Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2722(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000032/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.1. Απόκριση της ΕΕ στο ζήτημα της αξιόμεμπτης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο οργανισμών παροχής βοήθειας
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur la grande interpellation avec demande de réponse écrite et débat de Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, et Monica Macovei, à la Commission (Vice-Présidente / Haute Représentante): VP/HR - Réaction de l’UE face aux comportements sexuels répréhensibles dans les organisations humanitaires (G-000003/2018 – B8-0020/2018) (2018/2723(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley, author. – Madam President, various cases of sexual abuse and misconduct within international aid organisations have recently come to light. These include the sexual exploitation of Syrian refugees by those delivering aid on behalf of the United Nations and other well-known international organisations. Several countries, including the United Kingdom and the Netherlands, have announced investigations into the funding they provide to these and other international organisations, and that they intend to make measures to prevent similar situations in the future.

Through its external financial instruments and the European Development Fund, the EU provides billions of euros in assistance to third countries through international organisations among other channels. I therefore have a few questions for the High Representative on a response from the European Union. First of all, will the Commission or the High Representative order a thorough investigation to determine whether EU funds have financed, either directly or indirectly, the organisations where sexual abuse has been established?

Secondly, what is the response by the Commission and the High Representative to the abuse cases that have recently come to light? In order to combat and prevent sexual misconduct within international aid organisations, is there room for guidelines within the EU’s external financial instruments that would make funding strictly conditional upon respect for principles, oversight, guidelines accountability and regular reporting from beneficiaries on this issue?

Last but not least, will the Commission and the High Representative consider working with Member States such as the United Kingdom and the Netherlands to set up contact points in third countries including in crisis zones for victims of abuse?

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Madam President, I am really grateful for your initiative to discuss the EU’s response to sexual misconduct in aid organisations. Thank you so much for your questions. Let me respond also on behalf of High Representative / Vice—President Federica Mogherini and my dear colleagues, Commissioner Hahn and Commissioner Mimica.

I welcome the opportunity to inform you of developments regarding our collective response and, most importantly, to reiterate our firm position on sexual misconduct. Through our humanitarian work we save lives and through our development aid work we empower people. Our partners play a vital role in our efforts to deliver this much—needed assistance. We expect them – UN agencies, international organisations and NGOs – to abide by the strictest ethical standards, and we do not accept any misconduct that compromises our vital work on the ground. When we became aware of allegations of sexual misconduct by individual staff members in certain organisations, our message was loud and clear: zero tolerance of any form of misconduct and zero tolerance towards any organisation receiving EU funding. We take allegations of misconduct very seriously. Whenever an allegation comes to our attention, we make sure that all procedures are activated.

We have in place a number of measures to make sure that EU funding is used properly, according to the highest ethical principles, professional rules and codes of conduct.

First, our zero tolerance policy for sexual exploitation and abuse is appended to our contracts with our humanitarian partners. We demand that they have in place effective and coordinated prevention, reporting and response mechanisms. For development funding, contracts include a number of obligations on human rights, labour standards, etc. We are currently working to further reinforce this ethical process, to explicitly address sexual abuse and exploitation. So this is a new effort in order to cover the state of play on the ground, as professional misconduct can lead to suspension and termination of contracts or exclusion from further funding. Our partners are obliged to share information with us on allegations or cases of misconduct in a proactive and fully transparent way. We may of course also refer a case to OLAF for allegations of misappropriation of EU funds.

In response to the allegation of sexual misconduct, as soon as we were informed, we acted in a quick and decisive way. First, we reminded all of our partners of their duty to fully comply with the highest ethical and professional standards. This is more than two hundred organisations. We recalled their contractual, but also moral, obligations towards the European Union, and of course towards the people they serve. We asked them to inform us of the concrete measures and procedures they have in place to prevent, detect and address sexual exploitation and abuse. Nearly all partners have replied. Those who have not are informed that we will review our funding to them and even cease our funding and terminate our partnership if needed. So zero tolerance means we take action where needed. In fact, we have put on hold the signature of further contracts with certain organisations.

Secondly, we support our partners’ efforts for increased accountability and more effective internal oversight mechanisms. We have strengthened our audits in this regard. The audit programme for humanitarian actions will include the assessment of mechanisms put in place by organisations to prevent, detect and handle cases of sexual abuse and exploitation.

Thirdly, we rely on the EU presence in the field in our delegations and in our network of humanitarian offices worldwide – closest, of course, to the beneficiaries, where our humanitarian and development partners operate on a daily basis.

Fourthly, we will continue raising awareness about the possibility to report sexual misconduct directly to us, anonymously and in full confidentiality.

Finally, we want to address this issue in a comprehensive manner, having everybody on board. We are engaging – since you ask, this is our answer to the question about our collaboration with our Member States. We are engaged with our Member States and other international donors for a thorough review and harmonisation of policies and practices. We want to raise standards whenever and wherever this is required and appropriate. In this context, the Commission joined the safeguarding donor working group, and this issue will be discussed at the G7 ministerial meeting on development.

There is no doubt that what has happened in a small number of organisations has tarnished the work of the aid community as a whole. Now it is up to the aid community to show the world that these issues will not be tolerated. Let me be clear: any such misconduct is an abuse of power towards the most vulnerable, the very ones that aid agencies are supposed to help. Our principle is ‘do no harm’, and I intend to keep on pressing this message forward to our partners in the field and at headquarters to all donors and all those in the humanitarian and development community.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins, on behalf of the S&D Group. – Madam President, it is important to understand that, in any aid emergency, there is a risk of sexual abuse and sexual exploitation and the abuse of somebody who is in need of assistance. We are gravely concerned that the culture of silence, intimidation and abuse will continue as soon as the media spotlight on this issue begins to dim.

The European Union should reconsider funding for Oxfam, one of the largest charity organisations providing assistance in natural disasters, after reports that some of its employees paid for sex while on a mission to assist after the devastating earthquake in 2010. While the UN claims to have had no knowledge of the abusive exploitation of Syrian women, it has been as an ongoing issue for years. It was first reported three years ago by Danielle Spencer, a humanitarian adviser. Spencer was informed about the allegation by Syrian women in a refugee camp in Jordan.

Women and girls need to be protected when they are trying to receive food and basic items to live. The last thing you need is a man who you were supposed to trust and supposed to be receiving aid from asking you to have sex with him and withholding aid from you. The ongoing abuse can no longer be ignored. It is horrible enough that these women have to rely on international aid for survival. But for them to fear this aid is unacceptable.

Action must be taken to prevent the sexual exploitation of Syrian women and girls. In June 2015, the International Rescue Committee surveyed 190 women and girls from the area and found that 40% had experienced an act of sexual violence when seeking supplies at a distribution centre. This is unacceptable, colleagues. This is unacceptable.

Staff who pay for sexual services are incompatible with the values and mission of the aid organisations. This is the real problem. It is systemic, large scale, and simply ugly. We have to fix it.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Wbrew konwencji stambulskiej, która dotyczy zwłaszcza przemocy domowej, okazuje się, że przemoc seksualna stosowana jest przez wysokich rangą urzędników organizacji pomocowych, którzy zamiast pomocy dopuszczają się perwersji seksualnych nawet w stosunku do nieletnich wolontariuszy. Agencja do spraw przestępczości od dwudziestu lat ostrzegała o wykorzystywaniu dzieci w państwach rozwijających się, gdzie mimo istnienia przepisów karnych trudno jest je wyegzekwować w praktyce, zwłaszcza na obszarach objętych wojnami albo katastrofami.

Poza brakiem reakcji prawnej jest to dowód ogromnej patologii, jaka wynika z braku zasad moralnych. Problem nadużyć seksualnych określany jest czasem w piśmiennictwie jako czubek góry lodowej. Także organizacje takie jak Save the Children, British Red Cross, a nawet Lekarze bez Granic potwierdzały doniesienia o przestępstwach. Choć molestowanie seksualne przy okazji niesienia pomocy humanitarnej powinno być zwalczane za pomocą norm karnych prawa krajowego poszczególnych państw, Unia Europejska powinna też zaprzestać wspierania finansowego organizacji, które brały udział w takich przestępstwach, pomagając w inny sposób.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, el comisario ha hablado con contundencia sobre el papel importante de la ayuda al desarrollo y de las misiones de observación electoral, y de la importancia que la propia Comisión le da a este tipo de enfoque político y a la necesidad de tener voz en el mundo, en el mundo más pobre, en el mundo con más violencia, en las zonas de conflicto.

Pero es evidente que estas noticias que saltaron a la prensa pero que, de algún modo, podían ser ya conocidas por comentarios de las ONG o por comentarios, incluso, de determinadas personas afectadas, pues, el hecho de que las haya recogido el New York Times les ha puesto un foco y una luz, y nos han preocupado muchísimo, tanto como para dirigirnos al Servicio Europeo de Acción Exterior con un tema que, desde luego, es vergonzoso. Y, por eso, también, agradecemos al comisario esas palabras de tolerancia cero. Tolerancia cero contra posibles conductas de abuso, reprobables, de observadores electorales y de cooperantes; evidentemente.

Yo creo que coincidimos todos los grupos en esto y es muy importante que haya también una señal del Parlamento para que se verifique ese tipo de actuaciones. Porque de estas conductas, en definitiva —también en esta Cámara, donde tenemos tantos personajes machistas, que hoy, por cierto, no están—, es muy bueno que se diga que responden a un modelo patriarcal. El abuso sexual, el acoso sexual, la toma de drogas, el uso excesivo del alcohol, el recurso a la prostitución son síntomas del patriarcado, del machismo existente muchas veces en conductas que se trasladan fuera de Europa a otros lugares.

Por eso tenemos que reforzar los aspectos éticos con el Código de Conducta para los Observadores y tener una tolerancia cero ante comportamientos prohibidos, totalmente prohibidos. Es verdad que pagan justos por pecadores y hay que también honrar y recordar el enorme trabajo de muchas ONG.

Pero, sobre todo, yo quisiera acabar, presidenta, diciendo que, primero, investigación por parte de la Comisión; después, sanción en el caso de que existan estas conductas reprobables, pero lo más importante es la prevención: anticiparse.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen, im Namen der EFDD-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kollegen! Wir reden heute über eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Es sind Fälle bekannt geworden, in den Entwicklungshelfer Flüchtlinge sexuell ausgebeutet haben – es geht also um das Personal der NGOs. Es geht um Gutmenschen, die sich als das Gegenteil dessen herausgestellt haben. Betroffen sind in allererster Linie die Schutzbefohlenen, an denen sich die Entwicklungshelfer vergangen haben. Wir bedauern zutiefst, was den Opfern widerfahren ist. Ich habe Vertrauen in die Justiz, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden und den Opfern Gerechtigkeit widerfährt.

Wir müssen aber auch politische Konsequenzen ziehen – auch für die grundsätzliche Zusammenarbeit mit den NGOs. Denn die NGOs müssen sich das missbräuchliche Verhalten ihrer Mitarbeiter zurechnen lassen. Oxfam muss für seine Versäumnisse bei Auswahl und Überwachung der Mitarbeiter Konsequenzen spüren. Die Zusammenarbeit mit Osfam darf also nicht auf die gleiche Weise fortgesetzt werden; hier ist auch die Kommission gefordert.

Außerdem braucht die Entwicklungshilfepolitik eine Richtungsänderung. Wir wissen, dass von jedem Spenden- und Entwicklungshilfe-Euro nur ein Bruchteil bei den wirklich Bedürftigen ankommt. Zwischen die Geldquelle und die Empfänger hat sich eine Vielzahl von Akteuren gedrängelt – Bürokraten, NGOs und Entwicklungshelfer und auch eine in vielen afrikanischen Ländern anzutreffende kleptokratische politische Klasse. Die falschen Leute machen sich mit Entwicklungshilfe leider die Taschen voll. Die Lösung liegt nicht in mehr Geld und auch nicht in der staatlichen Finanzierung von NGOs. Der richtige Weg ist eine neue und bessere Handelspolitik. Wir müssen aufhören, unseren Agrarsektor zu subventionieren, und ihn stattdessen für Produkte aus den Entwicklungsländern stärker öffnen. Viel zu wenige in diesem Haus wollen sich darauf einlassen – es ist der einzige Weg. Es ist auch der einzige Weg, um Fluchtursachen, über die hier so gerne geredet wird, zu beseitigen.

 
  
MPphoto
 

  André Elissen, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, vandaag spreken we over de misstanden bij hulporganisaties zoals Oxfam. De afgelopen maanden zijn er verhalen opgedoken van perverse seksfeesten op Haïti. Medewerkers van Oxfam hebben zich daar schandalig misdragen, onder andere op kosten van de Europese belastingbetaler. Sinds 2010 worden honderden miljoenen euro's naar Haïti gestuurd. Pas sinds begin dit jaar beginnen we een beeld te krijgen van hoe dat geld gespendeerd is, en dat beeld is niet fraai, kan ik u zeggen.

Het schandaal in Haïti blijkt helaas niet bepaald op zichzelf te staan. Zo blijken enkele Oxfam-medewerkers die zich in Haïti hebben misdragen zich enkele jaren eerder in Tsjaad aan dezelfde praktijken schuldig te hebben gemaakt. Schandalig en onacceptabel.

Oxfam vormt hier zeker geen uitzondering, want ook bij andere organisaties zijn schandalen schering en inslag. Neem bijvoorbeeld Greenpeace. Twee dagen geleden werd bekend dat maar liefst 44 voormalige medewerkers uit Zuid-Amerika uit de school zijn geklapt. Er zouden de afgelopen jaren verschillende gevallen van ongewenst gedrag en misbruik hebben plaatsgevonden. De klagers werden ontslagen, de daders werd de hand boven het hoofd gehouden. Schandalig.

De lijst met voorbeelden van misbruik wordt langer en langer. Zo'n beetje elke hulporganisatie heeft ermee te maken. Voorzitter, dan nog kijkt de meerderheid van dit Parlement de andere kant op en wordt er stoere tekst uitgesproken en worden er zogenaamd forse maatregelen aangekondigd. Maar als puntje bij paaltje komt, blijft alles zoals het was.

Ieder jaar wordt er vanuit Europa meer dan 75 miljard euro uitgegeven aan ontwikkelingshulp en aan aanverwante zaken. Hiervan wordt 10 miljard door het Europees Parlement weggegeven.

Voorzitter, het wordt tijd om te stoppen met het schaamteloos overmaken van miljarden, overmaken van miljarden naar corrupte, dictatoriale regimes en zogenaamde hulporganisaties. Dit terwijl die uitgaven niet of nauwelijks gecontroleerd worden en men dus eigenlijk geen idee heeft van waar het geld aan uitgegeven wordt. Dit moet stoppen. Ontwikkelingshulp en allerlei aanverwante uitgaven moeten opnieuw een exclusieve bevoegdheid worden van de lidstaten. Ieder land moet zelf kunnen bepalen of, en zo ja hoeveel geld er naar de bodemloze put die ontwikkelingshulp heet, moet worden overgemaakt.

Voorzitter, wat mij en mijn partij betreft is het helder: geen cent naar corrupte dictatoriale regimes en zogenaamde hulporganisaties. Mensen die zich misdragen hebben, moeten keihard strafrechtelijk worden aangepakt.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I am sorry about the decision. I think this is an extremely important topic and the police have expressed their outrage at some of the events that have been reported in recent times.

It has been a very bad time for charities in general. I know that in my own country there were a number of scandals relating to financial misappropriation, where various charities, who had the confidence of the public, were collecting money and then it was seen not to be used for the proper purposes. They were giving themselves some very big wages, employing family members and were not 100% accountable. Then, as was pointed out here by members of the House and the Commissioner, the worst situation was where aid organisations which are very reputable and have a highly-valued reputation were seen to be doing the exact opposite to helping people and were exploiting them. I welcome the Commissioner’s guarantees that there be zero tolerance for this, and I think that is the key.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D), zilās kartītes jautājums. – Priekšsēdētājas kundze! Kelly kungs! Es zinu, ka, salīdzinot ar manu valsti, Latviju, Īrija ir krietni progresīvāka — es teiktu — cīņā pret sieviešu seksuālu izmantošanu, it īpaši, kad zem aizsega, zem labdarības organizācijām tiek padarīti tik nežēlīgi noziegumi. Varbūt jūs varētu padalīties ar pieredzi — burtiski nosaukt to labāko, ar ko jūs varbūt varētu lepoties kā ievēlētais deputāts no savas valsts.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE), blue-card answer. – Thank you very much, Mr Mamikins. Indeed, but, as I said, even in Ireland we had some scandals – mainly financial – and it really rocked genuine charities, because the funding for many of them, who would do wonderful work, went way down accordingly. I think the same will happen with the likes of Oxfam and many more unless we can actually prove and show people here in the European Parliament that we are on top of our game, that we know what is happening with the funding, and that, where there are any exploitative measures being been taken, that we have zero tolerance. I trust the Commission to do that.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). – Poštovana predsjedavajuća, uzeo sam riječ prije svega da podržim kolegu Federleya koji je predložio ovu točku dnevnog reda jer ide za tim da se nema što skrivati. Kad su skandali kakvi jesu, kao što je Oxfamov skandal, zaista nemamo što skrivati.

I tu moram reći odmah na početku da i podržavam liniju kojom ide Komisija. Mislim da je povjerenik Stylianides danas vrlo jasno rekao koje su ambicije Komisije i kojim će putem ići. Zašto? Zato što smo maloprije čuli, prije koju minutu, kolege s krajnje desnice koji bi htjeli takve avanturiste, da ne kažem nasilnike, iskoristiti da bi upravo ukidali pomoć onima kojima je najpotrebnije.

Nemojmo imati takva mjerila. Mi vrlo vrlo dobro znamo da je mnogima itekako potrebna europska pomoć. Mnogima koji pate. A ti koji rade ovakve skandale, njih treba krajnje goniti i naravno do kraja svim pravnim sredstvima kažnjavati.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Madam President, thank you so much for your remarks and for you suggestions. I completely agree with you about zero tolerance and, of course – above all – prevention. The recent cases of sexual misconduct reminded us firstly, that we need to continue to work towards a zero-tolerance culture against sexual exploitation and abuse. There is absolutely no room for relaxed efforts and lenient behaviour towards allegations of any kind of misconduct.

Secondly, we need to live up to our ethical and legal responsibilities as a leading donor of humanitarian and development assistance across the world. We need to support all our partners in their efforts to prevent, to identify at an early stage, and to respond to cases of sexual misconduct.

We also need more transparency and more accountability across the board. We need to safeguard our work. Our role is unique; saving lives and empowering people is a fair and upright duty. So our work is too important to be compromised. This is my very strict message to all our partners.

I shall now answer some specific issues, and I would like to start with Oxfam. We have collectively suspended the conclusion of any new contracts – these amount to a total of more than EUR 90 million – until we are satisfied with the new mechanisms put in place to prevent, report and respond to sexual abuse.

With regard to our support to António Guterres’s efforts, as the European Union we fully apply the UN standards of behaviour in its Common Security and Defence Policy missions, and this year the Council adopted revised standards of behaviour. Of course, as António Guterres has said many times, again, no zero tolerance for sexual abuse allegations. And as regards our monitoring of the use of our funding: first, we assess the financial, operational and administrative capacities of the NGOs that apply to receive funding. Secondly, we carry out regular on-site visits during the implementation of the project on the ground. Third, audits of management and control systems are performed during the implementation of the action, and this includes visits to the project sites, implementing partners and beneficiaries. And fourth, there are audits of legality and regularity of the operations once the projects are finished. By way of example, in the humanitarian field (in my field), last year 50 projects with a value of almost EUR 500 million were audited during their implementation and no issues relating to sexual misconduct were detected during these audits. So no doubt we have to continue in order to fight against any sexual abuse, but there is also the other side of the coin, and this is why I mention our audits through 50 partners on the ground.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Los socialistas europeos consideran que es indispensable tener presente que en cualquier emergencia humanitaria existe un riesgo serio de abuso y/o explotación sexual de las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Por ello, nos preocupa gravemente que la cultura del silencio, la intimidación y el abuso continúe tan pronto como se aparte el foco mediático de este problema. La Unión Europea debería reconsiderar la financiación de organizaciones no gubernamentales como Oxfam tras haberse conocido informes que revelaban que algunos de sus empleados pagaron durante años por sexo a víctimas de desastres mientras se encontraban en misiones humanitarias. Mención aparte merecen las Naciones Unidas, que han hecho oídos sordos a las alegaciones de abusos sobre mujeres sirias que desde hace al menos tres años venían realizando algunos de sus empleados y organizaciones como el Comité Internacional de Rescate. Es necesario visibilizar este problema y garantizar la protección de mujeres y niñas a fin de impedir la explotación sexual en situaciones de guerra o en el contexto de catástrofes humanitarias de cualquier índole. No es posible continuar ignorando los abusos sistemáticos ni tolerar que las víctimas teman precisamente a aquellas organizaciones que se supone deben garantizar su bienestar y, en último término, su supervivencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Los socialistas europeos consideran que es indispensable tener presente que en cualquier emergencia humanitaria existe un riesgo serio de abuso y/o explotación sexual de las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Por ello, nos preocupa gravemente que la cultura del silencio, la intimidación y el abuso continúe tan pronto como se aparte el foco mediático de este problema. La Unión Europea debería reconsiderar la financiación de organizaciones no gubernamentales como Oxfam tras haberse conocido informes que revelaban que algunos de sus empleados pagaron durante años por sexo a víctimas de desastres mientras se encontraban en misiones humanitarias. Mención aparte merecen las Naciones Unidas, que han hecho oídos sordos a las alegaciones de abusos sobre mujeres sirias que desde hace al menos tres años venían realizando algunos de sus empleados y organizaciones como el Comité Internacional de Rescate. Es necesario visibilizar este problema y garantizar la protección de mujeres y niñas a fin de impedir la explotación sexual en situaciones de guerra o en el contexto de catástrofes humanitarias de cualquier índole. No es posible continuar ignorando los abusos sistemáticos ni tolerar que las víctimas teman precisamente a aquellas organizaciones que se supone deben garantizar su bienestar y, en último término, su supervivencia.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – Los socialistas europeos consideran que es indispensable tener presente que en cualquier emergencia humanitaria existe un riesgo serio de abuso y/o explotación sexual de las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Por ello, nos preocupa gravemente que la cultura del silencio, la intimidación y el abuso continúe tan pronto como se aparte el foco mediático de este problema. La Unión Europea debería reconsiderar la financiación de organizaciones no gubernamentales como Oxfam tras haberse conocido informes que revelaban que algunos de sus empleados pagaron durante años por sexo a víctimas de desastres mientras se encontraban en misiones humanitarias. Mención aparte merecen las Naciones Unidas, que han hecho oídos sordos a las alegaciones de abusos sobre mujeres sirias que desde hace al menos tres años venían realizando algunos de sus empleados y organizaciones como el Comité Internacional de Rescate. Es necesario visibilizar este problema y garantizar la protección de mujeres y niñas a fin de impedir la explotación sexual en situaciones de guerra o en el contexto de catástrofes humanitarias de cualquier índole. No es posible continuar ignorando los abusos sistemáticos ni tolerar que las víctimas teman precisamente a aquellas organizaciones que se supone deben garantizar su bienestar y, en último término, su supervivencia.

 
Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου