Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Περάτωση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας βουλευτή: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διάταξη των εργασιών
 22.Απόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
 23.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (συζήτηση)
 24.Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ - Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (συζήτηση)
 25.Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (συζήτηση)
 26.Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (συζήτηση)
 27.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (συζήτηση)
 29.Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (συνοπτική παρουσίαση)
 30.Βιώσιμη χρηματοδότηση (συνοπτική παρουσίαση)
 31.Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (συνοπτική παρουσίαση)
 32.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 34.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (587 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3116 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου