Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 13 юни 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Една година от подписването на Конвенцията от Истанбул: актуално състояние (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Разискване с участието на министър - председателя на Нидерландия, Марк Рюте, относно бъдещето на Европа (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.Състав на Европейския парламент (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (гласуване)
  8.2.Производство по несъстоятелност: актуализирани приложения към Регламента (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  8.3.Споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (гласуване)
  8.4.Споразумение между ЕС и Швейцария за допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014 – 2020 г. (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  8.5.Привеждане в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в България и в Румъния (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (гласуване)
  8.6.Политиката на сближаване и кръговата икономика (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (гласуване)
  8.7.Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  8.8.Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (гласуване)
  8.9.Отношенията между ЕС и НАТО (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (гласуване)
  8.10.Киберотбрана (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Политиката на сближаване и кръговата икономика (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Отношенията между ЕС и НАТО (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Киберотбрана (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Независимост на съдебната система в Полша (разискване)
 14.Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземноморието и солидарност в ЕС (разискване)
 15.Състав на Парламента: вж. протокола
 16.Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (разискване)
 17.Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (разискване)
 18.Изпълнение и последващи действия във връзка с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 19.Подобряване на изучаването на езици и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС (разискване)
 20.Състав на комисиите: вж. протокола
 21.Затваряне на пазара на ЕС на слонова кост с цел борба с бракониерството (разискване)
 22.Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (разискване)
 23.Внасяне на документи: вж. протокола
 24.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 25.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1069 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5033 kb)
Последно осъвременяване: 20 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност