Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Δηλώσεις της Προεδρίας
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Κολομβία
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  13.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (C8-0181/2018) (ψηφοφορία)
  13.3.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  13.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  13.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (ψηφοφορία)
  13.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (ψηφοφορία)
  13.7.Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
  13.8.Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (ψηφοφορία)
  13.9.Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (ψηφοφορία)
  13.10.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (ψηφοφορία)
  13.11.Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (ψηφοφορία)
  13.12.Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  13.13.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (ψηφοφορία)
  13.14.Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
  14.1.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Αίτημα διαβούλευσης με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (συζήτηση)
 23.Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (συζήτηση)
 24.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 25.Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (συζήτηση)
 26.Χρήση κονδυλίων του ΜΠΒ στην Τουρκία (συζήτηση)
 27.Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (συζήτηση)
 28.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (συζήτηση)
 29.Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (συζήτηση)
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 31.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1153 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5351 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου