Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 28 maj 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Uttalande av talmannen
 5.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 8.Valprövning: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 11.Avslutande av ett förfarande för att häva en ledamots immunitet: se protokollet
 12.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 17.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 18.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 19.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 20.Inkomna dokument: se protokollet
 21.Arbetsplan
 22.Kommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet (debatt)
 23.Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd (debatt)
 24.Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU - Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (debatt)
 25.Framtiden för livsmedel och jordbruk (debatt)
 26.Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (debatt)
 27.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 28.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (debatt)
 29.Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (kortfattad redogörelse)
 30.Hållbara finanser (kortfattad redogörelse)
 31.Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (kortfattad redogörelse)
 32.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 33.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 34.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (587 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3116 kb)
Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy