comportarle consecuencias fatales. Si no se resiste, habrá jueces que consideren que no fue intimidada y, por lo tanto, la violación se convierte solamente en abuso sexual.

No nos engañemos: el problema no está en el Código Penal. El problema está en la interpretación que se hace de las leyes.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, (inaudible) ... where there are abuses any here across the European Union, we should discuss them here in Parliament, and I welcome this debate. Also we learn from Rosa and others than only six Member States have ratified the Istanbul Convention. It is really appalling in the European Union, which is founded on equality, that this has occurred, and I think it is time for either the Council or the Commission to give each Member State a deadline by which it has to be ratified, but also then say how it was to be interpreted equally in terms of consent, sexual violence, rape, etc. I think that’s a very important issue.

Then there’s another part missing: the educational aspect. Young boys have to be educated that it is not manly or macho to be treating girls in a disrespectful manner. They need to grow up as gentlemen who respect women, not macho thugs who abuse them.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, la intervención contundente de la portavoz de los socialistas españoles, Iratxe García, ha explicado con claridad por qué este asunto ha venido al Parlamento Europeo: porque europeos son el malestar y la indignación causados por el caso de La Manada y europea es la respuesta, la necesaria armonización de los criterios de definición de la violencia sexual, que, de acuerdo con el Convenio de Estambul, diga con claridad que solo sí es sí y el sexo sin consentimiento es violación.

Pero europea es también la respuesta de formación judicial que hemos urgido y exigido tantas veces en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, porque una formación judicial en perspectiva de género hubiera evitado que fuera necesario el recurso ante el Tribunal Supremo para corregir una sentencia criticada y criticable. Pero también la formación judicial hubiera hecho imposible el aberrante voto particular, que introduce expresiones ofensivas para la víctima e incursiona por tanto directamente en lo que la ley española depura como responsabilidad del juez: la prohibición de introducir expresiones objetivamente injuriosas y ofensivas para la víctima, escarneciendo a una víctima que ha prestado un servicio a ...

(El presidente retira la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Florent Marcellesi (Verts/ALE). – Señor presidente, el sexo sin consentimiento es violación. Lo pide la calle para La Manada y lo dice el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres, firmado por la Unión Europea, por la mayoría de sus países, incluida España. Sin embargo, solo seis Estados de la Unión Europea han legislado reconociendo que todo sexo no consentido es una violación. Esto significa que 22 Estados miembros —22, incluida España— siguen sin hacerlo. Así que contamos con códigos penales arcaicos, injustos, machistas; son patriarcales. Es hora de cambiar y modernizar nuestro sistema judicial por uno más ambicioso e igualitario.

La definición legal de violación debe basarse en la falta de consentimiento de la víctima, tal y como está en el Convenio de Estambul. Los jueces y juezas necesitan formación específica en género, más presupuesto y menos recortes. Por ello, pido a la Comisión y al Consejo una directiva europea contra la violencia de género que permita este cambio.

Las mujeres de España y de toda Europa tienen que saber que la justicia está de su parte.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL). – Señor presidente, señora comisaria, ¿de qué sirve que los Estados miembros firmen el Convenio de Estambul? España lo hizo en 2014. No lo aplican. No dan formación a los jueces. Yo me pregunto cuántos jueces en España habrán leído este Convenio. No dan formación a nadie por parte de los Gobiernos. Es puro teatro, pura corrección política, pero nada más.

Y las mujeres estamos hartas. Se dice que no se puede criticar las sentencias, ni a los jueces. ¡Hombre, por favor! Son funcionarios públicos, pagados también con el dinero de las mujeres. También con nuestro dinero. Se ha abierto una brecha, y muy grande, entre el mundo judicial y las mujeres que no se romperá hasta que las mujeres recibamos un trato igualitario y no patriarcal como el que estamos recibiendo.

Esta sentencia ‒usted lo sabe‒ incumple el Convenio de Estambul y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Usted tiene que tomar medidas. Si no, ¿de qué nos vale esta Unión? ¿De qué? Si no es capaz ni siquiera de proteger a las mujeres. Hay una urgente necesidad de formación ...

(El presidente retira la palabra a la oradora)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, szemléletváltásra lenne szükség a nemi erőszakos bűncselekmények igazságos megítéléséhez. Képzeljük el a következő jelenetet: egy üzletember üzleti tárgyalás után megy haza este az utcán, szép karóra van rajta. Öten elkapják, berántják egy kapualjba, és közlik vele, hogy „Add ide a karórádat, Öcsém!” Ő rémülten leveszi a karóráját, átadja, majd pedig éveken át egy bírósági tárgyaláson, illetőleg egy büntetőeljárásban kell neki bizonyítania, hogy ő nem jókedvében adta oda az órát, és nem azért, mert olyan szimpatikusak voltak ezek a legények, hogy úgy gondolta, hogy megajándékozza őket. És senkinek eszébe nem jutna, hogy vélelem szól a konszenzus mellett és az ellenkezőjét kell bizonyítani, és senkinek eszébe nem jutna olyan jogi megoldás, hogy itt tulajdonképpen legfeljebb egy érvénytelen adásvételi, vagy egy érvénytelen ajándékozási szerződésről van szó, vagy netán egy szimpla lopásról. Mindenki világosan látja, hogy ez erőszak, nők tekintetében is tessék ezt figyelembe venni!

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, thank you very much for this very useful, serious and – rightly – emotional debate about the La Manada case.

I want to recall once again that we need the laws and they must be properly implemented and applied in the Member States. At EU level, we have the Victims’ Rights Directive, which must be properly applied. This Directive provides specifically that victims of this kind of criminal offence must be treated well. I can imagine the victim of this horrible case – and many other victims – have to repeat again and again what has happened to them and the torture is prolonged. That’s why in the Victims’ Rights Directive, we want the law enforcement authorities to handle these cases with full sensitivity and full professionalism.

We also have the European Protection Order, which needs to be used better, and you are right that more enlightenment, more information and more training of professionals is needed.

We desperately need to have the Istanbul Convention ratified in all the Member States because it specifically addresses cases like that.

As I said, we seriously need the laws to be in place, and full and good implementation, including the application and interpretation by the European courts is seriously necessary. I am not here to criticise the decisions of the Spanish court or any other courts; I just want to say that I do hope that the court of appeal in Spain will decide this specific case swiftly and fairly.

I want to say one more thing. If the courts do not interpret the law in the proper way so that they interpret rape as rape – and I don’t mean this specific case; I speak in general terms because I really don’t want to criticise the Spanish court – if the law is not interpreted properly then the perpetrators will see impunity in these cases. They will see that this is authorised by the State, this is allowed, this is cheap, this is easy. I think that this is not only a legal problem, this is also a hazard. In our society, many people still have a very strong conviction that if a woman is raped or has been raped, she provoked it, she deserved it, she caused it through her own behaviour, and we need to stop this. We need to properly and continuously influence public opinion so that there is lower or zero tolerance in society with regard to these cases. In that regard, the functioning and decision-making of the courts is absolutely essential.

Again, I hope that the victim of this case receives a fair decision soon and is able to forget the case as soon as possible, if possible.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Monika Panayotova, President-in-Office of the Council. – Mr President, the La Manada case is today in the hands of the Spanish courts. As I said at the beginning, the Council would not deem it appropriate to comment or interfere in the case, which might still be reviewed by a higher-instance court. I would like to conclude, however, by stressing again that we share the view that violence against women and girls and the protection of its victims is an issue of common concerns that touches upon the core values of the European Union. These crimes have no place in the Union and should be punished.

 
  
MPphoto
 

  President. – I would like to thank everyone who has participated in the debate. I was chairing only a part of it, but I think it is quite a rare occasion when we have such a consensual basis, not just between the institutions but also between the relevant political groups. This just highlights the absolutely unacceptable behaviour that this case is about, with all the consequences that will, of course, have to be dealt with.

The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – El Convenio de Estambul contra la violencia hacia las mujeres obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. Pero solo nueve Estados reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación. Aunque respeto las decisiones de la Justicia española, me cuesta mucho aceptar y entender una sentencia en la que el relato de los hechos expone cómo una joven de 18 años, atemorizada, agazapada en un cubículo de menos de 3 m2, sin salida, es penetrada por cinco hombres y grabada en vídeo, y, aun así, la sentencia establece que es solo víctima de un abuso y no de una violación. ¿Cómo podemos explicar que esta joven no sufrió una violación porque no se enfrentó a ellos? Porque, posiblemente, el miedo la paralizó y porque esos hombres solo decidieron penetrarla y no la golpearon. No pretendemos interferir en las decisiones judiciales, pero sí es urgente y necesario exigir un mayor compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres y formar a los profesionales de la Justica en este ámbito como ha reivindicado este Parlamento. No podemos permitir más ataques contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. #YOSÍTECREO

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – El Convenio de Estambul contra la violencia hacia las mujeres obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. Pero solo nueve Estados reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación. Aunque respeto las decisiones de la Justicia española, me cuesta mucho aceptar y entender una sentencia en la que el relato de los hechos expone cómo una joven de 18 años, atemorizada, agazapada en un cubículo de menos de 3 m2, sin salida, es penetrada por cinco hombres y grabada en vídeo, y, aun así, la sentencia establece que es solo víctima de un abuso y no de una violación. ¿Cómo podemos explicar que esta joven no sufrió una violación porque no se enfrentó a ellos? Porque, posiblemente, el miedo la paralizó y porque esos hombres solo decidieron penetrarla y no la golpearon. No pretendemos interferir en las decisiones judiciales, pero sí es urgente y necesario exigir un mayor compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres y formar a los profesionales de la Justica en este ámbito como ha reivindicado este Parlamento. No podemos permitir más ataques contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. #YOSÍTECREO

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – El Convenio de Estambul contra la violencia hacia las mujeres obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. Pero solo nueve Estados reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación. Aunque respeto las decisiones de la Justicia española, me cuesta mucho aceptar y entender una sentencia en la que el relato de los hechos expone cómo una joven de 18 años, atemorizada, agazapada en un cubículo de menos de 3 m2, sin salida, es penetrada por cinco hombres y grabada en vídeo, y, aun así, la sentencia establece que es solo víctima de un abuso y no de una violación. ¿Cómo podemos explicar que esta joven no sufrió una violación porque no se enfrentó a ellos? Porque, posiblemente, el miedo la paralizó y porque esos hombres solo decidieron penetrarla y no la golpearon. No pretendemos interferir en las decisiones judiciales, pero sí es urgente y necesario exigir un mayor compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres y formar a los profesionales de la Justica en este ámbito como ha reivindicado este Parlamento. No podemos permitir más ataques contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. #YOSÍTECREO

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – El Convenio de Estambul contra la violencia hacia las mujeres obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. Pero solo nueve Estados reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación. Aunque respeto las decisiones de la Justicia española, me cuesta mucho aceptar y entender una sentencia en la que el relato de los hechos expone cómo una joven de 18 años, atemorizada, agazapada en un cubículo de menos de 3 m2, sin salida, es penetrada por cinco hombres y grabada en vídeo, y, aun así, la sentencia establece que es solo víctima de un abuso y no de una violación. ¿Cómo podemos explicar que esta joven no sufrió una violación porque no se enfrentó a ellos? Porque, posiblemente, el miedo la paralizó y porque esos hombres solo decidieron penetrarla y no la golpearon. No pretendemos interferir en las decisiones judiciales, pero sí es urgente y necesario exigir un mayor compromiso en la lucha contra la violencia contra las mujeres y formar a los profesionales de la Justica en este ámbito como ha reivindicado este Parlamento. No podemos permitir más ataques contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. #YOSÍTECREO

 

28. Ochrana migrujúcich detí (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the oral question to the Commission, pursuant to Rule 128, on protection of children in migration by:

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, on behalf of the PPE Group;

Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, on behalf of the S&D Group;

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group;

Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, on behalf of the GUE/NGL Group;

Judith Sargentini, Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group

(O-000031/2018 – B8-0016/2018) (2018/2666(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici, autore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, innanzitutto ringrazio tutti i relatori ombra per la collaborazione nella stesura della risoluzione. È stato un ottimo lavoro di squadra, indice della sensibilità di tutti i gruppi sul tema.

Sono oltre 30 000 i minori arrivati in Europa nel 2017 e tra loro sono moltissimi quelli non accompagnati, che muovendosi da soli sono i più vulnerabili poiché maggiormente esposti al rischio di abusi, sfruttamento e violenze. Dall'inizio della crisi migratoria, molto è stato fatto a livello europeo per rispondere alle necessità dei bambini e delle loro famiglie, ma purtroppo ancora oggi alcuni Stati membri non attuano le raccomandazioni contenute nella comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti, presentata più di un anno fa. È allarmante per esempio constatare come, in alcuni paesi dell'Unione, i minori migranti siano ancora detenuti unicamente in ragione della loro condizione di migranti e ci auguriamo che su questo aspetto il Consiglio voglia condividere e sostenere la posizione del Parlamento, che chiede da tempo l'abolizione di tale pratica e la predisposizione da parte delle autorità nazionali di sistemi di accoglienza basati su comunità e strutture idonee, separate da quelle per gli adulti, per ospitare i minori, soprattutto quelli non accompagnati, e le famiglie con bambini.

Con la risoluzione che approveremo domani, mi auguro all'unanimità, questo Parlamento intende ribadire ancora una volta la necessità di assicurare a questi bambini le necessarie tutele fin dal momento dell'arrivo sul territorio europeo, garantendo loro la nomina di un tutore, un adeguato alloggio e l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a tutti i servizi sociali. A queste tutele vanno affiancate anche procedure di registrazione dei minori migranti, incluse quelle per il rilevamento dei dati biometrici, condotte al fine esclusivo della loro protezione, escludendo quindi il ricorso a misure coercitive, nel pieno rispetto della convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. È comunque indispensabile, per lo smantellamento del traffico di esseri umani e per prevenire la scomparsa dei minori, che l'Unione si adoperi per creare canali di immigrazione legali e sicuri con la condivisione, da parte di tutti gli Stati membri, del principio di solidarietà e di responsabilità, almeno nei confronti dei bambini.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, author. – Mr President, I am proud that today we stand united across the political groups for children’s rights. A child is first a child, regardless of the migration status. Migrant children are vulnerable: exposed to trafficking, abuse and exploitation during the journey and even in Europe. Our resolution is a call for action from the Member States to do more, better and faster, to protect children on the move. They must implement the asylum rules and build capacity, providing access to health care and psychological support, in particular for girls sexually exploited; accommodation and safe areas; school, to restore a sort of normal life and avoid a lost generation; appointing a guardian to unaccompanied minors within five days; and all children from the age of six arriving in Europe must be registered with fingerprints, in full respect of the UN Convention on the Rights of the Child, without using force.

Registration is crucial to ensure that children enter and remain in the protection system. It can help authorities find missing children. Children should not be detained just because they are migrants. In case of crime, they should be treated as EU nationals. Children’s dignity must be respected when doing medical examinations for age assessment. And we have a responsibility to ensure that refugee children go from fear to hope for the future. When given a real chance to integrate, they can become an asset to our societies in Europe, and education is key for integration and to prevent crime and radicalisation. It should include learning about our European values and languages, and respect for women and the rule of law.

We also need to tackle the root causes of migration. Let’s not forget all those kids who didn’t make it to Europe, in the desert, in the Mediterranean. I was just in Niger, in Agadez, Africa’s trafficking hub in the Sahara Desert. It was heart-breaking to meet so many children victims of violence. But these tragic stories are the same that are heard from migrant children whom I met in refugee camps in Turkey, in Greece, in hotspots in Sicily, and even in reception centres in Sweden.

The EU is doing a lot in Africa, but much more needs to be done, in particular for the Investing in Children programme. As co-chair of the Intergroup on Children’s Rights, I want to pay tribute to all the workers for their commitment to protect children. I will continue to join forces to ensure that Europe truly means safety for children.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, Auteur. – Mevrouw de commissaris, ik zou graag willen beginnen met een van de vluchtelingenkinderen hier aan het woord te laten. Ik zou graag willen beginnen met Nimo, die 6 jaar was toen ze uit Somalië wegvluchtte. “We zijn lang in de Sahara gebleven, meer dan 3 maanden. We sliepen buiten op de grond. Onze schoenen gebruikten we als hoofdkussen. De mannen die ons meenamen waren gemeen. Wie wegliep werd geslagen met een stok. Want je moest eerst betalen, anders kon je niet weg. De smokkelaars hebben eens tegen oma gezegd dat ze haar zouden vrijlaten als ze mij aan de mannen zou geven. Gelukkig heeft ze dat niet gedaan.” Aldus kleine Nimo.

Dit verhaal toont voor mij heel duidelijk aan dat dit debat en deze resolutie over kinderen in migratie broodnodig zijn. Collega's, twee jaar geleden is Europol met een rapport naar buiten gekomen dat duidelijk zei dat er in Europa tienduizend niet-begeleide minderjarige asielzoekers verdwenen zijn. De kinderen zouden beland zijn in de prostitutie, in de kinderarbeid, gedood zijn voor hun organen of in een ander Europees land bij hun familie wonen, zonder dat we het weten.

Ik heb vorige week een boek voorgesteld met de titel “Waar zijn ze?” Where are they?

En ik moet u zeggen dat ik daarin onthutsende cijfers over België heb kunnen citeren. In 2017 waren er 124 vermiste kinderen aangegeven in België bij Child Focus. En weet u hoeveel bij de dienst voogdij? 618! Hoe kan dat? Hoe kan het dat wij in België niet eens de juiste cijfers over verdwijningen hebben?

Maar, collega's, het is niet enkel in België het geval. Ik heb ook eens rondgebeld naar andere landen. In Italië schat men 5700, in Oostenrijk om en bij de 700, in Zweden 318, in Nederland 290. Maar eigenlijk is er niemand, niemand in Europa, die het juiste cijfer exact kan geven en dat op zich is een pure schande. Vandaar dat we eigenlijk blij zijn dat deze resolutie de punten op een rijtje zet.

Laat ons beginnen met cijfers, opdat wij de data hebben.

1. Biometrische gegevens, foto's, vingerafdrukken en natuurlijk afgenomen op kindvriendelijke wijze en alleen om hen te beschermen.

2. Kindvriendelijke menswaardige opvang. Geen gevangenissen meer! Voogden aanduiden, psychologische begeleiding en onderwijs.

3. Snellere familiereünie binnen Europa. Ook dat duurt soms maanden.

The Commissioner has said that, in her book, if a child disappears it is a ‘ticket to hell’. Let us create awareness; let us find them; let us just do it.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, Verfasserin. – Herr Präsident! Als wir die Balkanroute 2015/16 besuchen konnten, erzählten uns viele Migrantinnen und Migranten, dass Kinder verschwunden sind. Die einen tauchten an anderen Orten wieder auf, die anderen verschwanden für immer. Sie wurden für den Organhandel ausgeschlachtet, versklavt als Arbeiter, missbraucht für sexuelle Dienste oder sind irgendwie und irgendwo zu Tode gekommen. Dass Kinder auf der Flucht am meisten gefährdet sind, weiß die EU schon sehr lange, aber sie tut nichts! Obwohl der Schutz von Kindern die erste Pflicht einer Gesellschaft ist. Im Übrigen ist es vollkommen egal, woher die Kinder kommen. Die EU und die Mitgliedstaaten unternehmen nichts, weil ihnen wichtiger ist, Grenzen dichtzumachen, als Kinderleben zu schützen.

Wie egal Kommission und Mitgliedstaaten – egal, was Sie heute erzählen, Frau Jourová – das Schicksal dieser Kinder ist, zeigt auch der Fakt, dass bis heute keine einzige konsequente, wirklich greifende Maßnahme gegen Kinderhandel und Kindesmissbrauch tatsächlich ergriffen wurde. Und dass Ihnen die Kinder im Herzen so egal sind, zeigt sich daran, dass bis heute Migrantenkinder in ein Asylgefängnis in irgendeinem Mitgliedstaat unserer Europäischen Union gesteckt werden können – wenn es ein Mitgliedstaat eben will. Wir halten es für einen Verstoß gegen die Menschenrechte, wenn Kinder interniert werden. Wir verlangen, dass Familien schnellstmöglich zusammengeführt werden und Kindern das gewährt wird, was ihnen zusteht: Familie und Geborgenheit und kein Stacheldraht!

Meine Damen und Herren, wir als GUE/NGL verlangen erleichterte und schnellere Asylverfahren für alle minderjährigen Asylsuchenden. Wir verurteilen, dass Kindern die Fingerabdrücke genommen werden. Fragen Sie mal Spezialisten, was die sagen – die lachen sich krank darüber, weil das nämlich unsinnig ist und abgesehen davon Kinder kriminalisiert werden. Wir wollen, dass in allen Mitgliedstaaten endlich die Integration von Migrantenkindern Normalität wird – in Schulen, im Gesundheitswesen, beim Wohnen, bei der Betreuung, überall! Ich fordere Sie auf, endlich etwas zu tun und nicht nur zu reden.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, author. – Mr President, I want to add my voice to what has just been said by my colleagues. We know that the response across the European Union in terms of children in the asylum system and children in migration is still very fragmented. There is still much work to be done in terms of joining the dots to give a holistic response, and with a focus on durable solutions, and that includes children who are undocumented or stateless. We still do not have all Member States having a statelessness procedure that really works. So progress is slow, there is a lack of resources going to the local and regional level, certainly from EU money, and I think we need to reconsider how we are spending and directing that to really get the increase that we need in training and indeed in a much, much better system.

We also need to concentrate on implementing the legislation that we have because that is pretty poorly implemented in many of our Member States. In terms of protection and the basics of life – shelter, food, safety – no child in the European Union should be having to sell themselves to get any of those things and there are many today who do. When the legal guardian system works, it works really well. In the European Parliament, we heard only last week about a young man, Julien Makalu, who had been thrown into jail on his arrival in the European Union, but had been helped by a legal adviser and is now an engineering student at a Greek university. He spoke about the enormous difference to his life that having the support of that legal guardian had made.

I also want to say a last word about family reunion and how poorly that is implemented in our Member States. Many of our systems still do not have a real operational basis on which to cooperate across borders to make sure that children are reunited with their families.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, last April the Commission identified a series of actions to be urgently taken or better implemented by the EU and its Member States to strengthen the protection of the high number of migrant children arriving in Europe, many of them unaccompanied. The Commission and the EU agencies fully support Member States in implementing these actions. In the meantime, large numbers of children continue to arrive to Europe. According to the latest data published by the United Nations High Commissioner for Refugees in March this year, between January and September 2017, 25 379 children arrived in Greece, Italy, Spain and Bulgaria. Of those, 58% were unaccompanied or separated children. The arrival of unaccompanied and separated children has actually increased by 25% compared to the first half of 2016. The challenges identified in our communication and its recommendations are therefore still very relevant and very important. It is time to ask what has been achieved by the Member States so far in terms of implementing the communication and the recommendations of the Commission.

Over the past year, the Commission and the EU agencies stepped up the work to support Member States to reinforce the protection of migrant children. However, child protection for migrant children is still fragmented – as you rightly pointed out – across Member States. A number of challenges still need to be addressed, following also our recommendations, in order to make the policy on the protection of children in migration tangible and consistent.

Overall, I cannot agree with the opinion that we have done nothing, but I also fully admit that we must do much better. We still need to take a big step forward to improve cross-border cooperation as well as communication on aspects concerning migrant children. We monitor progress achieved in the implementation of the communication also through bi-annual joint meetings with the representatives from the Member States. The next meeting is scheduled to take place in early June this year, and we will pass the same messages there too.

More generally, we need to find the right balance between the effective EU migration management policy and ensuring adequate protection for the most vulnerable. In order to meet these challenges the Commission will continue to prioritise the protection needs of migrant children in EU funding.

Our financial support should also reach the regional and local authorities, which have a key role with respect to integration and social inclusion measures including access to formal, inclusive education and non—discriminatory access to other services.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, on behalf of the PPE Group. – Mr President, the situation we are facing with the migrant children is heart-breaking and horrifying in equal measure. Last year, some 15 000 unaccompanied children arrived on our shores, lost and alone. Many of these children were put in a boat by their parents, who knew the risks and who did it anyway because a choice between fire and water and between certainty and some hope is no choice at all.

This issue is the litmus test of the strength of our European way. It is being put to the test and we have two choices. Do we double down on our values or do we turn our backs? The populists would turn and then manipulate the issue to try to get elected. I say that the time to pander to them must end. I am a proud Maltese Christian Democrat. I am also unashamedly a pro-life politician – probably one of the few – but it would be utterly hypocritical of me, or of anyone like me, to speak out for the unborn, but then turn our backs on children fleeing Syria, starvation or hopelessness just because they were born elsewhere.

By all means let’s have all the necessary security verification procedures in place, let’s close all the loopholes and let’s ensure identification, but let’s also counter the thinking that leads so many people to believe that these children are somehow so different from our own that we allow them to become scapegoats and cheap electoral punch bags. As has been said, unaccompanied children need guardianship, not prison guards, playpens and not barbed wire. They need child rights protection officers, respect, books and access to education. We have the resources to do this. States have a legal obligation to do this, and we must ensure that they do.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom, en nombre del Grupo S&D. –Señor presidente, el acceso a la escuela es un derecho fundamental para todos los niños, pero ese derecho no está siendo protegido para los centenares de miles de niños refugiados que escapan de Siria y llegan a las costas europeas o a Turquía.

De acuerdo con la legislación europea, después de pedir asilo deberían incorporarse a la escuela antes de tres meses, pero un estudio realizado por Global Progressive Forum sobre siete países de la Unión y Turquía muestra que tardan incluso más de dos años en incorporarse al sistema educativo ―unos niños que han perdido ya otros dos años y medio escapando de la guerra en Siria. Muestra también que esos niños no cuentan con un apoyo psicológico para alguien que está escapando de un trauma ni cuentan tampoco con un apoyo pedagógico para alguien que tiene que incorporarse a una cultura que no es suya.

Nuestra batalla consiste en garantizarles ese derecho.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Pani komisarz! Nie będę powtarzał danych Europolu, bo właściwie wszystko już tu powiedzieli nasi koledzy, a najlepiej mówiły nasze koleżanki. Hilde Vautmans mówiła o tym, co się dzieje. To są rzeczy straszne: wykorzystywanie seksualne, nowoczesne niewolnictwo, żeby nie mówić o rzeczach najgorszych, a Roberta Metsola mówiła o dobrych remediach, które należy podjąć.

Ale to wszystko, szczególnie wobec bezradności rządu (na przykład konkretnie rządu szwedzkiego, który był alarmowany przez własnego ombudsmana), nie zwalnia nas od zadania pytania: kto do tego wszystkiego doprowadził, kto te dzieci zachęcał, w większości – powtórzę to, co mówiła pani komisarz – bez opieki rodziców, do rzucenia się w tę niebezpieczną drogę. Ja nie mówię tylko o nielegalnym przemycie ludzi – z nim musimy walczyć przede wszystkim – ale nie unikną odpowiedzialności politycy, którzy do tego zachęcali i te dzieci na ten los narazili.

 
  
MPphoto
 

  Margot Parker, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, no one can disagree that the protection of children in migration is one of the biggest issues facing Europe today. Europol estimate that there are at least 10 000 missing children in the European Union. How many have been spirited across borders by traffickers and lost to a life of slavery? How many of these could have been protected if there were not open borders across this continent?

The European Union preaches solidarity, burden sharing and responsibility, yet it blindly refuses to acknowledge that its own policies and ideology, namely the Schengen area, facilitate crimes against children. Unless the EU has a serious rethink on internal and external migration it cannot say in good faith that the EU can better protect children in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, είναι σκέτη υποκρισία το να επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανιστεί ευαίσθητη για τα παιδιά πρόσφυγες που αυτή και οι σύμμαχοί της βομβαρδίζουν και ξεριζώνουν από τον τόπο τους είτε με τους γονείς τους είτε ασυνόδευτα ή κάνοντάς τα να ζουν το μαρτύριο της πολύμηνης αναμονής οικογενειακής επανένωσης. Το τελευταίο διάστημα οι ροές αυξάνουν εκτός από τα ελληνικά νησιά και στον Έβρο, άρα μύθος είναι ότι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας τις σταματούν. Εγκλωβισμός, εκτεταμένη πορνεία, εμπορία παιδιών είναι σύμφυτα του συστήματος της εκμετάλλευσης που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική της και των κυβερνήσεών της, όπως της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καταδικάζουν παιδιά να ζουν εγκλωβισμένα σε άθλιες συνθήκες, έκθετα σε δολοφονικές επιθέσεις φασιστοειδών, σαν αυτήν πρόσφατα στη Λέσβο.

Να ενταθεί λοιπόν τώρα η πάλη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Να απεγκλωβιστούν τώρα όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες με τη μεταφορά τους σε κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας, με προορισμό τη χώρα που επιθυμούν. Πλήρη μέτρα στήριξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών!

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señor presidente, las cifras del ACNUR que ha facilitado la señora comisaria representan un compromiso de urgencia para la Unión Europea. En la Comunicación de la Comisión de abril de 2017 Avramopoulos decía que las prioridades debían ser mejorar la identificación de los menores, formar al personal responsable y agilizar las reubicaciones, pero también la rápida localización de sus familias en los países de origen. Sí, sí ―digo yo―, pero sin coerción. Para mí, la identificación es un elemental procedimiento de protección. El interés superior del menor debe ser primordial. Especial protección para los no acompañados, los más expuestos a caer en manos criminales. Hay que seguir desarrollando y utilizando los instrumentos europeos ya operativos o pendientes. Desarrollo del portal de búsqueda europeo, el de entradas y salidas, los hotspots, Europol o Frontex, pero que sean compasivos y humanitarios. Más capacidades y medios para los operativos y legislación rápida y presupuesto para los previstos. Más cooperación con los países de origen y tránsito. Y una urgente conclusión de los acuerdos operativos entre Europol y los países del norte de África y de Oriente Próximo. Nada más.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). – Mr President, recently in Niger our delegation saw the shocking situation where nearly a third of those who are being evacuated from Libya are unaccompanied and separated children. The terror that they must be feeling is something extraordinary that we should all think about. Member States need to step up pledges to resettle unaccompanied and separated children who have been evacuated from Libya through the emergency transfer mechanism. The pledges of EU Member States are too low, but when you think of the separated children I think they should think again.

NGOs such as RRC point to the importance also for continued cooperation and support from the Commission, as the Commissioner said to Greece and other front line Member States, to ensure existing shelters and alternative care arrangements remain open and operational, that no further funding gaps emerge or delays in funding flows disrupt the provision of care and services for children.

Children should always be uppermost in our minds. The terror they face should be uppermost in our minds and we have a duty to them.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). – Herr Präsident! Ich habe jetzt sehr viel Richtiges gehört, aber ich muss gestehen – bei allem Respekt: Das kommt mir auch ziemlich populistisch vor. Denn wir müssen doch mal einfach die Fakten sehen: In Deutschland leben derzeit über 50 000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Angeblich minderjährige Flüchtlinge! Denn man weigert sich teilweise, eine ganz konkrete Altersfeststellung auch mal durchzuführen.

Es ist völlig unstreitig, dass man minderjährige Flüchtlinge besonders aktiv unterstützen muss. Dazu muss man aber auch mal feststellen, wer denn minderjährig ist. Wenn man das nicht macht, untergräbt man doch die Akzeptanz für jede sinnvolle Lösung. Es ist ein Unding, dass man diesen Punkt nicht angeht, und es ist für mich ein Unding, dass man das auch nicht thematisiert. Wenn man hier nur davon redet, dass man helfen will, dann ist das kein politischer Ansatz. Wir müssen hier auch dafür sorgen, dass wir eine Lösung kreieren, die von der Bevölkerung akzeptiert wird, und das, was ich bis jetzt gehört habe, ist davon weit entfernt.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). – Senhor Presidente, Senhora Comissária Věra Jourová, caros colegas, apesar de já não fazer manchetes, apesar de já não ouvirmos falar daqueles que, fugindo da guerra e da morte, chegam às nossas fronteiras, a verdade é que estamos tristemente longe de ter resolvido a chamada “crise dos refugiados”.

A má gestão da crise humanitária que assolou o Mediterrâneo e as nossas fronteiras, a par de um Sistema Europeu Comum de Asilo, que tem pouco de comum, que mal funciona e, quando funciona, funciona mal, conduziu a um conjunto de prolongados efeitos adversos.

As crianças são, infelizmente, quem mais sentiu estes efeitos e mais sofreu com a incapacidade da União. Ainda em 2017, chegaram mais de trinta mil crianças à Europa, das quais metade estavam sozinhas.

Não é aceitável que se passem meses sem que seja nomeado, sequer, um tutor para essas crianças. Também não é aceitável que mais meses ainda sejam necessários até que se verifique o reagrupamento com as suas famílias. Estamos a tirar-lhes o futuro, bem como às quase mil que estavam detidas em 2016.

A Comissão, estou certo, encontrará no Parlamento todo o apoio de que precisa para uma defesa resoluta dos direitos destas crianças. Mas, que fique claro, é dos Estados-Membros que mais se exige e espera. Apenas os Estados-Membros dispõem dos meios para salvarmos estas crianças, que não são imigrantes, refugiados ou requerentes de asilo. São crianças, como as nossas.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è nulla in grado di dimostrare quale sia la vera anima di una società, se non il modo in cui tratta i bambini, ha detto Nelson Mandela.

Questa risoluzione dà indicazioni chiare su quella che dovrebbe essere la vera anima dell'Europa: l'accoglienza, la cura e l'integrazione dei minori migranti. Sono giovani con un passato difficile da dimenticare, ma anche un presente e un progetto futuro. Per loro chiediamo una serie di garanzie e di tutele che vadano oltre la gestione emergenziale di questi ultimi anni e anche percorsi legali e sicuri; chiediamo che nessun genitore debba affidare le sorti dei propri figli a viaggi disperati.

Perciò è necessario attuare corridoi umanitari, provvedere alla rilocalizzazione, accelerare la riunificazione familiare, applicare buone prassi come quelle del mio paese, il cui lavoro incessante delle istituzioni, delle autorità locali, delle associazioni e della società civile ci dà la forza di guardare avanti e ci aiuta anche a riscoprire la vera anima dell'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, kolegyně a kolegové, přesto, že věci postupují velmi pomalu, musíme skutečně říci, že děti jsou nejohroženější skupinou mezi uprchlíky a musíme jim věnovat maximální pozornost.

Minulý týden jsem byla na misi v Řecku, zejména na ostrově Lesbos, kde jsem viděla situaci zejména dětí bez doprovodu. Zatímco řecká vláda opravdu postupuje velmi pomalu, pak musím ocenit práci lidí v terénu, kteří pracují s velkým nasazením, ať už jsou to domácí Řekové nebo zaměstnanci mezinárodních organizací. Oceňuji jejich práci, kterou právě v těchto dnech odvádějí, ať už je to v hot-spotu Moria, v centru Karatepe. Za mimořádnou práci chci osobně poděkovat starostovi ostrova Lesbos. Ve složitých podmínkách se snaží o to, aby život v táborech byl pro všechny důstojný a bezpečný, zejména pro ženy a děti. Tyto děti, kterých je tři tisíce v Řecku, jsou ohroženy zneužíváním, obchodováním, nemají životní perspektivu. Proto podporuji bezvýhradně maximální snížení věkové hranice snímání otisků prstů, aby je bylo možné evidovat a chránit.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). –Señor presidente, señora comisaria Jourová, de acuerdo con el ACNUR, 30 000 niños llegaron a Italia, Grecia, España y Bulgaria en el último año 2017. De ellos prácticamente la mitad, menores no acompañados: por tanto, los más vulnerables, expuestos a explotación, abuso y toda forma de violencia.

La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea compelen a todos los Estados miembros a cumplir las resoluciones de la Comunicación adoptada por la propia Comisión el 12 de abril del año pasado, lo que significa refugios especializados disponibles para niños no acompañados y para sus familias, la designación de un tutor, apoyo médico, psicológico y educación para esos niños no acompañados, en situación extremadamente vulnerable.

Asimismo, la prohibición de la detención, de modo que no pueda producirse una detención prolongada y sistemática de menores migrantes y sus familias, en cumplimiento de sus derechos fundamentales. Y, por supuesto, mi Grupo ha conseguido que en el texto se incluya el derecho a la educación a partir de los tres meses y la prohibición de... (el presidente retira la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Voorzitter, kinderen zijn kinderen en hebben recht op onze bescherming, onafhankelijk van waar ze vandaan komen en onafhankelijk van hoe ze hier terechtgekomen zijn.

Het is cruciaal dat we in ons asielbeleid ook de instrumenten opnemen om die bescherming tot een realiteit te maken. Dat betekent dus ook dat we alle kinderen die hier als vluchteling of migrant aankomen moeten identificeren en registreren en dat we dus ook lidstaten de mogelijkheden geven om die registratie te kunnen garanderen.

Het betekent ook dat we ervoor moeten zorgen dat lidstaten kunnen controleren dat kinderen ook echt kinderen zijn, dat we volwassenen die zich voordoen als kinderen kunnen ontmaskeren juist om die kinderen te kunnen beschermen. En veel van de wetgeving waarin we dit kunnen regelen, ligt op dit moment op de onderhandelingstafel. Ik roep dan ook de Raad en de Commissie, maar zeker ook de collega's hier in het Parlement op om daarmee voort te maken.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, I would say to the Commissioner that children in migration are vulnerable to all kinds of trauma and they struggle in many spheres of life, but their rights are undeniable and equal. Migrant children have the same rights as our children. I call on the European Commission to take steps to ensure that the identification of children upon their arrival in the EU occurs as soon as possible. It is unacceptable that children should stay in the limbo of detention for years awaiting refugee status. The process of getting asylum must be as quick as possible for them.

Researchers on the ground tell us that the main problem is not the lack of a strong legislative framework to protect these children. The problem is the implementation of the rules. If we need more trained staff to work with migrant children, we must train them. If we need new facilities for their accommodation, we must create them. If we need to overcome the reluctance of local people to accept the children, we must lead awareness campaigns.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, my colleague Roberta Metsola outlined the position of children in the European Union arriving unaccompanied, and missing children, which is very tragic. I think our aim should be simple: to treat these children as if they were our own. I think that we should do everything we can to provide them with a home where they are warm and comfortable, and a school where they can be educated and reach their potential. I think that is what the people of the European Union want, and indeed one of the great joys of being an MEP is going round to schools in my constituency where I see children from all different nationalities from outside the European Union, sitting side by side with children from my own country, integrating properly.

On Monday, I was in the biggest primary school in my area, in Killarney – St. Oliver’s. There they are preparing for the Blue Star, and the work done by children from outside the European Union was fantastic – their knowledge, their pride and the way they are integrated and accepted. That is what we need to do. Give them a home, give them an education.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa interrogazione vogliamo accelerare una vera strategia comune europea per definire un quadro di protezione dei bambini migranti in Europa in base alla Convenzione sui diritti dei minori: è un nostro dovere, con riferimento in particolare ai minori non accompagnati – solo in Italia sono in questo momento 15 000.

Per questo noi abbiamo approvato, nel mio paese, una nuova legge che abbiamo presentato all'intergruppo "Minori" e che riprende molti dei punti che sono nella nostra risoluzione di domani: un comune sistema di rapida identificazione all'arrivo, divieto di detenzione, persone incaricate in ogni hotspot, condizioni di accoglienza standard, assistenza giuridica, sanità, accesso all'educazione, a prescindere dal loro status, ma soprattutto nomina di tutori e possibilità di affido familiare, di ricongiungimento familiare. Inoltre, per prevenire la tratta, nell'ambito dei partenariati con i paesi terzi dobbiamo prevedere forme di protezione e di monitoraggio.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η προστασία των παιδιών-μεταναστών είναι στην ημερήσια διάταξη σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει προφανώς να υπάρξει απόλυτη προστασία τους από τη βία, ιδίως τη σεξουαλική βία, προστασία από την εκμετάλλευση, από την πορνεία. Αυτή τη στιγμή αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα, όχι μόνο στα νησιά του Αιγαίου αλλά πλέον και από την περιοχή του Έβρου έχουμε μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Την περασμένη Κυριακή ήμουν στη Λέσβο. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πάνω από 10.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες βρίσκονται στη Λέσβο, η οποία έχει 27.000 κατοίκους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πριν από λίγες ώρες 160 άτομα αποβιβάστηκαν στη νήσο Χίο.

Βλέπετε λοιπόν ότι οι ροές αυξάνονται και πρέπει να πάρουμε μέτρα: πρώτον, αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου· δεύτερον, προστασία, φυσικά, των ανηλίκων· τρίτον, μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τέλος, επαναπροώθηση όσων δεν δικαιούνται ασύλου.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström (Verts/ALE). –Herr ordförande! Fru kommissionär! Barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Barn har rätt till sjukvård, utbildning och fri lek. Barn har rätt att få känna framtidstro och att ha en stöttande vuxen som älskar dem, men det finns många barn inom EU i dag som inte har det. Allra värst utsatta är de ensamkommande flyktingbarnen.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR anlände 32 039 barn till Grekland, Italien, Spanien och Bulgarien år 2017. Omkring 46 procent av dessa barn var ensamkommande eller barn som skilts från sina föräldrar. Dessa barn lever under mycket utsatta förhållanden, och mer stöd behövs.

I Sverige har Miljöpartiet sett till att över 9 000 ensamkommande barn får en andra chans att stanna, då den långa handläggningstiden har gjort att de fyllt 18 år under tiden som de har väntat på besked. Vi behöver göra mer inom EU för att tillgodose alla barns rättigheter. Ett första steg är att ta verkligt ansvar för migrationspolitiken och jobba mot trafficking. Alla måste ta ett solidariskt ansvar, och särskilt för barn som fastnar i systemet se till att de får den hjälp som de behöver.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Mr President, I would like to ask Mr Kelly, with all due respect, that if it is such a fantastic thing that migrant children and British or Irish children are mixed, why do Members of Parliament not send their children to these schools, but instead either send their children to very expensive private schools where there are no migrant children or, in Brussels, send their children to a special so-called European School which is completely isolated from the rest of the world? All employees and Members of the European Parliament qualify for sending their children there. Why do Members of the European Parliament and the employees of the European Union not want their children to have all this fun in the world from being mixed?

 
  
MPphoto
 

  President. – Ms Morvai, I shall make just one comment, and that is that I do have some experience of the European school and I must say that the pupils studying there are different in nature, of different origins and – you would be surprised – of different skin colour and also refugees. I myself came across that many years ago, and I do not think it has changed.

 
  
  

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, I attended basic school with a large number of Roma children and they are still my good friends. I was happy to have such an experience; it was very enriching. This was a very important and serious debate, so let me briefly react to some of the comments.

I think it is quite clear that the problem of children in migration and creating better conditions for them, especially security and perspective, requires cooperation at all levels, starting from the EU institutions, through the Member States at regional and local level, but also civil society organisations. We all have the obligation to strictly follow the principle of acting in the best interests of the child, because this is not only a legal and political obligation; it is also, and especially, a moral imperative.

We will discuss it with the Member States in June, as I said before. We will look back into the Commission Communication and Recommendation and we will discuss seriously what has been done and what still needs to be done. Much has been done in the field of training and deploying more capacities. We are continuing funding programmes. You would be surprised how flexible the funding is, because we try to react to current needs and urgent needs. I will not go into details, because of the time pressure.

We will be more, let us say, strict in asking Member States to facilitate guardians for the children because, rightly, and for very good reason, we set a five-day deadline for choosing guardians for the children since if this does not happen then there are very frequent cases of children going missing. This is a sensitive moment and we have a duty to have guardians for them as soon as possible.

Regarding the fingerprinting of children, we proposed a reform of the European Asylum Dactyloscopy Database (Eurodac) to lower the age for taking fingerprints and facial images to six years, precisely to strengthen the protection of children in migration and, in all cases, fingerprinting of minors must be carried out in full respect of their rights and best interests. By the way, it was very urgently recommended by the people working on the ground, in the hot spots. They warned us that the lack of identification is also one of the causes of children going missing.

My last comment is on the detention of children. I have to stress here, again, that the administrative detention of children should only be used, in line with EU law, exclusively in exceptional circumstances and where strictly necessary. It should only be used as a last resort where no less coercive measures are available, for the shortest possible time and always in dedicated closed centres. This is very important to stress.

As a very last comment, I think that we, first of all, have to offer children a perspective, because providing them with food and bed cannot be enough. I think it is our obligation, as you rightly pointed out, to provide them with an education and full integration into our society. This is absolutely essential and I think it is our common duty as well.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
  

Der Präsident. – Gemäß Artikel 128 Absatz 5 der Geschäftsordnung wurde ein Entschließungsantrag eingereicht.
Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 3. Mai 2018, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), in writing. – The recommendations of the European Commission’s Communication on the protection of children in migration of 12 April 2017 requires an urgent and strengthened implementation across EU Member States, starting with the processes of identification and registration. According to Europol, more than ten thousands migrant and refugee children have gone missing after their arrival in EU, victims of human trafficking and extreme abuses. The main barrier in combating this worrying phenomenon is the lack of data (biometrical data and fingerprints) which leads to an incapacity of traceability of migrant and refugee children across EU. Consequently, I stress the importance to reinforce the procedures of data collecting at all EU all borders and assemble effective mechanisms of prevention and responses. With regards to prevention, it is decisive that missing children detected across the Union are immediately identified, registered and assigned to child protection authorities, and further hosted in different establishment than adults in order to prevent risks of violence and other abuses. EU Members need to step up efforts in cross-border cooperation, information-sharing and coordination among all authorities involved in order to find and protect the missing children, irrespective of their migration or refugee status.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – A gyermek védelme természetesen elsőbbséget kell élvezzen minden procedúrában – a menedékkérelemi eljárás elbírálása során is. Ez így van a Magyarországra érkező kiskorú migránsok esetében is. A 14 és 18 év közötti kiskorúak külön vannak elszállásolva a tranzitzónákban, amíg a 14 év alatti migráns gyermekek már az ország területén lévő speciális gyermekvédelmi intézményekben kerülnek elhelyezésre. A tranzitzónákban folyamatosan jelen vannak a kiskorúakat segítő szociális munkások, az ott dolgozó rendőrök és személyzet speciális képzésben részesül, és a kiskorúak minden esetben hozzáférnek az oktatáshoz. Ugyanakkor a migránsok nagy százaléka hamisan kiskorúnak vallja magát annak érdekében, hogy részesüljenek a gyermekeket megillető speciális eljárásokban, így leplezve büntetett előéletüket. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a kiskorúakkal szemben is lehessen minél egyszerűbb és gyorsabb kormeghatározást használni, valamint kötelezni őket biometrikus adataik megadására. Ugyanakkor a kiskorú migránsok esetében is elutasítom a kötelező kvótát, amelynek végrehajtását a jelentés sürgeti, hiszen ez csak azt eredményezi, hogy több és több kísérő nélküli kiskorú induljon neki az Európában vezető veszélyes útnak annak reményében, hogy majd családegyesítéssel maga után hozhatja családját.

 
  
MPphoto
 
 

  Kati Piri (S&D), schriftelijk. – Minderjarige alleenreizende vluchtelingen, zo noemen we de kinderen die zonder ouders aan onze grenzen verschijnen op zoek naar bescherming tegen oorlog, geweld en onderdrukking. Kinderen die op eigen houtje of slechts met broertjes en zusjes de reis naar Europa overleefd hebben. Kinderen waarvoor in de aankomstlanden Griekenland en Italië al lang geen fatsoenlijke opvang of enige vorm van voogdij meer is, waardoor er een groot risico is ontstaan dat zij ‘verdwijnen’ in de prostitutie, criminaliteit of kinderarbeid, of dat ze worden geronseld door extremisten.

Europese regeringen sluiten deze kinderen regelmatig op in detentiecentra, tegen alle internationale afspraken in. Maar het is fout om niet voor deze extreem kwetsbare groep te zorgen. Deze vluchtelingen dienen alle bescherming te krijgen die zij verdienen. Alleen door een fatsoenlijke opvang te creëren en kinderen genoeg aandacht te geven maken zij een kans om te integreren in onze samenleving en in Europa te werken aan een stabiele toekomst. Zij mogen nooit de dupe worden van de gebrekkige solidariteit in de EU en het uitblijven van een politiek akkoord over de eerlijke verdeling van vluchtelingen tussen de lidstaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. – Kinder und Minderjährige zählen zu den schutzbedürftigsten Menschen. Laut UNICEF leben 5,4 Millionen junge MigrantInnen in Europa, von welchen 46 % unbegleitet bzw. von ihren Eltern getrennt sind. Speziell Kinder sind im besonderen Ausmaß von den Gefahren durch Menschenhandel und Ausbeutung betroffen. Daher sind die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, alles in ihrer Macht Stehende zu leisten, das dem Kindeswohl dient. Es fehlt in den Mitgliedstaaten immer noch an Kinderschutzeinrichtungen, die sich um die psychologische und psychiatrische Unterstützung von minderjährigen Flüchtlingen kümmern. Mithilfe von grenzüberschreitender Zusammenarbeit müssen die Suche nach vermissten Kindern intensiviert und die Bekämpfung von Kinderhandel forciert werden. In Hotspots und Grenzübergängen muss ein Zugang zu Kinderschutzbeauftragten bereitgestellt werden. Aber auch die Integration in den Mitgliedstaaten muss weiter gefördert werden. Um eine rasche Integration zu gewährleisten, ist auch die Mithilfe der Mitgliedstaaten gefragt. Die Integration in Schulen dauert in den verschiedenen Ländern unterschiedlich lange, und teilweise sind Minderjährige drei Monate nach Stellung des Asylantrages immer noch nicht in Bildungseinrichtungen untergebracht. Allen Kindern, insbesondere unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, muss ein ehestmöglicher Zugang zu Unterkunft, Gesundheitsversorgung, formaler und inklusiver Bildung bereitgestellt sowie Sprachkurse angeboten werden. Bei der Unterbringung von Minderjährigen ist Augenmerk darauf zu legen, dass Minderjährige getrennt von Erwachsenen untergebracht werden, um der Gefahr von Gewalt und sexuellem Missbrauch vorzubeugen.

 

29. Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an den Rat betreffend das weltweite Verbot von Tierversuchen für kosmetische Mittel von Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (O-000040/2018 - B8-0017/2018) - (2017/2922(RSP)) und

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission betreffend das weltweite Verbot von Tierversuchen für kosmetische Mittel von Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (O-000041/2018 - B8-0018/2018) - (2017/2922(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, laatija. – Arvoisa puhemies, Euroopan unioni oli ensimmäinen alue maailmassa, joka kielsi eläintestaukset kosmetiikan alalla sekä ainesosien että myös tulevien tuotteiden osalta. Sen seurauksena Euroopan kosmetiikkateollisuus on menestynyt. Se on useissa tutkimushankkeissa mukana ja kehittänyt erinomaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka ovat kuluttajien kannalta luotettavampia. Kuluttajat ovat saaneet näin parempia kosmetiikkatuotteita itselleen. Olemme välttäneet erittäin suuren määrän turhia ja julmia eläinkokeita.

Kun vaihtoehtoisia menetelmiä on kehitetty – EU on mukana tällä hetkellä 33 erilaisessa tutkimushankkeessa – on käynyt ilmi, että eläintestit ovat myös erittäin epäluotettavia. Vain noin 60 prosenttia ihmisten lisääntymisterveysriskeistä, noin 40 prosenttia ihoärsytyksistä ja noin 42 prosenttia karsinogeenisistä vaikutuksista huomataan. Sen sijaan vaihtoehtoiset menetelmät, jotka perustuvat muun muassa kantasolualustoihin, antavat nopeammin huomattavasti luotettavampia ja monissa tapauksissa edullisempia tuloksia sekä kosmetiikan että myös muiden tuotteiden osalta. Voimme siis aiheesta sanoa, että eläimillä testaaminen on vanhanaikaista, tehotonta ja erittäin julmaa.

EU on todellakin ollut menestystarina, jota monen maan osalta on jo tähän mennessä seurattu. Kuitenkin noin 80 prosenttia tuotteista yhä edelleen sisältää eläimillä testattuja ainesosia tai niitä testataan eläimillä. Vaikka se koskee myös EU-alueella markkinoitavia tuotteita, tuotteiden alkuperästä on erittäin vaikea saada tietoa ja niiden valvonta on osoittautunut erittäin hankalaksi.

Se, mitä me tarvitsemme nyt ja mitä parlamentti tällä hetkellä pyytää sekä komissiolta että neuvostolta, on aktiivinen toiminta globaalin koe-eläinkiellon aikaansaamiseksi kosmetiikan osalta. Me tarvitsemme kansainvälisen sopimuksen, YK:n puitteissa olevan käytännesäännöstön, standardit ja globaalin kampanjan, jolla me voimme kieltää kosmetiikan testaamisen eläimillä vuoteen 2023 mennessä. Vetoamme sekä neuvostoon että komissioon, että tämän keskustelun ja päätöslauselman jälkeen ne käyttäisivät voimavarojaan sekä suoraan YK:hon, sen pääsihteeriin, mutta myös kaikkiin samanmielisiin ja tällä hetkellä vielä erimielisiin YK:n jäsenmaihin tämän kiellon aikaansaamiseksi. On myös tärkeää, että sekä olemassa oleviin että tuleviin kauppasopimuksiin sisällytetään kosmetiikan koe-eläinkielto.

Kun nämä testit ovat osoittaneet, että vaihtoehtoisilla testeillä saadaan luotettavampia tuloksia sekä kuluttajan eli ihmisten kannalta että vältetään turhaa eläinkärsimystä ja monissa tapauksissa myös säästetään kustannuksissa, on hyvin tärkeää, että panostamme yhdessä myös komission ja EU-budjetin voimavarojen avulla vaihtoehtoisten testien validointiin, kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon – myös muilla kuin kosmetiikkaa koskevilla aloilla, joilla on saatu täysin samansuuntaisia tuloksia kuin kosmetiikkatesteillä sekä luotettavuuden että kehittymisen osalta.

Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, tarvitsemme resursseja, mutta me tarvitsemme ennen kaikkia hiukan inhimillisyyttä. Kannattaa muistaa, että se, mitä me usein kutsumme syvimmin inhimilliseksi meissä, kuten tunteet, välittäminen, kyky kärsiä, ovatkin syvimmin eläimellisiä osia meissä kaikissa. Se, mitä me teemme eläimille, kertoo meistä hyvin paljon, omasta kulttuuristamme, etiikastamme ja siitä, millaisia ihmisiä me olemme ja haluamme olla.

 
  
MPphoto
 

  Monika Panayotova, President-in-Office of the Council. – Mr President, thank you for the opportunity to discuss the possibility of a global ban on animal testing for cosmetic products with you today. Your question touches upon several aspects of this important issue, which is of great interest for consumers worldwide. I would like to take the questions you raised one by one, insofar as they fall within the sphere of activity and competence of the Council.

In the introduction to their questions, the honourable Members point out that the European Union ban on animal testing for cosmetic products, which is stipulated in Article 18 of the Cosmetics Regulation, and fully applicable in the Internal Market since March 2013, has had positive consequences. As a co-legislator which is co-responsible for this outcome, the Council certainly shares your view.

Your further questions point more to the future. Regarding the current global impact and acceptance by third countries of the EU ban on animal testing for cosmetics, we have to differentiate between a statistical-economic part and a legal part. The Council does not specifically analyse the global impact of the EU ban on trade flows. This task is more for the Commission, and the Commissioner will most probably be able to say more.

According to my information, EU industry and EU consumers have so far not registered any more major problems with regard to profitability or availability of products. From the legal side, an acceptance of the EU ban by third countries is not specifically necessary in the sense that third countries can regulate their own markets as they see fit. Rather, we should speak of an acceptance by third country producers, which is an absolute condition in order to place cosmetics on the EU market. This has been confirmed by the Court of Justice in the European Federation for Cosmetic Ingredients case in 2016.

In this regard, again, I am not aware of any major disruption, but even if producers were finding it difficult to place products on the European market, the European legislator would continue to favour the public interest of animal health over the interest of individual third country producers.

On the issue of ensuring that all cosmetics placed on the EU market have never been tested on animals in a third country, as the Treaty makes clear, this is in the first instance a task for Member States. As you, the honourable Members, are aware, market surveillance authorities enforce the Cosmetics Regulation in the same way as they enforce any other Union internal market legislation. Article 4 of the Cosmetics Regulation requires a responsible person within the Union to ensure compliance of the products with the Regulation, and Article 11 provides for a Product Information File for every product to be placed on the EU market, irrespective of its place of production. Article 18 specifies in great detail the EU ban on animal testing.

As for any other product, it is not for the Council as a legislative and policy-making institution, but for the market surveillance authorities of the Member States to check and verify that every product complies with the European rules.

On the issue of an international agreement to put an end to the testing of cosmetics on animals worldwide, the Council would examine attentively any recommendations from the Commission to open negotiations regarding such an agreement. Any such agreement would obviously have to be compatible with the Cosmetics Regulation. It would be for the Commission to carry out such negotiations, on the basis of, and in line with, a mandate from the Council. Provided the negotiations lead to a successful outcome, the Council would then be in a position to conclude such an agreement on behalf of the Union.

This leads me to the question of promoting a global ban at the UN. As I have just explained, in line with its competences under the Treaty, the Council would stand ready to exercise its responsibilities on the international level.

Finally, on the question of a possible conflict with trade agreements and WTO rules, the Council is convinced that the Cosmetics Regulation is in conformity with WTO rules and other trade agreements. It is not for the Council, as a Union co-legislator, to enforce WTO rules. Nevertheless, let me point out that under the WTO system, multilateral action is usually preferred to a unilateral one.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you very much for this question and for the opportunity to discuss it today. Animal welfare is an extremely important topic for European citizens. It is also important for me personally, so thank you very much.

This importance is reflected in the very high animal welfare standards that apply in the EU. It was also, may I remind you, reflected in the very unanimous and strong condemnation of the private tests, for example, mandated lately by some car makers on monkeys in the US. Over the last five years we have led the way with our animal testing ban on cosmetics. The ban not only signals our commitment to animal welfare in the European Union, but also a new approach to human safety. I want to say it very strongly: we do not need to protect humans by harming animals.

It is also visible that during those five years since the ban entered into force, our industry still remains number one in the world. The ban has had an impact also on third countries. It is difficult of course to assess the precise global impact of it, but it is clear that it has inspired many other countries in the world. We have been active in ensuring that it does so in our bilateral contacts and cooperation with third countries.

We want as many countries as possible to follow. We have also been very active in developing alternatives to animal testing within the EU, and again we are promoting the acceptance and uptake outside the EU, notably through the OECD. But I have to say again, sadly, that not all of our main trading partners have followed us. We should think about what this means for the treatment of cosmetics imported into the EU. The question is first of all that of enforcement of the ban by the national competent authorities. In practice, the main way of checking compliance of individual cosmetics is the cosmetics products information file. This has to be kept for every cosmetic marketed within the EU. But of course it is clear from information that we received from Member States that this file is sometimes very incomplete.

Secondly, the Court of Justice recently confirmed that cosmetic products containing ingredients tested on animals outside the EU cannot be sold here in the European Union. The animal testing data obtained outside the EU cannot be relied on. The safety has to be proved using some alternatives, but there is of course no guarantee that cosmetics tested on animals outside the EU are not used by our European customers. This needs to change.

One solution could be a global ban. This is the reason why we will continue to support any initiative at international level to end animal testing in cosmetics. And our support will go in particular to any initiative by EU Member States proposing a UN resolution on this matter. The Commission will continue to promote the EU ban on animal testing in cosmetics through its international activities, both at bilateral and multilateral level.

We also considered proposing clauses on animal testing for future trade agreements whenever appropriate. Our ban is firmly in line with the WTO technical barrier to trade agreement. This specifies that technical regulations shall not be more trade restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective. Animal life or health is mentioned as such a legitimate objective.

The agreement is also the guiding principle in the EU’s bilateral free trade agreements. So, it has to be said that five years after the EU animal testing ban became fully applicable, the time is ripe for global action. We are thinking carefully about how best to do this. A global ban is of course one option, but we will consider others, and I will keep you informed and involved as our thinking develops.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I welcome Commissioner Bieńkowska’s commitment and intent, as she outlined just now, because in 2004 the EU banned animal testing for cosmetic products and five years later it banned animal testing for cosmetic ingredients. Since 2009, the marketing of any cosmetic products containing animal-tested ingredients has also been banned, so now it is time for the rest of the world to follow suit. Sadly, up to 80% of countries around the world still use animal testing and continue to allow for the marketing of animal-tested cosmetics. I am hopeful that this cruel and inhumane practice will be eliminated entirely by 2023. These EU prohibitions in recent years have been hugely significant for the promotion of animal welfare. As well as this, Europe’s cosmetic products market is the biggest in the world and provides approximately two million jobs at present. Evidently, the success of this market is achievable without sacrificing animal welfare, so we need to work with the Commission to get a worldwide ban.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Vorsitzender! Ich glaube, wir haben hier ein Beispiel, wo man von Europa lernen kann, auf das wir stolz sein können. Wir haben der Industrie und der Forschung lange genug Zeit gegeben – die Vorredner haben es ausgeführt: 2004 der erste Vorstoß, 2013 dann endgültig auch wirklich ein generelles Vermarktungsverbot. Diese best practice zeigt, dass gemeinsam mit der Industrie, mit der Forschung hier viel erreicht werden kann. Wir haben unseren Markt weiter gesichert, wir können sicher sein, dass die Produkte, die die Konsumentinnen und Konsumenten erreichen, Produkte sind, die nicht gesundheitsschädlich sind, und wir haben einen großen Schritt in Richtung Tierschutz und Tierwohl gemacht.

Ich glaube, dass dieser vorliegende Appell, nun ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika zu erreichen, ein wichtiger ist, weil wir vielleicht hier auch Druck für jene Produkte erreichen können, die heute noch nicht unter diese Verordnung fallen, nämlich jene Inhaltsstoffe, die heute noch mit Tierversuchen getestet werden können, weil sie auch andere Anwendungen im Bereich der Pharmazie, im Bereich der Waschmittel etc. finden. Das heißt, vielleicht können wir hier wirklich Anreize dafür schaffen, dass diese Inhaltsstoffe in Zukunft ebenfalls unter das Verbot fallen, weil es Alternativen gibt.

Ich ersuche Sie – wie Sie heute ausgeführt haben –, dahin zu wirken, dass vor allem durch WTO-Regelungen diese Vorgaben nicht aufgeweicht werden. Mein Appell gilt auch allen jenen Kolleginnen und Kollegen, die derzeit mit internationalen Handelsverträgen für die Europäische Union in Diskussion sind, dass dieser Appell dort auch hineingetragen wird, dass in Zukunft für internationale Verträge in der Europäischen Union gelten soll, dass in diesen Ländern keine Tierversuche für Kosmetika eingesetzt werden. Das gilt ganz besonders für China, weil dort im Moment in Wirklichkeit das umgekehrte Verfahren gültig ist. Dort müssen Tierversuche für Kosmetika durchgeführt werden, damit diese Mittel am Markt zugelassen werden.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident! Machen Sie mal die Augen zu und stellen sich Folgendes vor: Meerschweinchen stundenlang in engen Plastikröhren; Mäuse, giftige Stoffe per Magensonde, Ersticken am eigenen Erbrochenen; Kaninchen, denen giftige Substanzen in die Augen geträufelt werden; Schwellungen, extreme Rötungen, schmerzhafte Verätzungen und vieles mehr. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Tierversuche sind grausam – bei Kosmetika in Europa seit 2013 verboten. Verschwunden sind sie noch lange nicht – leider. Noch immer dürfen durch Sonderregelungen Inhaltsstoffe von Kosmetika an Tieren getestet werden. Über zwei Millionen Tiere werden so noch immer Opfer der Kosmetikindustrie, Jahr für Jahr. Weltweit sieht es nicht anders aus. Bisher sind nur Israel und Indien dem europäischen Beispiel gefolgt und haben Tierversuche für Kosmetik verboten. In den meisten anderen Ländern – darunter die USA – sind sie noch erlaubt, quasi Pflicht – wie bereits erwähnt – sind sie in China. Für uns Europäer gilt deshalb: Wir müssen Missionare des Tierschutzes sein und weltweit für eine tierversuchsfreie Kosmetik werben. Fangen wir damit heute an, nicht morgen!

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, för Verts/ALE-gruppen. – Herr ordförande! Fru kommissionär! Frågan om kosmetikatester på djur är viktig och ligger väldigt nära mitt hjärta, då det är ett mycket tydligt exempel på hur vi människor fortsätter att plåga djur på ett väldigt meningslöst sätt.

När jag var 10 år gick med i min första förening. Det var en förening mot plågsamma djurförsök, Djurens rätt, i Sverige. Som barn hade jag väldigt svårt att förstå varför och hur man kunde utsätta oskyldiga apor, kaniner och marsvin för plågsamma kosmetikatest för att människor skulle kunna sminka sig, speciellt när det finns fullvärdiga alternativ. Jag har faktiskt lika svårt i dag, 25 år senare, att förstå varför vi gör detta när vi har nya tekniker och metoder för att testa kosmetika utan plågsamma djurförsök.

Därför kräver jag, tillsammans med kollegerna här i dag i Europaparlamentet, ett globalt förbud mot dessa plågsamma kosmetikatester på djur. I EU är kosmetikatester på djur förbjudna sedan 2013, men vissa produkter från länder utanför EU kan fortfarande köpas här. Dessa produkter kan ha testats på djur, eftersom 80 procent av världens länder fortfarande tillåter detta. Det är dags för ett globalt förbud mot plågsamma kosmetikatester på djur.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Pro Jahr werden Millionen Tiere für Kosmetika grausam getötet und gequält. Die europäischen Gesetze und sogar unser Verkaufsverbot verhindern nicht, dass Kosmetika außerhalb der EU an Tieren getestet werden und dann unseren Binnenmarkt erreichen. Die Branche hat doch längst ihre Tierversuche in Nicht-EU-Länder ausgelagert, und die Überprüfung, ob Tierversuche vorgenommen wurden oder nicht, ist gar nicht möglich. Dieses Parlament steht dem Tierschutz aus wirtschaftspolitischen Gründen leider meist ablehnend gegenüber.

Morgen haben Sie die Gelegenheit, etwas von der aufgeladenen Schuld abzutragen. Bitte stimmen Sie alle der Entschließung zu, denn die Bürger Europas wollen mit großer Mehrheit, dass keine Tierversuche mehr stattfinden. Also fangen Sie auch endlich an, die Interessen der Bürger und nicht die des Kapitals zu vertreten. Ein bekannter Philosoph sagte einmal: Die absichtliche Verstümmelung eines Lebewesens in ein Bündel Leid und stummer Verzweiflung ist ein Verbrechen. Und was sollte sonst ein Verbrechen sein? Wir brauchen dringend eine UN-Resolution für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für Kosmetika, damit diese Verbrechen aufhören. Frau Kommissarin, ich zähle auf Sie!

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal 2009 in Europa abbiamo divieti sulla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici e sul commercio di prodotti e ingredienti cosmetici testati su animali: divieti che dal 2013 non hanno eccezioni (indipendentemente dalla disponibilità di metodi alternativi), che dovrebbero garantire la sola circolazione di cosmetici cruelty-free. Dico "dovrebbero" perché sappiamo – e lo hanno ricordato anche i colleghi – come sia difficile avere una piena applicazione di questo divieto. Molti sono i raggiri e i loophole che vediamo nella normativa, non ultimo quello di non avere spesso contezza piena delle informazioni dei prodotti provenienti da paesi terzi o degli ingredienti che sono testati e ritestati perché sottoposti anche ad altri regolamenti europei, come ad esempio il REACH.

Si tratta comunque di un importante passo avanti che l'Unione europea fa nei confronti della tutela degli animali, ma non solo, nei confronti anche di uno sviluppo economico diverso, nei confronti della tutela della salute delle persone. Ora però dobbiamo andare oltre e sostenere la conclusione di un accordo globale per vietare questa pratica, che è tristemente utilizzata nell'80 % dei paesi del mondo. Dobbiamo ascoltare quei milioni di persone che a gran voce ci chiedono di adoperarci per arrivare a una moratoria internazionale e questi milioni di persone si fanno sentire anche attraverso, ad esempio, le petizioni. Sono numerosissime le petizioni presentate al Parlamento europeo che ricordano e che chiedono a gran voce un bando globale.

Il Parlamento europeo penso sia pronto, ed è forte e coeso nel chiedere questo. Io spero che gli Stati membri e la Commissione siano pronti a loro volta sulla scena internazionale a bandire i test sugli animali nel settore dei cosmetici e ad assumere un ruolo di guida nell'ambito dei negoziati che verranno. Io mi auguro di sì, perché le aspettative dei cittadini europei trovino presto accoglimento.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, affamés, la peau et les yeux brûlés, ils sont des milliers condamnés chaque année à des souffrances effroyables dans les sous-sols obscurs de laboratoires scientifiques mondiaux. Une maltraitance qui, malgré l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne nous épargne pas. Car si 80 % des États autorisent encore ces pratiques, d’ailleurs obligatoires pour l’importation de cosmétiques en Chine, c’est bien le règlement REACH sur les substances chimiques qui a permis la plus vaste campagne d’expérimentation animale au monde, parfois au mépris de l’interdiction de 2009 en matière cosmétique. Un scandale qui bafoue aussi bien le progrès scientifique en matière de méthodes de substitution, notamment par l’utilisation de cellules humaines, que la réprobation massive de l’opinion publique mondiale.

Forte de sa prééminence politique et économique, l’Europe doit enfin faire rimer actes et paroles en garantissant le respect absolu du bien-être animal, gage du degré de civilisation d’une société humaine.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI). – Mr President, good evening to the Chamber and thank you for the opportunity to speak on this matter.

Asian countries are the principal offenders and they all can use their considerable economic might to defy this initiative, so how does the European Union perceive any action will be effective?

The second point I want to raise is that there has been no mention, so far as I can hear, of cosmeceuticals. This is a hybrid, if you like, of a cosmetic with a pharmaceutical product. There are many examples readily available on the market and that aspect also needs to be addressed with whatever is planned.

The third element, though, that I must highlight is that without the appropriate framework to ensure that compliance and record-keeping is mandatory, companies, academia, organisations, whatever they might be, are going to have very little motivation to ensure animal welfare is safeguarded unless, of course – and I agree with the previous speaker – there is an outright ban, particularly on companies that outsource their production to other countries.

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D). – Domnule președinte, în ultimii cinci ani Uniunea Europeană s-a plasat în prim-planul protecției animalelor prin interzicerea vânzării de produse cosmetice testate pe animale, generând o mișcare globală și inspirând multe națiuni să aplice reguli progresive în acest domeniu. Interdicția Uniunii Europene privind testarea produselor cosmetice pe animale a condus la intensificarea eforturilor oamenilor de știință și ale producătorilor în a dezvolta teste alternative, necesare verificării siguranței produselor cosmetice.

Însă pasul făcut de Uniunea Europeană în ceea ce privește interdicția testării pe animale a produselor cosmetice este depășit ca importanță de prezenta propunere referitoare la interdicția globală, care reprezintă singura garanție că se va pune capăt testării pe animale la nivel mondial. În contextul în care patru din cinci țări încă permit testarea pe animale a produselor cosmetice, avem nevoie de măsuri și de acțiuni coerente, viabile, imediate, care să asigure dezvoltarea și comercializarea de produse cosmetice netestate pe animale la nivel global, fundamentate pe participarea tuturor actorilor implicați.

 
  
MPphoto
 

  John Flack (ECR). – Mr President, as a British Conservative I sometimes criticise the ambitions of this Parliament but on this occasion I am happy to praise them, just as many speakers before me, across the political divides, have done.

Some things are more important than party politics. For me, a key one is animal welfare. Care and compassion for our fellow creatures is surely the measure of our own humanity. The EU’s ban on cosmetic testing was truly groundbreaking. Although there are still some loopholes to tighten, I am proud to be part of a Parliament that is a true world leader on this issue. As co-sponsors, my European Conservatives and Reformists (ECR) Group is now asking for the EU to show even more global leadership. I cheer this to the rooftops. If you ask people across the world whether they want cosmetics tested on animals you get a resounding no, but it still continues because big manufacturers and retailers put profit before compassion, and because we politicians have not yet done enough to stop them. So we must demonstrate by our own actions, as well as telling the world, that testing for cosmetics is a most callous form of cruelty. People cannot even pretend that it is to prevent illness or to save lives; this is cruelty for vanity’s sake. It is time to really end it, once and for all, across the globe. Let us all vote tomorrow for beauty without cruelty.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Voorzitter, wereldwijd worden ruim 115 miljoen dieren misbruikt voor dierproeven. Ook in Europa stijgt het aantal dierproeven nog steeds. Al in 2004 verbood de Europese Unie dierproeven voor make-up, crèmes, shampoos en andere cosmetische producten. Nu, 15 jaar later, liggen er nog steeds producten in de winkel die getest zijn op dieren. In Europa geeft bijvoorbeeld de chemicaliënwetgeving Reach nog steeds de ruimte om dierproeven te doen. Daarom is het belangrijk dat de EU al die wetten op elkaar af gaat stemmen.

Daarnaast wordt ook het verkoopverbod omzeilt om cosmetica buiten Europa op dieren te testen. Dus schieten de dieren daar eigenlijk niets mee op. Ik vind het een heel goed plan om te strijden voor een wereldwijd verbod op dierproeven, eerst voor cosmetica, maar daarna natuurlijk ook voor andere toepassingen. Want voor dieren maakt het helemaal niets uit onder welke wet, onder welke uitzondering of voor welk product ze worden gedood in laboratoria. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D’Ornano (EFDD). – Monsieur le Président, injections de produits chimiques dans les yeux, gavages et inhalations forcés, les expériences sur les animaux dans le domaine des cosmétiques sont souvent insoutenables et ne devraient plus avoir cours aujourd’hui.

Si la législation en vigueur est satisfaisante en Europe, même si elle est imparfaite, elle ne l’est pas dans le reste du monde, d’où l’idée que j’ai soutenue d’une convention internationale sur la question. En effet, en tant que coordinatrice en commission ENVI, j’avais d’ailleurs proposé à mes collègues de mener une réflexion globale et pas uniquement sur les cosmétiques. En effet, les progrès réels réalisés dans la mise au point des méthodes de substitution à ces tests cruels, y compris dans le domaine médical, sont la preuve que l’expérimentation animale n’est pas une obligation, comme certains veulent parfois nous le faire croire.

Un problème demeure néanmoins: la majorité des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques sont les mêmes que ceux qui sont employés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de détergents et même parfois de denrées alimentaires. Or, dans ces cas précis, l’expérimentation animale bénéficie d’un cadre légal avec les essais autorisés dans le cadre de la réglementation REACH. Il est donc urgent d’élargir davantage la problématique à l’expérimentation animale, en général.

Un exemple parlant: il y a presque un an, une marque de cosmétiques, qui s’était prononcée contre l’expérimentation animale, a cédé à la pression d’un marché asiatique en autorisant les tests sur animaux dans le pays en question.

Voilà donc une limite supplémentaire du cadre actuel lorsque la commercialisation de produits testés sur des animaux a lieu hors de l’Union européenne. Cette dernière ne peut plus agir d’où, une fois de plus, la nécessité d’une convention internationale mondiale.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Żeby odbyła się debata, to powinny być jakieś dwa stanowiska. Państwo się tu wszyscy zgadzają ze sobą, a więc ja postaram się udźwignąć ten ciężar i powiedzieć coś innego. Przede wszystkim Parlament po raz kolejny zapomina, że jest Parlamentem Europy, a nie całego świata. I ten wasz prozelityzm jest już naprawdę trudny do wytrzymania, trudny do zniesienia. Po drugie Parlament nawet nie jest Parlamentem Europejskim, ponieważ wartością europejską jest przekonanie o bezwzględnej wyższości człowieka nad zwierzętami, a to co tutaj uprawiacie to jest daleko idący relatywizm.

Jest skandalem, że w Europie w XXI wieku lepiej chronione są zwierzęta niż nienarodzeni ludzie. Jest skandalem to, że wolicie, żeby pierwsze testy kosmetyków odbywały się w związku z tym na ludziach. Jeśli tu mówimy o żywych organizmach to ludzie będą testowali te kosmetyki, bo boicie się, że myszy poparzą sobie pyszczki. Także myślę, że to jest skandalem i jest zdradą wobec wielowiekowych wartości Europy.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já bych navázala na svého předřečníka. Já jsem pro ochranu života v každé jeho podobě. Zvíře je živé stvoření a nemělo by být týráno. Proto si vážím toho, že Evropská unie zakázala testování na zvířatech, a jsem hrdá na to, že jsme jako Evropská unie v pozici světového lídra v této věci.

Zcela opačnou roli však plní Čína, jejíž vláda dokonce vyžaduje testování i na zahraničních přípravcích, které prošly spolehlivým alternativním testováním. Od roku 2014 vidíme jisté zlepšení a omezení testování a významnou roli v tom sehrály neziskové organizace i kosmetické firmy právě z Evropské unie. Ty se snaží změnit přístup Číny například tím, že podporují čínské laboratoře proškolováním. Skutečně je potěšující, že tam, kam pravidla Evropské unie nedosáhnou, pomáhají evropské firmy, které si uvědomují svoji sociální odpovědnost.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, είναι δεδομένο ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να επιτευχθεί η καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για τα καλλυντικά. Το γεγονός ότι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδόν επιτευχθεί αυτή η απαγόρευση το θεωρούμε μεγάλη κατάκτηση. Μην ξεχνούμε ότι έχουμε λάβει πάρα πολλές αναφορές γύρω από το ζήτημα αυτό εδώ και χρόνια, επομένως τα βήματα που έγιναν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όμως το θέμα είναι πώς θα επιβληθούν οι απαγορεύσεις σε τρίτες χώρες, διότι και στην Κίνα και στις χώρες της Ασίας είναι δεδομένο ότι επιτρέπεται να γίνονται δοκιμές σε ζώα για τη δημιουργία καλλυντικών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κακομεταχείριση των ζώων, τα βασανιστήρια τα οποία υφίστανται, και όλα αυτά προκειμένου να υπάρξει παρασκευή καλλυντικών, συνεχίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως χρειάζεται μια διεθνής σταυροφορία και πρωτοβουλίες γύρω από το ζήτημα αυτό εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται το εμπόριο καλλυντικών προϊόντων και καλλυντικών συστατικών τα οποία προηγουμένως έχουνε εφαρμοστεί σε ζώα. Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αξιέπαινη, διότι πέραν της προστασίας των ζώων από την εφαρμογή εις βάρος τους μεθόδων βασανισμού και απάνθρωπων πρακτικών δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειωθεί σταδιακά η παραγωγή καλλυντικών που έχουν προηγουμένως εφαρμοστεί σε ζώα. Επίσης δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να εξεύρουμε εναλλακτικές λύσεις. Η πραγματικότητα όμως μας υποχρεώνει να αποδεχθούμε ότι παγκοσμίως σε πολλές χώρες και κυρίως σε χώρες του Τρίτου Κόσμου εφαρμόζεται η πρακτική αυτή για την παραγωγή καλλυντικών. Γι’ αυτό λοιπόν, προκειμένου να μη μείνει η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε επίπεδο ευχολογίου ή στην καλύτερη περίπτωση μιας πρωτοβουλίας προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μια παγκόσμια εκστρατεία, ούτως ώστε να απαγορευθεί η παραγωγή καλλυντικών που έχουν εφαρμοστεί προηγουμένως σε ζώα.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já velmi vítám tuto debatu, která jednoznačně podporuje iniciativu orgánů Evropské unie, abychom hovořili a pracovali na globálním zákazu testování kosmetiky na zvířatech. Já si myslím, že my musíme být světovým lídrem v ochraně zvířat.

Zvířata jako živé bytosti si zaslouží, aby s nimi bylo nakládáno jinak než s pouhými věcmi a toto je jedno z témat ale, paní komisařko, není to téma jediné. V Evropské unii je celá řada problémů, které souvisí se zvířaty. Otázka chování zvířat na kožešiny. My jsme v České republice minulý rok zakázali tak zvané kožešinové farmy. Bylo by dobré udělat celoevropský zákaz těchto sporných chovů zvířat pouze kvůli lidské kráse, kvůli kožešinám.

Je zde problém převozu desítek tisíc štěňat a koťat z východní části Evropské unie do západní. A tak dále. Tedy prosím vnímejme témata zvířat jako jednu z důležitých agend Evropské unie a pracujme prosím na tom.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members – thank you very much for all your remarks. Firstly, I want to thank almost all of you for your engagement and compassion and I support you along and the Commission supports you. It has to be said that you have acted as a pioneer with the animal testing ban in the cosmetics industry, and we have inspired the other regions. As some of you mentioned, we can be proud of this, because we are the world leader on this issue.

Firstly, I want to say that of course we admit that the others globally use animal testing, but we should act in two ways. The first one is that the Commission will continue to be active in promoting the EU animal testing ban in cosmetics at international level including trade agreements and we will continue of course to support any initiative in that direction at international level.

Secondly, we will remain fully engaged in the development, validation and promotion of alternative methods – ‘alternative’ does not mean human testing: alternative methods means alternative methods, not animals nor humans – to support the promotion of the global ban. I believe that animal testing is a bad thing and we should do our best to avoid it.

 
  
MPphoto
 

  Monika Panayotova, President-in-Office of the Council. – Mr President, honourable Members, thank you for the opportunity to speak for the Council on this important issue. We will follow any developments at international level attentively, so we take pride in the positive developments we have reached for the internal market and we will certainly continue working together to defend European interests in all relevant fora, while being realistic on what can be expected from third countries. There is already a first-mover advantage for European Union producers with regard to production methods, but this will be just one of the arguments that would have to be raised once we discuss the possibility of a global ban with our trading partners. Thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Gemäß Artikel 128 Absatz 5 der Geschäftsordnung wurde ein Entschließungsantrag eingereicht.

Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 3. Mai 2018, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Leta 2013 je v EU začela veljati popolna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih. Imamo uspešen in inovativen kozmetični sektor, ki zagotavlja približno dva milijona delovnih mest in predstavlja največji trg za kozmetične izdelke na svetu. Stopnja spoštovanja veljavnih prepovedi testiranja in trženja v Evropi je zelo visoka.

Približno 80 % držav v svetu kljub zakonodajnim napredkom na tem področju še vedno dovoljuje testiranje na živalih. Pozdravljam pobudo, da je treba pozvati predsednike pa tudi predstavnike institucij EU, naj se na srečanjih s sogovorniki globalnih organizacij, zlasti z generalnim sekretarjem OZN, zavzemajo za globalno prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih. Potrebna so vztrajna prizadevanja pri usposabljanju in izobraževanju, da se zagotovi pravilno poznavanje alternativ in postopkov v laboratorijih in pri pristojnih organih.

 

30. Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über die Verbesserung der Sicherheit in landwirtschaftlichen Betrieben in der EU von Mairead McGuinness im Namen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (O-000012/2018 - B8-0015/2018) - (2018/2668(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, author. – Mr President, I have been trying to get this on the agenda for quite some time, so I’m happy that at least there are a few of us interested and in the Chamber, because a lot of people depend on farmers and they’re probably out eating at the moment.

I was particularly struck by one of our own farm safety specialists in Ireland, and I’ll read again the heading of an article which he contributed to where he said ‘Europe is being fed on the lives of 1,000 farmers eve