Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 30 май 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 7.Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Изявление на председателството
 10.Тържествено заседание - Колумбия
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 13.Време за гласуване
  13.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  13.2.Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (C8-0181/2018) (гласуване)
  13.3.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (гласуване)
  13.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  13.5.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (гласуване)
  13.6.Възражения, повдигнати съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (гласуване)
  13.7.Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (гласуване)
  13.8.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (гласуване)
  13.9.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (гласуване)
  13.10.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (гласуване)
  13.11.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (гласуване)
  13.12.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (гласуване)
  13.13.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (гласуване)
  13.14.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (гласуване)
 14.Обяснение на вот
  14.1.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността) (одобрение): вж. протокола
 19.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (разискване по актуални въпроси)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (продължение на разискването)
 22.Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
 23.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (разискване)
 24.Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (разискване)
 25.Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (разискване)
 26.Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (разискване)
 27.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (разискване)
 28.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (разискване)
 29.Прилагане на Директивата за екодизайна (разискване)
 30.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 31.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1153 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5351 kb)
Последно осъвременяване: 6 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност