Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 30. mai 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 7.Arutelu Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Presidentuuri avaldused
 10.Pidulik istung - Colombia
 11.Istungi jätkamine
 12.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 13.Hääletused
  13.1.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  13.2.Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (C8-0181/2018) (hääletus)
  13.3.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  13.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  13.5.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (hääletus)
  13.6.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni (D056123) (B8-0233/2018) (hääletus)
  13.7.Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (hääletus)
  13.8.Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (hääletus)
  13.9.Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (hääletus)
  13.10.2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (hääletus)
  13.11.Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Liibüa kohta (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (hääletus)
  13.12.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (hääletus)
  13.13.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (hääletus)
  13.14.Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Liibüa kohta (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 18.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (nõusolek) (vt protokoll)
 19.ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (temaatiline arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (arutelu jätkamine)
 22.Liidu kodanikukaitse mehhanism (arutelu)
 23.Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 24.Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud) (arutelu)
 25.Majandustegevuse üleviimise mõju töötajatele ja piirkondadele (arutelu)
 26.Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamine Türgis (arutelu)
 27.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (arutelu)
 28.ELi noortestrateegia rakendamine (arutelu)
 29.Ökodisaini direktiivi rakendamine (arutelu)
 30.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 31.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1153 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5351 kb)
Viimane päevakajastamine: 6. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika