Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2735(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000021/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Συζήτηση :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

3. Καταπολέμηση της διαφθοράς (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur la question avec demande de réponse orale à la Commission sur la lutte contre la corruption posée par Ingeborg Gräßle, au nom de la commission du contrôle budgétaire (O-000021/2018 - B8-0024/2018) (2018/2735(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor, deputising for the author. – Madam President, corruption is like a disease that you can’t always see, but it systemically undermines the well-functioning of our societies, degenerates our democracies and decays citizens’ trust in politics and in the European Union.

Transparency International’s Corruption Perception Index shows that there are serious problems all over the EU. But also there are huge differences among the Member States.

We also have to speak about our losses: the cost of corruption. A study commissioned by the European Parliament estimates that the cost of corruption could go up to EUR 900 billion annually. Just for comparison, the EU’s annual budget for 2018 is EUR 160 billion. Theoretically speaking, if we took a tough stance against corruption, the functioning of the EU would be free or almost free for the European taxpayers for the next five years.

Scandals related to the misuse of EU funds are revealed on a daily basis. According to OLAF reports, the highest number of investigations have for years been related to Structural Funds, with most of the cases concentrated in a few a Member States, which are mostly the recipients of those funds.

In some of the Member States, like in my own county – Hungary – there is systemic political corruption related to the EU funds. In others, such as Slovakia, for example, it seems that organised crime groups are benefiting from EU funds. And these are only the tip of the iceberg. As the Azerbaijani Laundromat case showed, there are serious problems related to corruption even in countries like Denmark. So there is an urgent need for action, and the EU should take an important role in rooting out corruption in all its forms.

The European Commission, however, has failed to move forward over the past four years and has even taken a step backwards from its 2011 anti-corruption package by abolishing the biannual Anti-corruption Report. This was capable tool to analyse the European landscape and provided the European citizens with credible, comprehensive and comparative data and assessment on corruption, as well as highlighting the weaknesses and also the good practices of the Member States. Therefore, we regret very much in this house that the Commission decided to abolish this exercise. Anti-corruption recommendations in the European Semester are good additional tools but do not substitute the overall picture given by the report.

But to credibly pointing out to Member States, we need stronger anti-corruption activity and control in the EU institutions as well. The 2011 package has also foreseen the EU’s participation in the Council of Europe’s anti-corruption group, GRECO, which could facilitate the independent evaluation of the EU institutions as well. But the negotiations on that are stalled. Still, there are a few promising steps.

First is the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). The EPPO, hopefully, will help in fighting fraud and corruption in relation to EU Funds. But it is not a sufficient tool alone. A couple of prosecutors will not be able to fight fraud and corruption fully and in a systematic way, and in fact some of the main beneficiary Member States of EU funds are not willing to participate.

The second is the Regulation on the Rule of Law proposed for the new Multiannual Financial Framework. This instrument could actually play an important role in incentivising the Member States to play by the rules. But this proposal is still waiting for approval by the co-legislators.

All in all, the balance is rather negative. Therefore, with my colleagues in the Committee on Budgetary Control (CONT), we ask the following questions:

What was the reason behind the abolishment of the EU anti-corruption report and why did the Commission not present the already-prepared second report?

Secondly, the anti-corruption report and the European Semester recommendations are not alternatives of each other. How does the Commission intend to complement the Semester recommendation in order to tackle other aspects of corruption?

And last but not least, to improve the independent scrutiny of the EU institutions, shouldn’t they participate in the cooperation of GRECO?

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam President, the 2014 EU Anti-Corruption Report provided a useful overview of the situation in each Member State: measures in place, outstanding issues, policies that are working and areas that could be improved. The report showed that the nature and scope of corruption varies from one Member State to another and that the effectiveness of anti-corruption policies is quite different. It also showed that corruption deserved attention in all EU Member States. In the past years the Commission has increasingly prioritised integrity and anti—corruption, also in the European Semester of economic governance.

Corruption is still a key issue in a number of states, hampering investment, efficient resource allocation, economic performance and growth. The situation calls for continued, persistent and coherent action. It is against this background, in line with the general approach of this Commission to streamline processes and focus on key issues in the relevant fora, that we considered that the European Semester, which is the main economic policy dialogue with Member States, is the most appropriate policy instrument for systematically engaging with the Member States in this area of major common interest.

In March 2018, the issue of corruption was included in 14 country reports. For several Member States, the Commission underlined the need to strengthen the effective investigation and prosecution of corruption and enhance prevention. Other areas requiring improvement are whistle—blower protection, lobbying legislation, assets and interest disclosure and verifications, adequate resourcing for anti-corruption bodies, as well as transparency and public access to information. In the country—specific recommendations published on 23 May 2018, recommendations focusing on these aspects were proposed for six countries. Facilitating experience-sharing among Member States in the fight against corruption is a key aspect of anti-corruption efforts at EU level.

In 2015 the Commission launched the EU Anti—Corruption Experience-Sharing Programme. It offers anti—corruption practitioners from Member States a forum for exchanging views on topics of common interest and on legislative and institutional reforms and policy initiatives in other Member States. These workshops cover topics such as corruption in the private sector, political immunities, public procurement at local level, asset disclosure, whistle—blower protection, corruption in health care, conflicts of interest, and measuring corruption and its economic and social impact. More than 300 experts have participated in the programme since 2015.

These efforts go hand in hand with our legislative activity. The Commission has taken action to ensure that anti-corruption provisions are an integral part of all relevant legislative instruments. Such is the case for the recent initiative on the protection of whistle—blowers. Adequate whistle—blowing mechanisms that codify processes within public administration to allow officials channels for reporting what they may perceive as irregularities or even illegal acts can help overcome detection problems inherent to corruption.

The Commission has also recently proposed a package of measures enabling the national competent authorities to access and exchange financial and other information in a timely manner. The measures aim to grant law enforcement authorities, asset recovery offices and anti-corruption authorities direct access to the information contained in the centralised bank account registers. The measures also aim at improving cooperation between law enforcement authorities and financial intelligence units (FIUs), as well as between FIUs. These recent initiatives complement other measures in areas ranging from public procurement and the protection of EU financial interests to asset recovery and anti-money laundering.

The Commission also provides financial support for a wide range of projects in the field of anti-corruption under a variety of financial instruments, for example in the Internal Security Fund for Police, European social and investment funds, Horizon 2020 and Hercule II and III programmes, to promote activities designed to boost EU action to prevent and combat fraud undermining the EU’s financial interests. The European institutions have put in place a comprehensive framework of rules on ethics and mechanisms to deter, investigate and punish misconduct, including corruption and associated wrongdoings. These rules are fully integrated inter alia in the Staff Regulations and the rules on financial management and internal control. They include enforcement mechanisms and proportionate, effective and dissuasive sanctions for possible breaches.

Transparency and accountability are key principles of the Commission’s decision—making process. President Juncker has established greater transparency as a top priority since the beginning of his mandate. As part of the Commission’s commitment to transparency, the Commissioners, their Cabinet members and Directors—General publish information on meetings held with organisations and self-employed individuals on the EU Transparency Register. Furthermore, on 1 February 2018, a new Code of Conduct for Commissioners entered into force, significantly enhancing the ethics framework at the political level. The modernised rules set new standards for ethics rules in Europe, for example by extending the cooling—off period from 18 months to two years for former Commissioners and to three years for the President of the Commission.

As regards the potential participation of the EU in the Implementation Review Mechanism to the UN Convention against Corruption (UNCAC), to which the EU is a party, the Commission is now in the process of assessing the extent of the modifications of the Union’s competence with regard to all the matters governed by the UNCAC after the entry into force of the Lisbon Treaty, as well as the legal and institutional implications of this modification of competences. It is to be recalled that the EU is a unique regional economic integration organisation and, as such, this raises specific and complex legal and institutional questions.

 
  
MPphoto
 

  Julia Pitera, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! W 2011 r. Komisja opublikowała dane, z których wynikało, że aż czterech na pięciu obywateli Unii Europejskiej postrzegało korupcję jako poważny problem w ich państwie. W tym samym roku więc Komisja wprowadziła pakiet antykorupcyjny, uznając, że obywatele zasługują na dostęp do wiarygodnej oceny stanu korupcji w państwach członkowskich. Komisarz do spraw wewnętrznych stwierdziła dodatkowo, że politycy i decydenci nie są wystarczająco zdeterminowani, aby podjąć działania zwalczające to zjawisko, i że sprawozdanie o zwalczaniu korupcji może stać się czynnikiem pobudzającym wolę polityczną do podjęcia stosownych działań. W konsekwencji pierwsze sprawozdanie opublikowano w 2014 r. Niestety w 2017 r. Komisja uznała, że sprawozdanie takie nie jest najlepszym postępowaniem.

Panie Komisarzu! Od tego czasu w jednym z państw członkowskich wstrzymano reformy antykorupcyjne, w innym podjęto próbę liberalizacji istniejących przepisów, co wywołało masowe uliczne demonstracje w wielu miastach. Opinią publiczną wstrząsnęły też dwa dramatyczne przypadki zabójstw dziennikarzy śledczych tropiących wyprowadzanie funduszy europejskich przez zorganizowane grupy przestępcze, podobnie jak ujawnienie powiązań polityków z aferą Panama papers. Do dziś nie posiadamy zapewne pełnej wiedzy na temat ingerencji kraju trzeciego w przekupywanie europejskich polityków, mimo że proceder opisano w sprawozdaniu niezależnego organu dochodzeniowego opublikowanym przez Radę Europy w kwietniu tego roku.

Panie Komisarzu! Proszę o informację, czy nadal Komisja podtrzymuje stanowisko, że sprawozdanie antykorupcyjne nie jest najlepszym sposobem postępowania, czy może jednak komisarz Malmström miała rację, że sprawozdanie antykorupcyjne może stać się czynnikiem pobudzającym wolę polityczną do walki z korupcją.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'interrogazione parlamentare di cui oggi discutiamo affronta il tema della lotta alla corruzione, che è un vero e proprio freno a mano della crescita economica dell'Unione europea.

Già nel 2013 la risoluzione della commissione CRIM stimava che la corruzione e la criminalità organizzata impongono alle imprese dell'Unione un costo annuo di oltre 650 miliardi di euro. La corruzione non rappresenta solamente un reato contro la pubblica amministrazione, ma costituisce direi quasi un attentato all'economia pubblica e privata, poiché altera la libera concorrenza fra le imprese, peggiora la qualità dei servizi pubblici e sottrae indebitamente fondi al prelievo fiscale.

In ambito europeo, malgrado la recente adozione di provvedimenti legislativi importanti quali la direttiva PIF o il regolamento sulla procura europea, non si è fatto però abbastanza, neanche in termini di prevenzione, delegando di fatto la repressione del fenomeno ai soli sistemi penali degli Stati membri.

Desta perplessità la mancata pubblicazione da parte della Commissione della seconda relazione sulla corruzione, soprattutto in vista dell'elaborazione di nuove necessarie misure in materia. Fra le misure più urgenti, considerato che è stato accertato che sono circa 3 600 le organizzazioni criminali operanti nell'Unione e che la loro interferenza illecita nuoce gravemente all'economia, io citerei l'elaborazione di una definizione comune di criminalità organizzata a livello europeo, così come l'introduzione di norme comuni per la protezione dei testimoni degli informatori e dei collaboratori di giustizia a livello europeo.

L'Unione, in conclusione, deve prendere una posizione ferma e autorevole nella lotta contro la corruzione per garantire che tutti gli Stati membri dispongano di più efficaci politiche anticorruzione, ma anche per effettuare un'attenta valutazione circa la conformità delle proprie istituzioni alle disposizioni della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, alle quali non è stata data ancora piena attuazione.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR. – Κυρία Πρόεδρε, η διαφθορά αποτελεί μάστιγα στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία. Γι’ αυτό άλλωστε και ο ΟΗΕ έχει συνάψει Σύμβαση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, στην οποία έχει προσχωρήσει από το 2008 και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πολύ συχνές καταγγελίες για διαφθορά. Εκτιμάται ότι το ετήσιο κόστος φθάνει στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ότι το κόστος της διαφθοράς φθάνει στα 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το οργανωμένο έγκλημα αξιοποιεί πολλές φορές τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων. Έχουμε επίσης δολοφονίες, εκτελέσεις μαρτύρων, δημοσιογράφων. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να διασφαλιστεί η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Έχω επισημάνει πολλές φορές ένα ζήτημα που έχει σχέση και με την Ελλάδα. Πρέπει, κύριε Επίτροπε, να υπάρξει έλεγχος των κονδυλίων τα οποία διαχειρίζονται οι περίφημες ΜΚΟ για το προσφυγικό και μεταναστευτικό στην Ελλάδα. Κυριολεκτικά «γίνεται πάρτι» και θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της OLAF για το ζήτημα αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα!

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Kollegen! Die Korruption ist ein Krebsgeschwür, das unsere Demokratie zu zerstören und die Europäische Union ins Mark zu treffen droht. Wir haben eben von der Kommission gehört, für wie wichtig sie die Korruptionsbekämpfung hält, aber gleichzeitig, dass sie darauf verzichtet, diese Berichte in Zukunft regelmäßig zu veröffentlichen. Der Beschluss, das Europäische Semester herzunehmen und die Korruptionssituation im Rahmen der Länderberichte zu veröffentlichen, ist nicht ausreichend.

Die Mitgliedstaaten wollen natürlich nicht angeprangert werden; das verstehe ich. Aber die Bürger wollen, dass etwas passiert. Sie sehen, wie groß der Schaden ist, der ihnen letzten Endes als Steuerzahler zugemutet wird, und sie wollen, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Die Populisten haben leichtes Spiel. Sie können viel versprechen, sie können mit Geld großzügig umgehen. Aber wenn es darum geht, konkrete Probleme zu lösen, dann versagen sie.

Wir wissen alle, dass die EU noch Schwächen hat. Aber wir wissen auch, dass die Korruption eine der größten Schwächen ist, mit denen wir es zu tun haben. Wir müssen dagegen etwas tun. Die Mitgliedstaaten dürfen nicht die Möglichkeit haben, den Europäischen Staatsanwalt daran zu hindern, in ihren Regionen ganz gezielt und systematisch Korruptionsfällen nachzugehen. Wir sehen ja gerade, dass das passiert, in Malta. Die Journalistin, die Korruptionsfälle aufgedeckt hat, ist vor wenigen Wochen ermordet worden. Weder werden systematisch die Korruptionsfälle untersucht, noch wird der Mord selber gezielt untersucht. Man hat fast den Eindruck, als ob hier alles unter dem Mantel des Schweigens zugedeckt werden soll. So kann es nicht gehen.

In einem Jahr haben wir Europawahlen. Wir wissen, dass diese Europawahlen in gewisser Weise Schicksalswahlen sein werden, die für uns alle von entscheidender Bedeutung sind. Wir müssen sehen, dass Europa für die meisten Bürger tatsächlich gleichgesetzt wird mit ihrer Zukunft. Europa ist unsere Zukunft, wir haben keine andere. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Europa in die Köpfe und Herzen der Bürger und vor allem der Jugend wieder hineinbringen. Die Zeit für Ausreden ist vorbei. Das gilt auch für die Kommission. Wir dürfen nicht Wasser predigen und Wein trinken. Ich kann nur appellieren: Fangen Sie wieder an, die Antikorruptionsberichte systematisch zu publizieren!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Klinz! Ich hätte eine Frage: In den Medien gibt es immer wieder Berichte, dass terroristische Netzwerke von außerhalb Europas unterstützt werden, insbesondere im Nahen Osten. Man liest in den Zeitungen, dass die Türkei, Iran, Katar und verschiedene Länder derartige Netzwerke unterstützen. Glauben Sie, dass im Bereich der Finanzmärkte auf europäischer Ebene auch hier Untersuchungen stattfinden sollten, von wem die Finanzierung kommt, ob das islamische Gruppen sind oder wer hinter derartigen Einflussnahmen steht?

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – In der Tat halte ich das für sehr sinnvoll und sehr nützlich. Wir wissen ja – seit der islamische Terrorismus die ganzen Regionen überzieht –, dass die sich nicht nur aus Eigenmitteln, durch besetzte Ölquellen etc., finanzieren, sondern auch von manchen Staaten systematisch finanziert werden, die ein Interesse daran haben, dass der forcierte Islamismus an Boden gewinnt.

Deshalb ist es wichtig, dass wir auch hier mehr Erkenntnisse gewinnen und sicherstellen, dass unser Finanzsystem durch solche Vorgänge nicht geschwächt und irgendwann sogar in die Knie gezwungen wird.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, la corrupción nos cuesta un porcentaje del PIB inmenso a los europeos a lo largo del año y es verdad que si esta pregunta oral se ha realizado también es porque no hemos tenido una Comisión muy valiente en esta cuestión.

Como han dicho mis compañeros, se suspendió la elaboración del informe bianual sobre la corrupción; tampoco se participa en el Grupo de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, ni se ha llevado a cabo una evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y, además, por ejemplo, en las recomendaciones del Semestre Europeo esta cuestión aparece de una forma muy tímida.

El caso paradigmático se ha producido en España, donde acaba de caer un gobierno por un caso de corrupción gravísimo, y pocos días antes se habían publicado las recomendaciones específicas por país, en las que este tema solo se mencionaba brevísimamente.

Hemos estado años obsesionados con la reforma del mercado de trabajo, con la reforma de las pensiones, y el tema más grave sobre el funcionamiento del Estado de Derecho en España, que era la corrupción, apenas merecía una breve mención. Creo que hay que cambiar eso y tomarse más en serio este problema.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie. – Dank u wel, mevrouw de Voorzitter. Ik moet zeggen dat, vanmorgen, ik was wel wakker, maar dat ik weer bijna in slaap gevallen was, toen ik de eurocommissaris hoorde, want ik heb zelden zo'n saai verhaal gehoord. Al die maatregelen die u noemt, die kennen we natuurlijk. We hebben dit bestudeerd. Ik ben zelf covoorzitter van een netwerk van de Europarlementariërs van de Intergroep voor transparantie en tegen corruptie. Dus we kennen dat.

Waar het ons om gaat is een goede discussie over precies wat alle collega's hier noemen 'de ontwikkelingen in Europa', die veel erger zijn dan wat we lezen in het economisch semester, de berichten daarvan, wat niet bij elkaar komt en ook de complexiteit van corruptie. Corruptie gaat niet alleen maar over een goed functionerende rechtsstaat. Het gaat ook om toegang tot voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs. Het treft mensen in het hart en het verdient echt een apart verslag van de Commissie. En dan hoor ik: 'Ja, we hebben nu gestroomlijnd en het zit nu in het economisch semester'. Nou, misschien zit het daar wel helemaal fout. En als u hoort dat van Links tot Rechts in dit Parlement we er allemaal hetzelfde over denken, dat we een apart verslag willen, en we zeggen dat al jaar op jaar, kom dan niet aan met een lijstje dingen die de Commissie al doet.

Met de VN en de Raad van Europa heb ik eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik heb regelmatig contact met het secretariaat van UNODC, van de VN, in Wenen, met het secretariaat van GRECO van de Raad van Europa. En beide secretariaten zeggen: we hebben allerlei praktische middelen in de aanbieding om het voor de Commissie makkelijk te maken om mee te doen aan de peer reviews. We zouden ook graag wat financiële steun hebben – de VN zegt dat met name – zodat de Commissie het mogelijk maakt dat wij ons werk doen. En iedere keer opnieuw is het antwoord van de Commissie: ja, we zijn het aan het onderzoeken en er zijn allemaal juridische problemen.

Ja, u komt er echt niet mee weg, ook niet op een vroege donderdagmorgen in Straatsburg. We willen een echt debat met een duidelijk antwoord.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, in principle, I support the questions which the Committee on Budgetary Control (CONT) has put forward to the Commission. Corruption, both political and economic, puts a huge drain on our respective countries’ resources, and we must take every effort to plug the leaks.

I cannot, however, support any calls for the EU to make recommendations to harmonise laws at EU level or interfere with Member States’ internal affairs. It should only be our elected and accountable national governments that take measures and propose actions to root it out, not unaccountable EU institutions in Brussels. It is also rather laughable that the EU should lecture Member States on corruption. The irony, I am sure, ladies and gentlemen, is not lost on me, or on other honourable Members in this House. The fact that the Commission discontinued its own anti-corruption report on itself shows how seriously they take this issue. However, even then, the report did not include corruption in EU institutions. There must be more light shone down the dark and mucky corridors of power in the EU.

Transparency International shows that corruption perceptions in Bulgaria rank them 71 out of 180, which is not much better than China. This again highlights why the UK voted to leave the EU. We have had enough of corrupt institutions wasting billions of taxpayers’ money at home in the UK without another tranche of it at European level. Why should the United Kingdom be in political union with these countries sending billions of our hard-earned taxpayers’ money abroad while they have lower legal standards and a frightening lack of audit and accountability over their own affairs? This, I’m sure, is quite beyond me and beyond many of you, I should imagine.

We should all be working as sovereign independent states to help each other to root out corruption in our own back yards and not be forced to comply with EU laws which do not have proper democratic controls.

I will listen intently to what the Commission has to say about the Budgetary Control Committee’s questions and I do hope that, even though we are leaving, the vast improvements of transparency and accountability are made. There is certainly room for improvement.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), blue-card question. – Mr Coburn, you mentioned that you do not support law harmonisation and European level actions against corruption, but what would you like to do with those corruption cases which have a cross-border nature where corruption activities are happening in different Member States, and organised crime groups are playing the game between the gaps of the independent national Member States’ authorities, and they always win this game? How do you manage this problem when the individual Member States’ authorities are not able to effectively step against those international organised crime activities?

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card answer. – That’s a very good question. I believe that individual countries within the European Union should work with each other. I do not believe we should have an overarching government of Europe making these sort of decisions. I think we should work with each other. We always have in the past, we can in the future.

As you say, there are cracks through which things fall. Well, that’s for us to sort out. It’s not beyond the wit of man or woman. It’s not a complicated problem. I think that an overarching Federal Bureau of Investigations, as some people want to have it (as they have in America), is not a good thing. I think we must retain our independence. We are not a unitary country, we are many countries working together, and I think that’s much better.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, dank u wel. Zoals collega Dennis de Jong al heeft gezegd, het is een saai verhaal van de commissaris, maar dat gaat al 30 jaar zo door. Het is 30 jaar hetzelfde saaie verhaal en er verandert geen ene moer. En meneer de Jong zit hier al zo'n tien jaar en die zegt het ook elk jaar – zeer terecht overigens – en er verandert ook niets. Mijn enige conclusie kan zijn: het zal nooit veranderen. Mensen, dit is 'the way of the dodo', dit Parlement, de EU.

Nee, twee dingen die mij te binnen schieten als het gaat om anticorruptie: het debat dat we hebben gehad over de heer Selmayr. Kijk dat is nou echt corruptie op en top, onder onze ogen, zonder dat we er iets aan doen. We laten het gaan en de daders komen met de schrik, nog niet eens met de schrik, vrij. Een ander voorbeeld dat me in het hoofd schiet, Voorzitter, is een collega van de PPE, de Christendemocraten, de heer Bidegain uit Spanje, die op een verborgen camera van Britse journalisten die zich voordeden als lobbyisten, 100 000 euro vraagt om een amendement in te dienen. Dat laten we ook gaan, ongestraft. Deze meneer zit hier nog steeds.

Dus, Voorzitter, wij hebben helemaal geen mandaat, helemaal geen recht van spreken over anticorruptie. Dank u wel en een fijne dag nog.

(De spreker stemt ermee in een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Děkuji vám za váš výčet toho, kdo byl kde zkorumpován. I já bojuji proti korupci, ale mně v tom vašem příspěvku trošku chybí to, jak vy byste bojoval proti korupci. Jak vy sám jste přispěl tady po celou dobu, co jste součástí EP, k boji proti tomuto zločinu? Co vy jste tady udělal? Kolikrát jste byl na výborech, které tuto problematiku řeší? Můžete nám to konkrétně vyjmenovat?

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger (ENF), "blauwe kaart"-antwoord. – Ja, dank u wel. Goede vraag. Toen u bij die commissievergaderingen zat, was ik in mijn land aan het praten met de kiezers, daar, mijn eigen kiezers in Nederland, daar waar het mandaat hoort. Ik ben hier bezig, de afgelopen vier jaar, om dit circus op te heffen. En als dit circus opgeheven is, dan zijn we ook van die corruptie af.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για τη διατήρηση του κύρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά για να μπορέσει και η ίδια η ΕΕ να λειτουργήσει. Ήδη έγινε αναφορά στην τεράστια απώλεια πολλών δισεκατομμυρίων τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον κοινωνικό τομέα και σε άλλους τομείς. Είναι βεβαίως βασική υπευθυνότητα κάθε κράτους να αντιμετωπίσει το ίδιο τη διαφθορά που υπάρχει, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή διαθέτει κονδύλια στα κράτη αλλά και στις ΜΚΟ, οφείλει να ελέγχει και να έχει ευαισθησία στην αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Πρέπει να μην περιμένει να αναφερθούν φαινόμενα διαφθοράς στον Τύπο και μετά να προσπαθεί να αντιδράσει, κυρίως με ευχολόγια και γενικότητες.

Κλείνω την παρέμβασή μου εκφράζοντας και εγώ τη συμπαράστασή μου προς τον αγώνα των διερμηνέων και θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες διερμηνείς για την αμέριστη συμπαράστασή τους και την προσπάθεια που καταβάλλουν να υποστηρίζουν το έργο μας. Εάν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό το μικρό που έχουν οι διερμηνείς, θα έχει άραγε το θάρρος να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της διαφθοράς;

 
  
MPphoto
 

  Claudia Schmidt (PPE). – Frau Präsidentin! Ich möchte heute mal mit dem Positiven anfangen. Herr Kommissar, das Antikorruptionspaket 2011 ist etwas sehr Sinnvolles. Da gibt es Maßnahmen für die Mitgliedstaaten; es gibt Strategien, gegen die Korruption vorzugehen; es gibt hohe Standards für die Bekämpfung der Korruption, die gefördert werden sollen; es sollen Schwächen hervorgehoben und Empfehlungen abgegeben werden.

Und jetzt erzählen Sie uns: Das, was die Kommission macht, ist, mit den Mitgliedstaaten zu sprechen und den Austausch zwischen den Antikorruptionsstellen in den Mitgliedstaaten zu fördern. Wenn ich Ihnen jetzt sage – etwas, das Sie gewiss wissen –, dass wir einen Mitgliedstaat haben, in dem in den letzten zehn Jahren 1000 Anklagen wegen Korruption erhoben worden sind und wo die Leiterin der Antikorruptionsstelle entlassen werden soll, weil sie angeblich dem Ruf des Landes nach außen schadet, dann möchte ich sehr wohl wissen, wie Ihre Stellungnahme zu diesem Thema lautet.

Es ist so, dass wir von Geldern reden, die von den Mitgliedstaaten locker als Ko-Finanzierungsgelder für Förderungen der EU verwendet werden könnten. Da habe ich jetzt noch keinen Aufschrei der Kommission gehört. Ich glaube, es ist wirklich Ihre Verpflichtung, die Antikorruption zu fördern, den Korruptionsbericht 2016, der in irgendeiner Schublade vermodert, einmal herauszugeben, ihn zu relaunchen, einen neuen Bericht herauszugeben und endlich die Augen aufzumachen und sich nicht darauf zu beschränken, Mitgliedstaaten vielleicht zu beraten oder einen Austausch zu fördern, sondern ganz massiv und vehement gegen Korruption in den Mitgliedstaaten vorzugehen. Es ist unser aller Geld und auch das Geld, das zugunsten der EU eingesetzt werden kann.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señora presidenta, en el Eurobarómetro de octubre de 2017 la percepción de dos tercios de los ciudadanos europeos era que su país estaba absolutamente corrompido, que la corrupción estaba muy extendida.

Además, si a eso le añadimos los asesinatos de periodistas de investigación y las dificultades que encuentra cada día la judicatura por unos crímenes más sofisticados y por la lentitud y la falta de medios que tienen, eso lleva a la impunidad y el cinismo, que también suponen un terreno abonado para la quiebra de confianza, para la subida del populismo y la respuesta radical, que apunta desde luego a nuestros partidos políticos, a las personas políticas en todos los niveles, a funcionarios, a las compañías privadas; en fin, a lo que es la base del Estado de Derecho y de nuestra democracia.

Sin embargo, sabemos que hay sociedad civil absolutamente entregada a luchar contra la corrupción: los periodistas, policías, jueces y fiscales, y también funcionarios y gobiernos en todos los niveles que luchan día a día; y por ello —por los riesgos, pero también por la esperanza— necesitamos ese informe que la Comisión nos prometió aquí en 2011, que podamos hacer ese seguimiento de observatorio, de tendencias, como el que hacemos sobre los derechos humanos en el seno de la Unión anualmente; de modo que, para luchar precisamente contra la impunidad y el cinismo imperante en la sociedad, que cada vez se cree menos que seamos capaces de dar solución a esa corrupción que genera no solamente pérdidas económicas sino sobre todo un gran daño a nuestra democracia, esperamos, señor comisario, y de toda la Comisión, que nos dé la oportunidad de al menos cada dos años un debate parlamentario, aquí, sobre ese informe que ustedes nos prometieron y que no nos han dado, porque es el único medio de fiscalización democrática.

Y no queremos ninguna alternativa, señor comisario. La Comisión se comprometió y queremos ese informe y lo queremos ya, y cualquier otra derivada nos resultará sospechosa e inaceptable.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie komisarzu! Walka z korupcją to nie tylko ściganie przestępstw korupcyjnych, to nie tylko OLAF czy prokuratura, ale to również, a nawet przede wszystkim, zapobieganie przez stworzenie jasnego prawa, przejrzystość podejmowania decyzji, skuteczne mechanizmy kontroli. Z tym niestety bywa źle. Liczne kontrole Trybunału Obrachunkowego dowodzą, że w działaniach nie tylko państw członkowskich, ale także Komisji i podległych jej agencji często brakuje przejrzystości, nawet w tak oczywistych sprawach jak zamówienia publiczne.

Źle się stało, że Komisja zaniechała przedstawiania raportów o działaniach antykorupcyjnych, bo to wskazuje, że Komisja bagatelizuje problem przeciwdziałania korupcji oraz kwestię przejrzystości własnych działań. W październiku 2016 r. wiceprzewodniczący Komisji pan Timmermans obiecał, że drugi raport w tej sprawie pojawi się bardzo szybko. Niestety tak się nie stało. Może więc lepiej byłoby, żeby pan komisarz Timmermans przestał zajmować się praworządnością w Polsce, a przypilnował, by drugi raport antykorupcyjny dotyczący Unii Europejskiej się jednak ukazał.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Madam President, corruption is still a disease in many Member States. We have just seen the Spanish Government fall because of massive corruption in the governing party, the Partido Popular. Spain had its worst rating in Transparency International’s latest Corruption Perception Index, coming in at 42nd place out of 176 countries. Similar perceptions can be found in other Member States’ public opinions.

Against this background, the EU should take a more ambitious role in rooting out corruption in all forms and everywhere. However, the Commission has failed to move forward on this over the last four years. We need continuity in the EU Anti-Corruption Report. The European Semester recommendations do not go into details. Zero corruption across the European Union must be our goal. We need strict controls from institutions and we need our citizens to make governments accountable.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora presidenta, el problema de la corrupción tiene una dimensión claramente europea. Así lo reconoció la Comisión en el año 2011, y las cifras que dan cuenta del impacto de esta lacra superan el presupuesto anual de la Unión.

Es difícil seguir pensando que la corrupción puede ser tratada como un asunto al margen de la economía real. Siendo así, no puede entenderse la laxitud con la que la Comisión está abordando sus responsabilidades en este tema. ¿Para cuándo el segundo informe sobre la corrupción? Dejen de hablarnos del Semestre Europeo. Ya se ha mostrado claramente insuficiente.

La lucha contra la corrupción debería ser una política pública de la Unión, un compromiso con los principios democráticos que decimos defender y que debe contribuir a disminuir la desconfianza creciente hacia la política. Las lágrimas de cocodrilo de una parte del establishment contra el ascenso de los llamados populismos es un ejercicio de hipocresía intolerable.

Lamentablemente, vengo de un país donde los corruptores y los corruptos han considerado al Estado como un botín a su disposición. España ―ya se ha dicho― ha sacado las peores notas registradas en el Índice de Percepción de la Corrupción. Y en el último informe GRECO mi país solo cumplía parcialmente siete de las once recomendaciones de este organismo internacional para combatir la corrupción. En ambos casos, una clasificación inaceptable, pero tristemente no es el único país de Europa que suspende estrepitosamente.

Sabemos el daño inmenso que esta colonización privada de lo público le hace a la democracia, no solo a la economía. Una parte de la clase política ha sido protegida por las leyes, por algunos jueces, por algunos medios de comunicación y por los poderes económicos en su uso delictivo de los recursos públicos. Sin embargo, los denunciantes no han sido nunca suficientemente protegidos.

Llegados a este punto, la cuestión en este hemiciclo hace referencia a la importancia que le queremos dar a la lucha contra la corrupción y lo que podemos afirmar es que la Comisión está muy por debajo de las exigencias del momento.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci sono molti temi che la Commissione deve affrontare e indicazioni che deve dare ai paesi membri: l'inasprimento delle pene, l'eliminazione di sconti di pena per i colpevoli di reati di corruzione, il Daspo per corrotti e corruttori, l'attuazione della Convenzione Merida del 2003, maggiore protezione degli agenti sotto copertura e tutele per i whistleblower.

Ma io mi permetto di indicare una via immediata da seguire. Il Commissario conosce il fatto, più volte denunciato da questi banchi, che in certi paesi come nel mio paese, per esempio nelle regioni di maggiore presenza di mafia, ndrangheta, camorra e delle organizzazioni mafiose, i fondi europei sono stati il bancomat delle organizzazioni criminali, e questo non può essere avvenuto senza complicità politiche molto precise.

Vuole aprire un'indagine ex post per capire, anche perché questo sia di insegnamento ai paesi di nuova adesione, con quale capacità di infiltrazione le organizzazioni criminali, attraverso agganci e protezioni politiche, anche nelle istituzioni europee e forse anche nel Parlamento, hanno approfittato di miliardi dei contribuenti italiani e quindi europei per finanziare…

(Il Presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Paní předsedající, jak již bylo zmíněno mými předřečníky, tak korupce vlastně postihuje celý systém jednotlivých států, ale i Unii jako celek. Jak můžeme kritizovat korupci v některých státech třeba Blízkého východu nebo v Rusku nebo v dalších zemích, když sami proti korupci systematicky nebojujeme?

Evropská zpráva o boji proti korupci byla pro mě osobně zklamáním. Vidíme, že se situace v mnohých státech zhoršuje a v mnohých státech, které tady byly jmenovány, bohužel ten systém, jak je u evropských dotací nastaven, ukazuje, že korupci může i podpořit. Máme tady i premiéry, kteří jsou obviněni z toho, že ukradli evropské dotace, a EU se tváří, jako by tady ten problém nebyl. Protikorupční politika dlouhodobě nefunguje, to je i ten důvod, proč jsme dnes otevřeli tuto otázku. Korupce je také příčinou mnoha finančních a sociálních problémů. Byla tady zmíněna Itálie, zde se můžeme podívat třeba na Sicílii, jakým způsobem jsou směřovány některé fondy. Korupce je také příčinou toho, že řada občanů EU už nevěří orgánům EU.

Pokud totiž nebude, pane komisaři, tady fungovat tzv. vymahatelnost práva, pokud EU nebude dostatečně chránit své zájmy, pokud nebude tvrdá ve svém postupu a sama bude porušovat nastavená pravidla, pak EU tady nebude nikdo věřit. Pane komisaři, vy to víte lépe než já, pokud Evropská komise bude v některých projektech netransparentní a pokud sama nebude vyžadovat to, co na začátku nastavila, pak nebude existovat. Já se tohoto scénáře opravdu dožít nechci. Já si nemyslím, že je potřeba zpřísnit věci ohledně korupce, je potřeba zvýšit vymahatelnost práva.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Odnoszę wrażenie, że nasza dyskusja jest prowadzona w takim głębokim przekonaniu o słuszności sprawy, aczkolwiek w sposób nie do końca precyzyjny. Otóż każdy przypadek korupcji jest niewątpliwie przestępstwem, ale nie każde przestępstwo, zwłaszcza przestępstwo gospodarcze, jest korupcją. Te dwie rzeczy powinniśmy rozdzielić.

Po drugie, nie powinniśmy się koncentrować tylko na sprawach nadużyć związanych ze środkami płynącymi z budżetu Unii Europejskiej, ale na korupcji w ogóle jako takiej.

Kolejna uwaga. Korupcja to nie jest tylko problem gospodarczy, jak próbujemy ją przedstawić, to nie jest tylko utrata dochodów budżetowych. Korupcja to jest demolowanie systemu społecznego, korupcja to jest podkopywanie wartości. Ludzie chcą wiedzieć, że żyją w społeczeństwie, we wspólnocie, gdzie obowiązują wartości. I korupcja jest oczywiście, niewątpliwie wbrew tym wartościom. Słowa, które wypowiadam, chcę skierować w takim kierunku, iż powinniśmy mieć mechanizmy, że przypadki korupcji są wykrywalne. I dwa: kara jest nieunikniona. To są dwa bardzo ważne momenty: wykrywalność i nieuniknione kary.

Panie Komisarzu! Ja muszę przyznać, że mnie tą prezentacją Pan rozczarował. Pan powiedział w taki bardzo urzędniczy sposób: wymaga to wspólnych działań, nawiązujemy kontakty z państwami członkowskimi i mamy program wymiany doświadczeń. No i co? No i Pan widział atmosferę na tej sali: dosyć duże takie rozczarowanie, że opóźnienia, nieskuteczność, nieefektywność. Chcemy czegoś więcej od Komisji i o to prosimy. Pokażcie, że jest nas stać na coś więcej.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). – Stebiuosi šios Komisijos požiūriu į korupciją. Viešai girdime mantras apie tai, koks blogis yra korupcija ir kaip svarbu yra viešųjų finansų skaidrumas. O praktikoje sustojo ankstesniosios Komisijos dar 2011 m. parengto kovai su korupcija skirtų priemonių paketo įgyvendinimo priežiūra, nustotos rengti padėties šitoje srityje ataskaitos. Netgi baigėsi kalbos apie Europos Sąjungos dalyvavimą GRECO struktūroje. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad net ir kukliausiais paskaičiavimais dėl korupcijos Europos Sąjunga kasmet netenka apie 120 mlrd. eurų. Tai beveik dvi „Brexit’o“ sąskaitos. Nekalbant jau apie kitus duomenis, pagal kuriuos dėl korupcijos kasmet europiečiai netenka vos ne 900 mlrd. eurų. Užduosiu retorinį klausimą Komisijai: „Ar kas nors pagalvojo, kad tęsiant pradėtas kovos su korupcija priemones, nebūtų reikėję taip drastiškai mažinti gyvybiškai svarbių Sanglaudos ir BŽŪP programų?“.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel (ENF). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Der aktuelle Korruptionsindex von Transparency International wirft ein Schlaglicht auf einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Denn während sich die skandinavischen Länder im Spitzenfeld befinden und Länder wie Deutschland, Österreich, Belgien, die Niederlande oder Luxemburg zu den Top Ten gehören, findet sich auch eine beachtliche Anzahl von Mitgliedstaaten im unteren Mittelfeld. Bulgarien bildet hier das Schlusslicht hinter Ungarn, Griechenland, Italien und Malta.

Transparency International zeigt auch auf, dass die Korruption in den letzten Jahren angestiegen ist. Umso unverständlicher ist, dass die Kommission ihren Korruptionsbericht eingestellt hat. Immerhin geht es hier um richtig viel Geld. Es gibt unterschiedliche Schätzungen dazu, aber die Kosten, die den Institutionen der EU durch Korruption entstehen, belaufen sich auf bis zu 900 Milliarden Euro pro Jahr. Und da reichen das Europäische Semester und die länderspezifischen Empfehlungen alleine nicht aus, um die Korruptionsbekämpfung entschieden zu betreiben. Nein!

Ich fordere deshalb die Kommission auf, mit gutem Beispiel voranzugehen, den Korruptionsbericht – die Veröffentlichung des Berichts – wieder aufzunehmen und eine glaubwürdige und umfassende Strategie zur Korruptionsbekämpfung zu verfolgen.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (S&D). – Vážená pani predsedajúca, keby každý človek korupčné správanie odmietol, korupcia by nebola. Ale to je utópia. Preto treba na každej úrovni vytvoriť systém, ktorý korupciu neumožní.

Keď som bol primátor mesta a neskôr predseda samosprávneho kraja, takýto systém sme vytvorili. Stali sme sa najlepšie hospodáriace mesto v krajine a Transparency International nás opakovane vyhodnotil ako najtransparentnejší kraj v krajine. Ale pozor! Stanete sa terčom útokov tých, ktorí z korupcie žili. Oni majú peniaze, a preto majú aj silu.

Som tieňový spravodajca pre nové finančné nariadenie. Vo výboroch sme sa zhodli, že firmy so sídlom v daňových rajoch sa nemôžu uchádzať o čerpanie európskych financií z európskeho rozpočtu a nemôžu byť ani dodávateľmi pri takýchto zákazkách.

Rada v trialógoch nesúhlasila.

Pritom je jasné, že firmy, ktoré nezaplatia dane, poctivú konkurenciu porazia. Ako môže byť morálne a aj právne, ak niekto neplatí dane, a potom vyhráva zákazky, na ktoré sa skladajú tí, ktorí dane poctivo platia?

Holandský predseda vlády Mark Rutte včera ako dôvod, prečo Rumunsko a Bulharsko nemôžu byť v Schengenskom priestore povedal, že je tam vysoká korupcia.

A to nemá s korupciou nič spoločné, ak s požehnaním vlády existuje systém, ktorý žije z daňových únikov a z vyhýbania sa daňovým povinnostiam? Takýto systém postihuje a okráda všetkých poctivých daňovníkov, verejné financie a sociálne výdavky. Ohrozuje makroekonomickú stabilitu, sociálnu súdržnosť a dôveru verejnosti v európske inštitúcie.

Jediná cesta, vážený pán komisár, milí priatelia, je vytvoriť systém na všetkých úrovniach, ktorý takéto praktiky neumožní.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE). – Elnök Asszony, tisztelt Biztos Úr! Szervezett bűnözői csoportok fosztogatják az európai uniós forrásokat, hogy aztán befolyásra tegyenek szert a döntéshozatalban, létrehozzák a foglyul ejtett államot, a „state capture”-t. Vannak olyan pártok ebben a Parlamentben is, amelyek szabálytalanul használják föl az uniós forrásokat, hogy aztán az EU-ellenes hangulatkeltésre használják a lehetőségeket.

Magyarországon az EU által biztosított forrásokat korrupt módon, kormány közeli oligarchák szerzik meg, hogy aztán ezekből a forrásokból független sajtótermékeket vásároljanak föl, amely sajtótermékeket az EU-ellenes kormánypropaganda szolgálatába állítsák. Értsék meg, hogy a korrupció nem pusztán pénzügyi veszteséget jelent az Európai Uniónak és az adófizetőknek, hanem közvetlenül bontja le körülöttünk a demokratikus jogállamot és az Európai Uniót, az Európai Unió intézményeit. Ha nem lép föl a Bizottság határozottan a tagállamokban és az Unióban is tapasztalható korrupcióval szemben, el fogunk veszíteni mindent, amit a demokratikus jogállamnak és az Európai Uniónak köszönhetünk.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski (S&D). – Madam President, turning to the Commissioner, let me say that the one and only report so far defines corruption in a broad sense as any ‘abuse of power for private gain’. Now, this is the point of departure, on which Commissioner Malmström, when introducing that report in February 2014, said: ‘We are simply not doing enough. That is true of all Member States. Existing laws and policies are not enforced enough.’

Bulgaria was mentioned yesterday by Prime Minister Rutte; but in that report it says that the Netherlands lacks transparency in the financing of political parties, no evidence is forthcoming of foreign bribery being tackled adequately and there is not a focus on prosecuting corruption in international business transactions. So, instead of depending on perceptions, the Commission should provide us with a clear, analytical report stating the facts, so that there is no such totally unacceptable shaming of one or another country.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamna președintă, domnule comisar, întrebarea adresată Comisiei este pertinentă. Toți vrem să nu mai avem corupție. Spun toți, cred în buna credință a colegilor mei din Parlamentul European. Dar, domnule comisar, înainte de a arăta cu degetul o țară sau alta, nu credeți că ar trebui să avem - așa cum s-a spus aici - o definiție comună a criminalității, instrumente comune pentru măsurarea criminalității, pentru control, pentru informare, pentru informații corecte, pentru că nu putem să luăm decizii pe niște informații despre care noi nu știm cum le colectați.

Domnule comisar, ați spus că trebuie să protejăm denunțătorii. Sunt de acord. Dar ce spuneți de ce se întâmplă în țara mea, în care, după ce anumiți denunțători, fără temei, au denunțat, procurorii au chinuit zeci de persoane, care acum au fost achitate după procese. Eu cred că soluția este, domnule comisar, să nu stigmatizăm o țară, ci să stabilim aceste măsuri.

Și mai spun un lucru. Comisia, de multe ori, spune - și s-a discutat și astăzi - că veți avea condiționalitate pentru fonduri europene. Dar n-a răspuns domnul Juncker, n-ați răspuns nici dumneavoastră, care sunt instrumentele cu care măsurați statul de drept, pentru a nu face subiectiv această apreciere în acordarea fondurilor europene.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la corruzione continua a essere una delle più ardue sfide per l'Europa, un fenomeno che costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro l'anno. Sebbene gli Stati membri abbiano preso molta iniziativa negli ultimi quattro anni, i risultati ottenuti sembrano essere disomogenei e fallaci, e molto di più dovrebbe esser fatto per prevenire e punire la corruzione.

La relazione anticorruzione che la Commissione ha pubblicato nel 2014 poteva essere un ottimo strumento per garantire il monitoraggio dello stato della corruzione in Unione europea. Purtroppo però la Commissione non ha ritenuto opportuno dare seguito a questa iniziativa. Abbiamo chiesto pertanto, senza ricevere risposta, una definizione comune del reato di corruzione, una definizione orizzontale di pubblico ufficiale e delle proposte legislative più coraggiose in materia.

Ritengo infine ancora troppo debole la protezione della categoria dei giornalisti investigativi, i quali costituiscono un'arma potenzialmente devastante per arrivare alla verità. In quanto tali, questi giornalisti vanno maggiormente tutelati, rappresentando una categoria a rischio, come già tristemente dimostrato dagli omicidi di Caruana Galizia e

Jan Kuciak.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señora presidenta, efectivamente, la corrupción no solo detrae recursos importantes de los ciudadanos, sino que socava la confianza, erosiona la democracia y las instituciones. Es importante movilizar y encontrar recursos para luchar contra la corrupción, identificarla y sancionarla. Entendemos, como ha dicho el comisario, que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción, así como el establecimiento de juicios justos, sentencias disuasorias y protección de los denunciantes.

En su último informe, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa dice que no solo no se han producido avances, sino que hemos tenido retrocesos. Se ha evocado aquí el caso de mi país, donde, por cierto, ayer ha dimitido un ministro del nuevo Gobierno solamente tras cinco días de estar en el ejercicio de su mandato.

Sin embargo, este Grupo y este informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, dice que en el ámbito jurídico-penal de la lucha contra la corrupción se han producido avances significativos en mi país, a través de la ley que se ocupa de los aspectos económicos y financieros de los partidos políticos, de la ley que establece el estatuto del alto cargo, de la reforma del Código Penal o de la ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los informantes.

En este sentido, señor comisario, nosotros le animamos a que la Comisión participe en los trabajos de este Grupo del Consejo de Europa, le animamos también a que presente el informe que venía haciendo la Comisión y entendemos que la labor de la Comisión es también la de presentar iniciativas, plantear y poner en evidencia las insuficiencias que existen y, al mismo tiempo, promover recomendaciones que vayan dirigidas a luchar contra este flagelo y esta lacra que es la corrupción.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, señor comisario, en la legislatura 2009-2014 tuve el honor de presidir la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Entraba en vigor el Tratado de Lisboa. Y desde esa comisión urgimos a la entonces comisaria Malmström la puesta en marcha de una estrategia contra la corrupción, pero también de un informe que debatiéramos aquí cada dos años. Incumplido desde 2011. Y las razones no han hecho sino crecer. Ahí está la base penal del artículo 83 del Tratado de Lisboa, que es el que determina que hay una criminalidad transnacional grave, la corrupción, en la que este Parlamento es legislador.

En segundo lugar, el volumen estratosférico. Importa el presupuesto de la Unión Europea, pero necesita un mapa, porque en cada país hay modalidades específicas de corrupción que tienen que ser combatidas también con instrumentos singulares.

Pero, finalmente, y lo más importante, porque tiene un impacto político, porque hay un hartazgo y malestar en la sociedad europea. Ha determinado nada menos que, por primera vez en España, una moción de censura fundada en el hartazgo contra la corrupción haya resultado vencedora. Cambia el mapa político. Por tanto, señor comisario, ponga a la Unión Europea a la cabeza del Grupo europeo contra la corrupción, el GRECO, y del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie i panowie posłowie! Kilka miesięcy temu opinią publiczną Europy wstrząsnęła wiadomość o zarzutach postawionych byłemu prezydentowi Francji w związku z objęciem władzy w 2007 r. dzięki finansowaniu przez zagraniczne, nielegalnie zdobyte środki. Oczywiście wymiar sprawiedliwości we Francji weryfikuje te zarzuty. Ale ja mam konkretne pytanie do Komisji Europejskiej i bardzo proszę o jasną odpowiedź. Brak odpowiedzi będę traktował jak odpowiedź przeczącą, jako proste stwierdzenie – nie. Czy Komisja Europejska zainteresowała się tymi zarzutami? Bo tu chodzi o samą esencję demokracji, nie o takie czy inne naganne i gorszące korzyści prywatne, ale o konfiskatę władzy publicznej. Co więcej chodzi o jednego z konstruktorów tej Unii, która dzisiaj funkcjonuje, jednego z promotorów traktatu lizbońskiego.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). – Senhor Comissário, alguns colegas meus neste Parlamento criticaram a Comissão pelo seu suposto desinteresse no combate à corrupção. Não sei se essas críticas são justas ou injustas. Mas há uma que é justa fazê-la aqui e agora. Este Parlamento está desinteressado do combate à corrupção. Basta ver o número de deputados que compareceu a este debate, basta ver as primeiras filas das diferentes bancadas políticas.

Posto isto, cumpre-me dizer-lhe o seguinte: a pior forma de corrupção é a corrupção política. Há sinais claros em muitos Estados-Membros, e até nas instituições da União, de que muitas decisões políticas são tomadas não pelo seu interesse público, mas por servirem interesses privados de quem as toma. Muitas decisões políticas são tomadas para que o decisor possa ter bons empregos depois de sair, de abandonar, esses cargos.

Em muitos países, Senhor Comissário, Senhora Presidente, é mais perigoso denunciar a corrupção do que praticá-la.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE). – Señora presidenta, la corrupción es la cara B de la falta de democracia. Señor comisario, ¿sabe usted quién era M. Rajoy? Aparece en los papeles del caso Gürtel sobre la corrupción del Partido Popular. Por cierto, solo uno de sus diputados está hoy presente —ya se ve lo que les interesa la corrupción—, y me refiero al Partido Popular español. Era el presidente, que ha caído por una moción de censura. No hizo falta saber lo que decía la sentencia del caso Gürtel para saber que el PP era corrupto en España. Y, mientras, la Comisión Europea miraba para otro lado.

En el año 2017 el Estado español obtuvo el peor resultado en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y, en estos días, sabemos que también va a ir a la cárcel un miembro de la familia real. 1 700 causas, 500 imputados y solo 20 en la cárcel.

Y qué decir del uso de los fondos europeos, señor comisario. La Comisión ya advirtió en 2014, en 2015 y en 2016 de que los procesos de contratación pública tenían un sobrecoste de 13 000 millones de euros. Precisamos más control europeo, pero también proteger a los denunciantes de la corrupción.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento interno)).

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), pregunta de tarjeta azul. – Señora presidenta, señora Miranda, me parecen lamentables las afirmaciones que ha hecho usted aquí. Creo que el traer los asuntos de nuestro país y ventilarlos en el Parlamento Europeo no dignifica los debates de esta Cámara. Hay una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, otra en el Senado y los tribunales de nuestro país hacen su trabajo.

Aquí podríamos poner la política del ventilador y trasladar otros casos de corrupción que se han producido en el país. Me parece que su actitud, señora Miranda, pone en evidencia, claramente, una manipulación sectaria de las instituciones.

 
  
MPphoto
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), respuesta de «tarjeta azul». – Mire, cualquier asunto europeo relacionado con la corrupción se puede traer a esta Cámara. Nosotros somos representantes de nuestros pueblos y, por lo tanto, si en la preocupación de la ciudadanía de nuestros pueblos está el caso de la corrupción, se puede traer. Y, además, ustedes no son ejemplo de nada, no son adalid de nada, están siendo la vergüenza de Europa. Entonces, traer un tema de este calibre aquí, pues es lo que corresponde, porque es la preocupación en el barómetro del CIS de los ciudadanos españoles y, por lo tanto, yo —que represento al pueblo gallego, pero también a muchos ciudadanos españoles que nos han votado en el resto del Estado— tengo la obligación de traerlo aquí.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione non può essere condotta efficacemente senza strumenti adeguati a livello internazionale. A livello europeo ci si muove con troppa lentezza e si fa fatica ad adeguarsi con rapidità alle nuove tecnologie, che invece la criminalità riesce a sfruttare appieno.

Va implementata, sotto la guida di Europol, la rete operativa per lo scambio di informazioni tra le forze dell'ordine. Va valorizzata la cooperazione amministrativa, giudiziaria e di polizia su tutto il territorio dell'Unione, puntando ad una sinergia efficace tra la Rete giudiziaria europea, Europol e Eurojust, e dovremo aspettare ancora tre anni per capire il ruolo che riuscirà a ritagliarsi la Procura europea di recente istituzione.

In questo quadro appare perciò scandaloso che la Commissione interrompa, nonostante la dichiarazione del Commissario Timmermans dell'ottobre 2016, la relazione dell'Unione europea in materia di lotta alla corruzione, l'unico strumento in grado di fornire ai cittadini europei una valutazione comparativa credibile e di promuovere norme elevate in materia di lotta alla corruzione.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Asszony! Ideje alkalmazkodnunk az elkövetők új módszereihez is, és gátlástalanságához. Az Európai Uniónak már most szembe kell nézni egy olyan új típusú, minden korábbinál gátlástalanabb, és immár rendszerszerű korrupció kihívásával, mint az Orbán-kormányzat gyakorlatában, a hatalmon lévők személyes gazdagodását szolgáló, adott esetben jogszabályokkal körülbástyázott visszaélések.

Az egyre szemérmetlenebb kormányzati korrupcióval, a magyar és a többi európai adófizető érdekében kötelessége foglalkozni a Bizottságnak, de még inkább az Európai Tanácsnak, amelynek végre teljes politikai súlyával fel kellene lépnie a korrupt kormányok és politikusok ellen. A magyar és más európai adófizető ezt joggal várja el, és fogja számon kérni az európai intézményektől.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Iturgaiz (PPE). – Señora presidenta, algunos, como la señora Miranda, vienen aquí y se les llena la boca hablando de la corrupción de los otros. Podría usted explicarnos, señora Miranda, el caso Melide ―el caso de su partido, el Bloque Nacionalista Gallego―, donde una alcaldesa de su partido estaba inmersa en la corrupción, caso vergonzoso en su región, que no país, Galicia, de lo que es su partido político, señora Miranda.

Eso a usted no le importa, usted mira la corrupción de los demás. Mírese dentro de usted para hablar de los demás, no se le llene... Para hablar del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, que ha sido modélico, se tiene que lavar la boca, señora Miranda.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam President, first, as a general message, let me convey to you that the European Commission is still committed to fight corruption and corruption activities and wrong-doings at European level.

Let me reflect on the probably three most frequently asked questions during the debate. The first was on the self-standing EU anti-corruption report. While the EU anti-corruption report provided a useful overview of the situation, streamlined coverage in the European semester of economic governance, which is the main economic policy dialogue between the Member States and the European Union institutions, appears to be an equally efficient way to address the matter and is in line with the general approach of this Commission to streamline processes and focus on key issues in the relevant fora.

Others raised the question about OLAF activities and the fight against corruption at a practical level. Let me say that the OLAF management will enter into detail of their achievements for the year, where I am pleased to see the office has once again delivered tangible results for taxpayers.

197 investigations concluded, over 300 recommendations issued and significant recoveries recommended to the EU budget, stemming in particular from the conclusion of major under-valuation fraud cases. The money we get back in this context can be used to serve European citizens and to promote growth and jobs.

OLAF was also able to further reduce the duration of its investigation to 17.6 months on average, despite its limited resources. This speaks for the commitment of OLAF staff to getting the job done. In 2017, OLAF activities brought a significant contribution to protecting the revenue side of the EU budget, with a string of large cases concerning the under-valuation of goods at import. This is important work; any gaps in the legislative setting or operational capacity of customs administrations to function across borders are quickly exploited by organised criminal groups. In this context, due to its ability to operate transnationally and to gather and share information, OLAF plays a crucial role in preventing and tackling revenue fraud, as well as in assisting national customs administrations in their challenging work.

Last but not least, the European Commission’s participation in UNCAC. The review of implementation of the United Nations Convention on Anti-Corruption (UNCAC) plays an important role in the global fight against corruption. The review helps us assess where we stand globally and what gaps need to be addressed. While being fully committed and active in fighting corruption at EU and global level, the European Union is in the process of assessing the full extent of the modifications of the Union’s competence with regard to all the matters governed by UNCAC after entry into force of the Lisbon Treaty. One aspect that needs to be kept in mind is that the Convention is binding on all EU institutions, and therefore the scope of the UNCAC review would not be limited to the Commission but would extend to the other institutions as well.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. – Sono lieta che sia giunta in plenaria questa interrogazione, che ribadisce quanto il Parlamento europeo ha già denunciato con la risoluzione sulla lotta contro la corruzione, del 25 ottobre 2016, di cui sono stata relatrice. Non si comprendono bene le ragioni per le quali il negoziato sull'adesione al GRECO sia bloccato, né tantomeno, la decisione della Commissione, di non presentare la relazione sulla lotta alla corruzione. Sorge il dubbio che gli attuali vertici delle istituzioni europee, non siano granché interessati al tema. Vorrei ricordare, però, che i costi della corruzione sono altissimi e non sono quantificabili solo in termini economici. La corruzione mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nello stato di diritto e, sottraendo risorse, ha un impatto negativo sulla qualità dei servizi pubblici. Fenomeni di corruzione sono stati denunciati persino nella gestione della crisi migratoria nel Mediterraneo, al punto di richiedere soluzioni autorevoli ed efficaci, per contrastare sul campo, comportamenti che hanno messo in discussione la credibilità delle politiche di accoglienza, fin qui sostenute, con esito fallimentare, dall'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR), kirjallinen. – Korruptio on vakava ongelma EU:ssa. Erilaisten arvioiden mukaan taloudelliset menetykset ovat 120–990 miljardia euroa vuodessa. Perinteisesti Pohjoismaat ovat pärjänneet hyvin eri korruptiovertailuissa, mutta korruption riskiä näissäkään maissa ei tule aliarvioida. Rakenteellinen piilokorruptio ja erityisesti vastapalveluksille perustuvat hyvä veli -verkostot ovat ongelmallisia. Lisäksi poliitikkojen ja virkamiesten liian läheiset suhteet liike-elämään sekä näihin liittyvä pyöröovi-ilmiö ovat vahingollista toimintaa. Myös poliittisin perustein tehdyt virkanimitykset ovat yhteiskuntaa tuhoavia korruption muotoja siinä missä avoin lahjontakin. Tällainen toiminta rapauttaa kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään, mikä johtaa osaltaan alhaiseen äänestysaktiivisuuteen eri vaaleissa. Epäselvyydet vaalirahoituksessa lisäävät myös korruptioriskiä. Suurilla rahalahjoituksilla puolueille ja ehdokkaille pyritään vaikuttamaan politiikan suuntaan ja mahdollisesti jopa ostamaan haluttuja päätöksiä.

Esimerkiksi Suomen vaalirahoituslainsäädännön mukaan eurovaaliehdokkaan kampanjaan voi tehdä rahallisia lahjoituksia aina 1499 euroon asti ilman että lahjoittajan nimeä tarvitsee kertoa vaalirahoitusilmoituksessa. Tämä on nähdäkseni jonkinlaisessa ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenten menettelytapasääntöjen kanssa, joiden nojalla ilmoitus on tehtävä kaikista 150 euroa ylittävistä lahjoista. Viranomaisten toiminnan avoimuus ja tietojen julkisuus ovat tärkeitä korruptioon puuttumisessa. Väärinkäytösten ilmoittajia on suojeltava tehokkaasti, ja heillä on oltava käytössään asianmukaiset anonyymiyden takaavat raportointikanavat. Lisäksi puolueettoman, taloudellisesti riippumattoman ja vapaan median vahvistaminen sekä laadukkaan tutkivan journalismin tukeminen ovat merkittäviä tekijöitä korruption kaikkiin muotoihin puuttumisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Aj keď EÚ a členské štáty už doteraz prijali viacero opatrení a nástrojov s účelom zabránenia a šírenia korupcie a nelegálnych peňažných tokov, myslím si, že korupcia naďalej negatívne zasahuje do všetkých oblasti nášho verejného života. Často hovoríme o korupcií pri čerpaní eurofondov, o korupcií vo verejnej správe, dokonca sú správy o korupčnom správaní sa najvyšších štátnych predstaviteľov. Pred niekoľkými rokmi sme v pléne EP hovorili o korupcii, ktorá zasiahla do športu, do odvetvia, ktorý by mal byť najviac fair play. Korupcia je všade okolo nás a na mnohé korupčné prejavy sme si zvykli. Preto je dôležité, aby Komisia každý rok do EP, voleným predstaviteľom obyvateľov EÚ, predkladala správu o stave korupcie v EÚ, ale aj o opatreniach na jej elimináciu. Odhaľovanie jednotlivcov, ale aj organizovaných zločineckých skupín pri nelegálnom získavaní finančných zdrojov nie je ľahké, ale spoluprácou orgánov činných v trestnom konaní a vzájomnou informovanosťou je možnosť vytvoriť také kontrolné mechanizmy, ktoré by korupciu odhaľovali, aj dôsledne trestali. Pretože korupcia nás oberá nielen o značné finančné prostriedky, ale musíme si uvedomiť, že korupcia podkopáva základy demokracie a právneho štátu.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου