Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 28 май 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Декларация на председателството
 5.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 6.Състав на Парламента: вж. протокола
 7.Състав на политическите групи: вж. протокола
 8.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 10.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 11.Приключване на процедура за снемане на имунитет на член на ЕП: вж. протокола
 12.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение): вж. протокола
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 16.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 17.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 18.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 19.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протокола
 21.Ред на работа
 22.Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност (разискване)
 23.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси (разискване)
 24.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС - Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (разискване)
 25.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (разискване)
 26.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (разискване)
 27.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 28.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (разискване)
 29.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (кратко представяне)
 30.Устойчиви финанси (кратко представяне)
 31.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (кратко представяне)
 32.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 33.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 34.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (587 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3116 kb)
Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност