Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 30 maj 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 7.Debatt med Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Uttalanden av talmannen
 10.Högtidligt möte - Colombia
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 13.Omröstning
  13.1.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  13.2.Förslag till ändringsbudget nr 1/2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (C8-0181/2018) (omröstning)
  13.3.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  13.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  13.5.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (omröstning)
  13.6.Invändningar enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603 (B8-0233/2018) (omröstning)
  13.7.Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (omröstning)
  13.8.Framtiden för livsmedel och jordbruk (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (omröstning)
  13.9.Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (omröstning)
  13.10.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (omröstning)
  13.11.Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (omröstning)
  13.12.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (omröstning)
  13.13.Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (omröstning)
  13.14.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (omröstning)
 14.Röstförklaringar
  14.1.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Framtiden för livsmedel och jordbruk (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 18.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 19.EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (debatt om en aktuell fråga)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (fortsättning på debatten)
 22.En civilskyddsmekanism för unionen (debatt)
 23.Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (debatt)
 24.Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (debatt)
 25.Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner (debatt)
 26.Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (debatt)
 27.Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (debatt)
 28.Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (debatt)
 29.Genomförande av ekodesigndirektivet (debatt)
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 31.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1153 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5351 kb)
Senaste uppdatering: 6 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy